Tasterske prečice u operativnom sistemu Windows

Windows 10

Tasterske prečice su tasteri ili kombinacija tastera koje predstavljaju alternativan način da obavite neku radnju za koju je inače potrebno da koristite miš.

Kopiranje, lepljenje i druge uobičajene tasterske prečice

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće
Ctrl + XIsecanje izabrane stavke
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert)
Kopiranje izabrane stavke
Ctrl + V (ili Shift + Insert)
Nalepljivanje izabrane stavke
Ctrl + ZOpozivanje radnje
Alt + TabPrebacivanje između otvorenih aplikacija
ALT + F4Zatvaranje aktivne stavke ili napuštanje aktivne aplikacije
Taster sa Windows logotipom + LZaključavanje računara
Taster sa Windows logotipom + DPrikazivanje i skrivanje radne površine
F2Preimenovanje izabrane stavke
F3Traženje datoteke ili fascikle u istraživaču datoteka
F4Prikaz liste traka adresa u istraživaču datoteka
F5Osvežavanje aktivnog prozora
F6Pomeranje kroz elemente ekrana u prozoru ili na radnoj površini
F10Aktiviranje trake menija u aktivnoj aplikaciji
Alt + F8Prikaz lozinke na ekranu za prijavljivanje
Alt + EscPomeranje kroz stavke redosledom kojim su otvarane
ALT + podvučeno slovoIzvršavanje komande za to slovo
Alt + EnterPrikaz svojstava izabrane stavke
Alt + razmaknicaOtvaranje priručnog menija za aktivni prozor
Alt + strelica nalevoPovratak
Alt + strelica nadesnoPomeranje unapred
Alt + Page UpPomeranje za jedan ekran nagore
Alt + Page DownPomeranje za jedan ekran nadole
Ctrl + F4Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje su prikazane preko celog ekrana i koje vam dozvoljavaju da istovremeno imate više otvorenih dokumenata)
Ctrl + AIzbor svih stavki u dokumentu ili prozoru
CTRL + D (ili Delete)Brisanje izabrane stavke i njeno premeštanje u korpu za otpatke
Ctrl + R (ili F5)Osvežavanje aktivnog prozora
Ctrl + YPonavljanje radnje
Ctrl + strelica nadesnoPomeranje kursora na početak sledeće reči
Ctrl + strelica nalevoPomeranje kursora na početak prethodne reči
Ctrl + strelica nadolePomeranje kursora na početak sledećeg pasusa
Ctrl + strelica nagorePomeranje kursora na početak prethodnog pasusa
Ctrl + Alt + TabKorišćenje tastera sa strelicom za prebacivanje između svih otvorenih aplikacija
Ctrl + Alt + Shift + tasteri sa strelicamaKada je neka grupa ili pločica u „Start“ meniju u fokusu, pomerite je u naznačenom pravcu
Ctrl + taster sa strelicom (za pomeranje do stavke) + razmaknicaIzbor više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini
Ctrl + Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicomIzbor bloka teksta
Ctrl + EscOtvaranje „Start“ menija
Ctrl + Shift + EscOtvaranje upravljača zadacima
Ctrl + ShiftZamena rasporeda tastera na tastaturi kada je dostupno više rasporeda tastera na tastaturi
Ctrl + razmaknicaUključivanje ili isključivanje uređivača metoda unosa (IME) za kineski
Shift + F10Prikaz priručnog menija za izabranu stavku
Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicomIzbor više stavki u prozoru ili na radnoj površini ili izbor teksta u dokumentu
Shift + DeleteBrisanje izabrane stavke bez prethodnog premeštanja u korpu za otpatke
Strelica nadesnoOtvaranje sledećeg menija sa desne strane ili otvaranje podmenija
Strelica nalevoOtvaranje sledećeg menija sa leve strane ili zatvaranje podmenija
EscZaustavljanje ili napuštanje trenutnog zadatka


Tasterske prečice za taster sa Windows logotipom

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom Otvaranje ili zatvaranje „Start“ menija
Taster sa Windows logotipom  + AOtvaranje centra aktivnosti
Taster sa Windows logotipom  + B
Postavljanje fokusa na sistemskoj traci poslova
Taster sa Windows logotipom  + Shift + MOtvaranje aplikacije Cortana u režimu slušanja

Napomena: Cortana je dostupna samo u pojedinim zemljama/regionima i neke funkcije aplikacije Cortana možda neće biti svugde dostupne. Ako Cortana nije dostupna ili nije uključena, i dalje možete da koristite pretragu.
Taster sa Windows logotipom  + DPrikazivanje i skrivanje radne površine
Taster sa Windows logotipom   + Alt + DPrikazivanje i skrivanje datuma i vremena na radnoj površini
Taster sa Windows logotipom  + EOtvaranje istraživača datoteka
Taster sa Windows logotipom  + FOtvaranje Čvorišta za povratne informacije
Taster sa Windows logotipom  + GOtvaranje trake za igre kada je igra otvorena
Taster sa Windows logotipom  + HOtvaranje dugmeta za deljenje
Taster sa Windows logotipom  + IOtvaranje postavki
Taster sa Windows logotipom  + J Postavljanje fokusa na Windows savet kada je dostupan.

Kada se pojavi Windows savet, fokus se postavlja na njega.  Ponovni izbor tasterske prečice vraća fokus na element ekrana za koji je Windows savet usidren.
Taster sa Windows logotipom  + KOtvaranje radnje sa brzim pristupom „Povezivanje“
Taster sa Windows logotipom  + LZaključavanje računara ili zamena naloga
Taster sa Windows logotipom  + MUmanjivanje svih prozora
Taster sa Windows logotipom  + OZaključavanje položaja uređaja
Taster sa Windows logotipom  + POdabir režima za prikaz prezentacije
Taster sa Windows logotipom  + ROtvaranje dijaloga „Pokreni“
Taster sa Windows logotipom  + SOtvaranje pretrage
Taster sa Windows logotipom  + TPomeranje kroz aplikacije na traci zadataka
Taster sa Windows logotipom  + UOtvaranje Centra za lakše korišćenje računara
Taster sa Windows logotipom  + VPomeranje kroz obaveštenja
Taster sa Windows logotipom  + Shift + VPomeranje kroz obaveštenja obrnutim redosledom
Taster sa Windows logotipom  + XOtvaranje menija „Brza veza“
Taster sa Windows logotipom  + ZPrikaz dostupnih komandi u aplikaciji u režimu celog ekrana
Taster sa Windows logotipom  + zarez (,)Kratak pogled na radnu površinu
Taster sa Windows logotipom  + PausePrikaz dijaloga „Svojstva sistema“
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + FTraženje računara (ako ste na mreži)
Taster sa Windows logotipom  + Shift + MVraćanje umanjenih prozora na radnoj površini
Taster sa Windows logotipom  + brojOtvaranje radne površine i pokretanje aplikacije koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacite se na nju.
Taster sa Windows logotipom  + Shift + brojOtvaranje radne površine i pokretanje nove instance aplikacije koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + brojOtvaranje radne površine i prebacivanje na poslednji aktivni prozor aplikacije koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem
Taster sa Windows logotipom  + Alt + brojOtvaranje radne površine i otvaranje liste za prelazak za aplikaciju koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + Shift + brojSledeća otvaranja u ulozi administratora: radne površine i nove instance aplikacije koja se nalazi na datom mestu na traci zadataka
Taster sa Windows logotipom  + taster TabOtvaranje prikaza zadatka
Taster sa Windows logotipom  + strelica nagoreUvećavanje prozora
Taster sa Windows logotipom  + strelica nadoleUklanjanje trenutne aplikacije sa ekrana ili umanjivanje prozora radne površine
Taster sa Windows logotipom  + strelica nalevoUvećavanje aplikacije ili prozora radne površine na levoj strani ekrana
Taster sa Windows logotipom  + strelica nadesnoUvećavanje aplikacije ili prozora radne površine na desnoj strani ekrana
Taster sa Windows logotipom  + HomeUmanjivanje svih prozora na radnoj površini osim aktivnog (vraća sve prozore posle drugog poteza)
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nagoreRastezanje prozora radne površine do vrha i dna ekrana
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nadoleVertikalno vraćanje/umanjivanje aktivnih prozora radne površine uz održavanje širine
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nalevo ili strelica nadesnoPremeštanje aplikacije ili prozora na radnoj površini sa jednog monitora na drugi
Taster sa Windows logotipom  + razmaknicaZamena jezika unosa i rasporeda tastera na tastaturi
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + razmaknicaZamena sa prethodno izabranim unosom
Taster sa Windows logotipom  + EnterOtvaranje naratora
Taster sa Windows logotipom  + kosa crta (/)Uspostavljanje IME ponovne konverzije
Taster sa Windows logotipom  + plus (+) ili minus (-)Uvećanje ili umanjenje pomoću lupe
Taster sa Windows logotipom  + EscNapuštanje lupe


Tasterske prečice komandne linije

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
CTRL + C (ili Ctrl + Insert)Kopiranje izabranog teksta
CTRL + V (ili Shift + Insert)Nalepljivanje izabranog teksta
Ctrl + MAktiviranje režima označavanja
Alt + taster izboraPočetak izbora u režimu blokiranja
Tasteri sa strelicamaPomeranje kursora u određenom smeru
Page upPomeranje kursora jednu stranicu nagore
Page downPomeranje kursora jednu stranicu nadole
CTRL + Home (režim označavanja)Pomeranje kursora na početak bafera
CTRL + End (režim označavanja)Pomeranje kursora na kraj bafera
Ctrl + strelica nagorePomeranje nagore za jedan red u istoriji izlaza
Ctrl + strelica nadolePomeranje nadole za jedan red u istoriji izlaza
CTRL + Home (navigacija kroz istoriju)Ako je komandna linija prazna, premestite prikaz na vrh bafera. U suprotnom, izbrišite sve znakova sa leve strane kursora na komandnoj liniji.
Ctrl + End (navigacija kroz istoriju)Ako je komandna linija prazna, premestite prikaz na komandnu liniju. U suprotnom, izbrišite sve znakova sa desne strane kursora na komandnoj liniji.


Tasterske prečice dijaloga

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
F4Prikaz stavki na aktivnoj listi
Ctrl + taster TabPomeranje unapred kroz kartice
Ctrl + Shift + taster TabPomeranje unazad kroz kartice
CTRL + broj (broj od 1 do 9)Prebacivanje na n. karticu
Tab (tabulatorski taster)Pomeranje unapred kroz opcije
Shift + taster TabPomeranje unazad kroz opcije
ALT + podvučeno slovoIzvršavanje komande (ili izbor opcije) koja se koristi sa tim slovom
RazmaknicaPotvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu ako je aktivna opcija polje za potvrdu
BackspaceOtvaranje fascikle jedan nivo nagore ako je fascikla izabrana u dijalogu „Sačuvaj kao“ ili „Otvori“
Tasteri sa strelicamaIzbor dugmeta ako je aktivna opcija grupa dugmadi opcija


Tasterske prečice u istraživaču datoteka

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
Alt + DIzbor trake adresa
Ctrl + EIzbor polja za pretragu
Ctrl + FIzbor polja za pretragu
Ctrl + NOtvaranje novog prozora
Ctrl + WZatvaranje aktivnog prozora
Ctrl + točkić mišaPromena veličine i izgleda ikona datoteka i fascikli
Ctrl + Shift + EPrikaz svih fascikli iznad izabrane fascikle
Ctrl + Shift + NKreiranje nove fascikle
Num Lock + zvezdica (*)Prikaz svih potfascikli u okviru izabrane fascikle
Num Lock + plus (+)Prikaz sadržaja izabrane fascikle
Num Lock + minus (-)Skupljanje izabrane fascikle
Alt + PPrikaz okna za pregled
Alt + EnterOtvaranje dijaloga „Svojstva“ za izabranu stavku
Alt + strelica nadesnoPrikaz sledeće fascikle
Alt + strelica nagorePrikaz fascikle u kojoj se nalazi data fascikla
Alt + strelica nalevoPrikaz prethodne fascikle
BackspacePrikaz prethodne fascikle
Strelica nadesnoPrikaz trenutnog izbora (ako je skupljen) ili izbor prve potfascikle
Strelica nalevoSkupljanje trenutnog izbora (ako se razvije) ili izbor fascikle u koje se nalazi data fascikla
EndPrikaz donjeg dela aktivnog prozora
HomePrikaz gornjeg dela aktivnog prozora
F11Uvećavanje ili umanjivanje aktivnog prozora


Tasterske prečice virtuelnih radnih površina

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom  + taster TabOtvaranje prikaza zadatka
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + DDodavanje virtuelne radne površine
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + strelica nadesno Prebacivanje nadesno između virtuelnih radnih površina koje ste kreirali
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + strelica nalevo Prebacivanje nalevo između virtuelnih radnih površina koje ste kreirali
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + F4Zatvaranje virtuelne radne površine koju koristite


Tasterske prečice za traku zadataka

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
Shift + klik na dugme trake zadatakaOtvaranje aplikacije ili brzo otvaranje druge instance aplikacije
Ctrl + Shift + klik na dugme trake zadatakaOtvaranje aplikacije u ulozi administratora
Shift + klik desnim tasterom miša na dugme trake zadatakaPrikaz menija prozora za aplikaciju
Shift + klik desnim tasterom miša na grupu dugmadi trake zadatakaPrikaz menija prozora za grupu
Ctrl + klik na grupu dugmadi trake zadatakaPomeranje kroz prozore grupe


Tasterske prečice u aplikaciji „Postavke“

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom  + I Otvaranje postavki
BackspacePovratak na početnu stranicu postavki
Kucanje na bilo kojoj stranici koristeći polje za pretraguPretraga postavki

Dodatne tasterske prečice


Windows 8.1 i Windows 8.1 RT

Glavne tasterske prečice

U navedenoj tabeli se nalaze uobičajene tasterske prečice za Windows 8.1 i Windows RT 8.1.

