Tasterske prečice u aplikacijama

Windows 10

Tasterske prečice su tasteri ili kombinacija tastera koje predstavljaju alternativan način da obavite neku radnju za koju je inače potrebno da koristite miš.

U mnogim aplikacijama, kao što su „Fotografije“, Groove i „Mape“, prečice se prikazuju u opisu alatke kada postavite pokazivač miša iznad dugmeta. U drugim alatkama, kao što su bojanka, pisanka i Office, pritisak na taster Alt ili F10 prikazuje komande koje su označene tasterskim prečicama. Ako je u meniju podvučeno slovo, pritisnite taster Alt i taster podvučenog slova umesto izbor te stavke menija. Na primer, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N da biste kreirali novu sliku u bojanci.

U nastavku se nalaze uobičajene tasterske prečice u nekim Microsoft aplikacijama koje su unapred instalirane u operativnom sistemu Windows 10. U njih spadaju Microsoft Edge, kalkulator, traka za igre, Groove, „Mape“, bojanka, „Fotografije“, „Muzika i TV“ i pisanka.


Tasterske prečice za Microsoft Edge


Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće:
Ctrl + D
Dodavanje trenutne lokacije u omiljene ili na listu za čitanje
Ctrl + I
Otvaranje okna sa omiljenim lokacijama
Ctrl + J
Otvaranje okna preuzimanja
Ctrl + H
Otvaranje okna istorije
Ctrl + P
Štampanje trenutne stranice
Ctrl + F
Pronalaženje na stranici
Alt + C
Otvaranje aplikacije Cortana
Ctrl+Shift+R
Ulaz u prikaz za čitanje
Ctrl + TOtvaranje nove kartice
Ctrl+Shift+TPonovno otvaranje poslednje zatvorene kartice
Ctrl + W ili Ctrl + F4Zatvaranje aktivne kartice
Ctrl + KDupliranje kartice
Ctrl+NOtvaranje novog prozora
Ctrl+Shift+POtvaranje novog InPrivate prozora u pregledaču
Ctrl+TabPrebacivanje na sledeću karticu
Ctrl + Shift + taster TabPrebacivanje na prethodnu karticu
Ctrl + 1, 2, 3 itd.Prebacivanje na određeni broj kartice
Ctrl + 9Prebacivanje na poslednju karticu
Ctrl + plus (+)Uvećanje (25%)
Ctrl + minus (-)Umanjenje (25%)
Ctrl + 0Uspostavljanje početnih vrednosti nivoa zumiranja
Backspace ili Alt + strelica nalevoKretanje unazad
Alt + strelica nadesnoKretanje unapred
F5 ili Ctrl + ROsvežavanje stranice
EscPrestanak učitavanja stranice
CTRL + L ili F4 ili Alt + DIzbor trake adresa
Ctrl + Shift + LOtvaranje upita trake adresa na novoj kartici
Ctrl + EOtvaranje upita pretrage na traci adresa
Ctrl + EnterDodavanje prefiksa www. na početak i sufiksa .com na kraj teksta otkucanog na traci adresa
Ctrl + klikOtvaranje veze na novoj kartici
Ctrl + Shift + klikOtvaranje veze na novoj kartici i prebacivanje na tu karticu
Alt + Shift + klikOtvaranje veze u novom prozoru 
Ctrl + Shift + M Počnite da pravite veb beleške
Ctrl + Alt + M Kopiranje izabranog sadržaja u veb belešku
F12Otvaranje F12 alatki za programere  
Ctrl + U Prikaži izvor
F6 Prebacivanje fokusa između sadržaja na veb stranici i trake adresa
F7 Uključivanje karet pregledanja za aktivnu karticu
Ctrl + Shift + Delete Prikaži kontrole za brisanje podataka o pregledanju


Tasterske prečice za kalkulator


Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće:
Alt + 1
Prebacivanje na standardni režim
Alt + 2
Prebacivanje na naučni režim
Alt + 3
Prebacivanje na režim programera
Ctrl + M
Skladištenje u memoriji
Ctrl + P
Dodavanje u memoriju
Ctrl + Q
Oduzimanje iz memorije
Ctrl + R
Pozivanje iz memorije
Ctrl + L
Brisanje memorije
F9Izbor stavke ±
RIzbor stavke 1/x
@Izračunavanje kvadratnog korena
BrisanjeIzbor stavke CE
Ctrl + HUključivanje ili isključivanje istorije izračunavanja
Strelica nagorePremeštanje nagore na listi istorije
Strelica nadolePremeštanje nadole na listi istorije
Ctrl + Shift + DBrisanje istorije
F3Izbor opcije DEG u naučnom režimu
F4Izbor opcije RAD u naučnom režimu
F5Izbor opcije GRAD u naučnom režimu
Ctrl + GIzbor opcije 10x u naučnom režimu
Ctrl + OIzbor opcije cosh u naučnom režimu
Ctrl + SIzbor opcije sinh u naučnom režimu
Ctrl+TIzbor opcije tanh u naučnom režimu
Shift + SIzbor opcije sin-1 u naučnom režimu
Shift + OIzbor opcije cos-1 u naučnom režimu
Shift + TIzbor opcije tan-1 u naučnom režimu
Ctrl + YIzbor opcije y√x u naučnom režimu
DIzbor opcije Mod u naučnom režimu
LIzbor opcije log u naučnom režimu
MIzbor opcije dms u naučnom režimu
Izbor opcije ln u naučnom režimu
Ctrl+NIzbor opcije ex u naučnom režimu
OIzbor opcije cos u naučnom režimu
PIzbor opcije Pi u naučnom režimu
QIzbor opcije x2 u naučnom režimu
SIzbor opcije sin u naučnom režimu
TIzbor opcije tan u naučnom režimu
VIzbor opcije F-E u naučnom režimu
Izbor opcije Exp u naučnom režimu
Y, ^Izbor opcije xy u naučnom režimu
#Izbor opcije x3 u naučnom režimu
;Izbor opcije Int u naučnom režimu
!Izbor opcije n! u naučnom režimu
F2Izbor opcije DWORD u programerskom režimu
F3Izbor opcije WORD u programerskom režimu
F4Izbor opcije BYTE u programerskom režimu
F5Izbor opcije HEX u programerskom režimu
F6Izbor opcije DEC u programerskom režimu
F7Izbor opcije OCT u programerskom režimu
F8Izbor opcije BIN u programerskom režimu
F12Izbor opcije QWORD u programerskom režimu
A-FIzbor opcije A-F u programerskom režimu
JIzbor opcije RoL u programerskom režimu
KIzbor opcije RoR u programerskom režimu
< Izbor opcije Lsh u programerskom režimu  
>Izbor opcije Rsh u programerskom režimu
%Izbor opcije Mod u programerskom režimu
|Izbor opcije Or u programerskom režimu
^Izbor opcije Xor u programerskom režimu
~Izbor opcije Not u programerskom režimu
&Izbor opcije And u programerskom režimu
RazmaknicaPreklopnik za vrednost u bitovima u programerskom režimu


Tasterske prečice za traku sa igrama


Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće:
Taster sa Windows logotipom + G
Otvaranje trake za igre kada je igra otvorena
Taster sa Windows logotipom  + Alt + G
Snimanje poslednjih 30 sekundi
Taster sa Windows logotipom  + Alt + R
Pokretanje ili prekid snimanja
Taster sa Windows logotipom  + Alt + Print Screen
Pravljenje snimka ekrana tokom igranja
Taster sa Windows logotipom  + Alt + T
Prikazivanje/sakrivanje tajmera tokom snimanja


Tasterske prečice za Groove


 Pritisnite ovaj taster: Da biste uradili sledeće
 Ctrl + P Reprodukuj ili pauziraj
 Ctrl + F Prelazak na sledeću pesmu
 Ctrl + B Ponovno pokretanje reprodukcije trenutne pesme/prelazak na prethodnu pesmu
 F9 Pojačavanje zvuka
 F8 Smanjivanje zvuka
 F7 Privremeno isključivanje zvuka
 Ctrl + Enter Izbor stavke i aktiviranje režima izbora
 Ctrl + A Izbor svih stavki
 Brisanje Brisanje izabranih stavki
 Ctrl + Shift + P Reprodukovanje izabrane stavke
 Ctrl + T Uključivanje ili isključivanje ponavljanja
 Ctrl + H Uključivanje ili isključivanje slučajnog redosleda
 Ctrl + Q Pretraga


