Či už začínate zo vstavanej šablóny alebo aktualizujete jednu z vlastných šablón, vstavané nástroje Wordu vám pomôžu aktualizovať šablóny tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Ak chcete šablónu aktualizovať, otvorte daný súbor, vykonajte požadované zmeny a šablónu uložte.

V Microsoft Word môžete vytvoriť šablónu uložením dokumentu vo formáte súboru .dotx, .dotx alebo .dotm fie (typ súboru .dotm umožňuje povoliť makrá v súbore).

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

 2. Dvakrát kliknite na položku Toto PC. (Vo Worde 2013 dvakrát kliknite na položku Počítač).

 3. Prejdite do priečinka Vlastné šablóny balíka Office v časti Moje dokumenty.

 4. Kliknite na požadovanú šablónu a potom na tlačidlo Otvoriť.

 5. Vykonajte požadované zmeny, uložte šablónu a zatvorte ju.

Pridanie ovládacích prvkov obsahu do šablóny

Vytvárajte flexibilné šablóny pridaním a konfiguráciou ovládacích prvkov obsahu, ako sú napríklad ovládacie prvky textu formátu RTF, obrázky, rozbaľovacie zoznamy alebo výbery dátumov.

Môžete napríklad vytvoriť šablónu, ktorá obsahuje rozbaľovací zoznam. Ak povolíte vykonávanie úprav v rozbaľovacom zozname, ostatní používatelia môžu podľa svojich potrieb možnosti zoznamu meniť.

Poznámka: Ak ovládacie prvky obsahu nie sú k dispozícii, pravdepodobne ste otvorili dokument alebo šablónu, ktorá bola vytvorená v staršej verzii Wordu. Ak chcete používať ovládacie prvky obsahu, musíte skonvertovať dokument do formátu súboru Word 2013, a to kliknutím na položky Súbor > Informácie > Konvertovať a následne kliknúť na položku OK. Po skonvertovaní dokumentu alebo šablóny ich uložte.

Ak chcete pridať ovládacie prvky obsahu, musíte zobraziť kartu Vývojár.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. V časti Prispôsobiť pás s nástrojmi vyberte položku Hlavné karty.

 3. V zozname začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

Rovnica

Pridanie ovládacích prvkov obsahu

Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu a vložte požadované ovládacie prvky.

Časová os sa zmení na zoznam s odrážkami

Vloženie ovládacieho prvku textu na miesta, kam môžu používatelia vkladať text

V obsahovom ovládacom prvku textu vo formáte RTF môžu používatelia formátovať text, napríklad na tučný alebo kurzívu, ako aj zadávať viac odsekov. Ak chcete obmedziť prvky, ktoré môžu používatelia pridávať, vložte obsahový ovládací prvok obyčajného textu.

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Obsahový ovládací prvok textu vo formáte RTF ovládací prvok textu vo formáte RTF tlačidlo Obsahový ovládací prvok obyčajného textu Oprava vašich aktualizácií.

Vloženie ovládacieho prvku obrázka
 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Ovládacie prvky Možnosti na karte Akcie.

Vloženie rozbaľovacieho poľa alebo rozbaľovacieho zoznamu

V rozbaľovacom poli majú používatelia možnosť výberu zo zoznamu položiek, ktoré zadáte, prípadne môžu zadať vlastné informácie. V rozbaľovacom zozname môžu používatelia len vyberať zo zoznamu možností.

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Obsahový ovládací prvok rozbaľovacieho možnosti tlačiarne čítačky windowsu 8 rozbaľovací zoznam alebo Tlačidlo Obsahový ovládací prvok ovládací prvok rozbaľovacej ponuky.

 2. Vyberte ovládací prvok obsahu a potom na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacieho prvku v režime vývojára

 3. Zoznam možností vytvoríte kliknutím na položku Pridať v časti Vlastnosti rozbaľovacieho poľa alebo Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte možnosť, napríklad Áno, Nie alebo Možno. Opakujte tento krok, kým nie sú v rozbaľovacom zozname všetky možnosti.

 5. Vyplňte ostatné požadované vlastnosti.

Poznámka:  Ak začiarknete políčko Obsah nemožno upraviť, používatelia nebudú môcť klikať na možnosti.

Vloženie výberu dátumu
 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok výberu dátumu.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Obsahový ovládací prvok výber dátumu V skupine Obrys kliknite na spúšťač dialógového okna.

Vloženie začiarkavacieho políčka
 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok začiarkavacieho políčka.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Začiarkavacie políčko ako ovládací prvok Pozvanie používateľov v sieti na zdieľanie dokumentu.