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
CTRL + C (ili Ctrl + Insert)Kopiranje izabrane stavke
Ctrl + XIsecanje izabrane stavke
CTRL + V (ili Shift + Insert)Nalepljivanje izabrane stavke
Ctrl + ZOpozivanje radnje
Alt + TabPrebacivanje između otvorenih aplikacija
ALT + F4Zatvaranje aktivne stavke ili napuštanje aktivne aplikacije
Taster sa Windows logotipom + L Zaključavanje računara ili zamena naloga
Taster sa Windows logotipom + D Prikazivanje i skrivanje radne površine


Nove tasterske prečice

U sledećoj tabeli su navedene nove tasterske prečice koje možete da koristite u operativnom sistemu Windows.

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom  + počnite da kucate Pretraživanje računara
CTRL + plus (+) ili Ctrl + minus (-)Uvećanje ili umanjenje velikog broja stavki, kao što su aplikacije zakačene na početni ekran
CTRL + točkićUvećanje ili umanjenje velikog broja stavki, kao što su aplikacije zakačene na početni ekran
Taster sa Windows logotipom  + C Otvaranje dugmadi

U aplikaciji, otvaranje komandi za aplikaciju
Taster sa Windows logotipom  + F Otvaranje dugmeta za pretragu radi pretraživanja datoteka
Taster sa Windows logotipom  + HOtvaranje dugmeta za deljenje
Taster sa Windows logotipom + I Otvaranje dugmeta za postavke
Taster sa Windows logotipom + KOtvaranje dugmeta „Uređaji“
Taster sa Windows logotipom  + O
Zaključavanje položaja ekrana (uspravno ili položeno)
Taster sa Windows logotipom  + Q
Otvaranje dugmeta za pretragu radi celokupnog pretraživanja ili pretraživanja u okviru otvorene aplikacije (ako aplikacija podržava pretragu aplikacija)
Taster sa Windows logotipom + S
Otvaranje dugmeta za pretragu radi pretraživanja operativnog sistema Windows i veba
Taster sa Windows logotipom  + W
Otvaranje dugmeta za pretragu radi pretraživanja postavki
Taster sa Windows logotipom  + Z
Prikazivanje dostupnih komandi u aplikaciji


Taster sa Windows logotipom + razmaknica
Zamena jezika unosa i rasporeda tastera na tastaturi
Taster sa Windows logotipom + Ctrl + razmaknica
Zamena sa prethodno izabranim unosom
Taster sa Windows logotipom  + taster Tab
Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (izuzev aplikacija na radnoj površini)
Taster sa Windows logotipom + Ctrl + taster Tab
Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (izuzev aplikacija na radnoj površini)
Taster sa Windows logotipom  + Shift + taster Tab
Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (izuzev aplikacija na radnoj površini) obrnutim redosledom
Taster sa Windows logotipom  + Shift + tačka (.)
Kačenje aplikacije sa leve strane
Taster sa Windows logotipom  + tačka (.)
Pomeranje kroz otvorene aplikacije
Esc
Zaustavljanje ili napuštanje trenutnog zadatka


Uobičajene tasterske prečice

U navedenoj tabeli se nalaze uobičajene tasterske prečice u operativnom sistemu Windows.

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće:
F1
Prikaz pomoći
F2
Preimenovanje izabrane stavke
F3
Pronalaženje datoteke ili fascikle
F4
Prikaz liste traka adresa u istraživaču datoteka
F5
Osvežavanje aktivnog prozora
F6
Pomeranje kroz elemente ekrana u prozoru ili na radnoj površini
F10
Aktiviranje trake menija u aktivnoj aplikaciji
ALT + F4
Zatvaranje aktivne stavke ili napuštanje aktivne aplikacije
Alt + Esc
Pomeranje kroz stavke redosledom kojim su otvarane
ALT + podvučeno slovo
Izvršavanje komande za to slovo
Alt + Enter
Prikaz svojstava izabrane stavke
Alt + razmaknica
Otvaranje priručnog menija za aktivni prozor
Alt + strelica nalevo
Nazad
Alt + strelica nadesno
Napred
Alt + Page Up
Pomeranje za jedan ekran nagore
Alt + Page Down
Pomeranje za jedan ekran nadole
Alt + Tab
Prebacivanje između otvorenih aplikacija (izuzev aplikacija na radnoj površini)
Ctrl + F4
Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje su prikazane preko celog ekrana i koje vam dozvoljavaju da imate više otvorenih dokumenata u isto vreme)
Ctrl + A
Izbor svih stavki u dokumentu ili prozoru
CTRL + C (ili Ctrl + Insert)
Kopiranje izabrane stavke
CTRL + D (ili Delete)
Brisanje izabrane stavke i njeno premeštanje u korpu za otpatke
Ctrl + R (ili F5)
Osvežavanje aktivnog prozora
CTRL + V (ili Shift + Insert)
Nalepljivanje izabrane stavke
Ctrl + X
Isecanje izabrane stavke
Ctrl + Y
Ponavljanje radnje
Ctrl + Z
Opozivanje radnje
CTRL + plus (+) ili Ctrl + minus (-)
Uvećanje ili umanjenje velikog broja stavki, kao što su aplikacije zakačene na početni ekran
Ctrl + točkić miša
Promena veličine ikona radne površine ili uvećanje ili umanjenje velikog broja stavki, kao što su aplikacije zakačene na početni ekran
Ctrl + strelica nadesno
Pomeranje kursora na početak sledeće reči
Ctrl + strelica nalevo
Pomeranje kursora na početak prethodne reči
Ctrl + strelica nadole
Pomeranje kursora na početak sledećeg pasusa
Ctrl + strelica nagore
Pomeranje kursora na početak prethodnog pasusa
Ctrl + Alt + Tab
Korišćenje tastera sa strelicom za prebacivanje između svih otvorenih aplikacija
Ctrl + taster sa strelicom (za pomeranje do stavke) + razmaknica
Izbor više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini
Ctrl + Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom
Izbor bloka teksta
Ctrl + Esc
Otvaranje „Start“ menija
Ctrl + Shift + Esc
Otvaranje upravljača zadacima
Ctrl + Shift
Zamena rasporeda tastera na tastaturi kada je dostupno više rasporeda tastera na tastaturi
Ctrl + razmaknica
Uključivanje ili isključivanje uređivača metoda unosa (IME) za kineski
Shift + F10
Prikaz priručnog menija za izabranu stavku
Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom
Izbor više stavki u prozoru ili na radnoj površini ili izbor teksta u dokumentu
Shift + Delete
Brisanje izabrane stavke bez prethodnog premeštanja u korpu za otpatke
Strelica nadesno
Otvaranje sledećeg menija sa desne strane ili otvaranje podmenija
Strelica nalevo
Otvaranje sledećeg menija sa leve strane ili zatvaranje podmenija
Esc
Zaustavljanje ili napuštanje trenutnog zadatka


Tasterske prečice za taster sa Windows logotipom

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za koje se koristi taster sa Windows logotipom .

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom + F1
Otvaranje Windows pomoći i podrške
Taster sa Windows logotipom
Prikazivanje ili skrivanje početnog ekrana
Taster sa Windows logotipom  + B
Postavljanje fokusa na sistemskoj traci poslova
Taster sa Windows logotipom  + C
Otvaranje dugmadi

Taster sa Windows logotipom + D
Prikazivanje i skrivanje radne površine
Taster sa Windows logotipom + E
Otvaranje istraživača datoteka
Taster sa Windows logotipom  + F
Otvaranje dugmeta za pretragu radi pronalaženja datoteka
Taster sa Windows logotipom  + H
Otvaranje dugmeta za deljenje
Taster sa Windows logotipom  + I
Otvaranje dugmeta za postavke
Taster sa Windows logotipom + K
Otvaranje dugmeta „Uređaji“
Taster sa Windows logotipom + L
Zaključavanje računara ili zamena osoba
Taster sa Windows logotipom  + M
Umanjivanje svih prozora
Taster sa Windows logotipom  + O
Zaključavanje položaja uređaja
Taster sa Windows logotipom  + P
Odabir režima za prikaz prezentacije
Taster sa Windows logotipom  + Q
Otvaranje dugmeta za pretragu radi celokupnog pretraživanja ili pretraživanja u okviru otvorene aplikacije (ako aplikacija podržava pretragu aplikacija)
Taster sa Windows logotipom  + R
Otvaranje dijaloga Pokreni
Taster sa Windows logotipom  + S
Otvaranje dugmeta za pretragu radi pretraživanja operativnog sistema Windows i veba
Taster sa Windows logotipom  + T
Pomeranje kroz aplikacije na traci zadataka
Taster sa Windows logotipom  + U
Otvaranje Centra za lakše korišćenje računara
Taster sa Windows logotipom  + V
Pomeranje kroz obaveštenja
Taster sa Windows logotipom  + Shift + V
Pomeranje kroz obaveštenja obrnutim redosledom
Taster sa Windows logotipom  + X
Otvaranje menija Brza veza
Taster sa Windows logotipom  + Z
Prikazivanje dostupnih komandi u aplikaciji

Taster sa Windows logotipom  + ,
Kratak pogled na radnu površinu
Taster sa Windows logotipom  + Pause
Prikaz dijaloga Svojstva sistema
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + F
Traženje računara (ako ste na mreži)
Taster sa Windows logotipom  + Shift + M
Vraćanje umanjenih prozora na radnoj površini
Taster sa Windows logotipom  + broj Otvaranje radne površine i pokretanje aplikacije koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacite se na nju.
Taster sa Windows logotipom  + Shift + broj
Otvaranje radne površine i pokretanje nove instance aplikacije koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + broj
Otvaranje radne površine i prebacivanje na poslednji aktivni prozor aplikacije koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem
Taster sa Windows logotipom  + Alt + broj
Otvaranje radne površine i otvaranje liste za prelazak za aplikaciju koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + Shift + broj
Sledeća otvaranja u ulozi administratora: radne površine i nove instance aplikacije koja se nalazi na datom mestu na traci zadataka
Taster sa Windows logotipom  + taster Tab
Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (izuzev aplikacija na radnoj površini)
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + taster Tab
Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (izuzev aplikacija na radnoj površini)
Taster sa Windows logotipom  + Shift + taster Tab
Pomeranje kroz nedavno korišćene aplikacije (izuzev aplikacija na radnoj površini) obrnutim redosledom
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + B
Prebacivanje na aplikaciju koja je prikazala poruku na sistemskoj traci poslova
Taster sa Windows logotipom  + strelica nagore
Uvećavanje prozora
Taster sa Windows logotipom  + strelica nadole
Uklanjanje trenutne aplikacije sa ekrana ili umanjivanje prozora radne površine
Taster sa Windows logotipom  + strelica nalevo
Uvećavanje aplikacije ili prozora radne površine na levoj strani ekrana
Taster sa Windows logotipom  + strelica nadesno
Uvećavanje aplikacije ili prozora radne površine na desnoj strani ekrana
Taster sa Windows logotipom  + Home
Umanjivanje svih prozora osim aktivnog (vraća sve prozore posle drugog poteza)
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nagore
Rastezanje prozora radne površine do vrha i dna ekrana
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nadole
Vertikalno vraćanje/umanjivanje aktivnih prozora radne površine uz održavanje širine
Taster sa Windows logotipom  + Shift + strelica nalevo ili strelica nadesno
Premeštanje aplikacije ili prozora na radnoj površini sa jednog monitora na drugi
Taster sa Windows logotipom  + razmaknica
Zamena jezika unosa i rasporeda tastera na tastaturi
Taster sa Windows logotipom  + Ctrl + razmaknica
Zamena sa prethodno izabranim unosom
Taster sa Windows logotipom  + Enter
Otvaranje naratora
Taster sa Windows logotipom  + Shift + tačka (.)
Pomeranje kroz otvorene aplikacije
Taster sa Windows logotipom  + tačka (.)
Pomeranje kroz otvorene aplikacije
Taster sa Windows logotipom  + /
Uspostavljanje IME ponovne konverzije
Taster sa Windows logotipom  + Alt + Enter
Otvaranje programa Windows Media Center
Taster sa Windows logotipom  + plus (+) ili minus (-)
Uvećanje ili umanjenje pomoću lupe
 Taster sa Windows logotipom  + Esc Napuštanje lupe


Tasterske prečice dijaloga

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice koje možete da koristite u dijalozima.

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće:
F1
Prikaz pomoći
F4
Prikaz stavki na aktivnoj listi
Ctrl + taster Tab
Pomeranje unapred kroz kartice
Ctrl + Shift + taster Tab
Pomeranje unazad kroz kartice
CTRL + broj (broj od 1 do 9)
Prebacivanje na n. karticu
Taster Tab
Pomeranje unapred kroz opcije
Shift + taster Tab
Pomeranje unazad kroz opcije
ALT + podvučeno slovo
Izvršavanje komande (ili izbor opcije) koja ide uz to slovo
Razmaknica
Potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu ako je aktivna opcija polje za potvrdu
Backspace
Otvaranje fascikle jedan nivo nagore ako je fascikla izabrana u dijalogu Sačuvaj kao ili Otvori
Tasteri sa strelicama
Izbor dugmeta ako je aktivna opcija grupa dugmadi opcija


Tasterske prečice u programu „Istraživač datoteka“

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće
 Alt + DIzbor trake adresa
Ctrl + E
Izbor polja za pretragu
Ctrl + F
Izbor polja za pretragu
Ctrl + N
Otvaranje novog prozora
Ctrl + W
Zatvaranje trenutnog prozora
Ctrl + točkić miša
Promena veličine i izgleda ikona datoteka i fascikli
Ctrl + Shift + E
Prikaz svih fascikli iznad izabrane fascikle
Ctrl + Shift + N
Kreiranje nove fascikle
Num Lock + zvezdica (*)
Prikaz svih potfascikli u okviru izabrane fascikle
Num Lock + plus (+)
Prikaz sadržaja izabrane fascikle
Num Lock + minus (-)
Skupljanje izabrane fascikle
Alt + P
Prikaz okna za pregled
Alt + Enter
Otvaranje dijaloga Svojstva za izabranu stavku
Alt + strelica nadesno
Prikaz sledeće fascikle
Alt + strelica nagore
Prikaz fascikle u kojoj se nalazi data fascikla
Alt + strelica nalevo
Prikaz prethodne fascikle
Backspace
Prikaz prethodne fascikle
Strelica nadesno
Prikaz trenutnog izbora (ako je skupljen) ili izbor prve potfascikle
Strelica nalevo
Skupljanje trenutnog izbora (ako se razvije) ili izbor fascikle u koje se nalazi data fascikla
End
Prikaz donjeg dela aktivnog prozora
Home
Prikaz gornjeg dela aktivnog prozora
F11
Uvećavanje ili umanjivanje aktivnog prozora


Tasterske prečice za traku zadataka

U sledećoj tabeli se nalaze tasterske prečice za rad sa stavkama na traci zadataka na radnoj površini.

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće
Shift + klik na dugme trake zadataka
Otvaranje aplikacije ili brzo otvaranje druge instance aplikacije
Ctrl + Shift + klik na dugme trake zadataka
Otvaranje aplikacije u ulozi administratora
Shift + klik desnim tasterom miša na dugme trake zadataka
Prikaz menija prozora za aplikaciju
Shift + klik desnim tasterom miša na grupu dugmadi trake zadataka
Prikaz menija prozora za grupu
Ctrl + klik na grupu dugmadi trake zadataka
Pomeranje kroz prozore grupe


Tasterske prečice veze sa udaljenom radnom površinom na radnoj površini

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće
Alt + Page Up
Pomeranje kroz aplikacije sleva nadesno
Alt + Page Down
Pomeranje kroz aplikacije zdesna nalevo
Alt + Insert
Pomeranje kroz aplikacije redosledom njihovog pokretanja
Alt + Home
Prikaz početnog ekrana
Ctrl + Alt + Break
Prebacivanje između prozora i celog ekrana 
Ctrl + Alt + End
Prikaz dijaloga Windows bezbednost
Ctrl + Alt + Home
U režimu celog ekrana aktiviranje trake za povezivanje
Alt + Delete Prikaz sistemskog menija
Ctrl + Alt + minus (-) na numeričkoj tastaturi
Stavljanje kopije aktivnog prozora, u okviru klijenta, u ostavu Terminal servera (obezbeđuje istu funkcionalnost kao i kada pritisnete tastere Alt + Print Screen na lokalnom računaru)
Ctrl + Alt + plus (+) na numeričkoj tastaturi
Stavljanje kopije čitavog prostora prozora klijenta u ostavu Terminal servera (obezbeđuje istu funkcionalnost kao i kada pritisnete taster Print Screen na lokalnom računaru)
Ctrl + Alt + strelica nadesno
Koristeći taster Tab pređite sa kontrola udaljene radne površine na kontrolu u aplikaciji hosta (na primer, dugme ili okvir za tekst). Korisno je kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u neku drugu aplikaciju (hosta).
Ctrl + Alt + strelica nalevo
Koristeći taster Tab pređite sa kontrola udaljene radne površine na kontrolu u aplikaciji hosta (na primer, dugme ili okvir za tekst). Korisno je kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u neku drugu aplikaciju (hosta).


Tasterske prečice Windows prikazivača za pomoć

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa prikazivačem za pomoć.

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće
F3
Pomeranje kursora u polje za pretragu
F10
Prikaz menija „Opcije“
Home
Pomeranje na početak teme
End
Pomeranje na kraj teme
Alt + strelica nalevo
Vraćanje u prethodno prikazanu temu
Alt + strelica nadesno
Pomeranje unapred na sledeću (prethodno prikazanu) temu
Alt + Home
Prikazivanje matične stranice „Pomoć i podrška“ 
Alt + A
Prikaz stranice korisničke podrške
Alt + C
Prikaz sadržaja 
Alt + N
Prikaz menija „Postavke povezivanja“
Ctrl + F Pretraživanje trenutne teme
Ctrl + P
Štampanje teme


Prečice za preraspoređivanje aplikacija

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za preraspoređivanje savremenih aplikacija.


Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom  + . (tačka)
Aktiviranje režima preraspoređivanja i izbor aplikacija ili razdelnika na više monitora
Taster sa Windows logotipom  + strelica nalevo
Premeštanje razdelnika aplikacija nalevo
Taster sa Windows logotipom  + strelica nadesno
Premeštanje razdelnika aplikacija nadesno
Taster sa Windows logotipom  + strelica nagore
Uvećavanje aplikacije
Taster sa Windows logotipom  + strelica nadole
Zatvaranje aplikacije
Taster sa Windows logotipom + Esc
Napuštanje režima preraspoređivanja

Dodatne tasterske prečice


Windows 7

Uobičajene tasterske prečice

U navedenoj tabeli se nalaze uobičajene tasterske prečice.

Pritisnite ovaj taster
 Da biste uradili sledeće:
F1
Prikaz pomoći
CTRL + C (ili Ctrl + Insert)
Kopiranje izabrane stavke
Ctrl + X
Isecanje izabrane stavke
CTRL + V (ili Shift + Insert)
Nalepljivanje izabrane stavke
Ctrl + Z
Opozivanje radnje
Ctrl + Y
Ponavljanje radnje
Delete (ili Ctrl + D)
Brisanje izabrane stavke i njeno premeštanje u korpu za otpatke
Shift + Delete
Brisanje izabrane stavke bez prethodnog premeštanja u korpu za otpatke
F2
Preimenovanje izabrane stavke
Ctrl + strelica nadesno
Pomeranje kursora na početak sledeće reči
Ctrl + strelica nalevo
Pomeranje kursora na početak prethodne reči
Ctrl + strelica nadole
Pomeranje kursora na početak sledećeg pasusa
Ctrl + strelica nagore
Pomeranje kursora na početak prethodnog pasusa
Ctrl + Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom
Izbor bloka teksta
Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom
Izbor više stavki u prozoru ili na radnoj površini ili izbor teksta u dokumentu
CTRL sa bilo kojim tasterom sa strelicom + razmaknica
Izbor više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini
Ctrl + A
Izbor svih stavki u dokumentu ili prozoru
F3
Pronalaženje datoteke ili fascikle
Alt + Enter
Prikaz svojstava izabrane stavke
ALT + F4
Zatvaranje aktivne stavke ili napuštanje aktivnog programa
Alt + razmaknica
Otvaranje priručnog menija za aktivni prozor
Ctrl + F4
Zatvaranje aktivnog dokumenta (u programima koji vam omogućavaju da otvorite više dokumenata u isto vreme)
Alt + Tab
Prebacivanje između otvorenih stavki
Ctrl + Alt + taster Tab
Korišćenje tastera sa strelicom za prebacivanje između otvorenih stavki
Ctrl + točkić miša
Promena veličine ikona na radnoj površini
Taster sa Windows logotipom 
Slika tastera sa Windows logotipom
+ taster Tab
Pomeranje kroz programe na traci zadataka pomoću funkcije Aero Flip 3-D
Ctrl + taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ taster Tab
Korišćenje tastera sa strelicama za pomeranje kroz programe na traci zadataka pomoću funkcije Aero Flip 3-D
Alt + Esc
Pomeranje kroz stavke redosledom kojim su otvarane
F6
Pomeranje kroz elemente ekrana u prozoru ili na radnoj površini
F4
Prikaz liste traka adresa u programu Windows Explorer
Shift + F10
Prikaz priručnog menija za izabranu stavku
Ctrl + Esc
Otvaranje „Start“ menija
ALT + podvučeno slovo
Prikaz odgovarajućeg menija
ALT + podvučeno slovo
Izvršavanje komande menija (ili druge podvučene komande)
F10
Aktiviranje trake menija u aktivnom programu
Strelica nadesno
Otvaranje sledećeg menija sa desne strane ili otvaranje podmenija
Strelica nalevo
Otvaranje sledećeg menija sa leve strane ili zatvaranje podmenija
F5 (ili Ctrl + R)
Osvežavanje aktivnog prozora
Alt + strelica nagore
Prikaz fascikle jedan nivo nagore u programu Windows Explorer
Esc
Otkazivanje trenutnog zadatka
Ctrl + Shift + Esc
Otvaranje upravljača zadacima
Pomeranje prilikom ubacivanja CD-a
Sprečavanje automatskog reprodukovanja CD-a
Levi taster Alt + Shift
Zamena jezika unosa kada je omogućeno više jezika unosa
Ctrl + Shift
Zamena rasporeda tastera na tastaturi kada je omogućeno više rasporeda tastera na tastaturi
Desni ili levi taster Ctrl + Shift
Promena smera čitanja teksta na jezicima koji se čitaju zdesna nalevo


Tasterske prečice dijaloga

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za korišćenje u dijalozima.

