Bez obzira na to da li pišete pismo ili izračunavate numeričke podatke, tastatura predstavlja osnovni način unošenja informacija na računar. Ali da li ste znali da tastaturu takođe možete da koristite za kontrolisanje računara? Upoznavanje nekoliko jednostavnih komandi na tastaturi (uputstava za računar) može vam pomoći da radite efikasnije.

Organizacija tastera

Tasteri na tastaturi mogu biti podeljeni u nekoliko grupa na osnovu funkcije:

 • Tasteri za kucanje (alfanumerički). Ovi tasteri uključuju slovne, brojne, interpunkcijske i simboličke tastere koji se nalaze i na tradicionalnoj pisaćoj mašini.
 • Kontrolni tasteri. Ovi tasteri se koriste za izvršavanje određenih radnji, sami ili u kombinaciji sa drugim tasterima. Najčešće korišćeni kontrolni tasteri jesu tasteri Ctrl, Alt, taster sa Windows logotipom
  Slika tastera sa Windows logotipom
  i taster Esc.
 • Funkcijski tasteri. Funkcija tasteri se koriste za izvršavanje određenih zadataka. Njihove oznake su F1, F2, F3 itd, sve do F12. Funkcionalnost ovih tastera se razlikuje od programa do programa.
 • Tasteri za navigaciju. Ovi tasteri se koriste za kretanje u okviru dokumenata ili veb stranica i za uređivanje teksta. Oni uključuju tastere sa strelicama, tastere Home, End, Page Up, Page Down, Delete i Insert.
 • Numerička tastatura. Numerička tastatura je korisna za brzo unošenje brojeva. Tasteri su grupisani u blok koji liči na klasičan kalkulator ili registar kasu.
Na sledećoj slici je prikazan način na koji su tasteri raspoređeni na tipičnoj tastaturi. Raspored na vašoj tastaturi je možda različit.

Slika tastature koja prikazuje tipove tastera
 


Kucanje teksta

Kada treba da otkucate nešto u programu, e-poruci ili okviru za tekst, videćete trepćuću vertikalnu liniju (
Slika kursora
 ) koja se naziva kursor ili mesto umetanja. On pokazuje mesto na kome će početi tekst koji ćete upravo otkucati. Kursor možete da pomerite tako što ćete mišem kliknuti na željenu lokaciju ili tako što ćete koristiti tastere za navigaciju (pogledajte odeljak „Korišćenje tastera za navigaciju“ u ovom članku).

Osim slova, brojeva, znakova interpunkcije i simbola, tasteri za kucanje takođe obuhvataju tastere Shift, Caps Lock, tabulatorski taster, Enter, razmaknicu i taster Backspace.


Ime tastera Kako se koristi

Shift

Pritisnite taster Shift u kombinacija sa nekim slovom da biste otkucali veliko slovo. Pritisnite taster Shift u kombinaciji sa nekim drugim tasterom da biste otkucali simbol prikazan u gornjem delu tastera.

Caps Lock

Pritisnite taster Caps Lock jednom da biste otkucali sva slova kao velika slova. Pritisnite taster Caps Lock ponovo da biste isključili ovu funkciju. Tastatura može imati svetlosni indikator koji pokazuje da li je taster Caps Lock uključen.

Tabulatorski taster

Pritisnite tabulatorski taster da biste premestili kursor nekoliko mesta unapred. Tabulatorski taster možete da pritisnete i da biste prešli na sledeće polje u obrascu.

Enter

Pritisnite taster Enter da biste premestili kursor na početak sledećeg reda. U dijalogu pritisnite taster Enter da biste izabrali markirano dugme.

Razmaknica

Pritisnite razmaknicu da biste premestili kursor za jedno mesto unapred.

Backspace

Pritisnite taster Backspace da biste izbrisali znak ispred kursora ili izabrani tekst.


Korišćenje tasterskih prečica

Tasterske prečice su načini izvršavanja radnji pomoću tastature. Zovu se prečice jer vam pomažu da brže radite. U stvari, gotovo sve radnje ili komande koje možete da izvršite pomoću miša mogu se izvršiti brže korišćenjem jednog ili više tastera na tastaturi.

U temama pomoći, znak plus (+) između dva ili više tastera označava da oni treba da budu pritisnuti u kombinaciji. Na primer, Ctrl + A znači da treba pritisnuti i držati taster Ctrl, a zatim pritisnuti taster A. Ctrl + Shift + A znači da treba pritisnuti i držati tastere Ctrl i Shift, a zatim pritisnuti taster A.


Pronalaženje prečica u programima

U većini programa radnje možete da obavljate korišćenjem tastature. Da biste videli komande koje imaju tasterske prečice, otvorite meni. Prečice (ako su dostupne) su prikazane pored stavki menija.

Picture of the Edit menu in Notepad showing keyboard shortcuts next to menu commands
 
Tasterske prečice se pojavljuju pored stavki menija.

Izbor menija, komandi i opcija

Pomoću tastature možete da otvarate menije i birate komande i druge opcije. U programu koji ima menije sa podvučenim slovima pritisnite taster Alt i podvučeno slovo da biste otvorili odgovarajući meni. Pritisnite podvučeno slovo u stavci menija da biste odabrali tu komandu. U programima koji koriste traku kao što su Bojanka i Pisanka, pritisak na taster Alt prekriva (umesto da ga podvuče) slovo koje može da se pritisne.

Slika menija u programu Bojanka koja prikazuje podvučena slova u komandama menija
 
Pritisnite kombinaciju tastera Alt + D da biste otvorili meni „Datoteka“, a zatim pritisnite taster O da biste odabrali komandu „Odštampaj“.

Ovaj trik takođe funkcioniše u slučaju dijaloga. Svaki put kada vidite podvučeno slovo u nekoj opciji u dijalogu, to znači da možete da pritisnete taster Alt i to slovo da biste odabrali tu opciju.

Korisne prečice

Sledeća tabela prikazuje neke od najkorisnijih prečica na tastaturi. Detaljniju listu potražite u odeljku Tasterske prečice.
Pritisnite ovo Da biste postigli sledeće

Taster sa Windows logotipom

Slika tastera sa Windows logotipom
 

Otvaranje „Start“ menija

Alt + tabulatorski taster

Prebacivanje između otvorenih programa ili prozora

ALT + F4

Zatvaranje aktivne stavke ili napuštanje aktivnog programa

Ctrl + S

Čuvanje trenutne datoteke ili dokumenta (funkcioniše u većini programa)

Ctrl + C

Kopiranje izabrane stavke

Ctrl + X

Isecanje izabrane stavke

Ctrl + V

Nalepljivanje izabrane stavke

Ctrl + Z

Opozivanje radnje

Ctrl + A

Selekcija svih stavki u dokumentu ili prozoru

F1

Prikazivanje pomoći za program ili Windows

Taster sa Windows logotipom

Slika tastera sa Windows logotipom
 + F1

Prikazivanje opcije Windows pomoć i podrška

Esc

Otkazivanje trenutnog zadatka
Taster aplikacije Otvaranje menija sa komandama koje se odnose na selekciju u programu. To je ekvivalentno kliku desnim tasterom miša na selekciju.

Korišćenje tastera za navigaciju

Tasteri za navigaciju omogućavaju pomeranje kursora, kretanje u okviru dokumenata ili veb stranica i uređivanje teksta. Sledeća tabela prikazuje neke uobičajene funkcije ovih tastera.


Pritisnite ovo Da biste postigli sledeće

strelica nalevo, strelica nadesno, strelica nagore ili strelica nadole

Pomeranje kursora ili selekcije za jedan razmak ili red u smeru strelice ili pomeranje u okviru veb stranice u smeru strelice

Home

Pomeranje kursora na kraj reda ili pomeranje na vrh veb stranice

End

Pomeranje kursora na kraj reda ili pomeranje na vrh veb stranice

Ctrl + Home

Pomeranje u gornji deo dokumenta

Ctrl + End

Pomeranje u donji deo dokumenta

Page Up

Pomeranje kursora nagore ili pomeranje za jednu stranicu nagore

Page Down

Pomeranje kursora nadole ili pomeranje za jednu stranicu nagore

Delete

Brisanje znaka posle kursora ili izabranog teksta; brisanje izabrane stavke u operativnom sistemu Windows i njeno premeštanje u korpu za otpatke

Insert

Uključivanje ili isključivanje režima umetanja. Kada je režim umetanja uključen, tekst koji kucate se umeće na mestu kursora. Kada je režim umetanja isključen, tekst koji kucate zamenjuje postojeće znakove.


Korišćenje numeričke tastature

Brojevi od 0 do 9, aritmetički operatori + (sabiranje), - (oduzimanje), * (množenje) i / (deljenje) i decimalni zarez raspoređeni su na numeričkoj tastaturi na isti način kao i na kalkulatoru ili na registar kasi. Ovi znakovi su, naravno, duplirani i na drugom mestu na tastaturi, ali vam raspored tastera omogućava brzo unošenje numeričkih podataka ili matematičkih operacija jednom rukom.

Slika numeričke tastature
 
Numerička tastatura

Da biste koristili numeričku tastaturu za unos brojeva, pritisnite taster Num Lock. Većina tastatura ima svetlosni indikator koji pokazuje da li je taster Num Lock uključen ili isključen. Kada je taster Num Lock isključen, numerička tastatura funkcioniše kao drugi skup tastera za navigaciju (ove funkcije su odštampane na tasterima pored brojeva ili simbola).

Numeričku tastaturu možete da koristite za jednostavno računanje pomoću kalkulatora.
 
Upravljajte kalkulatorom pomoću numeričke tastature

Tri čudna tastera

Do sada smo raspravljali o gotovo svakom tasteru koji ćete verovatno koristiti. Ali za one zaista znatiželjne, hajde da istražimo tri najtajanstvenija tastera na tastaturi: PrtScn, Scroll Lock i Pause/Break. PrtScn, Scroll Lock i Pause/Break.

PrtScn (ili Print Screen)

Nekada davno ovaj taster je radio ono što na njemu piše – slao je trenutni tekstualni sadržaj ekrana na štampač. Danas pritisak na taster PrtScn hvata sliku celog ekrana („snimak ekrana“) i kopira je u ostavu u memoriji računara. Odatle ga možete nalepiti (Ctrl + V) u program Microsoft Bojanka ili neki drugi program i odštampati ga iz tog programa ako to želite.

Veća nepoznanica od njega je komanda SYS RQ, koja na nekim tastaturama deli taster sa komandom PrtScn. Istorijski, komanda SYS RQ je dizajnirana da bude „sistemski zahtev“, ali nije omogućena u operativnom sistemu Windows.

ScrLk (ili Scroll Lock)

U većini programa pritisak na taster Scroll Lock nema nikakav efekat. U nekim programima pritisak na taster Scroll Lock menja ponašanje tastera sa strelicama i tastera Page Up i Page Down; pritiskom na ove tastere sadržaj dokumenta se pomera bez promene položaja kursora ili izbora. Tastatura može imati svetlosni indikator koji pokazuje da li je taster Scroll Lock uključen.

Pause/Break

Ovaj taster se retko koristi. U nekim starijim programima pritisak na ovaj taster pauzira program ili ga, u kombinaciji sa tasterom Ctrl, zaustavlja.

Ostali tasteri

Neke moderne tastature imaju „interventne tastere“ ili dugmad koja pružaju brz pristup programima, datotekama ili komandama jednim pritiskom na taster. Drugi modeli imaju kontrole jačine zvuka, točkiće za pomeranje, točkiće za zumiranje i ostale gadžete. Za detalje o ovim funkcijama pogledajte informacije koje ste dobili sa tastaturom ili računarom ili posetite veb lokaciju proizvođača.

Saveti za bezbedno korišćenje tastature

Pravilnim korišćenjem tastature možete da izbegnete bol ili povredu zglobova, šaka i ruku, posebno ako radite na računaru tokom dugih vremenskih perioda. Evo nekih saveta koji će vam pomoći da izbegnete probleme:

 • Postavite tastaturu na nivo laktova. Nadlaktice treba da budu opuštene pored tela.
 • Centrirajte tastaturu pred sobom. Ako tastatura ima numerički deo, možete koristiti razmaknicu kao tačku centriranja.
 • Kucajte tako da vam ruke i laktovi lebde iznad tastature da biste mogli da koristite celu ruku za dosezanje udaljenih tastera umesto da istežete prste.
 • Izbegavajte oslanjanje dlanova ili zglobova na bilo koji tip površine tokom kucanja. Ako tastatura ima naslon za šaku, koristite ga samo tokom pauza u kucanju.
 • Tokom kucanja koristite lagane udarce i ispravite zglobove.
 • Kada ne kucate, opustite ruke i šake.
 • Pravite kratke pauze i udaljite se od računara na svakih 15 do 20 minuta.
Svojstva

ID članka: 17073 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Windows 7, Windows 8.1

Povratne informacije