Tasterske prečice za aplikaciju „Mape“


 Pritisnite ovaj taster Da biste uradili sledeće
Tasteri sa strelicamaPomeranje mape u bilo kom smeru
Ctrl + taster plus ili minus (+ ili -)Uvećavanje ili umanjivanje
Ctrl + strelica nalevo ili strelica nadesnoRotiranje
 Ctrl + strelica nagore ili strelica nadoleNaginjanje
Taster + ili -Uvećavanje ili umanjivanje u 3D prikazu gradova
Page Up ili Page DownUdaljavanje ili približavanje u 3D prikazu gradova
Ctrl + YPrebacivanje sa prikaza mape iz vazduha na prikaz puta i obratno
Ctrl + HomeCentriranje mape na trenutnoj lokaciji
Ctrl + DNabavljanje putokaza
Ctrl + FPretraga
Ctrl + MUmanjivanje aktivne kartice
Ctrl + PŠtampanje
Ctrl + TPrikaz ili skrivanje saobraćaja
BackspaceKretanje unazad
Ctrl + HDeljenje
Ctrl + LPremeštanje fokusa na mapu
Ctrl + WZatvaranje aktivne kartice
Ctrl + TabPrelazak na sledeću karticu
Ctrl + Shift + taster TabPrelazak na prethodnu karticu
Ctrl + SPrikazivanje ili skrivanje Streetside prikaza
Ctrl + CKopiranje u ostavu


Tasterske prečice za aplikaciju „Filmovi i TV“


 Pritisnite ovaj taster: Da biste uradili sledeće
 Alt + EnterReprodukcija preko celog ekrana
 EscNapuštanje reprodukcije preko celog ekrana
 EnterIzbor stavke koja je u fokusu
Razmaknica
ili
Ctrl + P
Reprodukovanje ili pauziranje (kada je video zapis u fokusu)
Alt + strelica nalevo
ili
Taster sa Windows logotipom + Backspace 
Kretanje unazad
Ctrl + TUključivanje ili isključivanje ponavljanja
F7Privremeno isključivanje zvuka
F8Smanjivanje zvuka
F9Pojačavanje zvuka 


Tasterske prečice za bojanku


Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće
F11
Prikaz slike u režimu celog ekrana
F12
Čuvanje slike kao nove datoteke
Ctrl + A
Izbor cele slike
Ctrl + B
Podebljanje izabranog teksta
Ctrl + C
Kopiranje izbora u ostavu
Ctrl + E
Otvaranje dijaloga Svojstva
Ctrl + G
Prikazivanje ili skrivanje koordinatnih linija
Ctrl + I
Prebacivanje izabranog teksta u kurziv
Ctrl+NKreiranje nove slike
Ctrl + OOtvaranje postojeće slike
Ctrl + PŠtampanje slike
Ctrl + RPrikazivanje ili skrivanje lenjira
Ctrl + SČuvanje promena na slici
Ctrl + UPodvlačenje izabranog teksta
Ctrl + VNalepljivanje izbora iz ostave
Ctrl + WOtvaranje dijaloga „Promena veličine i iskošavanje“
Ctrl + XIsecanje izbora
Ctrl + YPonavljanje promene
Ctrl + ZPoništavanje promene
Ctrl + plus (+)Povećanje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel
Ctrl + minus (-)Smanjenje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel
Ctrl + Page UpUvećavanje
Ctrl + Page DownUmanjivanje
Alt + F4Zatvaranje slike i njenog prozora u bojanki
Strelica nadesnoPremeštanje izbora ili aktivnog oblika nadesno za jedan piksel
Strelica nalevoPremeštanje izbora ili aktivnog oblika nalevo za jedan piksel
Strelica nadolePremeštanje izbora ili aktivnog oblika nadole za jedan piksel
Strelica nagorePremeštanje izbora ili aktivnog oblika nagore za jedan piksel
Shift + F10Prikaz kontekstualnog menija


Tasterske prečice za aplikaciju „Fotografije“


Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće
Razmaknica (u kolekciji)
Izbor stavke i aktiviranje režima izbora
Unos (iz režima izbora)
Izbor stavke u režimu izbora
Razmaknica (prikazivanje fotografije)
Prikazivanje ili skrivanje komandi
Razmaknica (prikazivanje video zapisa)
Reprodukovanje ili pauziranje video zapisa
Tasteri sa strelicama (u kolekciji)
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno
Strelice nalevo ili nadesno (u okviru pojedinačne stavke ili projekcije slajdova)
Prikaz sledeće ili prethodne stavke
Tasteri sa strelicama (na zumiranoj fotografiji)
Premeštanje u okviru fotografije
Ctrl + taster plus ili minus (+ ili -)Uvećavanje ili umanjivanje prilikom prikazivanja fotografije
Ctrl + 0Uspostavljanje početnih vrednosti zuma na fotografiji
EscPovratak na prethodni ekran
Ctrl + SČuvanje
Ctrl + PŠtampanje
Ctrl + C Kopiranje
Ctrl+R (prikazivanje ili uređivanje)Rotiranje fotografije
E (prikazivanje fotografije)Poboljšanje fotografije
CTRL + Z (uređivanje)Opoziv promena
CTRL + Y (uređivanje)Ponavljanje promena
Ctrl + / (uređivanje)Prikaz originala
Shift + tasteri sa strelicama Promena veličine oblasti izrezivanja ili oblasti selektivnog fokusa
Ctrl + tasteri sa strelicama Pomeranje oblasti izrezivanja ili oblasti selektivnog fokusa  
F5 (prikazivanje stavke)Pokretanje projekcije slajdova
Alt + EnterPrikaz informacija o datoteci
Ctrl + LPostavljanje kao zaključanog ekrana
Ctrl + N (u prikazu albuma) Kreiranje novog albuma
Ctrl + R (u prikazu albuma) Uklanjanje albuma
Ctrl + D Dodavanje izabranih stavki u album
Ctrl + U Uklanjanje izabranih stavki iz albuma


Tasterske prečice za pisanku


Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće
F3
Traženje sledeće instance teksta u dijalogu Pronalaženje
F12
Čuvanje dokumenta kao nove datoteke
Ctrl + 1
Postavljanje jednostrukog proreda
Ctrl + 2
Postavljanje dvostrukog proreda
Ctrl + 5
Postavljanje proreda do 1,5
Ctrl + A
Izbor svih stavki
Ctrl + B
Podebljavanje izabranog teksta
Ctrl + CKopiranje izbora u ostavu
Ctrl + DUbacivanje crteža iz Microsoft bojanke
Ctrl + EPoravnanje teksta po centru
Ctrl + FTraženje teksta u dokumentu
Ctrl + HZamena teksta u dokumentu
Ctrl + IPrebacivanje izabranog teksta u kurziv
Ctrl + JObostrano poravnanje teksta
Ctrl + LLevo poravnanje teksta
Ctrl+NKreiranje novog dokumenta
Ctrl + OOtvaranje postojećeg dokumenta
Ctrl + PŠtampanje dokumenta
Ctrl + RDesno poravnanje teksta
Ctrl + SČuvanje promena u dokumentu
Ctrl + UPodvlačenje izabranog teksta
Ctrl + VNalepljivanje izbora iz ostave
Ctrl + XIsecanje izbora
Ctrl + YPonavljanje promene
Ctrl + ZPoništavanje promene
CTRL + znak jednakosti (=)Pretvaranje izabranog teksta u indeksni tekst
Ctrl + Shift + znak jednakosti (=)Pretvaranje izabranog teksta u eksponentni tekst
Ctrl + Shift + veće od (>)Povećanje veličine fonta
Ctrl + Shift + manje od (<)Smanjenje veličine fonta
Ctrl + Shift + APrebacivanje svih znakova u velika slova
Ctrl + Shift + LPromena stila znakova za nabrajanje
Ctrl + strelica nalevoPomeranje kursora za jednu reč ulevo
Ctrl + strelica nadesnoPomeranje kursora za jednu reč udesno
Ctrl + strelica nagorePomeranje kursora u prethodni red
Ctrl + strelica nadolePomeranje kursora u sledeći red
CTRL + HomePomeranje na početak dokumenta
Ctrl + EndPomeranje na kraj dokumenta
Ctrl + Page UpPomeranje za jednu stranicu nagore
Ctrl + Page DownPomeranje za jednu stranicu nadole
Ctrl + DeleteBrisanje naredne reči
ALT + F4Zatvaranje Pisanke
Shift + F10Prikaz kontekstualnog menija

Dodatne tasterske prečice

Windows 8.1


Tasterske prečice u nastavku dostupne su u operativnom sistemu Windows 8.1.

Tasterske prečice za Kalkulator

U navedenoj tabeli se nalaze tasterske prečice za rad sa kalkulatorom.