Vloženie ovládacieho prvku galérie preddefinovaných blokov

Ovládacie prvky preddefinovaných blokov môžete použiť vtedy, keď chcete používateľom umožniť výber konkrétneho blok textu.

Ovládacie prvky preddefinovaných blokov sú užitočné napríklad pri vytváraní šablóny zmluvy, keď podľa konkrétnych požiadaviek zmluvy potrebujete pridať rôzny často používaný text. Pre každú verziu často používaného textu tak môžete vytvoriť obsahové ovládacie prvky textu vo formáte RTF a potom použiť galériu ovládacích prvkov preddefinovaných blokov ako kontajner týchto obsahových ovládacích prvkov textu vo formáte RTF.

Ovládací prvok preddefinovaných blokov môžete použiť aj vo formulári.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Preddefinovaný blok ovládacieho prvku obsahu ..

 3. Kliknutím vyberte obsahový ovládací prvok.

 4. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacieho prvku v režime vývojára

 5. Pri preddefinovaných blokoch, ktoré chcete v ovládacích prvkoch sprístupniť, kliknite na položky Galéria a Kategória.

Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu

 1. Vyberte ovládací prvok obsahu a potom kliknite na položku Vlastnosti v skupine Ovládacie prvky.

  vlastnosti ovládacieho prvku v režime vývojára

 2. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku vyberte, či sa pri používaní šablóny používateľom môže ovládací prvok odstraňovať alebo upravovať.

 3. Ak chcete zachovať niekoľko ovládacích prvkov obsahu alebo dokonca niekoľkých odsekov textu, vyberte ovládacie prvky alebo text a potom kliknite na položku Skupiny v skupine Ovládacie prvky.

  tlačidlo Zoskupiť v režime vývojára

Máte napríklad vyhlásenie s tromi odsekmi. Ak na zoskupenie troch odsekov použijete príkaz Zoskupiť, nebude možné vyhlásenie s tromi odsekmi upravovať a odstrániť sa bude dať len ako skupina.

Pridanie pokynov do šablóny

Pokyny môžu zvýšiť využiteľnosť šablóny, ktorú vytvárate. Predvolené pokyny môžete zmeniť v obsahových ovládacích prvkoch.

Ak chcete prispôsobiť predvolené pokyny pre používateľov šablóny, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

  Časová os sa zmení na zoznam s odrážkami

 2. Kliknite na obsahový ovládací prvok, v ktorom chcete upraviť zástupné pokyny.

 3. Upravte zástupný text a formátujte ho podľa potreby.

 4. Ak chcete vypnúť funkciu návrhu a uložiť pokyny, na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

Zabezpečenie šablóny

V šablóne môžete k jednotlivým ovládacím prvkom obsahu pridať zabezpečenie, čím zabránite odstráneniu alebo úprave konkrétneho ovládacieho prvku obsahu alebo skupiny ovládacích prvkov. Rovnako môžete všetok obsah šablóny zabezpečiť pomocou hesla.

Zabezpečenie častí šablóny
 1. Otvorte šablónu, ktorú chcete zabezpečiť.

 2. Vyberte ovládacie prvky obsahu, pri ktorých chcete obmedziť vykonávanie zmien.

  Tip:  Viacero ovládacích prvkov vyberiete tak, že pri kliknutí na požadované ovládacie prvky podržíte stlačený kláves CTRL.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Skupina a potom opätovne na položku Skupina.

  Bublina číslo dva

 4. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacieho prvku v režime vývojára

 5. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku vykonajte v časti Uzamknutie niektorý z týchto krokov:

  • Začiarknite políčko Obsahový ovládací prvok nemožno odstrániť. Táto možnosť umožňuje úpravu obsahu ovládacieho prvku, ale samotný ovládací prvok nie je možné zo šablóny alebo dokumentu založeného na šablóne odstrániť.

  • Začiarknite políčko Obsah nemožno upraviť. Ovládací prvok tak budete môcť odstrániť, nebude však možné upravovať obsah v ovládacom prvku.

Použite toto nastavenie, ak chcete ochrániť text (ak je súčasťou). Ak napríklad často pridávate vyhlásenie, môžete zabezpečiť, aby sa text nemenil a môžete ho odstrániť z dokumentov, v ktorých nie je vyhlásenie potrebné.

Priradenie hesla k šablóne

Ak chcete k dokumentu priradiť heslo a určiť, aby zabezpečenie mohli odstrániť iba recenzenti, ktorí toto heslo poznajú, postupujte takto:

 1. Otvorte šablónu, ku ktorej chcete priradiť heslo.

 2. Na karte Revízia v skupine Zabezpečiť kliknite na položku Obmedziť úpravy.

 3. V časti Spustenie presadzovania kliknite na položku Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 4. Do poľa Zadať nové heslo (voliteľné) zadajte heslo a potom ho potvrďte.

Dôležité: Ak sa rozhodnete heslo nepoužívať, vaše obmedzenia úprav bude môcť meniť ktokoľvek.

Používajte silné heslá, v ktorých sú kombinované veľké a malé písmená, číslice a symboly. V slabých heslách sa tieto znaky nepoužívajú. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: House27. Heslá by mali obsahovať aspoň 8 znakov. Vo všeobecnosti platí, že čím je heslo dlhšie, tým je bezpečnejšie.

Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

Šablóna je typ dokumentu, ktorý pri otvorení vytvára svoju kópiu.

Bežným dokumentom, ktorý sa vytvára v programe Word, je napríklad podnikateľský plán. Namiesto vytvárania štruktúry podnikateľského plánu úplne od začiatku môžete použiť šablónu s preddefinovaným rozložením strany, písmami, okrajmi a štýlmi. Stačí, ak otvoríte šablónu a doplníte do nej text a informácie, ktoré sú špecifické pre tento plán. Ak dokument uložíte ako súbor typu .docx alebo .docm, dokument uložíte nezávisle od šablóny, z ktorej bol vytvorený.

V šablóne môžete ostatným poskytnúť odporúčané sekcie alebo požadovaný text, ako aj ovládacie prvky obsahu, ako je napríklad preddefinovaný rozbaľovací zoznam alebo špeciálne logo. Do sekcie šablóny môžete pridať zabezpečenie, alebo môžete pre šablónu použiť heslo, aby ste chránili obsah šablóny pred zmenami.

Wordové šablóny pre väčšinu typov dokumentov nájdete na webovej Office.com. Ak máte internetové pripojenie, kliknite na kartu Súbor, kliknite na položkuNové a potom kliknite na kategóriu šablóny, ktorú chcete použiť. Môžete tiež vytvoriť vlastné šablóny.

Môžete začať s prázdnym dokumentom a uložiť ho ako šablónu, alebo môžete vytvoriť šablónu na základe existujúceho dokumentu alebo šablóny.

Začnite prázdnou šablónou

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Nové.

 2. Kliknite na položku Prázdny dokument a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 3. Vykonajte požadované zmeny nastavenia okrajov, veľkosti a orientácie strany, štýlov a ostatných formátov.

  Môžete pridať aj ovládacie prvky obsahu, ako napríklad výber dátumu, pokyny a grafické prvky, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch, ktoré sú základom šablóny.

 4. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 5. Vyberte názov pre novú šablónu, v zozname Typ súboru vyberte položku Šablóna programu Word a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka: Šablónu môžete uložiť aj vo formáte Šablóna s povolenými makrami programu Word (súbor .dotm) alebo Šablóna programu Word 97-2003 (súbor .dot).

 6. Šablónu zavrite.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Nové.

 2. V časti Dostupné šablónykliknite na položku Nový z existujúceho.

 3. Kliknite na šablónu alebo dokument, ktorý je podobný tomu, ktorý chcete vytvoriť, a potom kliknite na položku Vytvoriť nový.

 4. Vykonajte požadované zmeny nastavenia okrajov, veľkosti a orientácie strany, štýlov a ostatných formátov.

  Môžete tiež pridať ovládacie prvky obsahu, ako je napríklad výber dátumu, pokyny a grafické prvky, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch, ktoré sú základom šablóny.

 5. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 6. Vyberte názov pre novú šablónu, v zozname Typ súboru vyberte položku Šablóna programu Word a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka: Šablónu môžete uložiť aj vo formáte Šablóna s povolenými makrami programu Word (súbor .dotm) alebo Šablóna programu Word 97-2003 (súbor .dot).

 7. Šablónu zavrite.

Preddefinované bloky sú časti obsahu, ktoré je možné opakovane použiť, alebo iné časti dokumentu, ktoré sa ukladajú do galérií, aby mohli byť kedykoľvek prístupné a použité. Preddefinované bloky je možné ukladať a distribuovať aj v šablónach.

Môžete napríklad vytvoriť šablónu zostavy, ktorá používateľom šablóny poskytuje dva typy sprievodných listov. Pri vytváraní vlastnej zostavy na základe vašej šablóny si používatelia z týchto dvoch typov listov môžu vybrať.

 1. Uložte a zatvorte šablónu, ktorú ste vytvorili podľa vlastných potrieb a do ktorej chcete pridávať preddefinované bloky pre používateľov šablón, aby si mohli vybrať.

 2. Otvorte šablónu.

  Šablónu, do ktorej chcete pridávať možnosti preddefinovaných blokov pre používateľov šablóny, ponechajte otvorenú.

 3. Vytvorte preddefinované bloky, ktoré chcete poskytnúť používateľom šablóny.

  Keď vypĺňate informácie v dialógovom okne Vytvorenie nového preddefinovaného bloku, v poli Uložiť do kliknite na názov šablóny.

 4. Distribuujte šablónu.

  Ak šablónu odošlete alebo sprístupníte ostatným, budú preddefinované bloky, ktoré ste uložili v šablóne, k dispozícii v zadaných galériách.

Pridaním a konfiguráciou obsahových ovládacích prvkov, ako sú napríklad ovládacie prvky textu vo formáte RTF, obrázky, rozbaľovacie zoznamy alebo výber dátumu, môžete komukoľvek, kto bude používať šablónu, zabezpečiť vyššiu flexibilitu.

Môžete napríklad poskytnúť kolegovi šablónu, ktorá obsahuje rozbaľovací zoznam, ale daný kolega by chcel použiť inú skupinu možností v rozbaľovacom zozname v dokumente, ktorý rozposiela na základe vašej šablóny. Keďže ste pri pridávaní obsahových ovládacích prvkov do šablóny povolili úpravu rozbaľovacieho zoznamu, môže kolega rýchlo a jednoducho zmeniť šablónu tak, aby vyhovovala jeho potrebám.

Poznámka: Ak ovládacie prvky obsahu nie sú k dispozícii, pravdepodobne ste otvorili dokument alebo šablónu, ktorá bola vytvorená v staršej verzii Wordu. Ak chcete používať ovládacie prvky obsahu, musíte skonvertovať dokument na formát súboru Wordu 2010 kliknutím na kartu Súbor, potom na položku Informácie, na položku Konvertovať a na položku OK. Po skonvertovaní dokumentu alebo šablóny ich uložte.

Ak chcete pridať ovládacie prvky obsahu, musíte zobraziť kartu Vývojár.

Zobrazenie karty Vývojár

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 4. V časti Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na položku Hlavné karty.

 5. V zozname začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Začiarkavacie políčko Vývojár

Pridanie ovládacích prvkov obsahu

Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu a vložte požadované ovládacie prvky.

Pás s nástrojmi balíka Office 2010

Vloženie ovládacieho prvku textu na miesta, kam môžu používatelia vkladať text

V obsahovom ovládacom prvku textu vo formáte RTF môžu používatelia formátovať text, napríklad na tučný alebo kurzívu, ako aj zadávať viac odsekov. Ak chcete obmedziť prvky, ktoré môžu používatelia pridávať, vložte obsahový ovládací prvok obyčajného textu.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Obsahový ovládací prvok textu vo formáte RTF Začíname tlačidlo Obsahový ovládací prvok obyčajného textu Začíname.

Vloženie ovládacieho prvku obrázka

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Ovládacie prvky obrázka.

  Obsahový ovládací prvok obrázka

Vloženie rozbaľovacieho poľa alebo rozbaľovacieho zoznamu

V rozbaľovacom poli majú používatelia možnosť výberu zo zoznamu položiek, ktoré zadáte, prípadne môžu zadať vlastné informácie. V rozbaľovacom zozname môžu používatelia len vyberať zo zoznamu možností.

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Obsahový ovládací prvok rozbaľovacieho Obrázok tlačidla rozbaľovací zoznam alebo Tlačidlo Obsahový ovládací prvok Obrázok pása s nástrojmi.

 2. Vyberte ovládací prvok obsahu a potom na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 3. Zoznam možností vytvoríte kliknutím na položku Pridať v časti Vlastnosti rozbaľovacieho poľa alebo Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte možnosť, napríklad Áno, Nie alebo Možno.

  Opakujte tento krok, kým nie sú v rozbaľovacom zozname všetky možnosti.

 5. Vyplňte ostatné požadované vlastnosti.

  Poznámka:  Ak začiarknete políčko Obsah nemožno upraviť, používatelia nebudú môcť klikať na možnosti.

Vloženie výberu dátumu

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok výberu dátumu.

 2. Na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Obsahový ovládací prvok výberu dátumu.

  Obsahový ovládací prvok výberu dátumu

Vloženie začiarkavacieho políčka

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok začiarkavacieho políčka.

 2. Na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Začiarkavacie políčko – ovládanie obsahu.

  Obsahový ovládací prvok začiarkavacieho políčka

Vloženie ovládacieho prvku galérie preddefinovaných blokov

Ovládacie prvky preddefinovaných blokov môžete použiť vtedy, keď chcete používateľom umožniť výber konkrétneho blok textu.

Ovládacie prvky preddefinovaných blokov sú užitočné napríklad pri vytváraní šablóny zmluvy, keď podľa konkrétnych požiadaviek zmluvy potrebujete pridať rôzny často používaný text. Pre každú verziu často používaného textu tak môžete vytvoriť obsahové ovládacie prvky textu vo formáte RTF a potom použiť galériu ovládacích prvkov preddefinovaných blokov ako kontajner týchto obsahových ovládacích prvkov textu vo formáte RTF.

Ovládací prvok preddefinovaných blokov môžete použiť aj vo formulári.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár kliknite vskupine Ovládacie prvky na položku Preddefinovaný blok ovládacieho prvku obsahu galérie.

  Obsahový ovládací prvok preddefinovaného bloku

 3. Kliknutím vyberte obsahový ovládací prvok.

 4. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Vlastnosti.

 5. Pri preddefinovaných blokoch, ktoré chcete v ovládacích prvkoch sprístupniť, kliknite na položky Galéria a Kategória.

Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu

 1. Vyberte ovládací prvok obsahu a potom kliknite na položku Vlastnosti v skupine Ovládacie prvky.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku vyberte, či je ovládací prvok obsahu možné odstrániť alebo upraviť, ak šablónu používa niekto iný.

 3. Ak chcete ponechať niekoľko ovládacích prvkov, prípadne niekoľko odsekov textu spolu, vyberte dané ovládacie prvky alebo text a potom kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Skupina.

  Máte napríklad vyhlásenie s tromi odsekmi. Ak na zoskupenie troch odsekov použijete príkaz Zoskupiť, nebude možné vyhlásenie s tromi odsekmi upravovať a odstrániť sa bude môcť iba ako skupina.

Pridanie pokynov do šablóny

Pokyny môžu zvýšiť využiteľnosť šablóny, ktorú vytvárate. Predvolené pokyny môžete zmeniť v obsahových ovládacích prvkoch.

Ak chcete prispôsobiť predvolené pokyny pre používateľov šablóny, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. Kliknite na obsahový ovládací prvok, v ktorom chcete upraviť zástupné pokyny.

 3. Upravte zástupný text a formátujte ho podľa potreby.

 4. Ak chcete vypnúť funkciu návrhu a uložiť pokyny, na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

V šablóne môžete k jednotlivým ovládacím prvkom obsahu pridať zabezpečenie, čím zabránite odstráneniu alebo úprave konkrétneho ovládacieho prvku obsahu alebo skupiny ovládacích prvkov. Rovnako môžete všetok obsah šablóny zabezpečiť pomocou hesla.

Zabezpečenie častí šablóny

 1. Otvorte šablónu, ktorú chcete zabezpečiť.

 2. Vyberte ovládacie prvky obsahu, pri ktorých chcete obmedziť vykonávanie zmien.

  Ak chcete vybrať viacero ovládacích prvkov, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na požadované ovládacie prvky.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Skupina a potom opätovne na položku Skupina.

 4. Na karte Vývojár kliknite v skupineOvládacie prvky na položku Vlastnosti.

 5. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku vykonajte v časti Uzamknutie niektorý z týchto krokov:

  • Začiarknite políčko Obsahový ovládací prvok nemožno odstrániť. Táto možnosť umožňuje úpravu obsahu ovládacieho prvku, ale samotný ovládací prvok nie je možné zo šablóny alebo dokumentu založeného na šablóne odstrániť.

  • Začiarknite políčko Obsah nemožno upraviť. Ovládací prvok tak budete môcť odstrániť, nebude však možné upravovať obsah v ovládacom prvku.

   Použite toto nastavenie, ak chcete ochrániť text (ak je súčasťou). Ak napríklad často pridávate vyhlásenie, môžete zabezpečiť, aby sa text nemenil a môžete ho odstrániť z dokumentov, v ktorých nie je vyhlásenie potrebné.

Priradenie hesla k šablóne

Ak chcete k dokumentu priradiť heslo a určiť, aby zabezpečenie mohli odstrániť iba recenzenti, ktorí toto heslo poznajú, postupujte takto:

 1. Otvorte šablónu, ku ktorej chcete priradiť heslo.

 2. Na karte Revízia v skupine Zabezpečiť kliknite na položku Obmedziť úpravy.

 3. V časti Spustenie presadzovania kliknite na položku Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 4. Do poľa Zadať nové heslo (voliteľné) zadajte heslo a potom ho potvrďte.

  Dôležité:  Ak sa rozhodnete heslo nepoužívať, vaše obmedzenia úprav bude môcť meniť ktokoľvek.

  Heslá by mali mať 8 alebo viac znakov.

  Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

Šablóna je typ dokumentu, ktorý pri otvorení vytvára svoju kópiu.

Bežným dokumentom, ktorý sa vytvára v programe Word, je napríklad podnikateľský plán. Namiesto vytvárania štruktúry podnikateľského plánu úplne od začiatku môžete použiť šablónu s preddefinovaným rozložením strany, písmami, okrajmi a štýlmi. Stačí, ak otvoríte šablónu a doplníte do nej text a informácie, ktoré sú špecifické pre tento plán. Ak dokument uložíte ako súbor typu .docx alebo .docm, dokument uložíte nezávisle od šablóny, z ktorej bol vytvorený.

V šablóne môžete ostatným poskytnúť odporúčané sekcie alebo požadovaný text, ako aj ovládacie prvky obsahu, ako je napríklad preddefinovaný rozbaľovací zoznam alebo špeciálne logo. Do sekcie šablóny môžete pridať zabezpečenie, alebo môžete pre šablónu použiť heslo, aby ste chránili obsah šablóny pred zmenami.

Wordové šablóny pre väčšinu typov dokumentov nájdete na webovej Office.com. Ak máte internetové pripojenie, kliknite na kartu Súbor, kliknite na položkuNové a potom kliknite na kategóriu šablóny, ktorú chcete použiť. Môžete tiež vytvoriť vlastné šablóny.

Dôležité:  Office 2007 už nie je podporovaný. Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia a naďalej dostávajte podporu.

Inovovať teraz

Môžete začať s prázdnym dokumentom a uložiť ho ako šablónu, alebo môžete vytvoriť šablónu na základe existujúceho dokumentu alebo šablóny.

Začnite prázdnou šablónou

 1. Kliknite na Microsoft Office tlačidlo Vzhľad tlačidla Officea potom kliknite na položku Nový.

 2. Kliknite na položku Prázdny dokument a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 3. Vykonajte požadované zmeny nastavenia okrajov, veľkosti a orientácie strany, štýlov a ostatných formátov.

  Môžete tiež pridať pokyny, obsahové ovládacie prvky, napríklad výber dátumu, a požadované grafické prvky, ktoré sa majú zobrazovať vo všetkých nových dokumentoch, na vytvorenie ktorých použijete danú šablónu.

 4. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 5. Vyberte názov pre novú šablónu, v zozname Typ súboru vyberte položku Šablóna programu Word a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka: Šablónu môžete uložiť aj vo formáte Šablóna s povolenými makrami programu Word (súbor .dotm) alebo Šablóna programu Word 97-2003 (súbor .dot).

 6. Šablónu zavrite.

 1. Kliknite na Microsoft Office tlačidlo Vzhľad tlačidla Officea potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. Otvorte požadovaný dokument.

 3. Vykonajte zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch, na vytvorenie ktorých použijete danú šablónu.

 4. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 5. Vyberte názov pre novú šablónu, v zozname Typ súboru vyberte položku Šablóna programu Word a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka: Šablónu môžete uložiť aj vo formáte Šablóna s povolenými makrami programu Word (súbor .dotm) alebo Šablóna programu Word 97-2003 (súbor .dot).

 6. Šablónu zavrite.

 1. Kliknite na Microsoft Office tlačidlo Vzhľad tlačidla Officea potom kliknite na položku Nový.

 2. V časti Šablóny kliknite na položku Nový z existujúceho.

 3. Kliknite na šablónu podobnú tej, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na položku Vytvoriť nový.

 4. Vykonajte požadované zmeny nastavenia okrajov, veľkosti a orientácie strany, štýlov a ostatných formátov.

  Môžete tiež pridať pokyny, obsahové ovládacie prvky, napríklad výber dátumu, a požadované grafické prvky, ktoré sa majú zobrazovať vo všetkých nových dokumentoch, na vytvorenie ktorých použijete danú šablónu.

 5. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 6. Vyberte názov pre novú šablónu, kliknite v poli Typ súboru na položku Šablóna programu Word a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka: Šablónu môžete uložiť aj vo formáte Šablóna s povolenými makrami programu Word (súbor .dotm) alebo Šablóna programu Word 97-2003 (súbor .dot).

 7. Šablónu zavrite.

Pridaním a konfiguráciou obsahových ovládacích prvkov, ako sú napríklad ovládacie prvky textu vo formáte RTF, obrázky, rozbaľovacie zoznamy alebo výber dátumu, môžete komukoľvek, kto bude používať šablónu, zabezpečiť vyššiu flexibilitu.

Môžete napríklad poskytnúť kolegovi šablónu, ktorá obsahuje rozbaľovací zoznam, ale daný kolega by chcel použiť inú skupinu možností v rozbaľovacom zozname v dokumente, ktorý rozposiela na základe vašej šablóny. Keďže ste pri pridávaní obsahových ovládacích prvkov do šablóny povolili úpravu rozbaľovacieho zoznamu, môže kolega rýchlo a jednoducho zmeniť šablónu tak, aby vyhovovala jeho potrebám.

Pridanie obsahových ovládacích prvkov

Poznámka: Do dokumentov môžete tiež pridávať obsahové ovládacie prvky.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Obľúbené.

 3. Začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 4. Otvorte šablónu, do ktorej chcete pridať obsahové ovládacie prvky, a potom kliknite na miesto, kam chcete ovládací prvok vložiť.

 5. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na obsahové ovládacie prvky, ktoré chcete pridať do dokumentu alebo šablóny.

  Môžete napríklad kliknúť na položku Text vo formáte RTF a pridať ovládací prvok textu vo formáte RTF, ktorý sa vyskytne v každom dokumente, ktorý bude vytvorený pomocou danej šablóny.

  Poznámka: Ak ovládacie prvky obsahu nie sú k dispozícii, pravdepodobne ste otvorili dokument, ktorý bol vytvorený v staršej verzii Wordu. Ak chcete používať ovládacie prvky obsahu, musíte skonvertovať dokument na formát súboru Word 2007 kliknutím na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office, kliknutím na položku Konvertovať a potom kliknutím na tlačidlo OK. Po skonvertovaní dokument uložte.

 6. Vyberte ovládací prvok obsahu a potom v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vlastnosti.

 7. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku vyberte, či je ovládací prvok obsahu možné odstrániť alebo upraviť, ak šablónu používa niekto iný.

 8. Ak chcete ponechať niekoľko ovládacích prvkov, prípadne niekoľko odsekov textu spolu, vyberte dané ovládacie prvky alebo text a potom kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Skupina.

  Máte napríklad vyhlásenie s tromi odsekmi. Ak na zoskupenie troch odsekov použijete príkaz Zoskupiť, nebude možné vyhlásenie s tromi odsekmi upravovať a odstrániť sa bude môcť iba ako skupina.

Pridanie pokynov do šablóny

Niekedy môže byť užitočné zahrnúť zástupné pokyny na vyplnenie konkrétneho ovládacieho prvku obsahu, ktorý bol pridaný do šablóny. Keď šablónu niekto používa, pokyny sa nahradia obsahom.

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

 2. Ak ste ešte do dokumentu nepridali obsahový ovládací prvok, kliknite na miesto požadovaného umiestnenia ovládacieho prvku a potom kliknite na ovládací prvok.

  Poznámka: Ak ovládacie prvky obsahu nie sú k dispozícii, pravdepodobne ste otvorili dokument, ktorý bol vytvorený v staršej verzii Wordu. Ak chcete používať ovládacie prvky obsahu, musíte skonvertovať dokument na formát súboru Word 2007 kliknutím na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office, kliknutím na položku Konvertovať a potom kliknutím na tlačidlo OK. Po skonvertovaní dokument uložte.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

 4. Kliknite na obsahový ovládací prvok, ku ktorému chcete pridať zástupný text.

 5. Upravte zástupný text a formátujte ho podľa potreby.

  Ak pridáte textové pole ako obsahový ovládací prvok a chcete, aby sa zástupný text odstránil, keď miesto neho niekto zadá vlastný text, kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Vlastnosti a potom začiarknite políčko Odstrániť obsahový ovládací prvok pri úprave obsahu.

Uloženie a distribúcia preddefinovaných blokov v šablóne

Preddefinované bloky sú časti obsahu, ktoré je možné opakovane použiť, alebo iné časti dokumentu, ktoré sa ukladajú do galérií, aby mohli byť kedykoľvek prístupné a použité. Preddefinované bloky je možné ukladať a distribuovať aj v šablónach. Môžete napríklad vytvoriť šablónu zostavy, ktorá používateľom šablóny poskytuje dva typy sprievodných listov. Pri vytváraní vlastnej zostavy na základe vašej šablóny si používatelia z týchto dvoch typov listov môžu vybrať.

 1. Uložte a zatvorte šablónu, ktorú ste vytvorili podľa vlastných potrieb a do ktorej chcete pridávať preddefinované bloky pre používateľov šablón, aby si mohli vybrať.

 2. Otvorte šablónu.

  Šablónu, do ktorej chcete pridávať možnosti preddefinovaných blokov pre používateľov šablóny, ponechajte otvorenú.

 3. Vytvorte preddefinované bloky, ktoré chcete poskytnúť používateľom šablóny.

  Keď vypĺňate informácie v dialógovom okne Vytvorenie nového preddefinovaného bloku, v poli Uložiť do kliknite na názov šablóny.

 4. Distribuujte šablónu.

  Ak šablónu odošlete alebo sprístupníte ostatným, budú preddefinované bloky, ktoré ste uložili v šablóne, k dispozícii v zadaných galériách.

V šablóne môžete k jednotlivým ovládacím prvkom obsahu pridať zabezpečenie, čím zabránite odstráneniu alebo úprave konkrétneho ovládacieho prvku obsahu alebo skupiny ovládacích prvkov. Rovnako môžete všetok obsah šablóny zabezpečiť pomocou hesla.

Zabezpečenie častí šablóny

 1. Otvorte šablónu, ktorú chcete zabezpečiť.

 2. Vyberte obsahové ovládacie prvky alebo skupinu ovládacích prvkov, ktorých zmeny chcete obmedziť.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupineOvládacie prvky na položku Vlastnosti.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku vykonajte v časti Uzamknutie niektorý z týchto krokov:

  • Začiarknite políčko Obsahový ovládací prvok nemožno odstrániť. Táto možnosť umožňuje úpravu obsahu ovládacieho prvku, ale samotný ovládací prvok nie je možné zo šablóny alebo dokumentu založeného na šablóne odstrániť.

  • Začiarknite políčko Obsah nemožno upraviť. Ovládací prvok tak budete môcť odstrániť, nebude však možné upravovať obsah v ovládacom prvku.

   Použite toto nastavenie, ak chcete ochrániť text (ak je súčasťou). Ak napríklad často pridávate vyhlásenie, môžete zabezpečiť, aby sa text nemenil a môžete ho odstrániť z dokumentov, v ktorých nie je vyhlásenie potrebné.

Pridanie zabezpečenia celého obsahu šablóny

 1. Otvorte šablónu, ktorú chcete zabezpečiť pred zmenami.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Zabezpečenie na položku Zabezpečiť dokument a potom kliknite na položku Obmedziť formátovanie a úpravy.

 3. Na pracovnej table Zabezpečiť dokument začiarknite v časti Obmedzenia úprav políčko Povoliť len tento typ úpravy dokumentu.

 4. V zozname obmedzení úprav kliknite na požadované obmedzenia.

 5. Ak chcete pridať ďalšie možnosti obmedzení, napríklad kto môže dokument čítať alebo zmeniť, kliknite na položku Obmedziť povolenie.

  Možnosti obmedzenia obsahujú nastavenia dátumu ukončenia platnosti dokumentu a možnosti používateľov kopírovať obsah.

 6. V časti Spustenie presadzovania kliknite na tlačidlo Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 7. Ak chcete dokumentu priradiť heslo, aby mohli zabezpečenie odstrániť iba revidujúci používatelia, ktorí heslo poznajú, zadajte heslo do poľa Zadajte nové heslo (voliteľné) a potvrďte ho.

  Dôležité: Ak sa rozhodnete nepoužívať heslo, obmedzenia úprav bude môcť ktokoľvek zmeniť.

Napríklad obchodný plán je bežný dokument napísaný vo Worde. Namiesto vytvárania štruktúry podnikateľského plánu úplne od začiatku môžete použiť šablónu s preddefinovaným rozložením strany, písmami, okrajmi a štýlmi. Stačí, ak otvoríte šablónu a doplníte do nej text a informácie, ktoré sú špecifické pre tento plán. Ak dokument uložíte ako súbor typu .docx alebo .docm, dokument uložíte nezávisle od šablóny, z ktorej bol vytvorený.

Šablóny sú presne ako dokumenty v tom zmysle, že môžete ostatným na používanie poskytnúť odporúčané časti alebo požadovaný text a tiež ovládacie prvky obsahu, napríklad preddefinovaný rozbaľovací zoznam alebo špeciálne logo. Do sekcie šablóny môžete pridať zabezpečenie, alebo môžete pre šablónu použiť heslo, aby ste chránili obsah šablóny pred zmenami.

Wordové šablóny pre väčšinu typov dokumentov nájdete na Microsoft Office Online. Ak máte internetové pripojenie, kliknite na tlačidlo Microsoft Office tlačidlo Vzhľad tlačidla Office, kliknite na položku Nové a potom kliknite na kategóriu šablóny, ktorú chcete použiť. Prípadne môžete vytvoriť vlastné šablóny.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×