Poslednje ažuriranje: februar 2013.

Sadržaj

Ova stranica je dodatak Izjavi o privatnosti za Microsoft Lync proizvode. Da biste razumeli načine prikupljanja podataka i korišćenja relevantnih za određeni Microsoft Lync proizvod ili uslugu, preporučujemo da pročitate izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode i ovaj dodatak.

Ova izjava o privatnosti se odnosi na postavljanje i upotrebu komunikacionog programa Microsoft Lync 2013 postavljenog u okviru vašeg preduzeća. Ako vaše preduzeće koristi Lync Server kao deo rešenja ili usluge na mreži (drugim rečima, ako treće lice [na primer Microsoft] hostuje servere na kojima se softver pokreće), informacije će biti prenete tom trećem uglu. Da biste saznali više o korišćenju podataka koji se iz preduzeća prenose trećem licu, obratite se administratoru preduzeća ili dobavljaču usluga.

Arhiviranje

Svrha ove funkcije: Funkcija "Arhiviranje" pruža organizacijama koje možda podležu zahtevima za zadržavanje na osnovu industrijskih ili regulatornih zahteva, odnosno organizacijama koje imaju sopstvene organizacione zahteve za zadržavanje kako bi arhivirali određene Lync komunikacije i podatke o korišćenju kao podršku tim zahtevima.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Funkcija „Arhiviranje“ skladišti sadržaj peer-to-peer trenutnih poruka i trenutnih poruka sa više učesnika, sadržaj konferencija, što obuhvata otpremljeni sadržaj (na primer, propratni sadržaji) i sadržaj u vezi sa događajem (na primer, pridruživanje, napuštanje, otpremanje, deljenje i promene vidljivosti) na serveru koji je konfigurisao administrator preduzeća. Peer-to-peer prenosi datoteka, audio/video za peer-to-peer razgovore, deljenje aplikacije tokom peer-to-peer razgovora, beleške sa konferencije i ankete se ne mogu arhivirati. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Omogućava organizaciji da arhivira sadržaj kako bi ispunila industrijske, zakonske ili organizacione zahteve za zadržavanje.

Izbor/kontrola: Arhiviranje je podrazumevano isključeno. Ne postoje kontrole na korisničkom nivou za ovu funkciju; administrator preduzeća za organizaciju upravlja tim.

 • Otvorite stranicu Postavke nadgledanja i arhiviranja i ažurirajte stavke Smernice za arhiviranje i Konfiguracija arhiviranja.

Da biste omogućili integraciju servera Exchange:

 • Otvorite stranicu Postavke nadgledanja i arhiviranja i ažurirajte stavku Konfiguracija arhiviranja.

Napomena:  Nakon što je integracija servera Exchange omogućena, korisnicima koji koriste Microsoft Exchange Server 2010 ili noviju verziju mora se upravljati sa kontrolne table servera Exchange.

Feed o aktivnostima

Svrha ove funkcije: feed o aktivnostima omogućava krajnjim korisnicima da vide „novosti na društvenim mrežama“ od kontakata koji se nalaze na njihovom spisku kontakata. Funkcija omogućava krajnjim korisnicima da prikažu drugim osobama nedavne lične beleške, promene slike, promene zvanja ili lokacije kancelarije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: krajnji korisnici će putem prisutnosti objaviti sledeće informacije u programu Microsoft Lync 2013:

 • Vreme ažuriranja poslovne slike (iz poslovnog direktorijuma preduzeća, na primer usluge domena funkcije Active Directory)

 • Veb sliku (koju krajnji korisnik otpremi i želi da je drugi vide) sa ažuriranim vremenom

 • Vreme kad je njihovo zvanje promenjeno i samo zvanje (iz korporacijskog direktorijuma)

 • Vreme kad je lokacija kancelarije njihovog preduzeća promenjena i sama lokacija kancelarije (iz korporacijskog direktorijuma)

 • Istorija poslednjih nekoliko ličnih beležaka koje su objavljene

 • Beleška „Odsutan iz kancelarije“ iz sistema Microsoft Exchange Server

Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: ove informacije će se deliti sa kontaktima na spisku kontakata krajnjeg korisnika koji prikazuju feed o aktivnostima i nalaze se u odnosima privatnosti „Porodica i prijatelji“, „Radna grupa“, „Kolege“ ili „Spoljni kontakti“.

Izbor/kontrola: Administrator preduzeća može da konfiguriše unutrašnju postavku PersonalNoteHistoryDepth koja će kontrolisati broj ličnih beležaka koje će se čuvati za krajnjeg korisnika. Ako se podesi na vrednost 0, istorija beležaka se neće sačuvati, a uskladištiće se samo trenutna beleška (kao što je bilo u prošlim izdanjima). Svaki krajnji korisnik će takođe imati mogućnost da ništa ne objavi u feedu o aktivnostima tako što će proveriti odgovarajuću postavku u dijalogu opcija Lync klijenta.

Usluga adresara

Svrha ove funkcije: Usluga adresara omogućava klijentima Lync servera, kao što su Lync 2010 i novije klijente radne površine, Lync za mobilne uređaje i tako dalje, da pretražuju kontakte.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: krajnji korisnik unosi nisku za pretragu koja se zatim koristi za traženje podudaranja u bazi podataka adresara ili u preuzetim datotekama adresara. Svi pronađeni zapisi koji se podudaraju sa datom niskom za pretragu vraćaju se klijentu.

Upotreba informacija: informacije u niski za pretragu koristiće se za traženje zapisa koji se podudaraju.

Izbor/kontrola: usluga adresara podrazumevano je omogućena. Ne postoji opcija za onemogućavanje te usluge.

Kontrola dopuštenja poziva

Svrha ove funkcije: Kontrola dodeljivanja poziva omogućava administratorima preduzeća da kontrolišu količinu audio/video saobraćaja Lync servera na WAN vezi.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: kontrola dopuštenja poziva prikuplja, obrađuje i prima IP adrese pozivaoca i primaoca poziva, informacije o lokaciji krajnje tačke (unutar ili izvan mreže preduzeća) ili obe strane, kao i informaciju o tome da li je poziv spoljni. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Administrator preduzeća može da koristi ove informacije da bi upravljao upotrebom određene WAN veze za audio/video pozive Lync Server.

Izbor/kontrola: Kontrola dovršavanja poziva je podrazumevano isključena i administrator preduzeća je može uključiti tako što će otići na stranicu sa postavkama Lync Server Kontrolna tabla Konfiguracija mreže i ažurirati globalne smernice da bi se omogućilo upravljanje propusnim opsegom.

Napomena:  Smernice kontrole dopuštenja poziva mogu da utiču na hitne službe (to jest, hitne službe mogu da budu usmerene na pogrešnu liniju).

Prikupljanje podataka zapisa o detaljima poziva (CDR) i izveštavanje

Svrha ove funkcije: Prikupljanje podataka zapisa o detaljima poziva (CDR) i izveštavanje prikuplja i izveštava o detaljima registracija, peer-to-peer komunikacija i sastanaka koji su se dogodili pomoću Lync servera.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako se omoguće, podaci svih registracija, peer-to-peer komunikacija i sastanaka zapisuju se u CDR bazi podataka. (Sadržaj nije snimljen.) CDR podaci se skladište u bazi podataka servera za nadgledanje koja je primenjena u preduzeću i prijavljena u skupu standardnih Monitoring Server izveštaja. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: CDR podatke je moguće koristiti za pregled istorije peer-to-peer komunikacije i sastanaka koji su održani u organizaciji.

Izbor/kontrola: CDR je podrazumevano uključen, ali administrator preduzeća mora da instalira server za nadgledanje povezan sa potpornom bazom podataka servera za nadgledanje da bi prikupljao CDR podatke. Administrator preduzeća može da primeni standardne izveštaje servera za nadgledanje ili da kreira prilagođene izveštaje upitima za bazu podataka servera za nadgledanje.

Delegiranje poziva

Svrha ove funkcije: Delegiranje poziva omogućava korisniku da dodeli jednu ili više osoba (delegata) koji će upućivati ili primati pozive i organizovati ili se pridruživati sastancima na mreži u vaše ime.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Prilikom dodeljivanja delegata, korisnik mora pružiti kontakt informacije delegata tokom procesa konfigurisanja. Korisnici koji su podešeni kao delegati primaju obaveštenje da ih je neko u organizaciji odredio kao delegate. Kada delegati prime poziv u ime osobe koja im je dodelila ulogu delegata, ta osoba prima e-poštom obaveštenje o tom događaju. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Lync koristi kontakt informacije delegata kako bi im omogućio upućivanje ili primanje poziva i planiranje sastanaka ili pridruživanje sastancima u ime osobe koja ih je postavila za delegate.

Izbor/kontrola: Funkcija „Delegiranje poziva“ podrazumevano je isključena. Administrator preduzeća može da omogući ili onemogući delegiranje poziva tako što će postavku „Omogući delegiranje" postaviti na vrednost „True".

Napomena:  Administratori preduzeća mogu konfigurisati sinhronizovanje delegata u Exchange kalendaru sa Lync serverom 2010 ili novijim. Kada se omoguće, delegati Exchange kalendara sa odgovarajućim dozvolama (jednakim dozvolama autora za uređivanje ili većim) biće automatski dodati kao delegati u programu Lync. To, međutim, ne menja postavke prosleđivanja poziva.

ID pozivaoca

Svrha ove funkcije: funkcija ID pozivaoca kontroliše broj telefona koji je prikazan pozvanoj strani. Administrator preduzeća može da odabere da zameni ID pozivaoca obezbeđivanjem alternativnog broja koji će se prikazati kao ID pozivaoca za sve odlazne pozive iz organizacije ili samo za određene brojeve. Na primer, administrator može da konfiguriše ID pozivaoca tako da se prikazuje opšti broj preduzeća umesto ličnog broja na poslu korisnika.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: korisnikov broj telefona ili alternativno konfigurisan broj telefona. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kada se upućuje poziv, korisnikov broj telefona ili alternativni broj (ukoliko je konfigurisan) prikazuje se primaocu poziva.

Izbor/kontrola: Sprečavanje prikaza ID-a pozivaoca može se proveriti ili opozvati tako što ćete otići na Lync Server Kontrolna tabla Usmeravanje. Ako se stavka Sprečavanje prikaza ID-a pozivaoca ne izabere, prikazivaće se broj telefona pozivaoca. Ako se izabere Sprečavanje ID-a pozivaoca neophodno je obezbediti alternativni broj koji će se prikazivati pozvanoj strani

Prikaz imena pozivaoca

Svrha ove funkcije: Ovo ime za prikaz sadrži ime krajnjeg korisnika koje je uskladišteno u lokalnom spremištu Lync servera (usluga adresara). Za odlazne pozive krajnjih korisnika na Lync serveru na javnu kontrolisanu telefonsku mrežu (PSTN), ova funkcija šalje sve informacije o imenu za prikaz na izlazni PSTN mrežni prolaz/IP-PBX/ivični kontroler sesije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Za odlazne pozive sa mreže Lync servera, ime za prikaz se šalje na izlazni PSTN mrežni prolaz/IP-PBX/ivični kontroler sesije ako na Lync serveru ne postoje ograničenja privatnosti za obezbeđivanje ovih informacija. Te informacije se zatim mogu prikazati odredišnoj strani za poziv.

Upotreba informacija: informacije se koriste kako bi pozvana strana videla prikazano ime pozivaoca zajedno sa brojem telefona pozivaoca. To ne treba smatrati definitivnim.

Izbor/kontrola: Trenutno ne postoje kontrole na Lync serveru za postavljanje ograničenja privatnosti za obezbeđivanje informacija o imenu za prikaz. Ime za prikaz se uvek prenosi sa servera. Određeni PSTN mrežni prolazi/IP-PBX-ovi/ivični kontroleri sesije mogu da imaju mogućnost filtriranja ili zamene imena za prikaz po pravcu poziva (izlaznom ili dolaznom).

Evidentiranje na strani klijenta

Svrha ove funkcije: evidentiranje na strani klijenta prikuplja informacije koje može da koristi tim za podršku drugog nivoa za određivanje uzroka problema. Evidentiranje na strani klijenta skladišti se lokalno na računaru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada je evidentiranje na strani klijenta omogućeno, određene informacije o upotrebi biće evidentirane i uskladištene na računaru. Ove informacije mogu da obuhvataju teme sastanka i lokacije; Session initiation protocol (SIP) poruke; odgovore na Lync pozivima; informacije o pošiljaocu i primaocu trenutnih poruka; rutu koju je poruka preusmerila; spisak kontakata korisnika i informacije o prisutnosti; imena svih aplikacija, priloga, Microsoft PowerPoint datoteka, belih tabli ili anketa koje dele da bi uključila sva pitanja u anketi koja su deljena i indeks glasanja evidentiraju se u evidencijama na strani klijenta. Sadržaji Lync razgovora (trenutne poruke, PowerPoint niz slajdova, sadržaji bele table, beleške, detalji o anketi itd.) u evidencijama na strani klijenta. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije prikupljene u evidencijama na strani klijenta može da koristi korisnička podrška ili se mogu poslati korporaciji Microsoft da bi se rešili Lync problema.

Izbor/kontrola: Evidentiranje na strani klijenta je podrazumevano isključeno. Administrator preduzeća može omogućiti ili onemogućiti ovu funkciju tako što će postavku ucEnableUserLogging postaviti na vrednost 1.

Hitne službe (911)

Svrha ove funkcije: Kada ih administrator preduzeća postavi na raspodelu, hitne službe Lync mogu da prenesu lokaciju nezavisnom dobavljaču usluge usmeravanja koji je izabran od strane klijenta. Nezavisni dobavljač usluga za usmeravanje će potom preneti lokaciju hitnim odzivnim uređajima kad god se izabere broj hitnih službi (na primer, 911 u SAD). Kada se omogući funkcija, informacije o lokaciji prenete osoblju hitne službe predstavljaju lokaciju koju je administrator preduzeća odredio za svakog korisinika ponaosob (na primer broj firme ili broj kancelarije) i uneo u bazu podataka o lokacijama ili, ako takva lokacija nije dostupna, lokaciju koju ste možda ručno uneli u polje za lokaciju. Ako korisnici pozivaju hitne službe dok koriste Lync putem bežične internet veze, dok su još uvek na radnoj lokaciji, informacije o lokaciji prenete hitnim odzivnim uređajima biće samo približna lokacija zasnovana na lokaciji dodeljenoj bežičnoj krajnjim tačkama sa kojom njihov računar komunicira. Štaviše, informacije o lokaciji te bežične krajnje tačke ručno unosi administrator preduzeća i, samim tim, informacije o lokaciji koje se prenose osoblju hitne službe možda neće biti korisnikova stvarna lokacija. Da bi se postigla puna funkcionalnost, ova funkcija zahteva da preduzeće zadrži uslugu usmeravanja koju obezbeđuju određeni certifikovani dobavljači rešenja, a usluga je dostupna samo u SAD.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije o lokaciji koje Lync određuje automatski podaci o lokaciji koje popunjava server informacija o lokaciji ili informacije o lokaciji koje je korisnik ručno uneo u polje "Lokacija". Te informacije se skladište u memoriji na korisnikovom računaru tako da kad se unese broj hitnih službi, informacije o lokaciji se prenose sa pozivom kako bi bile usmerene ka odgovarajućem dobavljaču hitnih službi i obezbeđuje se korisnikova približna lokacija. Korisnikova lokacija takođe može da se pošalje putem trenutne poruke u lokalno bezbednosno odeljenje. Za hitne pozive zapis sa detaljima poziva sadržaće informacije o korisnikovoj lokaciji. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: lokacija se koristi za usmeravanje poziva odgovarajućim hitnim službama i za odašiljanje hitnih odgovora. Te informacije mogu da se pošalju i bezbednosnom odeljenju preduzeća kao obaveštenje sa informacijama o lokaciji pozivaoca i povratnom pozivu.

Izbor/kontrola: Ova funkcija je podrazumevano isključena. Administrator preduzeća je uključuje.

Onemogućeno:

Usluge hitne službe podrazumevano su onemogućene. Ako ih administrator preduzeća omogući, smernice za lokaciju moguće je menjati ili ukloniti sa podmreža i/ili korisnika, a dobavljač usluge može da obustavi uslugu usmeravanja.

Omogućeno:

Smernice za lokaciju koje omogućavaju uslugu hitne službe moraju da budu definisane i dodeljene podmreži sa koje će se registrovati klijenti za objedinjene komunikacije (UC) ili korisnicima odnosno i jednima i drugima. Usluga usmeravanja usluge hitne službe mora da se dobije od dobavljača usluga i neophodno je uspostaviti mogućnost povezivanja za usmeravanje ka dobavljaču usluga.

Napomena:  Administator preduzeća može da ograniči mogućnost hitnog pozivanja na korisnikovu radnu lokaciju. Stoga, korisnik treba da potraži od administratora informacije o meri u kojoj je funkcionalnost hitnih poziva dostupna..

Infrastruktura lokacije

Svrha ove funkcije: Informacije o lokaciji krajnjeg korisnika i vremenskoj zoni izračunavaju se i dele sa drugima putem funkcionalnosti za prisutnost.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: podaci o geografskoj lokaciji krajnjeg korisnika prikupljaju se putem jednog od dva mehanizma: korisnik ručno unosi podatke ili ih automatski unosi server za informacije o lokaciji („LIS“) preduzeća. Pored toga, vremenska zona krajnjeg korisnika se preuzima iz operativnog sistema Windows na računaru krajnjeg korisnika. Podaci o lokaciji koji se prikupljaju sastoje se od niske „opisa“, kao i od oblikovanih informacija o adresi. Opis je bilo koja niska koja bi pomogla da se drugi obaveste o lokaciji krajnjeg korisnika (na primer, „kuća“ ili „posao“), dok oblikovane informacije o adresi predstavljaju građansku adresu (na primer, Bulevar kralja Aleksandra 568, 11000 Beograd). Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Opis lokacije i podaci o vremenskoj zoni dele se sa drugima putem Lync prisutnosti, na osnovu konfigurisanja njihove privatnosti prisustva. Informacije se prikazuju na kontakt kartici korisnika. Imajte na umu da se oblikovana adresa ili građanska adresa ne dele putem kontakt kartice, već se mogu preneti osoblju hitne službe ako krajnji korisnik upućuje hitan poziv (npr. 911). (Pogledajte opis "Hitne službe".)

Izbor/kontrola:: Administrator preduzeća upravlja sledećim kontrolama:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Ako se kontrola postavi na vrednost „True“, dostupne su stavka sa imenom lokacije u polju za lokaciju i kompletan dijalog za lokaciju putem stavke „Podesi lokaciju“ u meniju za oblast lokacije. Ako se postavi na vrednost „False“, dostupna je ograničena stavka lokacije za ime lokacije u polju za lokaciju. Takođe, kada se kontrola postavi na vrednost „True“, podaci o lokaciji dele se za pozive hitnim službama. Ako se postavi na vrednost „False", ne dele se pri pozivima hitnim službama. Krajnji korisnici to ne mogu da zamene. Budite svesni da će se opis lokacije (koji se preuzima sa LIS-a ili ga unosi krajnji korisnik) i dalje deliti preko prisutnosti bez obzira na način podešavanja ovog aktiviranja.

 • UseLocationForE911Only: Ako se kontrola podesi na vrednost „True“, podaci o lokaciji na LIS-u neće se automatski deliti putem prisutnosti. Ako se podesi na vrednost „False“, podaci o lokaciji na LIS-u automatski će se deliti putem prisutnosti.

 • PublishLocationDataDefault: Ova kontrola konfiguriše podrazumevano ponašanje za sve korisnike koji nisu izričito izabrali da dele ili ne dele opis lokacije putem prisutnosti. Ako se postavi na vrednost „True“, lokacija će se podrazumevano deliti. Ako se postavi na vrednost „False“, lokacija se neće podrazumevano deliti.

 • LocationRequired: Ova postavka kontroliše da li se od krajnjih korisnika traži da unesu lokaciju. Postoje tri moguće vrednosti: „Da“, „Odricanje odgovornosti“ i „Ne“.

  • Da - polje „Podesite svoju lokaciju“ obojeno je crvenom bojom ako nema podataka o lokaciji.

  • Odricanje odgovornosti - u polju „Podesite svoju lokaciju“ obojenom crvenom bojom pojavljuje se i znak „X“ ako nema podataka o lokaciji. Krajnji korisnici mogu da kliknu na znak „X“ da bi prikazali odricanje odgovornosti. Napomena: ako administrator preduzeća odabere ovu vrednost, moraće da popuni obrazac za odricanje odgovornosti.

  • Ne - polje „Podesite svoju lokaciju“ obojeno je crnom bojom ako nema podataka o lokaciji.

Lync Web App Server

Svrha ove funkcije: Veb komponenta Microsoft Lync Web App mora da se primeni da bi se koristila Lync Web App, program zasnovan na programu Microsoft Silverlight za pregledač koji obezbeđuje iskustvo sa sastankom.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: adresa za prijavljivanje krajnjeg korisnika, lozinka i informacije o sastanku koristiće se za potvrdu identiteta korisnika pre povezivanja sa sastankom. Informacije o deljenju programa i radne površine deliće se sa svim korisnicima na sastanku. Svi učesnici sastanka moći će da vide informacije o prisutnosti krajnjeg korisnika, kao i njegove kontakt informacije.

Upotreba informacija: adresa za prijavljivanje korisnika, lozinka i informacije o sastanku koristiće se za potvrdu identiteta korisnika pre povezivanja sa sastankom.

Izbor/kontrola: Lync Web App veb komponenta podrazumevano je omogućena.

Aspekti lokacije za zaobilazak medija

Svrha ove funkcije: Zaoblaz medija određuje lokalitet podrazumevanih IP adresa za prekid lokalnih medija korisnika Lync servera i PSTN mrežni prolaz/IP-PBX/ivici kontroler sesije koji će se koristiti u PSTN ili PBX pozivu povezanom sa tim korisnikom. Ako se dva elementa nalaze tako da su dobro povezani, bez ograničenja propusnog opsega i omogućen je zaoblaz medija, mediji će teći direktno između korisnika Lync servera i PSTN mrežnog prolaza/IP-PBX-a/ivičnog kontrolera sesije, zaoblazeći Lync server za medijaciju servera. Signalizacija za poziv će nastaviti da se javlja od korisnika Lync servera do Lync servera za medijaciju servera i do PSTN mrežnog prolaza/IP-PBX-a/ivicnog kontrolera sesije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Lokalitet lokalne podrazumevane IP adrese za prekid medija za krajnjeg korisnika i PSTN mrežni prolaz/IP-PBX/ivici kontroler sesije određuje se podudaranjem IP adrese svakog lokalnog podrazumevanog medija sa ID-om zaoblaza uskladištenim u skladištu konfiguracije Lync servera. ID zaobilaska je GUID i ne filtrira se putem proxyja za pristup, tako da se obezbeđuje za spoljne korisnike, kao i za unutrašnje korisnike. Ova funkcija ne šalje nikakve informacije korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Ako su korisnik Lync servera i PSTN mrežni prolaz/IP-PBX/ivica kontrolera sesije na istom lokalnom standardu, ID zaoblaska povezan sa lokalnim podrazumevanim IP-om medija svakog elementa biće isti. Strana koja prima ID zaobilaska od ravnopravnog uređaja videće da se njen vlastiti ID zaobilaska podudara. U tom slučaju, medijima za poziv je dozvoljeno da idu direktno između korisnika Lync servera i PSTN mrežnog prolaza/IP-PBX-a/ivica kontrolera sesije, zaoblazeći server za medijaciju.

Izbor/kontrola:: zaobilazak medija podrazumevano je onemogućen globalno i za svaku liniju ka određenom PSTN mrežnom prolazu/IP-PBX-u/ivičnom kontroleru sesije. Administrator preduzeća može da ih omogući globalno i za određenu liniju koristeći dva dolenavedena metoda.

Korišćenje Lync servera Kontrolna tabla

 • Globalni zaobilazak se omogućava izborom stavke Konfiguracija mreže, klikom dvaput na konfiguraciju Globalno na listi, a zatim na stranici Uređivanje globalne postavke izborom stavke Uključi zaobilazak medija i izborom planiranja.

 • Zaobilazak za određenu liniju omogućava se tako što ćete izabrati stavku Usmeravanje glasa, karticu Konfiguracija linije, kliknuti dvaput na postojeću liniju i izabrati stavku Omogući zaobilazak medija.

Korišćenje programa Microsoft Lync Server 2013 Management Shell

 • Cmdlet Komande New-CsTrunkConfiguration ili Set-CsTrunkConfiguration mogu se koristiti za omogućavanje zaobilaska medija za liniju.

 • Cmdlet Komande New-CsNetworkMediaBypassConfiguration i Set-CsNetworkConfiguration mogu se koristiti za omogućavanje globalnog zaobilaska medija.

Prilozi sastanaka

Svrha ove funkcije: Prilozi sastanka omogućavaju organizatorima sastanka da otpreme i dele datoteke sa učesnicima sastanka tako što će ih prikazati na sastanku ili omogućiti njihovo preuzimanje kasnije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Organizator sastanka otprema priloge sastanka i skladište se na Lync serveru. Administrator preduzeća može konfigurisati dužinu trajanja priloga. Organizator i učesnici sastanka mogu preuzimati priloge sve dok ih organizator sastanka ne izbriše ili dok ne istekne period zadržavanja koji je konfigurisao administrator. U tom trenutku, prilog sastanka se briše. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Otpremljeni prilozi sastanka dele se sa učesnicima sastanka koji ih mogu i preuzeti. Dostupnost priloga može se ograničiti na određene uloge učesnika sastanka (organizator, izlagač, svi). Ako je za određenu ulogu ograničen pristup prilogu, on neće biti vidljiv na njenoj listi priloga.

Izbor/kontrola: Prilozi sastanka podrazumevano su omogućeni. Administrator preduzeća može da omogući ili onemogući ovu funkciju za nekog ili sve korisnike putem smernica AllowFileTransfer.

Peer to Peer prenos datoteka

Svrha ove funkcije: Peer-to-Peer prenos datoteka omogućava Lync korisnicima da prenose datoteke jedna drugoj u peer-to-peer (dvosmerne) razgovore putem trenutnih poruka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Datoteka se prenosi direktno između vlasnika datoteke i drugog učesnika razgovora. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Korisnici biraju da započnu prenos datoteke kao i datoteku koja će biti preneta. Primalac datoteke mora izričito da pristane da primi datoteku. Datoteke deljene pomoću Peer to Peer prenosa datoteka ne skladište se na Lync serveru.

Izbor/kontrola: Peer to Peer prenos datoteka podrazumevano je omogućen. Administrator preduzeća može da omogući ili onemogući ovu funkciju putem smernica EnableP2PFileTransfer.

Neprekidno grupno ćaskanje

Svrha ove funkcije: Neprekidno ćaskanje omogućava korisnicima saradnju putem objavljivanja poruka u sobama za neprekidno ćaskanje. Podaci koji se nalaze na serveru su trajni i članovi sobe imaju pristup podacima, što uključuje i ranije podatke. Neprekidno grupno ćaskanje omogućava korisnicima grupne razgovore, pretragu, priključivanje i učestvovanje u grupnom ćaskanju, pretragu sadržaja u jednoj ili više soba, kao i kreiranje filtera za praćenje razgovora na određene teme.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Funkcija „Neprekidno grupno ćaskanje“ skladišti sadržaj razgovora grupnog ćaskanja na serveru koji konfiguriše administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Neprekidno grupno ćaskanje je trajno baš kao i soba za ćaskanje gde zapravo razgovor nikad ne prestaje jer se učesnici ćaskanja priključuju razgovoru ili ga napuštaju. Da bi ćaskanje bilo neprekidno ono mora da traje neki vremenski period.

Izbor/kontrola: Neprekidno grupno ćaskanje mora da omogući administrator preduzeća. Ako se omogući, administrator može da kontroliše period zadržavanja, server na kojem se skladište ove informacije, ako se istorija grupnog ćaskanja arhivira radi usaglašenosti ili drugih svrha i upravlja svojstvima sobe ili ih menja. Korisnici sa različitim ulogama imaju drugačiji pristup trajnim podacima, kao što je navedeno na sledećoj listi.

 • Administratori mogu da brišu stari sadržaj (na primer, sadržaj postavljen pre određenog datuma) iz bilo koje sobe za ćaskanje kako bi sprečili znatan porast veličine baze podataka. Ili, mogu da uklone ili zamene poruke koje smatraju neprikladnim za određenu sobu za ćaskanje. (ili razmotrite, neodlučnu)

 • Krajnji korisnici, uključujući autore poruka, ne mogu da izbrišu sadržaj iz sobe za ćaskanje.

 • Upravljači sobom za ćaskanje mogu da onemoguće sobu, ali ne mogu da je izbrišu. Samo administratori mogu da izbrišu sobu za ćaskanje.

Lična slika

Svrha ove funkcije: Lična slika omogućava korisnicima da prikažu svoju ličnu sliku drugim ljudima iz organizacije na kontakt kartici. Ako korisnik izabere da prikaže ličnu sliku na kontakt kartici, drugi Lync korisnici će moći da je prikažu na Lync spisku kontakata pomoću opcije "Prikaži fotografije kontakata". Ako korisnici izaberu da prikažu svoju ličnu sliku drugim osobama, mogu da izaberu da prikažu podrazumevanu sliku koju poseduje njihova organizacija, ukoliko je to omogućeno preduzeću, ili da otpreme sliku sa svog računara.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Željene opcije za deljenje lične slike i bilo koje otpremljene prilagođene slike. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije se skladište na Lync i koriste se za prilagođavanje korisničkog iskustva pri radu i deljenje sa drugima.

Izbor/kontrola: administrator preduzeća kontroliše:

•Da li korisnici u početku podrazumevano dele slike ili ne. Ovu opciju je moguće zameniti.

•Maksimalnu veličinu slike koju bilo koji korisnik može da preuzme.

•Vrste slika koje su dozvoljene.

PIN potvrda identiteta

Svrha ove funkcije: PIN potvrda identiteta je mehanizam koji se koristi za potvrdu identiteta korisnika koji se pridružuju sastancima konferencije automatskim telefonskim sistemom i za potvrdu identiteta korisnika koji prvi put primenjuju Microsoft Lync Telefon Edition. Korisnik unosi broj telefona ili lokal i PIN koji Lync server koristi za proveru korisničkih akreditiva. PIN može da postavi korisnik ili da ga obezbedi administrator preduzeća.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: tokom potvrde identiteta prikupljaju se broj telefona ili lokal i korisnički PIN. Lync Server proverava ove informacije u odnosu na potpornu bazu podataka. PIN se skladišti u potpornoj bazi podataka kao jednosmerni heš za bezbednosne svrhe. Kada se podesi, PIN niko ne može da vidi. Korisnik, administrator ili korisnik iz odeljenja za tehničku pomoć može da postavi ili uspostavi početne vrednosti PIN-a.

Kada administrator ili korisnik odeljenja za tehničku pomoć postavi ili uspostavi početne vrednosti PIN-a, novi PIN se prikazuje i opcionalno ga je moguće poslati korisniku u e-poruci. Obezbeđeni predložak e-pošte može da se prilagodi i obuhvata tekst koji obaveštava korisnika da je administrator ili korisnik iz odeljenja za tehničku pomoć možda prikazao PIN i da se zbog toga preporučuje da korisnik ponovo podesi PIN.

Upotreba informacija: PIN koristi Lync server za potvrdu identiteta korisnika sastanku ili za primenu telefona na kojem je Lync Telefon Edition.

Izbor/kontrola: Funkcija je podrazumevano omogućena. Administrator preduzeća može da onemogući PIN potvrdu identiteta sa stranice Lync Server Kontrolna tabla bezbednost Postavke tako što će potvrditi izbor u polju za potvrdu PIN potvrda identiteta.

Anketiranje

Svrha ove funkcije: anketiranje omogućava organizatoru sastanka da brzo prikupi informacije ili da sastavi željene postavke učesnika sastanka i razgovora. Ove informacije se takođe mogu sačuvati i analizirati posle sastanka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Pojedinačni glasovi su anonimni. Svi izlagači vide prikupljene rezultate ankete i svaki izlagač ih može prikazati svim učesnicima. Ankete se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka, kao što je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: funkcija anketiranja poboljšava saradnju tako što izlagačima omogućava da brzo odrede željene opcije učesnika.

Izbor/kontrola: Administrator preduzeća postavlja sledeće smernice:

 • EnableDataCollaboration: Ove smernice omogućavaju administratoru preduzeća da ograniči sve funkcije saradnje podataka – Microsoft PowerPoint saradnju, deljenje datoteka, anketiranje, saradnju na beloj tabli i priloge. Ako se ove smernice postavke na vrednost „Netačno“, smernice na nivou funkcija za te funkcije nisu važne.

 • AllowPolling: ove smernice omogućavaju administratorima preduzeća da omoguće ili onemoguće funkciju anketiranja. Ova funkcija je podrazumevano omogućena.

PowerPoint saradnja

Svrha ove funkcije: PowerPoint saradnja omogućava korisnicima da prikažu, vide i komentarišu PowerPoint prezentacije tokom razgovora ili sastanka na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Radnje krajnjeg korisnika povlačiju sve upotrebe ove funkcije – bilo da otpremaju, kreću se kroz PowerPoint prezentaciju ili komentarišu. Svaka datoteka koja se predstavi u razgovoru ili na sastanku biće preneta svim učesnicima sastanka i oni će moći da je preuzmu direktno iz fascikle na svojim računarima. Vlasnik datoteke ili izlagač može ograničiti drugim osobama čuvanje datoteke, ali to ih ne ograničava da preuzmu ili vide datoteku. PowerPoint datoteka se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: PowerPoint saradnja pomaže učesnicima u razgovoru da izlažu efikasne prezentacije i da dobiju povratne informacije.

Izbor/kontrola: Administrator preduzeća postavlja sledeće smernice:

 • EnableDataCollaboration: Ove smernice omogućavaju administratoru preduzeća da ograniči ili dozvoli sve funkcije saradnje podataka – PowerPoint saradnju, deljenje datoteka, anketiranje, saradnju na beloj tabli i priloge. Ako se ove smernice postavke na vrednost „Netačno“, smernice na nivou funkcija za te funkcije nisu važne.

 • AllowAnnotations: ove smernice omogućavaju administratoru preduzeća da ograniči mogućnosti komentarisanja PowerPoint sadržaja za učesnike sastanka.

Pored toga, izlagači mogu da ograniče komentare PowerPoint prezentacije na osnovu uloge učesnika („Niko“, „Samo izlagači“, „Svi“) pomoću dijaloga Opcije sastanka. Ta postavka je dostupna za pojedinačne sastanke.

Informacije o prisutnosti i kontakt informacije

Svrha ove funkcije: Informacije o prisutnosti i kontakt informacije omogućavaju korisniku da vidi informacije o prisutnosti i kontakt informacije o drugim korisnicima (unutar i izvan organizacije), kao i da dele svoje objavljene informacije kao što su prisutnost, status, zvanje, broj telefona, lokacija i beleške. Administrator preduzeća takođe može da konfiguriše integraciju sa programom Outlook i serverom Microsoft Exchange kako bi se prikazale korisnikove poruke o odsutnosti iz kancelarije i druge informacije o statusu (na primer, kada korisnik ima planiran sastanak u Outlook kalendaru).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: adresa korisnika za prijavljivanje i lozinka za svrhe prijavljivanja i potvrde identiteta. Sve dodatne brojeve telefona koje žele da ukažu na dostupne, informacije kao što su poruke "Odsustava iz kancelarije" i druge informacije o statusu ako je administrator konfigurisao microsoft Outlook i Microsoft Exchange Server integraciju i omogućio u programu Outlook ; uključujući sve beleške ili dostupnost koje je korisnik možda ručno učinio dostupnim na kontakt kartici. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Za prijavljivanje se koriste adresa i lozinka za prijavljivanje Lync povezivanja sa Lync serverom. U zavisnosti od načina na koji je korisnik konfigurisao postavke privatnosti, drugi Lync korisnici i programi moći će da pristupe informacijama o prisutnosti, kontaktima i statusu, ako su objavljene, kako bi korisnici mogli bolje da komuniciraju jedni sa drugima.

Izbor/kontrola: Informacije koje se objavljuju o korisnicima mogu se odabrati ili administrator preduzeća može da konfiguriše objavljene informacije u ime korisnika. Administrator preduzeća može da onemogući krajnje korisnike da kontrolišu svoje objavljene informacije tako što će otići na stranice Lync Server Kontrolna tabla Korisnici i trenutne poruke Postavke prisutnost.

Režim privatnosti

Svrha ove funkcije: Funkcija „Režim privatnosti“ predstavlja postavku koja korisnicima omogućava da odrede koliko će informacija o prisutnosti (kao što su „Dostupan“, „Zauzet“, „Ne uznemiravaj“ i tako dalje) deliti sa kontaktima sa svog spiska kontakata.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Omogućavanje režima privatnosti uzrokuje Lync uđe u režim u kojem korisnik može da prilagodi korisničke postavke tako da se njihove informacije o prisutnosti dele samo sa kontaktima na spisku kontakata. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Postavka omogućava korisniku da odredi način na koji se dele podaci o prisutnosti.

Izbor/kontrola:

 • Administrator preduzeća, na nivou grupe, može da odabere da omogući režim privatnosti (koristeći ugrađenu postavku EnablePrivacyMode). Kada se omoguće, svi krajnji korisnici usluge Lync se prebace na režim privatnosti čim se prijave.

 • Kada je režim privatnosti omogućen na serveru putem administratorske postavke, krajnji korisnici mogu da odaberu da svi mogu da vide njihovu prisutnost (standardni režim) ili da prisutnost vide samo njihovi kontakti (režim privatnosti).

 • Ako je standardni režim omogućen na serveru putem administratorske postavke, krajnji korisnici ne mogu da se prebace na režim privatnosti. Oni mogu da rade samo u standardnom režimu. Međutim, oni mogu da "unapred odjave" režim privatnosti tako da, ako se administrator kasnije prebaci na režim privatnosti, oni neće biti premešteni kada se prijave u Lync.

Privatna linija

Svrha ove funkcije: „Privatna linija“ je funkcija koja krajnjem korisniku pruža neobjavljeni dodatni broj telefona. Krajnji korisnik može da odabere da taj dodatni broj telefona da drugim osobama.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: kad se koristi funkcija privatne linije, prikupljaju se na sličan način na koji se rukuje pozivima na standardne brojeve koji nisu privatni, to jest, zapisi o detaljima poziva biće uskladišteni takvi kakvi jesu za bilo koji poziv.

Postoje slučajevi kada će privatni broj nenamerno biti poslat trećoj strani, na primer kada pozivalac privatnog broja prenese poziv na drugu osobu.

Upotreba informacija: ove informacije se koriste za obezbeđivanje istorije ponavljanja poziva. Više informacija potražite u odeljku „Prikupljanje podataka zapisa o detaljima poziva i izveštavanje“.

Izbor/kontrola: ne postoje kontrole krajnjeg korisnika ili administratora za ovu funkciju.

Prikupljanje podataka i izveštavanje o kvalitetu sesije (QoE)

Svrha ove funkcije: Prikupljanje podataka i izveštavanje o kvalitetu iskustva (QoE) prikuplja i izveštava o kvalitetu medija peer-to-peer komunikacija i sastanaka koji koriste Lync. Ova statistika obuhvata IP adrese, stopu gubitka, korišćene uređaje, događaje lošeg kvaliteta koji su se dogodili tokom poziva i tako dalje.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako administrator preduzeća omogući QoE, kvalitet medija peer-to-peer komunikacija Lync i sastanci zapisuju se u QoE bazi podataka. Ova mogućnost ne snima sadržaj grupe Lync. QoE podaci skladište se u potpornoj bazi podataka Monitoring Servera koja je primenjena u preduzeću i o tim podacima se izveštava pomoću skupa standardnih Monitoring Server izveštaja. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Administrator preduzeća ima pristup ovim informacijama i moži ih koristiti da bi prikupio povratne informacije o kvalitetu medija koji preovladava u sistemu. Ovo obuhvata i IP adrese.

Izbor/Kontrola: QoE je podrazumevano isključeno ali administrator preduzeća mora instalirati Monitoring Server i povezati se sa potpornom bazom podataka Monitoring Servera kako bi prikupljao QoE podatke. Administrator preduzeća može primeniti standardne Monitoring Server izveštaje ili kreirati prilagođene izveštaje koji vrše upit u Monitoring Server bazi podataka.

Administratori preduzeća mogu da isključe QoE izveštaje pomoću sledeće Windows PowerShell cmdlet komande za Lync server:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Kontrola pristupa na osnovu uloga

Svrha ove funkcije: funkcija kontrole pristupa na osnovu uloga (RBAC) omogućava delegaciju administrativnih prava za slučajeve administratora preduzeća. Interakcija administratora preduzeća sa interfejsima za upravljanje može da bude ograničena na specifično dozvoljene operacije na osnovu kojih je moguće menjati objekte.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: mogućnosti administratora preduzeća procenjuju se u vreme pokretanja na osnovu članstva korisnika u grupi, pogotovo u bezbednosnim grupama funkcije Active Directory. Mogućnosti uloge u sistemu konfigurišu se i podešavaju na serveru za centralno upravljanje.

Upotreba informacija: administrator preduzeća može da konfiguriše dodatne uloge RBAC administratora za datu primenu. Administrator preduzeća može da prikaže sve uloge čiji je drugi administrator član.

Izbor/kontrola: ovo je mehanizam za bezbednost/ovlašćenje za zadatke IT upravljanja. Funkcija nema uticaja na krajnje korisnike niti im je vidljiva.

Snimanje

Svrha ove funkcije: Funkcija „Snimanje“ omogućava učesnicima sastanka da zabeleže audio, video, trenutne poruke (IM), deljenje aplikacija, Microsoft PowerPoint prezentacije, belu tablu i anketu koja se sprovede tokom sastanka radi arhiviranja ili reprodukovanja.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako učesnici sastanka odluče da snime sesiju, ona se čuva lokalno na njihovom računaru. Ako učesnici dele sadržaj tokom sastanka koji se snima, taj sadržaj će biti uključen u snimku sastanka. Kada jedan učesnik započne snimanje, svi učesnici koji imaju kompatibilne klijente i uređaje dobijaju obaveštenje o početku snimanja. Učesnici sesije koja se snima koji koriste nekompatibilne klijente i uređaje ne dobijaju obaveštenje o snimanju. Spisak nekompatibilnih klijenata i uređaja možete pronaći ispod. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Nekompatibilni klijenti su:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilni uređaji su:

 • Microsoft Lync 2010 – izdanje za telefone

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 – izdanje za telefone

 • Microsoft Office Communicator 2007 – izdanje za telefone

Napomena:  Bez obzira na to koji se uređaj koristi, učesnik koji koristi video prikaz u režimu celog ekrana tokom sastanka ili razgovora neće biti obavešten o početku snimanja dok se ne vrati u prozor razgovora.

Upotreba informacija: Snimak se čuva lokalno na računaru korisnika i vlasnik ga može koristiti ili deliti kao i svaki drugi tip datoteke. Ako dođe do otkazivanja tokom faze objavljivanja snimka, moguće je da će podaci koji su zabeleženi tokom pauziranog stanja snimanja nenamerno biti uključeni u snimak. Ako dođe do otkazivanja nekog dela faze objavljivanja (status „Upozorenje...“ potražite u Upravljaču snimcima), snimci ne treba da se isporuče drugim licima, čak i ako se mogu reprodukovati u nekom obliku.

Izbor/kontrola:: Administrator preduzeća upravlja sledećim kontrolama:

 • AllowConferenceRecording: podrazumevana postavka smernica ima vrednost „Netačno“.

  • Za korisnika koji podigne nivo peer-to-peer poziva u sastanak, ako smernice imaju postavku „Tačno“, svi izlagači će moći da snimaju.

  • Za korisnika koji započne neplanirani sastanak, ako smernice imaju postavku „Tačno“, svi izlagači će moći da snimaju.

  • Za korisnika koji je isplanirao sastanak, ako smernice imaju postavku „Tačno“ u vreme kad se prva osoba pridruži sastanku, svi izlagači će moći da snimaju.

  • U ova tri slučaja, ako korisnik koji je podigao nivo, započeo ili isplanirao sastanak ima postavku smernica sastanka „Netačno“, snimak nije dostupan nijednom izlagaču ni učesniku.

  • Ako se smernice promene dok je sastanak u toku, smernice možda neće stupiti na snagu dok svi učesnici ne napuste sastanak i ponovo uđu na njega.

 • EnableP2PRecording: Podrazumevana postavka je Netačno i podešena je u trenutku kada se korisnik prijavi na Lync.

  • Ako se podesi vrednost „Tačno“, korisnik koji započne razgovor sa nekim ko takođe ima te smernice podešene na vrednost „Tačno“ moći će da snima.

  • Korisnici mogu da snimaju samo ako obe strane u peer-to-peer komunikaciji imaju dozvolu za snimanje.

 • AllowExternalToRecord: podrazumevana postavka ima vrednost „Netačno“. Spoljni korisnici obuhvataju spoljne i anonimne korisnike.

  • Sastanak: smernice AllowExternalToRecordprimenjuju se u trenutku kad prva osoba uđe na sastanak i samo kad postavka AllowConferenceRecording ima vrednost „Tačno".

   • Ako postavka ima vrednost „Tačno“, na sastanku na kojem je snimanje dozvoljeno i izlagači izvan preduzeća moći će da snimaju. Ako se smernice promene dok je sastanak u toku, nove smernice neće stupiti na snagu dok svi učesnici ne napuste sastanak i ponovo uđu na njega.

   • Ako postavka ima vrednost „Netačno“, na sastanku na kojem je snimanje dozvoljeno izlagači izvan preduzeća neće moći da snimaju. Ako se smernice promene dok je sastanak u toku, nove smernice možda neće stupiti na snagu dok svi učesnici ne napuste sastanak i ponovo uđu na njega.

  • Peer to Peer (P2P): smernice AllowExternalToRecord se primenjuju na peer-to-peer razgovore samo kad smernice EnableP2PRecording imaju vrednost „Tačno".

   • Ako postavka ima vrednost „Tačno“, korisnici izvan preduzeća smeju da snimaju.

   • Ako ima vrednost „Netačno“, korisnici izvan preduzeća neće moći da snimaju, dok će korisnik koji sprečava snimanje izvan preduzeća moći da snima.

Usluga „Grupa odgovora“ – anonimizacija agenta

Svrha ove funkcije: usluga „Grupa odgovora“ (RGS) omogućava administratorima preduzeća da kreiraju i konfigurišu neke male grupe odgovora radi usmeravanja i redosleda dolaznih telefonskih poziva nekim određenim agentima ili krajnjim korisnicima. Ova funkcija omogućava RGS agentu da rukuje pozivima bez automatskog otkrivanja svog identiteta udaljenom učesniku.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: identitet agenta se ne prikazuje vizuelno ako udaljeni učesnik koristi Microsoft klijent za komunikaciju ili PSTN telefon, ali se identitet prenosi u Session Description Protocol (SDP) paketima kad se anonimnom glasovnom pozivu doda modalitet razmene trenutnih poruka. Identitet se tako može preuzeti iz praćenja klijenta. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Klijent za komunikaciju koji nije proizveo Microsoft mogao bi da prikaže informacije o agentu u korisničkom interfejsu i tako otkrije identitet agenta. To bi moglo da omogući udaljenoj strani da pozove agenta direktno bez upotrebe RGS-a.

Izbor/kontrola: ne postoje kontrole krajnjeg korisnika ili administratora za ovu funkciju.

Evidentiranje na strani servera

Svrha ove funkcije: Server-Side vođenje evidencije omogućava administratoru preduzeća da prikuplja različite tipove saobraćaja koji putuju do bilo kog domena ili sa bilo kog domena ili Uniform Resource Identifier (URI).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako administrator preduzeća omogući evidentiranje za Lync, saobraćaj koji putuje do navedenog domena ili URI-ja i sa njih je uključen u datoteke evidencije. U zavisnosti od konfiguracije ove prikupljene informacije mogu se koristiti u svrhu otklanjanja grešaka. Informacije o krajnjim korisnicima, kao što su sledeće, evidentiraju se na datoteku koju je naveo administrator: tema sastanka, lokacija, SIP poruke, odgovori na Lync pozive, informacije o pošiljaocu i primaocu svake Lync poruke, usmeravanje poruke, spisak kontakata, informacije o prisutnosti, trenutne poruke), kao i imena svih deljenih programa, prilozi, Microsoft datoteke PowerPoint, bele table, ankete i pitanja u vezi sa anketama i indeks opcija ankete za koje su glasali. Nikakve informacije se automatski ne šalju korporaciji Microsoft, ali administrator može odabrati da ručno pošalje informacije.

Upotreba informacija: evidencije na strani servera mogu da se koriste za rešavanje Lync problema, odnosno za utvrđivanje problema na koje se naišlo na kom serveru ili domenu.

Izbor/kontrola: evidentiranje na strani servera podrazumevano je isključeno i mora ga uključiti administrator preduzeća. Administrator može da koristi sledeće Windows PowerShell interfejsa komandne linije da bi uključio ili isključio ovu funkciju po lokaciji, usluzi ili serveru: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration i Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Da bi se evidentirao sadržaj razgovora putem razmene trenutnih poruka, određene postavke se moraju podesiti uz pomoć Microsoft podrške.

Izveštavanje o grešci pri prijavljivanju

Svrha ove funkcije: Funkcija "Izveštavanje o grešci pri prijavljivanju" automatski generiše izveštaj o grešci kada korisnik neuspešno pokuša da se prijavi u Lync. Korisniku će tada biti ponuđena opcija da pošalje izveštaj o grešci korporaciji Microsoft.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije prikupljene u izveštaju o grešci sadrže informacije kao što su kvalitet internet veze korisnika i svi kodovi greške ili podaci o izuzetku generisani kao rezultat neuspešnih pokušaja prijavljivanja. Izveštaj može sadržati i informacije sa ličnim podacima koji se mogu identifikovati kao što su IP adresa korisnika i Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier (SIP URI). Ove informacije mogu biti poslate korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Korporacija Microsoft koristi podatke koje sadrži izveštaj o grešci pri prijavljivanju kako bi pomogla pri rešavanju problema i problema pri prijavljivanju. Korporacija Microsoft koristiće je i za identifikovanje uobičajenih problema i trendova kako bi pomogla da se poboljša Lync pri prijavljivanju.

Izbor/kontrola: Ova funkcija je podrazumevano isključena i njom može upravljati administrator preduzeća. Administrator može odabrati da se izveštaj o grešci pri prijavljivanju šalje uvek ili da se nikad ne šalje korporaciji Microsoft ili da dozvoli korisniku da odluči.

Pretraga veština

Svrha ove funkcije: Funkcija "Pretraga veština" omogućava korisnicima da traže osobe u preduzeću pomoću bilo kog svojstva navedenog u Microsoft SharePoint uslugama (na primer, ime, e-pošta, veštine, oblast stručnosti itd.) Ova funkcija je dostupna samo ako je administrator preduzeća primenio SharePoint i uključio Lync i SharePoint integraciju.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Upit za pretragu unet u Lync biće poslat na server SharePoint preduzeća. Odgovor iz programa SharePoint obrađuje Lync i prikazuju se rezultati pretrage i srodne informacije. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije koje korisnik unese šalju se u SharePoint da bi se dobili rezultati pretrage koji se prikazuju u programu Lync.

Izbor/kontrola: administratori preduzeća mogu da omoguće ili onemoguće ovu funkciju putem 4 unutrašnje postavke.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Pametno izrezivanje

Svrha ove funkcije: Kada korisnik deli video tokom video konferencije, funkcija „Pametno izrezivanje“ će odrediti lokaciju korisnikove glave u polju prikaza veb-kamere pomoću funkcije otkrivanja lica. Kada se odredi lokacija korisnikove glave, Lync 2013 klijent to prevodi u koordinate i dodaje koordinate toku video bita koji šalju. Lync 2013 klijent koji prima informacije koristi te informacije za izrezivanje dolaznog toka video bita iz izvornog (položenog) odnosa širina/visina u skladu sa koordinatama pravougaonika da bi centrirati korisnikove glave u izrezanom video zapisu. Pametno izrezivanje je funkcija u realnom vremenu koja neprekidno prati pokrete korisnika i prilagođava koordinate postavljene u tok video bita omogućavajući Lync 2013 klijentu koji prima video zapis da prilagodi izrezivanje video zapisa, zadržavajući korisnika glavu u sredini video prikaza.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Koordinate korisnikove glave u polju prikaza kamere se dodaju toku video zapisa. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Koordinate se koriste za izrezivanje ispravnog dela dolaznog video zapisa.

Izbor/kontrola: Ova funkcija ne može da se onemogući.

Napomena:  Korisnici zastarelih Lync i korisnika Lync za mobilne uređaje videće potpuni odnos širina/visina video zapisa koji se šalje.

Objedinjeno skladište kontakata

Svrha ove funkcije: objedinjeno skladište kontakata sastoji se od tri osnovne funkcije:

 • Objedinjavanje pretrage – ova funkcija objedinjuje globalni spisak adresa (GAL) sa ličnim Outlook kontaktima, tako da, nakon traženja kontakta, u rezultatima pretrage postoji samo jedna stavka.

 • Objedinjavanje kontakata – ova funkcija agregira kontakt informacije iz programa Outlook i GAL stavke putem podudaranja e-pošte i/ili identifikatora za prijavljivanje. Kada se utvrdi da postoji podudaranje, Lync prikuplja podatke iz tri izvora podataka (Outlook, GAL i prisutnost). Ti agregirani podaci se prikazuju u različitim komponentama korisničkog interfejsa, uključujući rezultate pretrage, spisak kontakata i kontakt karticu.

 • Kreiranje Outlook kontakata za Lync kontakte (sinhronizacija kontakata) – Lync će kreirati Outlook kontakte za sve kontakte korisnika u podrazumevanoj fascikli sa kontaktima ako korisnik ima poštansko sanduče u sistemu Microsoft Exchange Server 2010 ili novijoj verziji. Ako ima Outlook kontakt za svaki Lync kontakt, korisnik može da pristupi Lync kontakt informacijama iz programa Outlook, Outlook Web Access i mobilnih uređaja koji sinhronizuju kontakte sa Exchange.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Lync prikuplja kontakt informacije iz prisutnosti, funkcije Active Directory i Outlook. Te informacije se koriste interno od strane Lync. Prilikom kreiranja Outlook kontakata, Lync će pisati o prisutnosti, usluzi Active Directory i Outlook kontakt informacije u Exchange. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kontakt informacije iz prisutnosti, usluge Active Directory i Outlook prikazane su u Lync korisničkom interfejsu (spisak kontakata, kontakt kartica, rezultati pretrage i tako dalje). Te informacije mogu da se upišu i u Exchange putem sinhronizacije kontakata (treća stavka na prethodnoj listi).

Izbor/kontrola: ovu funkciju omogućava ili onemogućava administrator preduzeća putem unutrašnje postavke EnableExchangeContactSync.

Poboljšanja kvaliteta glasa

Svrha ove funkcije: Lync obezbeđuje obaveštenja korisniku kako bi mu pomogla da poboljša kvalitet poziva ako tokom poziva otkrije probleme sa uređajem, mrežom ili računarom.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije o podešavanju audio uređaja krajnjeg korisnika, podešavanju mreže i drugim vezama sa medijima prikupljaju se Lync da bi se utvrdio kvalitet zvuka. Ako Lync utvrdi da nešto negativno utiče na kvalitet zvuka tokom glasovne komunikacije, krajnji korisnik će biti obavešten o problemu sa kvalitetom glasa. Drugi korisnici će primiti obaveštenje da uređaj krajnjeg korisnika dovodi do lošeg kvaliteta zvuka. Korisnici ne znaju koji uređaj koristi krajnji korisnik. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: informacije koje se šalju drugima na pozivu pomoći će im da poboljšaju kvalitet poziva.

Izbor/kontrola: administrator preduzeća može da isključi obaveštenje o kvalitetu glasa na uređajima sledeći PowerShell komandu kao što je opisano ispod.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Saradnja na beloj tabli

Svrha ove funkcije: Saradnja na beloj tabli omogućava korisnicima da kreiraju i dele virtuelnu belu tablu na kojoj učesnici sesije mogu da prave beleške, crtaju i uvoze slike na kojima mogu zajedno da rade tokom sastanaka ili razgovora.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Svi učesnici vide beleške na beloj tabli. Prilikom čuvanja bele table, bela tabla i sve beleške biće uskladištene na Lync serveru. Bela tabla i beleške se zadržavaju na serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je podesio administrator. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Funkcija bele table unapređuje saradnju tako što omogućava učesnicima sastanka da razmatraju i razmenjuju ideje, prave beleške i tako dalje.

Izbor/kontrola: Administrator preduzeća postavlja sledeće smernice:

 • EnableDataCollaboration administratorske smernice – ove smernice omogućavaju administratoru preduzeća da ograniči sve funkcije saradnje podataka – PowerPoint saradnju, deljenje datoteka, anketiranje, saradnju na beloj tabli i priloge. Ako se ove smernice postavke na vrednost „Netačno“, smernice na nivou funkcija za te funkcije nisu važne.

 • AllowAnnotations administratorske smernice – Ove smernice omogućavaju administratoru preduzeća da ograniči mogućnosti komentarisanje za sve učesnike sastanka. Ako je ova postavka isključena, krajnji korisnici neće videti mesto unosa za kreiranje bele table u Lync korisničkog interfejsa.

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

Pridružite se Microsoft insajdere >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×