Microsoft timovi (besplatni) ugovor o pretplata na mreži

Ovaj ugovor Microsoft tima (besplatan) je između entiteta koji predstavljate ili, ako ne označite entitet u vezi sa kupovinom ili obnavljanjem pretplate, vi pojedinačno ("vi" ili "vaš") i Microsoft Corporation ("Microsoft", "mi", "mi" ili "Naša"). Sastoji se od odredbi i uslova koji su ispod, kao i termini za usluge na mreži, SLAs i detalji o ponudi pretplate ili obnove (zajednički "ugovor"). Efektno je na datum kada vam obezbedimo potvrdu pretplate ili datum kada se pretplata obnavlja, kao što je primenljivo. Ključni uslovi definišu se u odeljku 8.

 1. Korišćenje usluga na mreži.

  1. Pravo na upotrebu. Dajemo vam pravo da pristupite i koristite usluge na mreži i da instalirate i koristite softver uključen uz pretplatu, kao što je dalje opisano u ovom ugovoru. Zadržavamo sva druga prava.

  2. Prihvatljivu upotrebu. Možete da koristite proizvod samo u skladu sa ovim ugovorom. Ne možete da stornirate inženjere, decompilaciju, rastavljanje ili da radite oko tehničkih ograničenja u proizvodu, osim u Meri važećim zakonom koji vam to omogućava uprkos ovim ograničenjima. Ne možete da onemogućite, priključite se na neki drugi pokušaj da zaobiđete mehanizam naplate koji merite korišćenje usluga na mreži. Ne možete da zakupite, zakupite, pozajmite, prodate ili prenesete ili da se ugrađujete u proizvod ili bilo koji deo, na ili za treće strane, osim kao što je izričito omogućeno za ovaj ugovor ili termine na mreži.

  3. Krajnjim korisnicima. Kontrolišete pristup krajnjim korisnicima i odgovorni ste za njihovo korišćenje proizvoda u skladu sa ovim ugovorom. Na primer, osiguraćete krajnjim korisnicima poštovanje prihvatljivih smernica za korišćenje.

  4. Podaci klijenata. Isključivo ste odgovorni za sadržaj svih podataka potrošača. Obezbedićete i održavaćete sva prava podataka klijenata neophodni za nas da vam pružimo usluge na mreži bez kršenja prava bilo koje treće strane ili da obavezuju Microsoft na vas ili na bilo koju treću stranu. Microsoft ne i neće preuzeti bilo kakve obaveze u odnosu na podatke klijenta ili na upotrebu proizvoda koji nije izričito postavljen ovim ugovorom ili kao što je predviđeno važećim zakonom. Takođe ste odgovorni da obavestite krajnjim korisnicima vaše smernice u odnosu na podatke klijenta i da se osigura da se obrada podataka klijenta sprovodi po važećem zakonu.

  5. Odgovornost za naloge. Odgovorni ste za očuvanje poverljivosti svih akreditiva potvrde verodostojnosti koji nisu povezani sa korišćenjem usluga na mreži. Odmah morate obavestiti naš tim za korisnike o eventualna zloupotreba naloga ili akreditiva potvrde identiteta ili o bilo kom bezbednosnom incidentu koji se odnosi na usluge na mreži.

  6. Pregleda izdanja. Možda ćemo napraviti preglede na dostupnim pregledanju. Pregledi se pružaju "kao –" sa svim greљkama, "i" pristupačnijim ", a isključeni su iz SLAs i sa svim ograničenim garanstima koje je obezbedio ovaj ugovor. Pregled ne može da pokriva podrška za korisnike. Možete da promenite ili obustavljate preglede u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Možemo i da odaberemo da ne pustimo pregled u opštu dostupnost.

  7. Kontrolisane usluge za Microsoft Azure. Možete da koristite Microsoft Azure usluge za obezbeđivanje ispravnog rešenja usluge (1) imate jedinu sposobnost da pristupite, konfigurišite i upravljajte uslugama Microsoft Azure, (2) imate administratorske pristup virtuelnim Rasima, ako ih ima, u rešenju kontrolisane usluge i (3) treća strana ima administratorske pristup samo za svoje aplikacije ili virtuelne OSE. Odgovorni ste za korišćenje usluge Microsoft Azure za treće lice u skladu sa uslovima ovog ugovora. Vaša obezbeđen pristup uslugama i dalje podleže sledećim ograničenjima (i druga ograničenja u uslovima za usluge na mreži):

   (i) ne možete ponovo prodavati ili Predeliti usluge Microsoft Azure, a

   (II) ne smete da dozvolite većem broju korisnika da direktno ili indirektno pristupe bilo kojoj funkciji Microsoft Azure usluga koja je dostupna na osnovu po korisniku.

  8. Administrator za Microsoft timove. Microsoft timovi (besplatni) vam se nude kao ograničena ponuda kao što je definisano u ovom ugovoru. Ako predstavljate organizaciju ili ako ste prvi korisnik koji se prijavi u Microsoft timove koji predstavljaju grupu saradnika ili poslovne partnere, vi ste klijent koji unosi ovaj ugovor, a vi predstavljate imate ovlašćenje da to uradite. Kada pozivate osobe da koristi Microsoft timove (besplatne) ili kada korisnici koje ste pozvali pozovu novu osobu, preuzimate dodatna ovlašćenja u odnosu na upotrebu Microsoft tima (free) pomoću te osobe. Kao takva, vaša odredba Microsoft tima (free) ostaje podloћna uslovima na mreži, uključujući vlasništvo i upravljanje podacima o kupcima po vama. Na primer, kontrolišete obradu podataka klijenta i pružite dozvolu korporaciji Microsoft da obrađuje podatke klijenta i uputstva za obradu klijenata klijenta korporaciji Microsoft. Uputstva mogu da uključe pristup, kontrolisanje, korišćenje i brisanje podataka klijenata i ostali ste odgovorni za sve obaveze u okviru uslovi na mreži. Dalje, vi (i) kontrolišete i administrirate nalog i taj krajnji korisnici, uključujući izmenu i prekid pristupa i (II) možete da pristupite i obrađujete podatke, kao i da je deo krajnjih korisnika uključio sadržaj komunikacija i datoteka. Krajnjim korisnicima mogu da podnesu zahteve u vezi sa administrativnim operacijama na svom nalogu, kao što su brisanje, pristup i kontrola podataka klijenata, obezbeđivanje i onemogućavanje pristupa proizvodu, upravljanje timovima i kanalima, Upravljanje dozvolama za pristup. Pregledajte termine na mreži za dodatne informacije. Bilo koja funkcija administracije i predstavnika koji vas je iskoristio može da se prenese i ponovo dodeli drugoj osobi. Pristajete da koristite sve radnje koje Microsoft Microsoft radi da bi olakšao prenos administrativne funkcije ili zastupljenosti druge osobe. To može da obuhvati obaveštenja o propuštenju podataka krajnjim korisnicima u okviru 72 časova dok ne dobije poznavanje bezbednosnog kršenja podataka klijenata. Takođe se slaћete da se osigura da svi krajnji korisnici imaju starost 16 godina kada su Microsoft tima besplatni namenjeni korisnicima starosti od 16 godina. Ako odlučite da izvršite nadogradnju na plaćenu pretplatu, svi uslovi plaćanja u ovom ugovoru će se zatim primeniti. Pored toga, u vreme nadogradnje ćete izabrati jedan domen povezan sa organizacijom koji će se koristiti za sve krajnjim korisničkim nalozima. Microsoft tima je ograničena ponuda i pruža vam je predmet da se u bilo kom trenutku menja, poništava ili prekida, kao što je opisano u odeljku 3 ovog ugovora. Na primer, ako prekoračite takva ograničenja upotrebe od vremena do vremena i kao što je opisano na https://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=872008, vaše korišćenje Microsoft timova može biti obustavljeno.

  9. Preuzimanje administratora kontrole. Ako koristite e-adresu koju pruža organizacija sa kojom ste povezani (npr. poslodavac ili škola) za pojedinačno naručivanje usluge na mreži, predstavljate da imate ovlašćenja da koristite domen te organizacije da biste se upisali za pretplatu kao član te organizacije. Organizacija, kao vlasnik domena povezanog sa adresom e-pošte, može da preuzme kontrolu i upravlja vašim uslugama na mreži. U tom slučaju, određen administrator vaše organizacije (i) može (i) da kontroliše i upravlja nalogom, uključujući izmenu i prekid pristupa i (II) pristupa i procesuiranje podataka, uključujući sadržaj komunikacija i datoteka. Microsoft vas obaveštava da je vaša organizacija preuzela kontrolu nad uslugama na mreži koju je pokrivala pretplata, ali Microsoft nije obavezan da pruži tako obaveštenje. Ako vaša organizacija upravlja korišćenjem usluga na mreži ili upravljanju zakupcem povezanim sa pretplatom, uputite zahteve za temu podataka i informacije o privatnosti administratoru. Ako vaša organizacija ne upravlja korišćenjem usluge na mreži ili upravljanju takvim zakupcem, uputite zahteve za temu podataka i informacije o privatnosti korporaciji Microsoft.

  10. Deljeni podaci kataloga. Kada poručite uslugu na mreži koristeći e-adresu sa domenom koji pruža organizacija sa kojom ste povezani (npr. poslodavac ili škola), usluga na mreži vas dodaje u direktorijum korisnika koji deli isti domen e-pošte. Podaci kataloga (ime, datum prijavljivanja i e-adresa) mogu biti vidljivi drugim korisnicima usluga na mreži u okviru domena vaše organizacije.

  11. Dodatni softver za korišćenje sa uslugama na mreži. Da biste omogućili optimalan pristup i koristite određene usluge na mreži, možete da instalirate i koristite određeni softver u vezi sa korišćenjem usluge na mreži kao što je opisano u uslovima na mreži. Licencirali smo vam softver; Ne prodajemo ga. Dokaz licence za softver je (1) ovaj ugovor, (2) bilo koje potvrde porudžbine i (3) dokaz plaćanja. Vaša prava na pristup softveru na bilo kom uređaju vam ne daje pravo da sprovodite Microsoft patente ili drugu Microsoft intelektualnu svojinu u softveru ili uređajima koji pristupaju tom uređaju.

 2. Usluge kupovine

  1. Dostupne ponude za pretplatu. Portal pruža detalje o ponudi dostupnih ponuda pretplate, koje se generalno mogu kategorizovati kao jedna ili kombinacija sledećih opcija:

   (i) pružanje obaveza. Unapred se obavežite da biste kupili određenu količinu usluga na mreži za korišćenje tokom termina i da biste unapred ili na periodičnoj osnovi koristili. U odnosu na usluge Microsoft Azure, dodatne ili druge upotrebe (na primer, upotreba izvan količine obaveza) može se tretirati kao potrošnja potrošnje. Izvršene količine koje se ne koriste tokom termina istekće na kraju termina.

   (II) pruža potrošnju (takođe se zove Pay-as-go). Plaćate na osnovu stvarne upotrebe u prethodnom mesecu bez obaveze za primenu. Uplata se u periodičnoj osnovi nalazi u domeni dugova.

   (iii) ograničena ponuda. Dobijate ograničenu količinu usluga na mreži za ograničeni mandat bez naknade (na primer, kao probnu pretplatu ili besplatan nalog) ili kao deo drugog Microsoft klijenta (na primer, MSDN). Odredbe u ovom sporazumu u odnosu na cene, naknade za otkazivanje, plaćanje i zadržavanje podataka se možda neće primeniti.

  2. Ujem.

   sam Tako što ćete narediti ili obnoviti pretplatu, prihvatate detalje o ponudi za tu pretplatu. Osim ako nije drugačije navedeno u tim detaljima ponude, usluge na mreži se nude na "kao dostupnoj" osnovi. Možete da postavite porudžbine za Podružice u okviru ovog ugovora i dodelite administrativno pravo administracije da biste upravljali pretplatom, ali filijale možda neće postaviti porudžbine u okviru ovog ugovora. Takođe, možete da dodelite prava data u okviru odeljka 1. a. na treće lice koje koristi treća strana u unutrašnjem poslu. Ako dodelite bilo koje pravo podružnici ili nezavisnim proizvođačima u odnosu na softver ili pretplatu, takve filijale ili treće strane će biti povezane ovim ugovorom, a vi prihvatate da budete zajedno i obavezno odgovorni za bilo koju radnju tih podružnica ili treće strane koje se odnose na njihovu upotrebu proizvoda.

   okončanja Neke ponude vam mogu omogućiti da izmenite količinu usluga na mreži naručene tokom termina pretplate. Dodatne količine usluga na mreži dodate pretplati će isteći na kraju te pretplate. Ako umanjite količinu tokom termina, možemo da vam naplatimo naknadu za smanjenje količine kao što je opisano u odeljku 3. b..

  3. Cenovnik i plaćanje. Uplate se dospevaju i moraju da se unesu u skladu sa detaljima ponude za pretplatu.

   sam Za ponude obavezujuжe, nivo cene može biti zasnovan na količini online usluga koje ste naručili. Neke ponude vam mogu omogućiti da izmenite količinu usluga na mreži koja je poručena tokom termina i nivo cene može da se prilagodi, ali promene nivoa cena neće biti retroaktivne. Tokom termina pretplate, cene za usluge na mreži neće biti povećane, kao na osnovu pretplate, od onih koje su objavljene na portalu u vreme kada je pretplata postala efikasna ili kada je obnovljena, osim kada su cene identifikovane kao privremene u detaljima ponude ili za preglede ili ne-Microsoft proizvode. Sve cene se mogu promeniti na početku bilo koje obnove pretplate.

   okončanja Za ponude potrošnje, cene se mogu menjati u bilo kom trenutku po obaveštenju.

  4. Urban.

   sam Nakon obnove pretplate, ovaj ugovor se prekida i pretplata će vam nakon toga biti regulisan, po odredbama i uslovima postavljene na portalu na datum kada se pretplata obnavlja (termini obnove "). Ako ne pristanete na bilo koje termine obnove, možete odbiti da biste obnovili pretplatu.

   okončanja Za darove vezanosti, možete odabrati da se pretplata automatski obnavlja ili prekine po isteku termina. Automatski obnavljanje je unapred izabrano. Možete da promenite izbor u bilo kom trenutku tokom termina. Ako je postojeći termin duži od jednog meseca u kalendaru, Obezbedićemo vam obaveštenje o automatskom obnavljanju pre isteka termina.

   III Za ponude za potrošnju, pretplata će se automatski obnoviti radi dodatnih jednomesečnih termina dok ne prekinete pretplatu.

   Kijev Za ograničene ponude, obnavljanje možda neće biti dozvoljeno.

  5. Podobnost za akademske, vladine i neprofitne verzije. Vi se slaћete da ako kupujete akademske, vladine ili neprofitne ponude, zadovoljavate određene uslove pristupaljivosti navedenih na sledećim lokacijama:

   sam Za akademske ponude, uslove za edukativne institucije (uključujući administrativne kancelarije ili univerzitetski odbor za obrazovanje, javne biblioteke ili javne muzeje), navedene su na sajtu http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3& Dokumentarttypeid = 7;

   okončanja Za ponude u vladi, zahtevi navedeni na adresi http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3& Dokumentarttypeid = 6; i

   III Za neprofitne ponude, zahtevi navedeni na adresi http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3& Dokumentarttypeid = 19.

   Microsoft zadržava pravo da verifikuje podobljivost u bilo kom trenutku i suspenduje uslugu na mreži ako zahtevi za podobljivost nisu ispunjeni.

  6. Ciz. Cene su isključene za bilo koji porez, osim ako nije drugačije navedeno na fakturi kao uključujući porez. Morate da platite bilo koju upotrebljivom dodatu vrednost, robu i usluge, prodaju, bruto potvrde ili drugi porez na transakciju, naknade, naplate ili ulazne troškove ili bilo koji troškovi oporavka ili slični iznosi koji se duguju u okviru ovog ugovora i koji su nam dozvoljeni od vas u okviru važećeg zakona. Bićete odgovorni za sve primenljive marčene takse i za sve ostale poreze koji su zakonski obavezni da plate uključujući poreze koji se javljaju na distribuciji ili pružanju proizvoda za vaše filijale. Mi ćemo biti odgovorni za sve poreze na osnovu naљih neto dohodaka, porez na bruto prijemnice koji se nametnu u odnosu na poreze na prihode ili profit ili porez na vlasništvo nad imovinom.

   Ako bilo koji od poreza treba da se pridrћavate za plaćanje koje nam daju, možete da umanite takve poreze od iznosa koji nam duguje i platite im odgovarajući autoritet za navođenjem. Međutim, pod uslovom da brzo obezbedite i isporučite zvaničnu potvrdu za one koji se nalaze u drugim dokumentima mi razumno zahtevamo da zahtevate devizni kredit ili povraćaj novca. Morate se osigurati da se svi skriveni porezi umanjene u okviru važećeg zakona.

 3. Termin, prekid i obustavljanje

  1. Mandat i prekid dogovora. Ovaj ugovor će biti na snazi do isteka roka važenja pretplate, završetka ili obnove pretplate, šta god je najranije.

  2. Prekid pretplate. Pretplatu možete prekinuti u bilo kom trenutku tokom isteka mandata. Međutim, morate da platite sve iznose dospevanje i da dugujete pre nego što prekid završetka.

   (i) One-Month pretplatu. Pretplata koja ima mesečni mandat može biti prekinuta bilo kada bez naknade za otkazivanje.

   (II) pretplate na više od jednomesečnog. Ako raskinete pretplatu na Microsoft Azure usluge u roku od 30 dana od datuma na koji je pretplata postala efikasna ili je obnovljena, ne dobijate povraćaj sredstava i morate da platite početne 30 dana pretplate, ali isplata ne dospeva za preostali deo obustavljene pretplate. Ako ukinete pretplatu na usluge Microsoft Azure u bilo kom drugom trenutku tokom termina, morate da platite ostatak termina i da ne dobijate povraćaj novca.

   (iii) ograničene ponude. Microsoft može da prekine pretplatu na ograničeni sadržaj u bilo kom trenutku tokom termina odmah bez najave.

   (IV) druge pretplate. Za sve ostale pretplate, ako ukinete pretplatu pre isteka termina, morate da platite naknadu jednaku jednomesečni honorar pretplate i dobićete povraćaj bilo kog dela naknade koju ste platili za ostatak termina. Međutim, ne mogu se vratiti povraćaj sredstava za delimično nekorišćene mesece.

  3. Anje. Možemo da suspendujemo vaše korišćenje usluga na mreži ako: (1) je opravdano potrebno da biste sprečili neovlašćeni pristup podacima klijenata. (2) niste odgovorili na zahtev za navodni kršenje u okviru odeljka 5 u razumno vreme; (3) ne plaćate iznose koji se nalaze u okviru ovog ugovora; (4) se ne povinujete prihvatljivom smernicama korišćenja ili ste prekršili druge uslove ovog ugovora; ili (5) za ograničene ponude, pretplata postaje neaktivna od otkazivanja usluge na mreži kao što je opisano u detaljima ponude. Ako se pojavi neki od ovih uslova, onda:

   sam Za ograničene ponude možemo da suspendujemo upotrebu usluga na mreži, pretplate i naloga odmah bez obaveštenja.

   okončanja Za sve ostale pretplate, suspenzija će se primeniti na minimalan potreban deo usluga na mreži i biće na snazi samo dok je uslov ili potreba postoji. Primićemo obaveštenje pre nego što suspendujemo, osim kada razumno smatramo da moramo odmah da suspendujemo. Dajemo najmanje 30 dana obaveštenje pre obustavljanje za neplaćanje. Ako se ne obraжate potpunosti razlozima za suspenziju u roku od 60 dana nakon što suspendujemo, možemo da prekinemo pretplatu i da izbrišemo podatke o klijentu bez ikakvog perioda zadržavanja. Takođe možemo da prekinemo pretplatu ako je vaša upotreba usluga na mreži obustavljena više od dva puta u periodu od 12 meseci.

 4. Garancija.

  1. Ograničena garancija.

   (i) usluge na mreži. Garantujete da će usluge na mreži ispuniti uslove za La. Vaši jedini lekovi za kršenje ove garancije su oni koji se nalaze na ostrvu.

   (II) softver. Garantujete za godinu dana od datuma kada prvi put koristite softver koji će se značajno obavljati kao što je opisano u primenljivom korisniku. Ako softver ne uspe da zadovolji ovu garanciju, mi ćemo, na svoju opciju i kao ekskluzivno rešenje, ili (1) vratiti cenu plaćenu za softver ili (2) popravku ili zamijeniti softver.

  2. Ograničene isključenosti garancije. Ova ograničena garancija podleže sledećim ograničenjima:

   (i) sve implicitne garancije, garancije ili uslovi koji ne mogu da se odriиu kao što je pitanje zakona će trajati godinu dana od početka ograničene garancije;

   (II) ova ograničena garancija ne pokriva probleme izazvane slučajno, zlostavljanjem ili upotrebom proizvoda na način koji nije konzistentan sa ovim ugovorom ili objavljenim dokumentacijom ili vođama, ili rezultujući događaje izvan naše razumne kontrole;

   (iii) ova ograničena garancija se ne primenjuje na probleme izazvane neispravnošću sa minimalnim sistemskim zahtevima; i

   (IV) ograničena garancija se ne odnosi na preglede ili ograničene ponude.

  3. Odricanje odgovornosti. Osim ove garancije, ne pružamo garancije, bez obzira na to da li se izražava, podrazumeva, zakonski ili drugačije, uključujući garancije o mogućnostima prodaje ili prikladnosti za određenu namenu. Ovi odricanja će se primeniti osim u oblasti važećeg zakona i ne dozvoljavaju im.

 5. Odbrana tvrdnji.

  1. Ens.

   samMi ćemo vas braniti od svih tvrdnji koje je dala nestvorena treća stranka da proizvod dekršenje patent, Copyright ili zaštitni žig nezavisnog proizvođača ili nezakonit korišćenje svoje trgovinske tajne.

   okončanja Branićete nas od svih tvrdnji koje je napravio nestvorena treća stranka da li (2) svi podaci klijenata, rešenje klijenta ili proizvodi koji nisu Microsoft, ili usluge koje pružate, direktno ili indirektno, pomoću proizvoda kojima se zabranjuje patent, Copyright i zaštitni žig nezavisnog proizvođača ili nezakonit korišćenje njegove trgovinske tajne; ili (2) proizilazi iz kršenja prihvatljivih smernica za korišćenje.

  2. Vanje. Naše obaveze u sektoru 5. a. se ne primenjuju na tužbu ili nagradu na osnovu: (i) bilo kog rešenja klijenata, podataka klijenta, Nemicrosoft proizvode, modifikacije koje načinite na proizvodu, ili usluge ili materijale koje pružite ili učinite dostupnim kao deo korišćenja proizvoda. (II) kombinaciju proizvoda sa ili štetom na osnovu vrednosti, podataka o klijentu ili proizvoda koji nije Microsoft, podataka ili poslovnog procesa; (iii) korišćenje Microsoft zaštitni žiga bez Izrazit pisani pristanak ili korišćenja proizvoda nakon što vas obavestimo da biste prestali zbog zahteva nezavisnog proizvođača; (IV) ponovnu raspodelu proizvoda ili korišćenje u korist bilo koje nezavisne treće lice; ili (v) proizvode koji su besplatno obezmarjen.

  3. Lekovi. Ako razumno poverujemo da zahtev u sektoru 5. a. (i). Ako želite da koristite proizvod, tražimo da: (i) nabavimo pravo da biste nastavili da ga koristite. ili (II) je izmenite ili zamenite funkcionalnim ekvivalentom i obaveštavanje vas da prestanete da koristite prethodnu verziju proizvoda. Ako ove opcije nisu komercijalno razumne, možemo da okončamo Vaša prava da koristimo proizvod i zatim vratimo povraćaj avansnih uplata za nekorišćena prava pretplate.

  4. Obavezu. Svaka stranka mora odmah obavestiti drugi zahtev u okviru ovog odeljka. Stranka koja traži zaštitu (i) pruža drugoj potpuno kontrolu nad odbranom i rešenjem zahteva; i (II) pruži razumnu pomoć u odbrani tvrdnje. Stranka koja pruža zaštitu će (1) nadoknaditi drugi za razumne troškove iz dћepa na koje se nalazi u davanju pomoći i (2) isplati količinu bilo kog rezultujućeg konačnog procene ili izmirenja. Zakonska prava stranaka za odbranu i plaćanje presuda (ili poravnanje drugih uznaci na) u ovom odeljku 5 su umesto bilo kog zajedničkog zakona ili zakonskog nepropisnog ispravnosti ili analognih prava i svaka stranka će imati tako uobičajene zakone ili statutarna prava.

 6. Ograničenje odgovornosti.

  1. Ograničenje. Agregatna odgovornost svake stranke za sve tužbe u okviru ovog ugovora je ograničena na direktnu štetu do iznosa plaćenog u okviru ovog ugovora za uslugu na mreži tokom 12 meseci pre početka akcije; obezbeđena, da u svakom događaju agregatna odgovornost stranke za bilo koju uslugu na mreži premašuje iznos plaćen za tu uslugu na mreži tokom pretplate. Za proizvode bez naknade, odgovornost Microsoft je ograničena na direktnu štetu do $5.000,00 USD.

  2. Ivanja. Nijedna stranka neće biti odgovorna za gubitak prihoda ili indirektne, specijalne, slučajne, posledične, kaznene ili primerno štetu, ili štetu za izgubljenom profitu, prihode, prekid preduzeća ili gubitak poslovnih informacija, čak i ako je stranka znala da je to moguće ili razumno.

  3. Izuzeci od ograničenja. Ograničenja odgovornosti u ovom odeljku primenjuju se u potpunosti dozvoljenog važećim zakonom, ali se ne primenjuju na: (1) obaveze stranaka u odeljku odeljak 5; ili (2) kršenje prava na intelektualnu svojinu.

 7. Razne.

  1. Obavešten. Obaveštenja moraju da se pišu u pisanoj formi i tretiraće se kao isporučene na datumu primljenoj na adresi, datumu koji je prikazan na prijemnici povraćaja, datumu prenosa e-pošte ili datumu dostave. Obaveštenja korporaciji Microsoft moraju se poslati na sledeću adresu:

   Microsoft Corporation

   Dept. 551, količinsko licenciranje

   6100 Neil Road, apartman 210

   Reno, Nevada 89511-1137

   USA

   Obaveštenja će se slati na adresu koju ste identifikovali na nalogu kao kontakt za obaveštenja. Microsoft može da vam pošalje obaveštenja i druge informacije putem e-pošte ili drugog elektronskog obrasca.

  2. Transferi licence i dodeljivanje licenci. Ovaj ugovor ne možete da dodelite celoj ili delovima ili prenesete licence bez pristanka korporacije Microsoft.

  3. Pristanak na naknade za partnere. Kada naručite porudžbinu, možda vam se pruћi prilika da identifikujete "partner zapisa" povezanog sa pretplatama. Identifikovanjem partnera u zapisu, direktno ili tako što će odobriti treće lice da to uradi, pristajete na naše troškove plaćanja za partnera zapisa. Provizije su za unapred prodajnu podršku i takođe mogu da uključe podršku za post-prodaju. Provizije su zasnovane na, a Povećavanje sa, veličinom porudžbine. Naše cene za usluge na mreži su iste da li ste identifikovali partnera zapisa ili ne.

  4. Razdvojivost. Ako bilo koji deo ovog ugovora bude zadržan bez primene, ostali ostaju u punoj snazi i uticaju.

  5. Tužbe. Neuspeh da se sprovedu bilo koje odredbe ovog sporazuma neće predstavljati ukidanje.

  6. Bez agencije. Ovaj ugovor ne kreira agenciju, partnerstvo ili zajednički poduhvat.

  7. Nema korisnika nezavisnih proizvođača. Ovaj ugovor ne postoje korisnici nezavisnih proizvođača.

  8. Važećeg zakona i mesta. Ovaj ugovor upravlja zakonom Vašingtona, bez obzira na konflikt principa zakona, osim što (i) ako ste entitet sad-a, ovaj ugovor upravlja zakonima Sjedinjenih Država i (II) ako ste entitet države ili lokalne samouprave u sad-u, ovaj ugovor se upravlja zakonima te države. Bilo koja radnja za sprovođenje ovog sporazuma mora biti doneta u državi Vašington. Ovaj izbor nadležnosti ne sprečava nijednu stranku da traži preventivnu pomoć u bilo kojoj odgovarajućoj nadležnosti u odnosu na kršenje prava intelektualne svojine.

  9. Ceo ugovor. Ovaj ugovor je celokupan ugovor o temi i zamenjuje bilo koju prethodnu ili istovremeni komunikaciju. U slučaju neusaglašenosti između bilo kog dokumenta u ovom sporazumu koji nije izričito rešen u tim dokumentima, njihovi termini će se kontrolisati sledećim redosledom opadajućeg prioriteta: (1) ovaj ugovor o licenciranju sa Microsoft Online, (2) uslove na mreži (3) važećim detaljima ponude i (4) bilo kog dokumenta u ovom ugovoru.

  10. Preћiveti. Termini u odeljcima 1, 2. c. c. 2. e., 4, 5, 6, 7 i 8 će preћiveti prekid ili istek ovog ugovora.

  11. Jurisdikcija za izvoz sad. Proizvodi podležu jurisdikciji američke izvoza. Morate da se povinujete svim važećim zakonima, uključujući regulative administracije američke administracije, međunarodni promet u pravilima oružja i krajnji korisnik, krajnju upotrebu i ograničenja koja izdaju U.S. i druge vlade.

  12. Viљa sila. Nijedna stranka neće biti odgovorna za bilo koji neuspeh u performansama usled uzroka te razumne kontrole (kao što je požar, eksplozija, Power. zemljotres, poplava, teške oluje, štrajk, embargo, radne sporove, akovi civilnog ili vojnog autoriteta, rat, terorizam (uključujući sajber terorizam), Božije delo, postupa ili propusti saobraćajnih prevoznika, akcije ili propuste regulatornog ili vladinog tela (uključujući usvajanje zakona ili propisa ili drugih akta vlade koji utiču na isporuku Internet usluga). Ovaj odeljak se međutim neće primeniti na obaveze plaćanja u okviru ovog ugovora.

  13. Autoritet za ugovaranje. Ako ste pojedinac koji prihvata ove termine u ime entiteta, predstavljate da imate pravnu nadležnost da unesete ovaj ugovor u ime entiteta. Ako navedete entitet ili koristite e-adresu koju pruža entitet sa kojim ste povezani (kao što je poslodavac) u vezi sa kupovinom ili obnavljanjem pretplate, taj entitet će biti tretiran kao vlasnik pretplate za svrhe ovog ugovora.

  14. Vladine klijente. Vladini klijenti treba da se konsultuju sa korporacijom Microsoft pre prijema. Ako prihvatite ovaj ugovor, predstavljate da se povinujete i da ćete nastaviti da se povinujete svim važećim zakonima i zahtevima državnih nabavki.

 8. Definicije.

  Bilo koja referenca u ovom sporazumu za "Day" će biti kalendarski dan.

  "Prihvatljiva smernica za korišćenje" se postavlja u termini za usluge na mreži.

  "Filijalu" znači bilo koji pravni entitet koji ima vlasnik stranke, koja posjeduje stranku ili koja je pod uobičajenim vlasništvom sa strankom. "Vlasništvo" znači za svrhe ove definicije, kontrolisanje više od 50 procenta interesa u entitetu.

  "Ponuda za potrošnju", "ponuda za posvećenost" ili "ograničena ponuda" opisuju kategorije ponuda pretplate i definišu se u odeljku 2.

  "Podaci o kupcima" definisani su u uslovima usluge na mreži.

  "Rešenje klijenta" je definisano u terminima usluga na mreži.

  "Krajnji korisnik" znači osobama kojima dozvoljavate da pristupe podacima klijenta hostovanih u uslugama na mreži ili na drugi način koristi usluge na mreži ili bilo koji korisnik rešenja klijenta.

  "Upravljanje kontrolisanim uslugama" znači upravljana IT usluga koju pružate nezavisnoj službi koja se sastoji od administracije i podrške za Microsoft Azure usluge.

  "Usluge Microsoft Azure" definisano je u uslovima usluge na mreži.

  "Nemicrosoft proizvod" je definisan u uslovima usluge na mreži.

  "Detalji ponude" znače cene i srodne termine primenjive na ponudu pretplate, kao što je objavljeno na portalu.

  "Usluge na mreži" znači bilo koju uslugu koje su Microsoft isporučujete na koje se pretplatite pod ovim ugovorom.

  "Termini za usluge na mreži" znače i uslove koji se odnose na vaše korišćenje proizvoda dostupnih na adresi https://www.Microsoft.com/en-US/Licensing/product-Licensing/Products.aspx. Termini za usluge na mreži uključujete uslove koji regulišu vašu upotrebu proizvoda koji su pored termina u ovom ugovoru.

  "Pregled" znači pregled, Beta ili drugu preliminarnu verziju ili funkciju usluge na mreži ili softvera koje Microsoft nudi da bi dobio povratne informacije klijenata.

  "Portal" znači Veb lokacije odgovarajućih sajtova na mreži koje se mogu pronaći na https://Products.Office.com/en-US/Home, http://Azure.Microsoft.com/en-US/pricing/ili na alternativnoj Veb lokaciji koju prepoznaćemo.

  "Proizvod" znači bilo koju uslugu na mreži (uključujući sve programe).

  "SLA" znači obaveze koje se odnose na isporuku i/ili performanse usluge na mreži, kao što je objavljeno na http://aka.MS/csla, http://Azure.Microsoft.com/en-US/support/Legal/Sla/ili na alternativnoj lokaciji koju prepoznaćemo.

  "Softver" znači Microsoft softver koji pružamo za instalaciju na uređaju kao deo pretplate ili za korišćenje usluge online za omogućavanje određene funkcionalnosti.

  "Pretplata" znači prijavljivanje za usluge na mreži za definisani mandat kao što je navedeno na portalu. Možete da kupite više pretplata, koje mogu da se upravljaju zasebno i kojima će upravljati uslovi za zasebni Microsoft Online ugovor o licenciranju.

  "Termin" znači trajanje pretplate (npr., 30 dana ili 12 mjeseci).

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×