Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Výsledkom vzorcov môžu byť chybové hodnoty, ako aj neočakávané výsledky. V nasledujúcej časti sú uvedené nástroje, ktoré umožňujú vyhľadať a preskúmať príčiny chýb a stanoviť riešenia.

Poznámka: Táto téma uvádza postupy, ktoré vám môžu pomôcť pri odstránení chýb zo vzorcov. Zoznam metód nie je vyčerpávajúci a nezahŕňa opravu každej možnej chyby vzorca. Ak chcete získať pomoc pre konkrétne chyby, môžete na fóre komunity používateľov Excelu vyhľadať otázky podobné tej vašej alebo uverejniť svoju vlastnú.

Zadanie jednoduchého vzorca

Vzorce sú rovnice, ktoré vykonávajú výpočty s hodnotami v hárku. Vzorec sa začína znakom rovnosti (=). Nasledujúci vzorec napríklad pripočíta hodnotu 3 k hodnote 1.

=3+1

Vzorec môže obsahovať nasledovné súčasti: funkcie, odkazy, operátory a konštanty.

Parts of a formula

Časti vzorca

 1. Funkcie: sú zahrnuté v programe Excel a sú navrhnuté tak, aby vykonávali špecifické výpočty. Napríklad funkcia PI() vráti hodnotu pí: 3,142...

 2. Odkazy: odkazujú na jednotlivé bunky alebo rozsahy buniek. Odkaz A2 vráti hodnotu bunky A2.

 3. Konštanty: číselné alebo textové hodnoty zadané priamo do vzorca, napríklad číslo 2.

 4. Operátory: operátor ^ (vsuvka) umocňuje číslo a operátor * (hviezdička) násobí čísla. Pomocou znakov + a - môžete sčítať a odčítať a pomocou znaku / môžete deliť.

  Poznámka: Niektoré funkcie vyžadujú, čo sa označuje ako argumenty. Argumenty sú hodnoty, ktoré niektoré funkcie používajú na vykonávanie svojich výpočtov. Ak je to potrebné, argumenty sa umiestnia medzi zátvorky funkcie (). Funkcia PI nevyžaduje žiadne argumenty, preto je prázdna. Niektoré funkcie vyžadujú jeden alebo viacero argumentov a môžu ponechávať priestor na ďalšie argumenty. Je potrebné použiť čiarku na oddelenie argumentov alebo bodkočiarku (;) v závislosti od nastavení polohy.

Napríklad funkcia SUM vyžaduje len jeden argument, ale jej celková kapacita je 255 argumentov.

SUM (funkcia)

=SUM(A1:A10) je príkladom jedného argumentu.

=SUM(A1:A10; C1:C10) je príkladom použitia viacerých argumentov.

V nasledujúcej tabuľke nájdete zhrnutie niektorých najbežnejších chýb, ktorých sa používatelia dopúšťajú pri zadávaní vzorcov, a vysvetlenie, ako ich odstrániť.

Postupujte podľa týchto krokov:

Ďalšie informácie

Začatie každej funkcie znamienkom rovnosti (=)

Ak znamienko rovnosti vynecháte, zadaná hodnota sa zobrazí ako text alebo dátum. Ak zadáte napríklad SUM(A1:A10), Excel zobrazí textový reťazec SUM(A1:A10), ale nevykoná výpočet. Ak zadáte 11/2, Excel namiesto vydelenia čísla 11 číslom 2 zobrazí dátum 2-Nov (za predpokladu, že formát bunky je Všeobecné).

Spárovanie všetkých ľavých a pravých zátvoriek

Skontrolujte, či sú všetky správne uzavreté všetky zátvorky (zodpovedajúce ľavé a pravé). Pri používaní funkcie vo vzorci je dôležité, aby boli všetky zátvorky na správnom mieste, inak funkcia nebude fungovať. Napríklad vzorec =IF(B5<0);"Neplatné";B5*1,05) nebude fungovať, pretože obsahuje dve pravé zátvorky a iba jednu ľavú (mala by tam byť len jedna z každej). Správny vzorec vyzerá takto: =IF(B5<0;"Neplatné";B5*1,05).

Označenie rozsahu pomocou dvojbodky

Ak odkazujete na rozsah buniek, použite dvojbodku (:) Ak chcete oddeliť odkaz na prvú bunku v rozsahu a odkaz na poslednú bunku v rozsahu. Napríklad = SUM (a1: A5), nie = SUM (a1 A5), ktorý vráti #NULLu! Chyba.

Zadanie všetkých požadovaných argumentov

Niektoré funkcie obsahujú požadované argumenty. Skontrolujte tiež, či ste nezadali príliš veľa argumentov.

Zadanie správneho typu argumentov

Niektoré funkcie, ako napríklad Sum, vyžadujú numerické argumenty. Ďalšie funkcie, ako napríklad nahradenie, vyžadujú textovú hodnotu aspoň pre jeden zo svojich argumentov. Ak používate nesprávny typ údajov ako argument, Excel môže vrátiť neočakávané výsledky alebo Zobraziť chybu.

Vnorenie maximálne 64 funkcií

Do funkcie môžete vložiť alebo vnoriť maximálne 64 úrovní funkcií.

Uzavretie názvov ďalších hárkov do jednoduchých úvodzoviek

Ak vzorec odkazuje na hodnoty alebo bunky v iných hárkoch alebo zošitoch a názov iného zošita alebo hárka obsahuje medzery alebo neabecedné znaky, je potrebné uviesť jeho názov v jednoduchých úvodzovkách ( ' ), napríklad ='Kvartálne údaje'!D3 alebo =‘123’!A1.

Umiestnenie výkričníka (!) za názov hárka, na ktorý sa odkazuje vo vzorci

Ak chcete, aby sa napríklad vrátila hodnota z bunky D3 v hárku s názvom Kvartálne údaje v tom istom zošite, použite tento vzorec: ='Kvartálne údaje'!D3.

Zahrnutie cesty k externým zošitom

Skontrolujte, či každý externý odkaz obsahuje názov zošita a cestu k zošitu.

Odkaz na zošit obsahuje názov zošita a musí byť v hranatých zátvorkách ([Nazovzosita.xlsx]). Odkaz musí tiež obsahovať názov hárka v zošite.

Vo vzorci môžete odkazovať aj na zošit, ktorý nie je otvorený v programe Excel. Potrebné je zadať úplnú cestu k súboru, ako je to v nasledujúcom príklade: =ROWS('C:\Moje dokumenty\[Prevádzková činnosť za Q2.xlsx]Predaj'!A1:A8). Tento vzorec vráti počet riadkov v rozsahu buniek A1 až A8 v zadanom druhom zošite (8).

Poznámka: Ak sú v úplnej ceste znaky medzery ako v predchádzajúcom príklade, cestu je nutné vložiť do jednoduchých úvodzoviek (jednoduchá úvodzovka musí byť na začiatku cesty a za názvom hárka ešte pred výkričníkom).

Zadanie čísel bez formátovania

Neformátujte čísla, keď ich zadávate do vzorcov. Ak napríklad chcete zadať do vzorca hodnotu 1 000 EUR, zadajte iba hodnotu 1000. Ak zadáte ako súčasť čísla čiarku, Excel ju bude považovať za znak oddeľovača. Ak chcete zobraziť čísla tak, aby obsahovali oddeľovače tisícov alebo miliónov alebo menové symboly, naformátujte bunky až po zadaní čísel.

Ak chcete napríklad pripočítať hodnotu 3100 k hodnote v bunke A3 a zadáte vzorec =SUM(3,100;A3), Excel spočíta číslo 3,1 a hodnotu v bunke A3, čiže nevykoná súčet čísla 3100 a čísla v bunke A3, čo by malo vyzerať nasledovne: =SUM(3100;A3). Ak zadáte vzorec =ABS(-2;134), Excel zobrazí chybu, pretože funkcia ABS akceptuje iba jeden argument: =ABS(-2134).

Na skontrolovanie chýb vo vzorcoch môžete zadať určité pravidlá. Tieto pravidlá nezaručujú, že daný hárok je bezchybný, ale môžu výrazne pomôcť pri hľadaní bežných chýb. Tieto pravidlá môžu byť individuálne zapnuté alebo vypnuté.

Chyby možno označiť a odstrániť dvoma spôsobmi: buď môžete skontrolovať jednu chybu po druhej (ako pri kontrole pravopisu), alebo môžete hárok kontrolovať priebežne pri zadávaní údajov.

Chybu môžete odstrániť pomocou možností, ktoré zobrazuje Excel, alebo ju môžete ignorovať kliknutím na položku Ignorovať chybu. Ak budete chybu v určitej bunke ignorovať, pri ďalších kontrolách sa chyba v danej bunke nezobrazí. Všetky ignorované chyby je však možné obnoviť tak, aby sa znova zobrazovali.

 1. Ak ide o Excel vo Windowse, kliknite na položku Možnostisúboru > > vzorcovalebo
  v prípade Excelu v Macu kliknite na ponuku programu excel > predvoľby > kontrola chýb

  V programe Excel 2007 kliknite na položky tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office > Možnosti programu Excel > Vzorce.

 2. V časti Kontrola chýb začiarknite políčko Povoliť kontrolu chýb na pozadí. Akákoľvek nájdená chyba sa označí trojuholníkom v ľavom hornom rohu bunky.

  Bunka s problémom vo vzorci
 3. Ak chcete zmeniť farbu trojuholníka, ktorý označuje miesto výskytu chýb, vyberte požadovanú farbu v poli Označiť chyby touto farbou.

 4. V časti Pravidlá kontroly v Exceli začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok ľubovoľného z nasledujúcich pravidiel:

  • Bunky obsahujúce vzorce, ktoré majú za následok chybu: vzorec nepoužíva očakávanú syntax, argumenty ani typy údajov. Chybové hodnoty zahŕňajú #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF!, a #VALUE!. Každá z týchto chybových hodnôt má rôzne príčiny a rieši ich rôznymi spôsobmi.

   Poznámka: Ak zadáte chybovú hodnotu priamo do bunky, uloží sa ako chybová hodnota, ale neoznačí sa ako chyba. Ak však vzorec v inej bunke na túto bunku odkáže, vzorec vráti z tejto bunky chybovú hodnotu.

  • Nekonzistentný vzorec vo vypočítavaných stĺpcoch v tabuľkách: Ak vypočítavaný stĺpec zahŕňa individuálne vzorce, ktoré sú odlišné od hlavného vzorca v stĺpci, vytvorí sa výnimka. Výnimku vo vypočítavanom stĺpci môžete vytvoriť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

   • Zadajte iný údaj ako vzorec do bunky vo vypočítavanom stĺpci.

   • Do bunky vo vypočítanom stĺpci zadajte vzorec a potom použite kombináciu klávesov CTRL + Z alebo kliknite na položku späť Tlačidlo Zrušiť zmenu na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

   • Do vypočítavaného stĺpca s jednou alebo viacerými výnimkami zadajte nový vzorec.

   • Do vypočítavaného stĺpca, ktorý sa nezhoduje so vzorcom vo vypočítavanom stĺpci, skopírujte údaje. Ak kopírované údaje obsahujú vzorec, údaje vo vypočítavanom stĺpci sa ním prepíšu.

   • Presunutie alebo odstránenie bunky v inej oblasti hárku, na ktorú odkazuje jeden z riadkov vo vypočítavanom stĺpci.

  • Bunky s rokmi vyjadrenými 2 číslicami: Bunka obsahuje text dátumu, ktorý môže pri použití vo vzorcoch spôsobiť nesprávnu interpretáciu storočia. Dátum vo vzorci =YEAR("1/1/31") by mohol byť napríklad interpretovaný ako 1931 alebo 2031. Toto pravidlo použite na kontrolu problematických textov dátumov.

  • Čísla formátované ako text alebo s apostrofom na začiatku: Bunky obsahujú čísla uložené ako text. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje vtedy, ak ide o údaje importované z iných zdrojov. Čísla uložené ako text môžu spôsobiť neočakávané chyby pri triedení výsledkov, a preto je najvhodnejšie skonvertovať ich na čísla. ‘=SUM(A1:A10) sa zobrazuje ako text.

  • Vzorce nekonzistentné s inými vzorcami v oblasti: vzorec nezodpovedá vzoru iných vzorcov v blízkosti. Vzorce, ktoré sa nachádzajú vedľa iných vzorcov, sa v mnohých prípadoch líšia len v použitých referenciách. V nasledujúcom príklade štyroch susediacich vzorcov sa v Exceli zobrazí chyba vedľa vzorca = SUM (A10: C10) v bunke D4, pretože susediace vzorce sa zvýšia o jeden riadok a že jeden prírastok o 8 riadkov – Excel očakáva vzorec = SUM (A4: C4).

   Excel zobrazí chybu vtedy, keď vzorec nezodpovedá vzoru susediacich vzorcov

   Excel zobrazí túto chybu v prípade, ak odkazy použité vo vzorci nie sú konzistentné s odkazmi susediacich vzorcov.

  • Vzorce, ktoré vynechávajú bunky v oblasti: Vzorec nemusí automaticky obsahovať odkazy na údaje, ktoré boli vložené medzi pôvodný rozsah údajov a bunku obsahujúcu vzorec. Týmto pravidlom sa porovnáva odkaz vo vzorci s pôvodným rozsahom buniek, ktoré sú priľahlé k bunke obsahujúcej vzorec. Ak priľahlé bunky obsahujú ďalšie hodnoty a nie sú prázdne, Excel zobrazí vedľa vzorca chybu.

   Excel napríklad zobrazí po použití tohto pravidla chybu vedľa vzorca =SUM(D2:D4), pretože bunky D5, D6 a D7 sú priľahlé k bunkám, na ktoré sa odkazuje vo vzorci, a k bunke, ktorá obsahuje vzorec (D8), a tieto bunky obsahujú údaje, na ktoré by mal vzorec odkazovať.

   Excel zobrazí chybu vtedy, keď vzorec preskočí bunky v rozsahu
  • Neuzamknuté bunky obsahujúce vzorce: Vzorec nie je zabezpečený uzamknutím. Všetky bunky hárka sú predvolene zamknuté, aby ich nebolo možné meniť, keď je hárok zabezpečený. Týmto sa možno vyhnúť neúmyselných chybám, napríklad neúmyselným odstránením alebo zmenením vzorcov. Táto chyba signalizuje, že bunka bola nastavená tak, aby nebola zamknutá, no hárok nebol zabezpečený. Skontrolujte, či má byť bunka zamknutá alebo nie.

  • Vzorce, ktoré odkazujú na prázdne bunky: Vzorec obsahuje odkaz na prázdnu bunku. Môže to spôsobiť nežiaduce výsledky znázornené v nasledujúcom príklade.

   Predpokladajme, že chcete vypočítať priemer čísiel v nasledujúcom stĺpci buniek. Ak je tretia bunka prázdna, nezahrnie sa do výpočtu a výsledkom je hodnota 22,75. Ak tretia bunka obsahuje nulu, výsledkom je hodnota 18,2.

   Excel zobrazí chybu vtedy, keď vzorec odkazuje na prázdne bunky
  • Údaje zadané do tabuľky sú neplatné: v tabuľke sa nachádza chyba overenia. Skontrolujte nastavenie overenia pre danú bunku tak, že prejdete na kartu údaje > skupine nástroje pre údaje > overenie údajov.

 1. Vyberte hárok, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Ak je hárok vypočítaný manuálne, prepočítate ho stlačením klávesu F9.

  Ak sa dialógové okno Kontrola chýb nezobrazí, kliknite na kartu Vzorce a v skupine Kontrola vzorca kliknite na tlačidlo Kontrola chýb.

 3. Ak ste ignorovali niektoré chyby, môžete ich znova skontrolovať nasledujúcim spôsobom: kliknite na položky Súbor > Možnosti > Vzorce. V prípade Excelu v Macu kliknite na ponuku programu excel > predvoľby > kontrola chýb.

  V časti Kontrola chýb kliknite na tlačidlo Obnoviť ignorované chyby > OK.

  Kontrola chýb

  Poznámka: Obnovením ignorovaných chýb sa obnovia všetky chyby vo všetkých hárkoch aktívneho zošita.

  Tip: Možno pre vás bude nápomocné, ak dialógové okno Kontrola chýb premiestnite priamo pod riadok vzorcov.

  Presuňte okno Kontrola chýb pod riadok vzorcov
 4. Kliknite na jedno z tlačidiel akcií, ktoré sa nachádzajú na pravej strane dialógového okna. Pre každý typ chyby sú k dispozícii odlišné akcie.

 5. Kliknite na položku Ďalej.

Poznámka: Kliknutím na tlačidlo Ignorovať chybu sa bude daná chyba ignorovať pri každej ďalšej kontrole.

 1. Vedľa bunky kliknite na tlačidlo Kontrola chýb Ikona kontroly chýb , ktoré sa zobrazí, a potom kliknite na požadovanú možnosť. Dostupné príkazy sa líšia pre každý typ chyby a prvá položka popisuje chybu.

  Kliknutím na tlačidlo Ignorovať chybu sa bude daná chyba ignorovať pri každej ďalšej kontrole.

  Presuňte okno Kontrola chýb pod riadok vzorcov

Ak vzorec nedokáže správne vyhodnotiť výsledok, Excel zobrazí chybovú hodnotu, ako napríklad # # # # #, #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF!, a #VALUE!. Každý typ chyby má iné príčiny a rôzne riešenia.

Nasledujúca tabuľka obsahuje odkaz na články, ktoré tieto chyby podrobne opisujú, ako aj stručný opis, ktorý vám pomôže začať s ich riešením.

Téma

Popis

Odstránenie chyby ####

Excel zobrazí túto chybu vtedy, keď stĺpec nie je dostatočne široký na zobrazenie všetkých znakov v bunke, alebo ak bunka obsahuje záporné hodnoty dátumu alebo času.

Napríklad vzorec, ktorý odpočíta dátum v budúcnosti od dátumu v minulosti (napríklad = 06/15/2008-07/01/2008, vedie k zápornej hodnote dátumu.

Tip: Dvojitým kliknutím medzi hlavičky stĺpcov skúste automaticky prispôsobiť bunku. Ak sa zobrazí ### a Excel nedokáže zobraziť všetky znaky, opravíte to takto.

# chyba

Odstránenie chyby #DIV/0! (chyba)

Excel zobrazí túto chybu vtedy, keď sa číslo delí nulou (0) alebo bunkou, ktorá neobsahuje žiadnu hodnotu.

Tip: Pridajte obslužný program na hromadné odstraňovanie chýb ako v tomto príklade: =IF(C2;B2/C2;0).

Na potlačenie chýb môžete použiť funkciu na spracovanie chýb, ako je napríklad Funkcia IF

Odstránenie chyby #NEDOSTUPNÝ

Excel zobrazí túto chybu vtedy, keď pre funkciu alebo vzorec nie je k dispozícii hodnota.

Ak používate funkciu ako VLOOKUP, zodpovedá to, čo sa pokúšate vyhľadať, tomu, čo sa nachádza v rozsahu vyhľadávania? Väčšinou nie.

Skúste použitím funkcie IFERROR eliminovať výskyt chyby #NEDOSTUPNÝ. V tomto prípade by ste mohli použiť:

=IFERROR(VLOOKUP(D2;$D$6:$E$8;2;TRUE);0)

Chyba #NEDOSTUPNÝ

Odstránenie chyby #NÁZOV? (chyba)

Táto chyba sa zobrazí, keď Excel nerozpoznal text vo vzorci. Názov rozsahu alebo názov funkcie môže byť napríklad nesprávne napísaný.

Poznámka: Ak používate funkciu, uistite sa, že jej názov je napísaný správne. V tomto prípade je názov funkcie SUM napísaný nesprávne. Odstráňte písmeno e a Excel to opraví.

Excel zobrazí chybu #NÁZOV? vtedy, keď sa v názve funkcie nachádza preklep

Opravte #NULL. (chyba)

Excel zobrazí túto chybu vtedy, keď určíte prienik dvoch oblastí, ktoré sa neprekrývajú (nekrižujú). Operátor prieniku je znak medzery, ktorý oddeľuje odkazy vo vzorci.

Poznámka: Skontrolujte, či sú rozsahy správne oddelené – oblasti C2: C3 a E4: E6 sa nepretínajú, takže zadanie vzorca = SUM (C2: C3 E4: E6) vráti #NULL. . Ak chcete, aby sa čiarka medzi rozsahmi C a E opravila = SUM (C2: C3; E4: E6)

#NEPLATNÝ! (chyba)

Odstránenie chyby #ČÍSLO! (chyba)

Excel zobrazí túto chybu vtedy, keď vzorec alebo funkcia obsahuje neplatné číselné hodnoty.

Nepoužívate funkciu, ktorá vykonáva iteráciu, napríklad IRR alebo RATE? Ak áno, chyba #ČÍSLO! je pravdepodobne spôsobená tým, že funkcia nedokáže vyhľadať výsledok. Informácie nájdete v príslušnej téme pomocníka uvádzajúcej kroky na riešenie konkrétnej chyby.

Odstránenie chyby #ODKAZ! (chyba)

Excel zobrazí túto chybu vtedy, keď odkaz na bunku nie je platný. Napríklad je možné, že ste odstránili bunky, na ktoré odkazovali ďalšie vzorce, alebo ste prilepili premiestnené bunky na bunky, na ktoré odkazujú iné vzorce.

Neodstránili ste omylom riadok alebo stĺpec? Vo vzorci =SUM(A2;B2;C2) sme odstránili stĺpec B a pozrite, čo sa stalo.

Použite príkaz Späť (Ctrl + Z) a zrušte odstránenie, znova vytvorte vzorec alebo použite odkaz na súvislý rozsah, napríklad =SUM(A2:C2), ktorý by sa po odstránení stĺpca B automaticky aktualizoval.

Excel zobrazí #REF. chyba v prípade, že odkaz na bunku nie je platný

Odstránenie chyby #HODNOTA! (chyba)

Excel môže zobraziť túto chybu vtedy, ak vzorec zahŕňa bunky, ktoré obsahujú odlišné typy údajov.

Nepoužívate matematické operátory (+, -, *, /, ^) s rozličnými typmi údajov? Ak áno, skúste radšej použiť funkciu. V tomto prípade by problém vyriešil vzorec =SUM(F2:F5).

Chyby typu #HODNOTA! (chyba)

Keď bunky nie sú viditeľné v hárku, môžete tieto bunky a vzorec v nich sledovať v paneli s nástrojmi Okno sledovania. Pomocou okna sledovania možno pohodlne sledovať, kontrolovať alebo potvrdiť výpočty a výsledky vzorcov vo veľkých hárkoch. Pri použití okna sledovania nie je potrebné neustále posúvanie alebo prechádzanie do rôznych častí hárka.

Okno sledovania umožňuje jednoducho sledovať vzorce použité v hárku

Tento panel s nástrojmi je možné premiestniť alebo ukotviť ako ľubovoľný iný panel s nástrojmi. Môžete ho napríklad ukotviť v dolnej časti okna. Panel s nástrojmi sleduje nasledovné vlastnosti bunky: 1) zošit, 2) hárok, 3) názov (ak bunka obsahuje zodpovedajúci pomenovaný rozsah), 4) vzorec adresy bunky, 5) a 6).

Poznámka: Pre každú bunku môžete nastaviť len jedno sledovanie.

Pridanie buniek do okna sledovania

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete sledovať.

  Ak chcete v hárku vybrať všetky bunky so vzorcami, na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na tlačidlo Nájsť a vybrať (alebo použite klávesovú skratku Ctrl + G alebo Control + G v Macu), kliknite na položku Prejsť na špeciálne a vyberte možnosť Vzorce.

  Dialógové okno Prejsť na špeciálne
 2. Na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Okno sledovania.

 3. Kliknite na položku Pridať sledovanie.

  Kliknite na tlačidlo Pridať sledovanie a pridajte sledovanie v tabuľkovom hárku
 4. Potvrďte výber všetkých buniek, ktoré chcete sledovať, a kliknite na položku Pridať.

  V dialógovom okne Pridanie sledovania zadajte rozsah buniek, ktoré chcete sledovať
 5. Ak chcete zmeniť šírku stĺpca Okno sledovania, posúvajte hranicu na pravej strane záhlavia stĺpca.

 6. Bunku, na ktorú sa vzťahuje položka na paneli s nástrojmi Okno sledovania, zobrazíte dvojitým kliknutím na danú položku.

  Poznámka: Bunky, ktoré obsahujú externé odkazy na iné zošity, sa na paneli s nástrojmi Okno sledovania zobrazia len vtedy, ak sú otvorené aj iné zošity.

Odstránenie buniek z okna sledovania

 1. Ak sa panel s nástrojmi Okno sledovania nezobrazuje, na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Okno sledovania.

 2. Vyberte bunky, ktoré chcete odstrániť.

  Ak chcete vybrať viac buniek, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na príslušné bunky.

 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť sledovanie.

  Odstrániť sledovanie

Niekedy je ťažké porozumieť, ako vnorený vzorec vypočítal konečný výsledok, pretože mu predchádza viac medzivýpočtov a logických testov. Prostredníctvom dialógového okna Vyhodnotenie vzorca však môžete zobraziť jednotlivé časti vnoreného vzorca vyhodnotené v poradí, v akom sa vzorec vypočíta. Napríklad vzorec =IF(AVERAGE(D2:D5)>50;SUM(E2:E5);0) pochopíte ľahšie, ak zobrazíte nasledujúce medzivýpočty:

Pomocou dialógového okna Vyhodnotenie vzorca uvidíte, ako sú vyhodnotené rôzne časti vnoreného vzorca

V dialógovom okne Vyhodnotenie vzorca

Popis

=IF(AVERAGE(D2:D5)>50;SUM(E2:E5);0)

Na začiatku sa zobrazí vnorený vzorec. Funkcie AVERAGE a SUM sú vnorené v rámci funkcie IF.

Rozsah buniek D2:D5 obsahuje hodnoty 55, 35, 45 a 25 a výsledkom funkcie AVERAGE(D2:D5) je teda 40.

=IF(40>50;SUM(E2:E5);0)

Rozsah buniek D2:D5 obsahuje hodnoty 55, 35, 45 a 25 a výsledkom funkcie AVERAGE(D2:D5) je teda 40.

=IF(False;SUM(E2:E5);0)

Číslo 40 nie je väčšie ako číslo 50, preto výraz v prvom argumente funkcie IF (argument logický_test) má hodnotu nepravda.

Funkcia IF vráti hodnotu tretieho argumentu (argument hodnota_ak_nepravda). Funkcia SUM sa nevyhodnotí, pretože je druhým argumentom funkcie IF (argument hodnota_ak_pravda) a vracia sa iba vtedy, ak má výraz hodnotu pravda.

 1. Vyberte bunku, ktorú chcete vyhodnotiť. Naraz môžete vyhodnocovať len jednu bunku.

 2. Vyberte kartu Vzorce a položky Kontrola vzorca > Vyhodnotiť vzorec.

 3. Kliknite na položku Vyhodnotiť a skontrolujte hodnotu podčiarknutého odkazu. Výsledok hodnotenia sa zobrazí kurzívou.

  Ak je podčiarknutá časť vzorca odkazom na iný vzorec, kliknite na položku Vstúpiť, čím zobrazíte druhý vzorec v poli Vyhodnotenie. Kliknutím na položku Vystúpiť prejdete späť na predchádzajúcu bunku a vzorec.

  Tlačidlo Vstúpiť nie je k dispozícii pri druhom zobrazení odkazu vo vzorci, alebo ak vzorec odkazuje na bunku v inom zošite.

 4. Klikajte na tlačidlo Vyhodnotiť, kým nebude vyhodnotená každá časť vzorca.

 5. Ak chcete vyhodnotenie znovu zobraziť, kliknite na tlačidlo Reštartovať.

 6. Ak chcete vyhodnotenie ukončiť, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Poznámky: 

 • Niektoré časti vzorcov, ktoré používajú funkcie IF a CHOOSE sa nevyhodnocujú. V takýchto prípadoch sa v poli Vyhodnotenie zobrazí hodnota #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak je bunka odkazu prázdna, v poli Vyhodnotenie sa zobrazí nulová hodnota (0).

 • Nasledujúce funkcie sa prepočítavajú pri každej zmene hárka a môžu spôsobiť, že sa v dialógovom okne Vyhodnotenie vzorca zobrazia výsledky, ktoré sa líšia od výsledku v bunke: RAND, AREAS, INDEX, OFFSET, CELL, INDIRECT, ROWS, COLUMNS, NOW, TODAY, RANDBETWEEN.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Zobrazenie vzťahov medzi vzorcami a bunkami

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×