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće
Ctrl + taster Tab
Pomeranje unapred kroz kartice
Ctrl + Shift + taster Tab
Pomeranje unazad kroz kartice
Taster Tab
Pomeranje unapred kroz opcije
Shift + taster Tab
Pomeranje unazad kroz opcije
ALT + podvučeno slovo
Izvršavanje komande (ili izbor opcije) koja ide uz to slovo
Enter
Zamena za klik mišem za mnoge izabrane komande
Razmaknica
Potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu ako je aktivna opcija polje za potvrdu
Tasteri sa strelicama
Izbor dugmeta ako je aktivna opcija grupa dugmadi opcija
F1
Prikaz pomoći
F4
Prikaz stavki na aktivnoj listi
Backspace
Otvaranje fascikle jedan nivo nagore ako je fascikla izabrana u dijalogu „Sačuvaj kao“ ili „Otvori“


Tasterske prečice za taster sa Windows logotipom

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za koje se koristi taster sa Windows logotipom

Slika tastera sa Windows logotipom

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom

Otvorite ili zatvorite „Start“ meni.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ Pause

Prikažite dijalog „Svojstva sistema“.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ D

Prikažite radnu površinu.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ M

Umanjite sve prozore.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ Shift + M

Vratite umanjene prozore na radnoj površini u prethodno stanje.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ E

Otvorite odeljak „Računar“.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ F

Potražite računar (ako ste na mreži).
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ L

Zaključajte računar ili zamenite korisnike.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ R

Otvorite dijalog „Pokreni“.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ T

Pomerajte se kroz programe na traci zadataka.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ broj

Pokrenite program zakačen za traku zadataka na mestu sa izabranim brojem. Ako je program već pokrenut, prebacite se na njega.
Shift + taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ broj

Pokrenite novu instancu programa zakačenog za traku zadataka na mestu sa izabranim brojem.
Ctrl + taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ broj

Prebacite se u poslednji aktivni prozor programa koji je zakačen za traku zadataka na mestu sa izabranim brojem.
Alt + taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ broj

Otvorite listu za prelazak za program zakačen za traku zadataka na mestu sa izabranim brojem.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ taster Tab

Pomerajte se kroz programe na traci zadataka pomoću funkcije Aero Flip 3-D.
Ctrl + taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ taster Tab

Koristite tastere sa strelicama za pomeranje kroz programe na traci zadataka pomoću funkcije Aero Flip 3-D.
Ctrl + taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ B

Prebacite se na program koji je prikazao poruku na sistemskoj traci poslova.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ razmaknica

Pregledajte radnu površinu.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ strelica nagore

Uvećajte prozor.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ strelica nalevo

Uvećajte prozor na levoj strani ekrana.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ strelica nadesno

Uvećajte prozor na desnoj strani ekrana.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ strelica nadole

Umanjite prozor.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ taster Home

Umanjite sve prozore osim onog aktivnog.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ Shift + strelica nagore

Rastegnite prozor do vrha i dna ekrana.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ Shift + strelica nalevo ili strelica nadesno

Premestite prozor sa jednog monitora na drugi.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ P

Odaberite režim za prikaz prezentacije.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ G

Prebacujte se sa jednog gadžeta na drugi.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ U

Otvorite Centar za lakše korišćenje računara.
Taster sa Windows logotipom
Slika tastera sa Windows logotipom
+ X

Otvorite Windows centar za mobilnost.


Tasterske prečice u programu Windows Explorer

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće:
Ctrl + N
Otvaranje novog prozora
Ctrl + W
Zatvaranje trenutnog prozora
Ctrl + Shift + N
Kreiranje nove fascikle
End
Prikaz donjeg dela aktivnog prozora
Home
Prikaz gornjeg dela aktivnog prozora
F11
Uvećavanje ili umanjivanje aktivnog prozora
Ctrl + tačka (.)
Rotiranje slike u smeru kretanja kazaljke na satu
Ctrl + zarez (,)
Rotiranje slike u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu
Num Lock + zvezdica (*) na numeričkoj tastaturi
Prikaz svih potfascikli u okviru izabrane fascikle
Num Lock + znak plus (+) na numeričkoj tastaturi
Prikaz sadržaja izabrane fascikle
Num Lock + znak minus (-) na numeričkoj tastaturi
Skupljanje izabrane fascikle
Strelica nalevo
Skupljanje trenutnog izbora (ako je razvijen) ili izbor nadređene fascikle
Alt + Enter
Otvaranje dijaloga „Svojstva“ za izabranu stavku
Alt + P
Prikaz okna za pregled
Alt + strelica nalevo
Prikaz prethodne fascikle
Backspace
Prikaz prethodne fascikle
Strelica nadesno
Prikaz trenutnog izbora (ako je skupljen) ili izbor prve potfascikle
Alt + strelica nadesno
Prikaz sledeće fascikle
Alt + strelica nagore
Prikaz nadređene fascikle
Ctrl + Shift + E
Prikaz svih fascikli iznad izabrane fascikle
Ctrl + točkić miša
Promena veličine i izgleda ikona datoteka i fascikli
Alt + D
Izbor trake adresa
 Ctrl + E Izbor polja za pretragu
 Ctrl + F Izbor polja za pretragu


Tasterske prečice za traku zadataka

U sledećoj tabeli se nalaze tasterske prečice za rad sa stavkama na traci zadataka na radnoj površini.

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće
Shift + klik na dugme trake zadataka
Otvaranje programa ili brzo otvaranje druge instance programa
Ctrl + Shift + klik na dugme trake zadataka
Otvaranje programa u ulozi administratora
Shift + klik desnim tasterom miša na dugme trake zadataka
Prikaz menija prozora za program
Shift + klik desnim tasterom miša na grupu dugmadi trake zadataka
Prikaz menija prozora za grupu
Ctrl + klik na grupu dugmadi trake zadataka
Pomeranje kroz prozore grupe


Tasterske prečice veze sa udaljenom radnom površinom na radnoj površini

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa aplikacijom „Veza sa udaljenom radnom površinom“.

Pritisnite ovaj taster:
Da biste uradili sledeće
Alt + Page Up
Pomeranje kroz aplikacije sleva nadesno
Alt + Page Down
Pomeranje kroz aplikacije zdesna nalevo
Alt + Insert
Prebacujte se sa jednog programa na drugi redosledom njihovog pokretanja.
Alt + Home
Prikažite „Start“ meni.
Ctrl + Alt + Break
Prebacivanje između prozora i celog ekrana 
Ctrl + Alt + End
Prikaz dijaloga Windows bezbednost
Alt + Delete
Prikažite sistemski meni.
Ctrl + Alt + znak minus (-) na numeričkoj tastaturi
Stavite kopiju aktivnog prozora, u okviru klijenta, u ostavu Terminal servera (obezbeđuje istu funkcionalnost kao i kada pritisnete tastere Alt + PrtScn na lokalnom računaru).
Ctrl + Alt + znak plus (+) na numeričkoj tastaturi
Stavite kopiju čitavog prostora prozora klijenta u ostavu Terminal servera (obezbeđuje istu funkcionalnost kao i kada pritisnete taster PrtScn na lokalnom računaru).
Ctrl + Alt + strelica nadesno
Koristeći taster Tab pređite sa kontrola udaljene radne površine na kontrolu u programu hosta (na primer, dugme ili okvir za tekst). Korisno je kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u neki drugi program (hosta).
Ctrl + Alt + strelica nalevo
Koristeći taster Tab pređite sa kontrola udaljene radne površine na kontrolu u programu hosta (na primer, dugme ili okvir za tekst). Korisno je kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u neki drugi program (hosta).Tasterske prečice bojanke

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa bojankom.

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće:
Ctrl + N
Kreiranje nove slike
Ctrl + O
Otvaranje postojeće slike
Ctrl + S
Čuvanje promena na slici
F12
Čuvanje slike kao nove datoteke
Ctrl + P
Štampanje slike
ALT + F4
Zatvaranje slike i njenog prozora u bojanki
Ctrl + Z
Poništavanje promene
Ctrl + Y
Ponavljanje promene
Ctrl + A
Izbor čitave slike
Ctrl + X
Isecanje izbora
Ctrl + C
Kopiranje izbora u ostavu
Ctrl + V
Nalepljivanje izbora iz ostave
Strelica nadesno
Premeštanje izbora ili aktivnog oblika nadesno za jedan piksel
Strelica nalevo
Premeštanje izbora ili aktivnog oblika nalevo za jedan piksel
Strelica nadole
Premeštanje izbora ili aktivnog oblika nadole za jedan piksel
Strelica nagore
Premeštanje izbora ili aktivnog oblika nagore za jedan piksel
Esc
Otkazivanje izbora
Delete
Brisanje izbora
Ctrl + B
Podebljanje izabranog teksta
Ctrl + +
Povećanje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel
Ctrl + -
Smanjenje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel
Ctrl + U
Podvlačenje izabranog teksta
Ctrl + E
Otvaranje dijaloga „Svojstva“
Ctrl + W
Otvaranje dijaloga „Promena veličine“ i „Iskošavanje“
Ctrl + Page Up
Uvećavanje
Ctrl + Page Down
Umanjivanje
F11
Prikaz slike u režimu celog ekrana
Ctrl + R
Prikazivanje ili skrivanje lenjira
Ctrl + G
Prikazivanje ili skrivanje koordinatnih linija
 F10 ili Alt Prikaz saveta o tasterskim prečicama
 Shift + F10 Prikaz trenutnog priručnog menija
 F1 Otvaranje pomoći za program „Bojanka“


Tasterske prečice za program „Pisanka“

U navedenoj tabeli se nalaze tasterske prečice za rad u programu „Pisanka“.

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće:
Ctrl + N
Kreiranje novog dokumenta
Ctrl + O
Otvaranje postojećeg dokumenta
Ctrl + S
Čuvanje promena u dokumentu
F12
Čuvanje dokumenta kao nove datoteke
Ctrl + P
Štampanje dokumenta
ALT + F4
Zatvaranje Pisanke
Ctrl + Z
Poništavanje promene
Ctrl + Y
Ponavljanje promene
Ctrl + A
Izbor čitavog dokumenta
Ctrl + X
Isecanje izbora
Ctrl + C
Kopiranje izbora u ostavu
Ctrl + V
Nalepljivanje izbora iz ostave
Ctrl + B
Podebljavanje izabranog teksta
Ctrl + I
Prebacivanje izabranog teksta u kurziv
Ctrl + U
Podvlačenje izabranog teksta
Ctrl + =
Pretvaranje izabranog teksta u indeksni tekst
Ctrl + Shift + =
Pretvaranje izabranog teksta u eksponentni tekst
Ctrl + L
Levo poravnanje teksta
Ctrl + E
Poravnanje teksta po centru
Ctrl + R
Desno poravnanje teksta
Ctrl + J
Obostrano poravnanje teksta
Ctrl + 1
Postavljanje jednostrukog proreda
Ctrl + 2
Postavljanje dvostrukog proreda
Ctrl + 5
Postavljanje proreda do 1,5
Ctrl + Shift + >
Povećanje veličine fonta
Ctrl + Shift + <
Smanjenje veličine fonta
Ctrl + Shift + A
Prebacivanje svih znakova u velika slova
Ctrl + Shift + L
Promena stila znakova za nabrajanje
Ctrl + D
Ubacivanje crteža iz Microsoft bojanke
Ctrl + F
Pronalaženje teksta u dokumentu
F3
Pronalaženje sledeće instance teksta u dijalogu „Pronalaženje“
Ctrl + H
Zamena teksta u dokumentu
 Ctrl + strelica nalevo Pomeranje kursora za jednu reč ulevo
 Ctrl + strelica nadesno Pomeranje kursora za jednu reč udesno
 Ctrl + strelica nagore Pomeranje kursora u jedan red nagore
 Ctrl + strelica nadole Pomeranje kursora u jedan red nadole
 CTRL + Home Pomeranje na početak dokumenta
 Ctrl + End Pomeranje na kraj dokumenta
 Ctrl + Page Up Pomeranje za jednu stranicu nagore
 Ctrl + Page Down Pomeranje za jednu stranicu nadole
 Ctrl + Delete Brisanje naredne reči
 F10 Prikaz saveta o tasterskim prečicama
 Shift + F10 Prikaz trenutnog priručnog menija
 F1 Otvaranje pomoći za Pisanku


Tasterske prečice za Kalkulator

U navedenoj tabeli se nalaze tasterske prečice za rad sa kalkulatorom.

Pritisnite ovaj taster:
Da biste uradili sledeće:
Alt + 1
Prebacivanje na standardni režim
Alt + 2
Prebacivanje na naučni režim
Alt + 3
Prebacivanje na režim programera
Alt + 4
Prebacivanje na režim „Statistika“
Ctrl + E
Otvaranje izračunavanja datuma
Ctrl + H
Uključivanje ili isključivanje istorije izračunavanja
Ctrl + U
Otvaranje konverzije jedinica
Alt + C
Izračunavanje ili rešavanje izračunavanja datuma i radnih listova
F1
Otvaranje pomoći za kalkulator
Ctrl + Q
Pritiskanje dugmeta M-
Ctrl + P
Pritiskanje dugmeta M+
Ctrl + M
Pritiskanje dugmeta MS
Ctrl + R
Pritiskanje dugmeta MR
Ctrl + L
Pritiskanje dugmeta MC
%
Pritiskanje dugmeta %
F9
Pritiskanje dugmeta +/–
/
Pritiskanje dugmeta /
*
Pritiskanje dugmeta *
+
Pritiskanje dugmeta +
-
Pritiskanje dugmeta
R
Pritiskanje dugmeta 1/×
@
Pritiskanje dugmeta kvadratnog korena
0–9
Pritiskanje dugmadi sa brojevima (0–9)
=
Pritiskanje dugmeta =
.
Pritiskanje dugmeta . (decimalna tačka)
Backspace
Pritiskanje dugmeta backspace
Esc
Pritiskanje dugmeta C
Del
Pritiskanje dugmeta CE
Ctrl + Shift + D
Brisanje istorije izračunavanja
F2
Uređivanje istorije izračunavanja
Taster sa strelicom nagore
Pomeranje nagore u okviru istoriji izračunavanja
Taster sa strelicom nadole
Pomeranje nadole u okviru istoriji izračunavanja
Esc
Otkazivanje uređivanja istorije izračunavanja
Enter
Ponovno izračunavanje istorije izračunavanja nakon uređivanja
F3
Izbor opcije Stepeni u naučnom režimu
F4
Izbor opcije Radijani u naučnom režimu
F5
Izbor opcije Gradijani u naučnom režimu
I
Pritiskanje dugmeta Inv u naučnom režimu
D
Pritiskanje dugmeta Mod u naučnom režimu
Ctrl + S
Pritiskanje dugmeta sinh u naučnom režimu
Ctrl + O
Pritiskanje dugmeta cosh u naučnom režimu
Ctrl + T
Pritiskanje dugmeta tanh u naučnom režimu
(
Pritiskanje dugmeta ( u naučnom režimu
)
Pritiskanje dugmeta ) u naučnom režimu
 N Pritiskanje dugmeta In u naučnom režimu
 ; Pritiskanje dugmeta Int u naučnom režimu
 S Pritiskanje dugmeta sin u naučnom režimu
 O Pritiskanje dugmeta cos u naučnom režimu
 T Pritiskanje dugmeta tan u naučnom režimu
 M Pritiskanje dugmeta dms u naučnom režimu
 P Pritiskanje dugmeta pi u naučnom režimu
 V Pritiskanje dugmeta F-E u naučnom režimu
 X Pritiskanje dugmeta Exp u naučnom režimu
 Q Pritiskanje dugmeta x^2 u naučnom režimu
 Y Pritiskanje dugmeta x^y u naučnom režimu
 # Pritiskanje dugmeta x^3 u naučnom režimu
 L Pritiskanje dugmeta log u naučnom režimu
 ! Pritiskanje dugmeta n! u naučnom režimu
 Ctrl + Y Pritiskanje dugmeta y√x u naučnom režimu
 Ctrl + B Pritiskanje dugmeta 3√x u naučnom režimu
 Ctrl + G Pritiskanje dugmeta 10x u naučnom režimu
 F5 Izbor opcije Hex u programerskom režimu
 F6 Izbor opcije Dec u programerskom režimu
 F7 Izbor opcije Oct u programerskom režimu
 F8 Izbor opcije Bin u programerskom režimu
 F12 Izbor opcije Qword u programerskom režimu
 F2Izbor opcije Dword u programerskom režimu 
 F3 Izbor opcije Word u programerskom režimu
 F4 Izbor opcije Byte u programerskom režimu
 K Pritiskanje dugmeta RoR u programerskom režimu
 J Pritiskanje dugmeta RoL u programerskom režimu
 < Pritiskanje dugmeta Lsh u programerskom režimu
 > Pritiskanje dugmeta Rsh u programerskom režimu
 % Pritiskanje dugmeta Mod u programerskom režimu
 (Pritiskanje dugmeta ( u programerskom režimu
 Pritiskanje dugmeta ) u programerskom režimu
 | Pritiskanje dugmeta Or u programerskom režimu
 ^ Pritiskanje dugmeta Xor u programerskom režimu
 ~ Pritiskanje dugmeta Not u programerskom režimu
 & Pritiskanje dugmeta And u programerskom režimu
 A–FPritiskanje dugmeta AF u programerskom režimu
 Razmaknica Preklopnik za vrednost u bitovima u programerskom režimu
 A Pritiskanje dugmeta Average u statističkom režimu
 Ctrl + A Pritiskanje dugmeta Average Sq u statističkom režimu
 S  Pritiskanje dugmeta Sum u statističkom režimu
Ctrl+S  Pritiskanje dugmeta Sum Sq u statističkom režimu
 T  Pritiskanje dugmeta S.D. u statističkom režimu
 Ctrl+T  Pritiskanje dugmeta Inv S.D. u statističkom režimu
 D Pritiskanje dugmeta CAD u statističkom režimu


Tasterske prečice za Windows dnevnik

U navedenoj tabeli se nalaze tasterske prečice za rad sa Windows dnevnikom.

Pritisnite ovaj taster:
Da biste uradili sledeće:
Ctrl + N
Započinjanje nove beleške
Ctrl + O
Otvaranje nedavno korišćene beleške
Ctrl + S
Čuvanje promena u belešci
Ctrl + Shift + V
Premeštanje beleške u određenu fasciklu
Ctrl + P
Štampanje beleške
ALT + F4
Zatvaranje beleške i njenog prozora u Dnevniku
Ctrl + Z
Poništavanje promene
Ctrl + Y
Ponavljanje promene
Ctrl + A
Izbor svih stavki na stranici
Ctrl + X
Isecanje izbora
Ctrl + C
Kopiranje izbora u ostavu
 Ctrl + V Nalepljivanje izbora iz ostave
 Esc Otkazivanje izbora
 Delete Brisanje izbora
 Ctrl + F Pokretanje osnovnog pronalaženja
 Ctrl + G Prelazak na stranicu
 F5 Osvežavanje pronađenih rezultata
 F5 Osvežavanje liste beleški
 F6 Prebacivanje sa liste beleški na belešku i obratno
 Ctrl + Shift + C Prikaz priručnog menija za zaglavlja kolona na listi beleški
F11  Prikaz beleške u režimu celog ekrana
 F1 Otvaranje pomoći za dnevnik


Tasterske prečice Windows prikazivača za pomoć

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa prikazivačem za pomoć.

Pritisnite ovaj taster
Da biste uradili sledeće
Alt + C
Prikaz sadržaja
Alt + N
Prikaz menija „Postavke povezivanja“
F10
Prikaz menija „Opcije“
Alt + strelica nalevo
Vraćanje u prethodno prikazanu temu
Alt + strelica nadesno
Pomeranje unapred na sledeću (prethodno prikazanu) temu
Alt + A
Prikaz stranice korisničke podrške
Alt + Home
Prikazivanje matične stranice „Pomoć i podrška“
Home
Pomeranje na početak teme
End
Pomeranje na kraj teme
Ctrl + F
Pretraživanje trenutne teme
Ctrl + P
Štampanje teme
 F3 Pomeranje kursora u polje za pretragu

Dodatne tasterske prečice

Svojstva

ID članka: 12445 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije