LINEST (funkcija LINEST)

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije LINEST u programu Microsoft Excel. Veze ka više informacija o pravljenju grafikona i izvršavanju regresivne analize pronaći ćete u odeljku Takođe pogledajte.

Opis

Funkcija LINEST izračunava statistiku za liniju pomoću metoda „najmanjih kvadrata“ da bi se izračunale prava linija koja najbolje odgovara vašim podacima, a zatim daje niz koji tu liniju opisuje. Funkciju LINEST možete i da kombinujete sa drugim funkcijama da biste izračunali statistiku za druge tipove modela koji imaju linearne nepoznate parametre, kao što su polinomski, logaritamski, eksponencijalni i potencijalni redovi. Ova funkcija mora da se unese kao formula niza zato što daje niz vrednosti. U ovom članku uputstva se nalaze posle primera.

Jednačina za liniju je:

y = mx + b

– ili –

y = m1x1 + m2x2 + ... + b

ako postoji više opsega x vrednosti gde su zavisne y vrednosti funkcija nezavisnih x vrednosti. M vrednosti su koeficijenti koji odgovaraju svakoj x vrednosti, a b je konstantna vrednost. Imajte u vidu da y, x i m mogu da budu vektori. Niz koji funkcija LINEST daje je {mn;mn-1;...;m1;b}. Funkcija LINEST takođe može da vrati dodatnu statistiku regresije.

Sintaksa

LINEST(poznati_y, [poznati_x], [konstanta], [statistika])

Sintaksa funkcije LINEST ima sledeće argumente:

Sintaksa

 • poznati_y    Obavezno. Skup y vrednosti koji vam je već poznat iz relacije y = mx + b.

  • Ako opseg argumenta poznati_y predstavlja jednu kolonu, svaka kolona argumenta poznati_x tumači se kao zasebna promenljiva.

  • Ukoliko se opseg argumenta poznati_y nalazi u jednom redu, svaki red argumenta poznati_x tumači se kao zasebna promenljiva.

 • poznati_x    Opcionalno. Skup x vrednosti koji vam već može biti poznat iz relacije y = mx + b.

  • Opseg argumenta poznati_x može da sadrži jedan ili više skupova promenljivih. Ako se koristi samo jedna promenljiva, argumenti poznati_y i poznati_x mogu da budu opsezi bilo kog oblika, sve dok imaju jednake dimenzije. Ukoliko se koristi više promenljivih, argument poznati_y mora biti vektor (to jest, opseg visine jednog reda ili širine jedne kolone).

  • Ako je argument poznati_x izostavljen, podrazumeva se da je to niz {1,2,3,...} koji ima istu veličinu kao argument poznati_y.

 • konstanta    Opcionalno. Logička vrednost kojom se određuje da li će konstanta b biti jednaka 0.

  • Ako argument konstanta ima vrednost TRUE ili je izostavljen, b se računa normalno.

  • Ukoliko argument konstanta ima vrednost FALSE, b je jednako 0, a m vrednosti su podešene tako da se uklapaju u y = mx.

 • statistika    Opcionalno. Logička vrednost koja određuje da li će se vratiti dodatna statistika regresije.

  • Ako je argument STATISTIKE TRUE, funkcija LINEST daje dodatnu statistiku regresije. kao rezultat, vraćeni niz je {MN, MN-1,..., M1, b; ssen, Sen-1,..., se1, Seb; r2, Sey; F, df; ssreg, ssresid}.

  • Ukoliko je argument statistika FALSE ili izostavljen, funkcija LINEST daje samo m koeficijente i konstantu b.

   Dodatna statistika regresije ide sledećim redom.

Statistika

Opis

se1;se2;...;sen

Standardne vrednosti greške za koeficijente m1;m2;...;mn.

seb

Standardna vrednost greške za konstantu b (seb = #N/A ako argument konstanta ima vrednost FALSE).

r2

Koeficijent determinacije. Upoređuje predviđene i stvarne y vrednosti i opsege u vrednosti od 0 do 1. Ako je 1, onda postoji savršena korelacija u uzorku – ne postoji razlika između predviđene y vrednosti i stvarne y vrednosti. S druge strane gledano, ukoliko je koeficijent determinacije 0, jednačina regresije nije od pomoći u predviđanju y vrednosti. Informacije o tome kako se izračunava2 potražite u članku "Komentari" u nastavku ove teme.

sey

Standardna greška za y predviđanja.

F

F statistika ili F posmatrana vrednost. Koristite F statistiku da biste odredili da li se posmatran odnos između zavisnih i nezavisnih promenljivih pojavljuje slučajno.

df

Stepeni slobode. Koristite stepene slobode da biste pronašli F kritične vrednosti u statističkoj tabeli. Uporedite vrednosti koje ste pronašli u tabeli sa onima koje je dala F statistika pomoću funkcije LINEST da biste utvrdili nivo sigurnosti modela. Za informacije o tome kako se računa df, pogledajte „Primedbe" kasnije u nastavku ove teme. Primer 4 prikazuje korišćenje F i df.

ssreg

Regresija zbira kvadrata.

ssresid

Ostatak zbira kvadrata. Za informacije o tome kako se računa ssreg i ssresid pogledajte „Primedbe" u nastavku ove teme.

Sledeća ilustracija prikazuje redosled dobijanja dodatne statistike regresije.

Radni list

Primedbe

 • Možete da opišete bilo koju pravu liniju sa nagibom i y odsečak:

  Nagib (m):
  Da biste pronašli nagib linije, koji se često piše kao m, uradite dve tačke u liniji (x1, Y1) i (x2, Y2); Nagib je jednak (Y2-Y1)/(x2-x1).

  Y-presretanje (b):
  Y-odsečak linije koja se često piše kao b, predstavlja vrednost y na tački gde se linija prelazi u y osi.

  Jednačina prave linije je y = mx + b. Kada znate vrednosti m i b, možete da izračunate bilo koju tačku na liniji tako što ćete y ili x vrednost uneti u tu jednačinu. Takođe možete da koristite funkciju TREND.

 • Kada imate samo jednu nezavisnu x promenljivu, možete da obezbedite nagib i y odsečak vrednosti direktno korišćenjem sledećih formula:

  Nagib:
  = INDEX (LINEST (known_y, known_x), 1)

  Y-presretanje:
  = INDEX (LINEST (known_y, known_x), 2)

 • Tačnost linije izračunate pomoću funkcije LINEST zavisi od stepena rasejanosti u vašim podacima. Što su podaci više linearni, to je precizniji LINEST model. LINEST koristi metod najmanjih kvadrata za određivanje najboljeg uklapanja podataka. Kada imate samo jednu nezavisnu x promenljivu, računanja za m i b su zasnovana na sledećim formulama:

  Jednačina

  Jednačina

  gde su x i y srednje vrednosti, tj., x = AVERAGE(poznati x) i y = AVERAGE(poznati_y).

 • Funkcije za uklapanje linija i zakrivljene linije LINEST i LOGEST mogu da izračunate najbolju ispravljenu liniju ili eksponencijalnu krivu koja odgovara vašim podacima. Međutim, morate da odlučite koji od dva rezultata najviše odgovara vašim podacima. Možete da izračunate trend (Known_y, known_x) za pravu liniju ili rast (Known_y, known_x) za eksponencijalnu krivu. Ove funkcije, bez argumenta new_x , vraćaju niz y vrednosti predviđenih duž te linije ili zakrivljene tačke podataka. Zatim možete da uporedite predviđene vrednosti sa stvarnim vrednostima. Možda ćete želeti da ih oboje koristite za vizuelno poređenje.

 • U analizi regresije program Excel za svaku tačku računa kvadratnu razliku između y vrednosti koja je za tu tačku predviđena i njene stvarne y vrednosti. Zbir tih kvadratnih razlika se zove ostatak zbira kvadrata, ssresid. Excel nakon toga računa ukupan zbir kvadrata, sstotal. Kada je argument const = TRUE ili je izostavljen, ukupan zbir kvadrata je zbir kvadratnih razlika između stvarnih y vrednosti i proseka y vrednosti. Kada je argument const = FALSE, ukupan zbir kvadrata je zbir kvadrata stvarnih y vrednosti (bez oduzimanja prosečne y vrednosti od svake pojedinačne y vrednosti). Nakon toga se regresivni zbir kvadrata, ssreg, može izračunati na sledeći način: ssreg = sstotal - ssresid. Što je umanjeno ostatak zbira kvadrata, u poređenju sa ukupnim zbirom kvadrata, veća je vrednost koeficijenta odlučnosti, r2, što predstavlja indikator toga koliko dobro jednačina koja nastaje iz analize regresije objašnjava relaciju između promenljivih. VrednostR2 = sstotal.

 • U nekoliko slučajeva, neke X kolone (pretpostavimo da se Y i X nalaze u kolonama) ne mogu da imaju dodatnu prediktivnu vrednost u prisutnosti drugih X kolona. Drugim rečima, eliminisanje neke od X kolona može dovesti do predviđenih Y vrednosti koje su jednako tačne. U tom slučaju ove redundantne X kolone treba izimati iz modela regresije. Ovaj fenomen se zove "collinearity" zato što bilo koja redundantna X kolona može da se izrazi kao zbir množaja ne-redundantnih X stubova. Funkcija LINEST proverava za collinearity i uklanja sve redundantne X kolone iz modela regresije kada ih identifikuje. Uklonjene X kolone mogu se prepoznati u LINEST izlazu kao da imaju 0 koeficijente pored vrednosti od 0 se. Ako se neke kolone uklanjaju kao redundantne, df je pogođena zato što df zavisi od broja X kolona koji se zapravo koriste za predviđanja. Detalje o izračunavanju df-a potražite u članku 4. Ako se df promeni zato što se redundantne X kolone uklanjaju, utiču na vrednosti sey i F. Collinearity bi trebalo da bude relativno redak u praksi. Međutim, jedan slučaj u kojem je verovatnije da će se pojaviti jeste kada neke X kolone sadrže samo 0 do 1 vrednosti kao indikatore toga da li je tema u eksperimentu ili nije član određene grupe. Ako je KONST = TRUE ili je izostavljen, funkcija LINEST efektivno umeće dodatnu X kolonu od svih 1 vrednosti kako bi se ostvarila presretanje. Ako imate kolonu sa brojem 1 za svaku temu ako je muškarac, ili 0 ako ne, a takođe imate kolonu sa 1 za svaku temu ako je žena ili 0, ako ne, Ova kolona sa kasnijim stavkom je redundantna zato što se stavke u njoj mogu dobiti od oduzimanja stavke u koloni "muški indikator" iz stavke u dodatnoj koloni svih 1 vrednosti koje je dodala funkcija LINEST .

 • Vrednost df se izračunava na sledeći način u slučaju da se nijedna X kolona ne uklanja iz modela zbog kolinearnosti: ukoliko postoje k kolone argumenta poznati_x, a argument konstanta = TRUE ili je izostavljen, onda je df = n – k – 1. Ako je argument konstanta = FALSE, onda je df = n - k. U oba slučaja, svaka X kolona koja je uklonjena zbog kolinearnosti povećava vrednost df za 1.

 • Prilikom unosa konstante niza (poput poznati_x) kao argumenta, koristite zareze da biste razdvojili vrednosti u istom redu, a tačku i zarez da biste razdvojili redove. Znakovi za razdvajanje mogu se razlikovati u zavisnosti od regionalnih postavki.

 • Obratite pažnju na to da y vrednosti koje su predviđene jednačinom regresije možda nisu ispravne ukoliko se nalaze izvan opsega y vrednosti koji ste koristili da odredite jednačinu.

 • Osnovni algoritam koji se koristi u funkciji LINEST razlikuje se od osnovnog algoritma koji se koristi u funkcijama SLOPE i INTERCEPT. Razlika između ovih algoritama može prouzrokovati različite rezultate, kada su podaci neodređeni i kolinearni. Na primer, ako tačke podataka argumenta poznati_y iznose 0, a tačke podataka argumenta poznati_x iznose 1:

  • LINEST daje vrednost 0. Algoritam funkcije LINEST je dizajniran tako da za kolinearne podatke daje razumne rezultate, a u ovom slučaju se može pronaći najmanje jedan odgovor.

  • Nagib i presretni vraćaju #DIV/0! grešku. Algoritam nagiba i funkcija za presretanje je dizajniran da traži samo jedan odgovor i u ovom slučaju može postojati više odgovora.

 • Pored korišćenja funkcije LOGEST za izračunavanje statističkih podataka o drugim tipovima regresije, možete da koristite funkciju LINEST za izračunavanje opsega drugih tipova regresije tako što ćete funkcije promenljivih x i y uneti kao x i y grupe za funkciju LINEST. Na primer, sledeća formula:

  =LINEST(yvrednosti, xvrednosti^COLUMN($A:$C))

  funkcioniše kada imate jednu kolonu y-vrednosti i jednu kolonu x-vrednosti za izračunavanje kubne aproksimacije (aproksimacije pomoću polinoma trećeg stepena) obrasca:

  y = m1*x + m2*x^2 + m3*x^3 + b

  Ovu formulu možete da podesite za izračunavanje drugih tipova regresije, ali u nekim slučajevima ćete možda morati da podesite vrednosti rezultata i druge statističke podatke.

 • Vrednost F-testa koju vraća funkcija LINEST razlikuje se od vrednosti F-testa koju vraća funkcija FTEST. Funkcija LINEST vraća F statistiku, a funkcija FTEST vraća verovatnoću.

Primeri

1. primer – kosina i Y presek

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Poznato y

Poznato x

1

0

9

4

5

2

7

3

Rezultat (nagib)

Rezultat (y-odsečak)

2

1

Formula (formula niza u ćelijama A7:B7)

=LINEST(A2:A5,B2:B5,,FALSE)

2. primer – prosta linearna regresija

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Mesec

Prodaja

1

$3,100

2

$4,500

3

$4,400

4

$5,400

5

$7,500

6

$8,100

Formula

Rezultat

=SUM(LINEST(B1:B6, A1:A6)*{9,1})

11.000 din.

Izračunava procenu prodaje u devetom mesecu, na osnovu prodaje od prvog do šestog meseca.

3. primer – višestruka linearna regresija

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Površina poda (x1)

Kancelarije (x2)

Ulazi (x3)

Starost (x4)

Procenjena vrednost (y)

2310

2

2

20-30

142.000 din.

2333

2

2

12

144.000 din.

2356

3

1,5

33

151.000 din.

2379

3

2

43

150.000 din.

2402

2

3

53

139.000 din.

2425

4

2

4

169.000 din.

2448

2

1,5

99

126.000 din.

2471

2

2

34

142.900 din.

2494

3

3

4

163.000 din.

2517

4

4

55

169.000 din.

2540

2

3

godine

149.000 din.

-234,2371645

13,26801148

0,996747993

459,7536742

1732393319

Formula (dinamička formula niza uneta u A19)

=LINEST(E2:E12,A2:D12,TRUE,TRUE)

Primer 4 – korišćenje statistike F i r2

U prethodnom primeru, koeficijent određivanja ili r2, je 0,99675 (pogledajte ćeliju a17 u izlazu za LINEST), što ukazuje na snažnu relaciju između nezavisnih varijable i prodajne cene. F statistiku možete da koristite da biste odredili da li su se ovi rezultati, sa tako visokom vrednošću r2, pojavili slučajno.

Pretpostavimo na trenutak da, u stvari, ne postoji nikakva veza među promenljivim, već da ste vi izvukli redak primerak od 11 poslovnih zgrada koji je dao statističku analizu koja prikazuje jaku vezu. Termin „Alfa" se koristi za verovatnoću pogrešnog zaključivanja da postoji veza.

F i df vrednosti u izlazu iz funkcije LINEST mogu se koristiti za procenu verovatnoće veće F vrednosti koja se slučajno pojavljuje. F se može porediti sa kritičnim vrednostima u objavljenim tabelama F distribucije ili funkcija FDIST u programu Excel može da se koristi za izračunavanje verovatnoće veće F vrednosti koja se slučajno pojavljuje. Odgovarajuća F distribucija ima V12 i v2 stepene slobode. Ako je n broj tačaka podataka i KONST = TRUE ili je izostavljen, zatim V12 = n – df – 1 i v2 = df. (Ako je argument c = FALSE, zatim V12 = n – df i v2 = df.) Funkcija FDIST – sa sintaksom FDIST(F, V1, v2) – vraća verovatnoću veće F vrednosti slučajno. U ovom primeru, df = 6 (Cell B18) i F = 459,753674 (ćelija A18).

Pod pretpostavkom Alfa vrednosti od 0,05, V10 = 11 – 6 – 1 = 4 i v2 = 6, kriticni nivo F je 4,53. Pošto je F = 459,753674 mnogo veći od 4,53, ekstremno je verovatno da se F vrednost ove visine slučajno dogodila. (Sa Alpha = 0,05, hipoteza da ne postoji relacija između Known_y i known_x treba da bude odbijena kada F premašuje kriticni nivo, 4,53.) Možete da koristite funkciju FDIST u programu Excel da biste dobili verovatnoću da se F vrednost ovog niza slučajno pojavila. Na primer, FDIST(459,753674, 4, 6) = 1.37 e-7, veoma mala verovatnoća. Možete da zaključite, bilo pronalaženjem kritičnog nivoa F u tabeli ili pomoću funkcije FDIST , da je jednačina regresije korisna u predviđanju procenjene vrednosti Office zgrada u ovoj oblasti. Imajte u vidu da je važno da koristite tačne vrednosti V12 i v2 koji su izračunati u prethodnom pasusu.

5. primer – izračunavanje t-statistike

Još jedan hipotetički test će utvrditi da li je svaki koeficijent nagiba koristan u predviđanju procenjene vrednosti poslovne zgrade u primeru 3. Na primer, za testiranje koeficijenta za starost u statističke svrhe, podelite -234,24 (koeficijent nagiba za starost) sa 13,268 (predviđena standardna greška koeficijenata za starost u ćeliji A15). Sledi t posmatrana vrednost:

t = m4 ÷ se4 = -234,24 ÷ 13,268 = -17,7

Ukoliko je apsolutna vrednost t dovoljno visoka, može se zaključiti da je koeficijent nagiba koristan u predviđanju procenjene vrednosti poslovne zgrade u primeru 3. Sledeća tabela prikazuje apsolutne vrednosti 4 t posmatrane vrednosti.

Ukoliko pogledate tabelu u statističkom priručniku, videćete da je t kritična vrednost, sa dva kraja, sa 6 stepeni slobode i Alfa = 0,05 je 2,447. Ova kritična vrednost se takođe može pronaći pomoću funkcije TINV u programu Excel. TINV(0,05;6) = 2,447. Budući da je apsolutna vrednost t (17,7) veća od 2,447, starost je važna promenljiva u predviđanju procenjene vrednosti poslovne zgrade. Svaka druga nezavisna promenljiva može da se na sličan način testira u statističke svrhe. Slede t posmatrane vrednosti za svaku nezavisnu promenljivu.

Promenljiva

t posmatrana vrednost

Površina poda

5,1

Broj kancelarija

31,3

Broj ulaza

4,8

Starost

17,7

Sve ove vrednosti imaju apsolutnu vrednost veću od 2,447. Stoga su sve promenljive koje se koriste u jednačini regresije korisne za predviđanje procenjene vrednosti poslovnih zgrada u ovom području.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×