Da biste odabrali izvor podataka za izveštaj, otvorite izveštaj u prikazu rasporeda i pritisnite kombinaciju tastera Alt + Enter da biste otvorili list sa svojstvima. Kliknite na kvadrat koji se nalazi odmah ispod kartice objekta izveštaja da biste izabrali ceo izveštaj, a zatim na listu sa svojstvima, na kartici Podaci, kliknite na Izvor zapisa da biste izabrali svojstvo. Možete podesiti izvor zapisa tako što ćete odabrati stavku sa liste ili ćete kliknuti na dugme „Napravi“ Slika dugmeta da biste otvorili prikaz dizajna upita, gde možete da napravite izvor zapisa kao što biste to uradili sa svakim upitom.

Izvor zapisa izveštaja određuje koja se polja iz vaše baze podataka mogu prikazati u izveštaju. U relacionoj bazi podataka, srodni podaci se uglavnom protežu preko više tabela. Na primer, informacije o korisnicima se skladište u jednoj tabeli, a informacije o porudžbinama u drugoj tabeli. Izveštaji pružaju fleksibilni način za ponovno spajanje podataka i njihovo prikazivanje po vašoj želji, i mogu se optimizovati za štampanje. Za više informacija o izvorima zapisa izveštaja, pogledajte u preostalom delu ovog članka. Za pregled izveštaja, pogledajte članak Uvod u izveštaje u Accessu.

Napomena: Ovaj članak se ne odnosi na Access veb aplikacije – vrsta baze podataka koju dizajnirate pomoću programa Access i objavljujete na mreži. Više informacija potražite u članku Kreiranje Access aplikacije.

U ovom članku

Različiti tipovi izvora zapisa

Tabela

Ako su sva polja koja su vam potrebna u jednoj tabeli, možete koristiti tu tabelu kao izvor zapisa za izveštaj. Ako se polja koja su vam potrebna nalaze u dve ili više tabele, moraćete da se uverite da se tabele mogu logički spojiti pomoću neke zajedničke vrednosti, a zatim kreirajte imenovani upit ili ugrađeni upit koji ćete koristiti kao izvor zapisa.

Imenovani upit

Imenovani upit – koji obično zovemo samo upit – je upit koji je sačuvan kao objekat baze podataka. Možete koristiti imenovani upit kao izvor zapisa za više obrazaca ili izveštaja. Međutim, promene u dizajnu upita će uticati na sve obrasce i izveštaje koji ga koriste kao izvor zapisa. Štaviše, relativno je lako izbrisati imenovani upit, što poništava sve obrasce ili izveštaje koji ga koriste.

Ugrađeni upit

Ugrađeni upit je upit koji se skladišti u svojstvu izvora zapisa nekog drugog objekta. Zbog toga što ugrađeni upit nije odvojeni objekat, postoji manja mogućnost da ćete prelomiti izveštaj ako slučajno izbrišete ili izmenite njegov upit. Kreiranje ugrađenog upita se preporučuje ako želite da upit bude namenjen samo za izveštaj (drugim rečima, ako želite da delite upit sa bilo kojim od preostalih objekata).

Ugrađeni upiti se podrazumevano kreiraju kada koristite alatke Dizajn izveštaja, Prazan izveštaj, ili Oznake, opisane u sledećem odeljku. Ugrađeni upiti se takođe kreiraju i pomoću čarobnjaka za izveštaje, pod uslovom da izaberete podatke iz više od jedne tabele za vaš izveštaj. Ako izaberete podatke iz samo jedne tabele, čarobnjak za izveštaje povezuje izveštaj direktno sa tom tabelom.

Takođe možete kreirati ugrađeni upit i kopiranjem SQL izjave iz imenovanog upita koji je otvoren u SQL prikazu, a zatim nalepljivanjem SQL izjave u svojstvo izvora zapisa izveštaja. Da biste otvorili imenovani upit u SQL prikazu:

 1. Desnim tasterom miša kliknite na upit u oknu za navigaciju i zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati, kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku SQL prikaz.

Vrh stranice

Kako alatke za izveštaje kreiraju izvore zapisa

Da biste kreirali izveštaju u Accessu, kliknite na jednu od alatki u grupi Izveštaji kartice Kreiranje. Zavisno od toga kako koristite alatke, svaka alatka će kreirati jedan od tri tipa izvora zapisa opisanih u prethodnom odeljku.

Sledeća tabela opisuje funkciju svake alatke i pokazuje koji se tipovi izvora zapisa podrazumevano kreiraju.

Alatka

Opis

Podrazumevani tip izvora zapisa

Izveštaj

Kreira jednostavan, tabelarni izveštaj koji sadrži sva polja u izvoru podataka.

Tabela ili imenovani upit, koje morate izabrati u oknu za navigaciju pre nego što kliknete na alatku.

Dizajn izveštaja

Otvara prazan izveštaj u prikazu dizajna, u koji možete dodati polja i kontrole koje želite.

Ugrađeni upit, ako prevučete polja iz okna zadatka „Lista polja“ u izveštaj. Takođe možete izabrati tabelu ili imenovani upit iz padajuće liste „Izvor zapisa“ koja se nalazi na listu sa svojstvima.

Prazan izveštaj

Otvara prazan izveštaj u prikazu rasporeda i prikazuje okno zadatka „Lista polja“. Dok prevlačite polja iz okna „Lista polja“ u izveštaj, Access kreira ugrađeni upit i skladišti ga u svojstvu izveštaja „Izvor zapisa“.

Ugrađeni upit, ako prevučete polja iz okna zadatka „Lista polja“ u izveštaj. Takođe možete izabrati tabelu ili imenovani upit iz padajuće liste „Izvor zapisa“ koja se nalazi na listu sa svojstvima.

Čarobnjak za izveštaje

Prikazuje čarobnjak sa više koraka koji vam omogućava da navedete polja, nivoe grupisanja/sortiranja i opcije rasporeda. Čarobnjak kreira izveštaj na osnovu vaših izbora.

Ugrađeni upit, ako izaberete polja iz više od jedne tabele. Ako izaberete polja iz samo jedne tabele, Access će koristiti tu tabelu kao izvor zapisa.

Oznake

Prikazuje čarobnjak koji vam omogućava da izaberete standardne ili prilagođene veličine oznaka, kao i koja polja želite da prikažete i način njihovog sortiranja. Čarobnjak kreira izveštaj o oznakama na osnovu vaših izbora.

Tabela ili imenovani upit, koje morate izabrati pre nego što kliknete na alatku.

Napomena:  AlatkeDizajn izveštaja, Čarobnjak za izveštaje i Oznake sve kreiraju izveštaje o klijentima, koji nisu kompatibilni sa Veb bazama podataka. Za više informacija o Veb bazama podataka, pogledajte članak Uredite ili objavite lokaciju Veb baze podataka na SharePoint serveru.

Vrh stranice

Rad sa izvorima zapisa

Konvertujte izvor zapisa u ugrađeni upit

Bilo koji izveštaj koji je povezan sa tabelom ili imenovanim upitom može se izmeniti da bude povezan sa ugrađenim upitom umesto toga. Kao što je ranije pomenuto, ovo može pomoći u lakšem upravljanju bazom podataka tako što će izveštaji biti samostalniji i manje će zavisiti od dugih objekata. U zavisnosti od vašeg trenutnog tipa izvora zapisa, koristite jedan od sledećih metoda da biste ga konvertovali u ugrađeni upit:

1. metod: Kliknite na dugme „Napravi“

Ako je svojstvo „Izvor zapisa“ ime tabele, možete brzo kreirati ugrađeni upit klikom na dugme „Napravi“ u dijalogu svojstva „Izvor zapisa“.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na izveštaj koji želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda.

 2. Desnim tasterom miša kliknite bilo gde na izveštaj, a zatim kliknite Svojstva izveštaja.

 3. Na kartici Sve, kliknite u polje za svojstvo Izvor zapisa, a zatim kliknite na dugme „Napravi“ Slika dugmeta.

 4. Access pita da li želite da kreira upit koji se zasniva na tabeli. Kliknite na Dada biste nastavili.

  Access će otvoriti alat za izradu upita i dodati tabelu koja se prvobitno nalazila u svojstvu „Izvor kontrole“.

 5. Dodajte polja u koordinatnu mrežu upita tako što ćete kliknuti dvaput na svako ime polja koje želite da bude u izveštaju. Ovo morate uraditi za sva polja koja želite da budu prikazana u izveštaju.

 6. Da biste dodali polja iz povezanih tabela ili upita:

  1. Na kartici Dizajn , u grupi Podešavanje upita kliknite na dugme Dodaj tabele (Prikaži tabelu u Access 2013 ).

  2. Izaberite tabelu ili upit koji želite da dodate.

  3. Uverite se da su tabele i upiti koje ste dodali logično spojeni. Na primer, polje ID tabele klijenta će verovatno imati liniju spajanja kojom je on povezan sa poljem „CustomerID“ tabele „Porudžbine“. Možete kreirati linije spajanja prevlačenjem imena polja iz jedne tabele ili upita u ime polja u drugoj tabeli ili upitu.

   Za više informacija o kreiranju upita, pogledajte članak Uvod u upite.

  4. Dodajte polja u koordinatnu mrežu upita tako što ćete kliknuti dvaput na svako ime polja koje želite da bude u izveštaju. Ovo morate uraditi za sva polja koja želite da budu prikazana u izveštaju.

 7. Da biste testirali vaš upit:

  1. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

  2. Da biste se vratili u prikaz dizajna, na kartici Dizajn, u grupi Rezultati, kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 8. Kada ste zadovoljni sa podacima koje je upit vratio kao podacima koje želite u izveštaju, na karticiDizajn, u grupi Zatvori, izaberite stavku Zatvori.

 9. Kliknite na dugmeDa da biste sačuvali promene u SQL izjave i ažurirali svojstvo.

Napomena:  Ako upit ne sadrži sva polja koja su korištena u izveštaju, Access će zatražiti vrednost parametra za svako polje koje nedostaje. Možete izbrisati referencu na polju u izveštaju ili da koristite proceduru u okviru Uredite ugrađeni upit da biste dodali polja koja nedostaju u upit.

2. metod: Dodajte polje iz povezane tabele koristeći listu polja

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na izveštaj koji želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda.

 2. Ako okno „Lista polja“ već nije prikazano, na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.

 3. Ako je svojstvo Prikaži sve tabele prikazano na vrhu liste polja, kliknite na njega da biste prikazali polja u povezanim tabelama i ostalim tabelama.

 4. U okviru Polja dostupna u srodnim tabelama, razvijte tabelu i prevucite jedno od njenih polja u izveštaj.

  Access menja izvor zapisa u ugrađeni upit koji sadrži polje koje ste dodali. Možete da nastavite da dodajete polja na ovaj način, ili da uradite ugrađeni upit koristeći proceduru u Uredite ugrađeni upit.

3. metod: Kopirajte i nalepite SQL iz imenovanog upita

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na upit koji sadrži SQL izjavu koju želite da kopirate, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaži, a zatim izaberite stavku SQL prikaz.

 3. Kopirajte tekst u SQL oknu, a zatim zatvorite upit bez čuvanja.

 4. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na izveštaj u koji želite da dodate ugrađeni upit, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda.

 5. Ako list sa svojstvima nije već prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 6. Na karticiSve, izaberite tekst koji se nalazi u svojstvu Izvor zapisa, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P da biste nalepili SQL u polje za svojstvo.

Napomena:  Ako novi upit ne sadrži sva polja korišćena u izveštaju, Access će zatražiti vrednost parametra za svako polje koje nedostaje. Možete izbrisati referencu na polje u izveštaju ili da koristite proceduru u okviru Uredite ugrađeni upit da biste dodali polja koja nedostaju u izveštaj.

4. metod: Kopirajte i nalepite SQL iz drugog obrasca ili izveštaja

Možete kopirati ugrađeni upit direktno iz svojstva „Izvor zapisa“ jednog objekta u drugi. Na taj način, ako drugi obrazac ili izveštaj sadrži ugrađeni upit koji vraća podatke koje želite, lako će moći ponovo da se koristi za izveštaj na kojem radite.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj koji sadrži ugrađenu SQL izjavu koju želite da kopirate, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Desnim tasterom miša kliknite bilo gde na obrascu ili izveštaju, a zatim izaberite stavku Svojstva obrasca ili Svojstva izveštaja.

 3. Na karticiSve, izaberite ceo tekst SQL izjave u polju za svojstvo Izvor zapisa, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C da biste ga kopirali.

 4. Zatvorite obrazac ili izveštaj bez čuvanja.

 5. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na izveštaj u koji želite da dodate ugrađeni upit, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda.

 6. Desnim tasterom miša kliknite bilo gde na izveštaj, a zatim izaberite stavku Svojstva izveštaja.

 7. Na karticiSve, izaberite tekst koji se nalazi u svojstvu Izvor zapisa, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P da biste nalepili SQL u svojstvo.

Napomena:  Ako novi upit ne sadrži sva polja korišćena u izveštaju, Access će zatražiti vrednost parametra za svako polje koje nedostaje. Možete izbrisati referencu na polje u izveštaju ili da koristite sledeću proceduru (Uredite ugrađeni upit) da biste dodali polja koja nedostaju u izveštaj.

Uredite ugrađeni upit

Kako se vaša baza podataka povećava, možda ćete morati da izmenite izvor zapisa za izveštaj, na primer, da dodate još polja u izveštaj. Koristite ovu proceduru da biste otvorili izvor zapisa u alatu za izradu upita:

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na izveštaj koji sadrži ugrađeni upit koji želite da uredite, a zatim izaberite stavkuPrikaz rasporeda.

 2. Desnim tasterom miša kliknite bilo gde na izveštaj, a zatim izaberite stavku Svojstva izveštaja.

 3. Na kartici Sve, kliknite u polje za svojstvo Izvor zapisa, a zatim kliknite na dugme Napravi Slika dugmeta.

  Access otvara upit u izradi upita.

 4. Po potrebi uredite upit, a zatim na kartici Dizajn, u grupi Zatvori, izaberite stavku Zatvori.

 5. Kliknite na dugme Da da biste sačuvali promene i ažurirali svojstvo.

  Access zatvara alat za izradu upita. Sve promene izvršene u alatu za izradu upita će se odraziti na SQL izjavu u svojstvu Izvor zapisa.

Više informacija o kreiranju upita potražite u članku Uvod u upite.

Sačuvajte ugrađeni upit kao imenovani upit

Možda ćete odlučiti da ugrađeni upit, koji služi kao izvor zapisa za izveštaj, može biti koristan i u druge svrhe. U tom slučaju, možete ga sačuvati kao imenovani upit koji će biti dostupan drugim objektima za korišćenje.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na izveštaj koji sadrži ugrađeni upit, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda.

 2. Desnim tasterom miša kliknite bilo gde na izveštaj, a zatim izaberite stavku Svojstva izveštaja.

 3. Na kartici Sve, kliknite u polje za svojstvo Izvor zapisa, a zatim kliknite na dugme Napravi Slika dugmeta.

  Access otvara upit u izradi upita.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Zatvori, kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 5. U dijalogu Sačuvaj kao, otkucajte ime upita u gornji dijalog, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Access će sačuvati upit kao imenovani upit u oknu za navigaciju.

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Zatvori, kliknite na dugme Zatvori.

  Access će vas pitati da li želite da sačuvate promene izvršene u ugrađenom upitu, čak i ako ga niste menjali. U većini slučajeva treba da kliknete na dugme Ne da biste zatvorili alat za izradu upita. Međutim, ako ste izvršili promene za koje želite da budu prikazane u izveštaju ugrađenog upita, kliknite na dugme Da.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×