Pritisnite ovaj taster:
Da biste uradili sledeće:
F1
Otvaranje pomoći za kalkulator
F2
Uređivanje istorije izračunavanja
Alt + 1
Prebacivanje na standardni režim
Alt + 2
Prebacivanje na naučni režim
Alt + 3
Prebacivanje na režim programera
Alt + 4
Prebacivanje na statistički režim
Alt + C
Otvaranje izračunavanja datuma
Ctrl + E
Otvaranje izračunavanja datuma
Ctrl + H
Uključivanje ili isključivanje istorije izračunavanja
Ctrl + L
Pritiskanje dugmeta MC
Ctrl + M
Pritiskanje dugmeta MS
Ctrl + P
Pritiskanje dugmeta M+
Ctrl + Q
Pritiskanje dugmeta M-
Ctrl + R
Pritiskanje dugmeta MR
Ctrl + U
Otvaranje konverzije jedinica
Ctrl + Shift + D
Brisanje istorije izračunavanja
F9
Pritiskanje dugmeta +/–
R
Pritiskanje dugmeta 1/×
@
Pritiskanje dugmeta kvadratnog korena
Del
Pritiskanje dugmeta CE
Strelica nagore
Kretanje nagore u okviru istoriji izračunavanja
Strelica nadole
Kretanje nadole u okviru istoriji izračunavanja
Esc
Pritiskanje dugmeta C ili prestanak uređivanje istorije izračunavanja
Enter
Ponovno izračunavanje istorije izračunavanja nakon uređivanja
F3
Izbor opcije Stepeni u naučnom režimu
F4
Izbor opcije Radijani u naučnom režimu
F5
Izbor opcije Gradijani u naučnom režimu
Ctrl + B
Pritiskanje dugmeta 3√x u naučnom režimu
Ctrl + G
Pritiskanje dugmeta 10x u naučnom režimu
Ctrl + O
Pritiskanje dugmeta cosh u naučnom režimu
Ctrl + S
Pritiskanje dugmeta sinh u naučnom režimu
Ctrl+T
Pritiskanje dugmeta tanh u naučnom režimu
Ctrl + Y
Pritiskanje dugmeta y√x u naučnom režimu
D
Pritiskanje dugmeta Mod u naučnom režimu
I
Pritiskanje dugmeta Inv u naučnom režimu
L
Pritiskanje dugmeta log u naučnom režimu
M
Pritiskanje dugmeta dms u naučnom režimu
N
Pritiskanje dugmeta In u naučnom režimu
O
Pritiskanje dugmeta cos u naučnom režimu
P
Pritiskanje dugmeta pi u naučnom režimu
Q
Pritiskanje dugmeta x^2 u naučnom režimu
S
Pritiskanje dugmeta sin u naučnom režimu
T
Pritiskanje dugmeta tan u naučnom režimu
V
Pritiskanje dugmeta F-E u naučnom režimu
X
Pritiskanje dugmeta Exp u naučnom režimu
Y
Pritiskanje dugmeta x^y u naučnom režimu
#
Pritiskanje dugmeta x^3 u naučnom režimu
;
Pritiskanje dugmeta Int u naučnom režimu
!
Pritiskanje dugmeta n! u naučnom režimu
F2
Izbor opcije Dword u programerskom režimu
F3
Izbor opcije Word u programerskom režimu
F4
Izbor opcije Byte u programerskom režimu
F5
Izbor opcije Hex u programerskom režimu
F6
Izbor opcije Dec u programerskom režimu
F7
Izbor opcije Oct u programerskom režimu
F8
Izbor opcije Bin u programerskom režimu
F12
Izbor opcije Qword u programerskom režimu
A-F
Pritiskanje dugmeta A-F u programerskom režimu
J
Pritiskanje dugmeta RoL u programerskom režimu
K
Pritiskanje dugmeta RoR u programerskom režimu
<
Pritiskanje dugmeta Lsh u programerskom režimu
>
Pritiskanje dugmeta Rsh u programerskom režimu
%
Pritiskanje dugmeta Mod u programerskom režimu
|
Pritiskanje dugmeta Or u programerskom režimu
&
Pritiskanje dugmeta And u programerskom režimu
Razmaknica
Preklopnik za vrednost u bitovima u programerskom režimu
A
Pritiskanje dugmeta Average u statističkom režimu
Ctrl + A
Pritiskanje dugmeta Average Sq u statističkom režimu
S
Pritiskanje dugmeta Sum u statističkom režimu
Ctrl + S
Pritiskanje dugmeta Sum Sq u statističkom režimu
T
Pritiskanje dugmeta S.D. u statističkom režimu
Ctrl+T
Pritiskanje dugmeta Inv S.D. u statističkom režimu
D
Pritiskanje dugmeta CAD u statističkom režimu


Tasterske prečice za Kalendar

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa aplikacijom „Kalendar“.

Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće:
Ctrl + 1 ili Ctrl + D
Prikaz dnevnog prikaza
Ctrl + 2 ili Ctrl + O
Prikaz radne sedmice
Ctrl + 3 ili Ctrl + W
Sedmični prikaz
Ctrl + 4 ili Ctrl + M
Mesečni prikaz
Ctrl + T ili HomePrelazak na prikaz „danas“
Page upU mesečnom prikazu, povratak na prethodni mesec
 
U sedmičnom prikazu, povratak na prethodnu sedmicu
 
U dnevnom prikazu, povratak na prethodna dva dana
Ctrl + HU mesečnom prikazu, povratak na prethodni mesec
 
U sedmičnom prikazu, povratak na prethodnu sedmicu
 
U dnevnom prikazu, povratak na prethodna dva dana
Page downU mesečnom prikazu, povratak na prethodni mesec
 
U sedmičnom prikazu, povratak na prethodnu sedmicu
 
U dnevnom prikazu, povratak na prethodna dva dana
Ctrl + JU mesečnom prikazu, povratak na prethodni mesec
 
U sedmičnom prikazu, povratak na prethodnu sedmicu
 
U dnevnom prikazu, povratak na prethodna dva dana
Strelica nadesnoU prikazu, prelazak na sledeći dan
Strelica nalevoU prikazu, povratak na prethodni dan
Strelica nadoleU prikazu, prelazak na sledeći čas
Strelica nagoreU prikazu, povratak na prethodni čas
EscKretanje unazad
Ctrl + SČuvanje ili slanje događaja
Ctrl + P, korišćenje strelica nagore i nadole za izborOdgovor na događaj
Ctrl + DBrisanje događaja


Tasterske prečice za Poštu

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa aplikacijom „Pošta“.

Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće:
Ctrl + R
Odgovor
Ctrl+Shift+R
Odgovor svima
Ctrl + F
Napred
Ctrl + M
Premeštanje stavke u drugu fasciklu
Ctrl + JOznačavanje poruke kao neželjene poštu ili poništavanje te oznake
Ctrl + Shift + UPrikaz samo nepročitanih poruka
Ctrl + Shift + APrikaz svih poruka
Ctrl + Shift + EPrikaz opcija fascikle
Ctrl + UOznačavanje poruke kao nepročitane
Ctrl + QOznačavanje poruke kao pročitane
Ctrl + AIzbor svih poruka
InsertOznačavanje poruke zastavicom ili uklanjanje zastavice
Ctrl+NNova poruka
F5Sinhronizacija
Alt + BSmeštanje fokusa na dugme „bcc“
Alt + CPrebacivanje fokusa na dugme „bcc“

Prihvatanje
Alt + DOdbijanje
Alt + TPrebacivanje fokusa na dugme „Za“

Uslovno
Alt + VOtvaranje poziva u aplikaciji „Kalendar“
Alt + SSlanje pošte
Alt + iUmetanje priloga
Ctrl + Shift + FIzbor fonta
Ctrl + razmaknicaBrisanje oblikovanja
Ctrl + YPonavljanje radnje
F4Ponavljanje radnje
Ctrl + [Povećavanje fonta za jednu tačku
Ctrl + ]Smanjivanje fonta za jednu tačku
Ctrl + Shift + ,Povećavanje veličine fonta
Ctrl+KDodavanje veze
Ctrl + ECentriranje
Ctrl + LNalevo
Ctrl + RNadesno
Ctrl + Shift + LZnakovi za nabrajanje
Ctrl + MUvlačenje pasusa kada je tekst izabran
Ctrl + Shift + MIzvlačenje pasusa
Taster Tab ili Shift + taster TabUvlačenje/izvlačenje pasusa kada je tekst izabran ili je fokus na listi
Ctrl + 'Dugouzlazni akcenat
Ctrl + ,Donja kukica
Ctrl + Shift + 6Dugosilazni akcenat
Ctrl + Shift + ;Dijareza
Ctrl + ` Kratkouzlazni akcenat
Ctrl + Shift + 7Znak za ligaturu
Ctrl + Shift + 2Kružić 
Ctrl + /Kosa crta
Ctrl + Shift + `Znak tilda
Alt + Ctrl + Shift + 1Preokrenuti znak uzvika
Alt + Ctrl + Shift + /Preokrenuti znak pitanja


Tasterske prečice za Osobe

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice u aplikaciji „Osobe“.

Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće:
Ctrl+N
Dodavanje kontakta
Ctrl + S
Čuvanje promena
Brisanje
Dodavanje ili brisanje kontakta
Ctrl + F
Dodavanje kontakta u omiljene
Ctrl + Shift + 1Kačenje kontakta za „Start“ meni
EscKretanje unazad 
HomePrelazak na početak spiska kontakata
Strelica nadoleListanje spiska kontakata unapred
Strelica nagore Listanje spiska kontakata unazad
Kraj Prelazak na kraj spiska kontakata


Tasterske prečice za Poruke

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa aplikacijom „Poruke“.

Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće:
Ctrl+N
Započinjanje novog razgovora
Ctrl+N
Izbor osobe
Ctrl + E
Izbor emotikona
Ctrl + >
Sledeći razgovor
Ctrl + <Prethodni razgovor


Tasterske prečice bojanke

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa bojankom.

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće:
F1
Otvaranje pomoći za program „Bojanka“
F11
Prikaz slike u režimu celog ekrana
F12
Čuvanje slike kao nove datoteke
Ctrl + A
Izbor čitave slike
Ctrl + BPodebljanje izabranog teksta
Ctrl + CKopiranje izbora u ostavu
Ctrl + EOtvaranje dijaloga Svojstva
Ctrl + GPrikazivanje ili skrivanje koordinatnih linija
Ctrl + IPrebacivanje izabranog teksta u kurziv
Ctrl+NKreiranje nove slike
Ctrl + OOtvaranje postojeće slike
Ctrl + PŠtampanje slike
Ctrl + RPrikazivanje ili skrivanje lenjira
Ctrl + SČuvanje promena na slici
Ctrl + UPodvlačenje izabranog teksta
Ctrl + VNalepljivanje izbora iz ostave
Ctrl + WOtvaranje dijaloga Promena veličine i iskošavanje
Ctrl + XIsecanje izbora
Ctrl + YPonavljanje promene
Ctrl + ZPoništavanje promene
Ctrl + plus (+)Povećanje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel
Ctrl + minus (-)Smanjenje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel
Ctrl + Page UpUvećavanje
Ctrl + Page DownUmanjivanje
Alt (ili F10) Prikaz saveta o tasterskim prečicama
ALT + F4Zatvaranje slike i njenog prozora u bojanki
Strelica nadesnoPremeštanje izbora ili aktivnog oblika nadesno za jedan piksel
Strelica nalevoPremeštanje izbora ili aktivnog oblika nalevo za jedan piksel
Strelica nadolePremeštanje izbora ili aktivnog oblika nadole za jedan piksel
Strelica nagorePremeštanje izbora ili aktivnog oblika nagore za jedan piksel
Shift + F10 Prikaz trenutnog priručnog menija


Tasterske prečice čitača

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa aplikacijom „Čitač“.

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće
F8
Korišćenje rasporeda sa dve stranice
Ctrl + R
Rotiranje datoteke 90 stepeni u smeru kretanja kazaljke na satu
Ctrl + F
Traženje teksta u datoteci
F7
Korišćenje režima za izbor tastature
Ctrl + PŠtampanje datoteke
Ctrl + OOtvaranje datoteke
Ctrl + WZatvaranje datoteke
Ctrl + MPočetna stranica aplikacije „Čitač“


Tasterske prečice za Udaljenu radnu površinu

U sledećoj tabeli su navedene tasterske prečice za rad sa aplikacijom „Udaljena radna površina“.

Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće:
Ctrl + Alt + Home
Prebacivanje komandnih traka između udaljenog računara i računara za kojim radite
Ctrl + Alt + strelica nalevo
Prebacivanje na prikaz prethodne sesije (tokom prikazivanja sesije)
Ctrl + Alt + strelica nadesno
Prebacivanje na prikaz naredne sesije (tokom prikazivanja sesije)
Ctrl + Alt + strelica nagore
Prebacivanje na prikaz prve sesije (tokom prikazivanja sesije)
Ctrl + Alt + strelica nadolePrebacivanje na prikaz poslednje sesije (tokom prikazivanja sesije)


Tasterske prečice za OneDrive

U navedenoj tabeli se nalaze tasterske prečice za rad sa aplikacijom OneDrive.

Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće:
Ctrl + A
Izbor svih stavki
Ctrl + Alt + 1
Promena prikaza (detalji/sličice)
Ctrl + U
Otpremanje
Ctrl + Shift + N
Nova fascikla
EscBrisanje izbora
Ctrl + OOtvaranje pomoću
Ctrl + Alt + OPrikaz fascikle
Ctrl + Shift + VKopiranje
Ctrl + Shift + YPremeštanje
Ctrl + SPreuzimanje
Alt + strelica nagoreKretanje nagore
F2Preimenovanje
F5Osvežavanje


Tasterske prečice za Windows dnevnik

U navedenoj tabeli se nalaze tasterske prečice za rad sa Windows dnevnikom.

Pritisnite ovaj taster:Da biste uradili sledeće:
F1
Otvaranje pomoći za dnevnik
F5
Osvežavanje liste beleški
F6
Prebacivanje sa liste beleški na belešku i obratno
F11
Prikaz beleške u režimu celog ekrana
Ctrl + AIzbor svih stavki na stranici
Ctrl + CKopiranje izbora u ostavu
Ctrl + FTraženje teksta u datoteci
Ctrl + GPrelazak na stranicu
Ctrl+NZapočinjanje nove beleške
Ctrl + OOtvaranje nedavno korišćene beleške
Ctrl + PŠtampanje beleške
Ctrl + SČuvanje promena u belešci
Ctrl + VNalepljivanje izbora iz ostave
Ctrl + XIsecanje izbora
Ctrl + YPonavljanje promene
Ctrl + ZPoništavanje promene
ALT + F4Zatvaranje beleške i njenog prozora u Dnevniku
Ctrl + Shift + CPrikaz priručnog menija za zaglavlja kolona na listi beleški
Ctrl + Shift + VPremeštanje beleške u određenu fasciklu


Tasterske prečice za Pisanku

U navedenoj tabeli se nalaze tasterske prečice za rad sa Pisankom.

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili sledeće:
F1
Otvaranje pomoći za WordPad
F3
Traženje sledeće instance teksta u dijalogu „Pronalaženje“
F10
Prikaz saveta o tasterskim prečicama
F12
Čuvanje dokumenta kao nove datoteke
Ctrl + 1Postavljanje jednostrukog proreda
Ctrl + 2Postavljanje dvostrukog proreda
Ctrl + 5Postavljanje proreda do 1,5
Ctrl + AIzbor čitavog dokumenta
Ctrl + BPodebljavanje izabranog teksta
Ctrl + CKopiranje izbora u ostavu
Ctrl + DUbacivanje crteža iz Microsoft bojanke
Ctrl + EPoravnanje teksta po centru
Ctrl + FTraženje teksta u dokumentu
Ctrl + HZamena teksta u dokumentu
Ctrl + IPrebacivanje izabranog teksta u kurziv
Ctrl + JObostrano poravnanje teksta
Ctrl + LLevo poravnanje teksta
Ctrl+NKreiranje novog dokumenta
Ctrl + OOtvaranje postojećeg dokumenta
Ctrl + PŠtampanje dokumenta
Ctrl + RDesno poravnanje teksta
Ctrl + SČuvanje promena u dokumentu
Ctrl + UČuvanje promena u dokumentu
Ctrl + VNalepljivanje izbora iz ostave
Ctrl + XIsecanje izbora
Ctrl + YPonavljanje promene
Ctrl + ZPoništavanje promene
Ctrl + =Pretvaranje izabranog teksta u indeksni tekst
Ctrl + Shift + =Pretvaranje izabranog teksta u eksponentni tekst
Ctrl + Shift + >Povećanje veličine fonta
Ctrl + Shift + <Smanjenje veličine fonta
Ctrl + Shift + APrebacivanje svih znakova u velika slova
Ctrl + Shift + LPromena stila znakova za nabrajanje
Ctrl + strelica nalevoPomeranje kursora za jednu reč ulevo
Ctrl + strelica nadesnoPomeranje kursora za jednu reč udesno
Ctrl + strelica nagorePomeranje kursora u prethodni red
Ctrl + strelica nadolePomeranje kursora u sledeći red
CTRL + HomePomeranje na početak dokumenta
Ctrl + EndPomeranje na kraj dokumenta
Ctrl + Page UpPomeranje za jednu stranicu nagore
Ctrl + Page DownPomeranje za jednu stranicu nadole
Ctrl + DeleteBrisanje naredne reči
ALT + F4Zatvaranje Pisanke
Shift + F10Prikaz trenutnog priručnog menija

Dodatne tasterske prečice

Svojstva

ID članka: 13805 - Poslednji pregled: 11.10.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije