Pregled obrazaca, kontrola obrazaca i ActiveX kontrola na radnom listu

Važno: Ova funkcija nije dostupna u sistemu Office na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows RT. Želite da vidite koju verziju sistema Office koristite?

Primeri obrazaca radnog lista pomoću obrazaca i mnogih kontrola i objekata koje možete da im dodate, možete da im olakšate unos podataka na radnim listovima i da poboljšate izgled radnih listova. Ovo možete sami uraditi uz malo korišćenje ili bez korišćenja koda programa Microsoft Visual Basic za aplikacije (VBA).

Obrazac radnog lista nije isto što i Excel predložak. Predložak je unapred oblikovana datoteka koja vam pomaže da započnete kreiranje radne sveske koja izgleda baš kako želite. Obrazac sadrži kontrole, na primer okvire ili padajuće liste koje mogu osobama koje koriste radi list olakšati unos ili uređivanje podataka. Da biste saznali više o predlošcima koje možete da preuzmete, pogledajte članak Excel predlošci.

Šta je to obrazac?

Obrazac, bilo odštampan ili na mreži, je dokument dizajniran standardnim strukturom i oblikom koji olakšava hvatanje, organizovanje i uređivanje informacija.

 • Odštampani obrasci sadrže uputstva, oblikovanje, oznake i razmake za pisanje ili kucanje podataka. Excel i Excel predloške možete da koristite za kreiranje odštampanih obrazaca.

 • Obrasci na mreži sadrže iste funkcije kao i odštampani obrasci. Pored toga, obrasci na mreži sadrže kontrole. Kontrole su objekti koji prikazuju podatke ili im olakšavaju unošenje ili uređivanje podataka, obavljanje radnje ili izbor. Generalno, kontrole olakšavaju korišćenje obrasca. Primeri uobičajenih kontrola uključuju okvire sa listama, dugmad opcija i komandnu dugmad. Kontrole takođe mogu pokretati dodeljene makroe i odazivati se na događaje, na primer na klikove mišem, pokretanjem koda programa Visual Basic for Applications (VBA).

Možete da koristite Excel na nekoliko načina da biste kreirali odštampane i mrežne obrasce.

Tipovi Excel obrazaca

Postoji nekoliko tipova obrazaca koje možete kreirati u programu Excel: obrasci sa podacima, radni listovi koji sadrže kontrole obrasca, ActiveX kontrole i VBA korisnički obrasci. Svaki tip kontrole možete koristiti sam ili ih možete kombinovati na različite načine da biste kreirali rešenje koje vam odgovara.

Obrazac sa podacima

obrazac s podacima obezbeđuje praktičan način unosa ili prikaza jednog kompletnog reda sa informacijama u opsegu ili tabeli bez horizontalnog pomeranja. Možda ćete uvideti da upotreba obrasca sa podacima može olakšati unos podataka u odnosu na premeštanje iz kolone u kolonu ukoliko imate više kolona sa podacima nego što je moguće prikazati na ekranu. Koristite obrazac sa podacima kada je jednostavan obrazac okvira za tekst koji navodi naslove kolona kao oznake dovoljan i nisu vam potrebne složene ili prilagođene funkcije obrasca, na primer okvir sa listom ili dugme rotacije.

Primer tipičnog obrasca sa podacima Excel može automatski generisati ugrađene obrasce sa podacima za opseg ili tabela. Obrasci sa podacima prikazuju sva zaglavlja kolona kao oznake u jednom dijalogu. Svaka oznaka ima susedni prazan okvir za tekst u koji možete uneti podatke za svaku kolonu, najviše 32 kolone. U obrascu sa podacima možete da unesete nove redove, pronađete redove tako što ćete da se navigacija ili (na osnovu sadržaja ćelije) ažurirate redove i izbrišete redove. Ako ćelija sadrži formula, rezultat formule se prikazuje u obrascu sa podacima, ali formulu ne možete promeniti pomoću obrasca sa podacima.

Radni list sa kontrolama obrasca i ActiveX kontrolama

Radni list je tip obrasca koji vam omogućava da unesete i prikažete podatke na koordinatnoj mreži, a postoji nekoliko funkcija za kontrolu koje su već ugrađene u Excel radne listove, kao što su komentari i Validacija podataka. Ćelije liиe na okvire za tekst u koje možete da ih unesete i oblikujete na različite načine. Ćelije se često koriste kao oznake i prilagođavajući visinu i širinu i Objedinjavanje ćelija, možete da učinite da se radni list ponaša kao jednostavni obrazac za unos podataka. Druge funkcije kao što su kontrole, kao što su Komentari ćelija, hiperveze, slike u pozadini, provera valjanosti podataka, uslovno oblikovanje, Ugrađeni grafikoni i automatski filter mogu da naprave da se radni list ponaša kao napredni obrazac.

Za dodatnu fleksibilnost, možete da dodate kontrole i druge crteže u podloga za crtanje radnog lista i da ih kombinujete sa ćelijama radnog lista. Na primer, možete da koristite kontrolu okvira sa listom da biste korisniku olakšali da izabere sa liste stavki. Ili možete da koristite kontrolu dugmeta za okretanje da biste korisniku olakšali da unese broj.

Budući da se kontrole i objekti skladište na podlozi za crtanje, možete ih prikazati ili pregledati duž povezanog teksta koji je nezavisan u odnosu na granice redova i kolona ne menjajući raspored koordinatne mreže ili tabele sa podacima na radnom listu. Najčešće veliki broj ovih kontrola takođe može da se poveže sa ćelijama na radnom listu i ne zahteva VBA kôd za funkcionisanje. Možete podesiti svojstva koja određuju da li će kontrola slobodno plutati ili će se pomerati i menjati veličinu zajedno sa ćelijom. Na primer, možda imate polje za potvrdu za koje želite da se pomera zajedno sa osnovnom ćelijom pri sortiranju opsega. Međutim, ako imate okvir sa listom koji uvek želite da zadržite na određenoj lokaciji, verovatno ne želite da se on pomera zajedno sa osnovnom ćelijom.

Excel ima dva tipa kontrola: kontrole obrasca i ActiveX kontrole. Pored ovih skupova kontrola, možete da dodate i objekte iz alatki za crtanje, kao što su automatski oblici, WordArt, SmartArt grafika ili okviri za tekst.

Sledeći odeljci opsuju ove kontrole i nacrtane objekte i detaljnije objašnjavaju rad sa njima.

Kontrole obrasca

Kontrole obrasca su originalne kontrole koje su kompatibilne sa starijim verzijama programa Excel, počevši od programa Excel verzije 5.0. Kontrole obrasca su takođe dizajnirane za upotrebu u XLM listovima sa makroima.

Kontrole obrasca koristite kada želite na jednostavan način da uputite na podatke u ćeliji i budete u interakciji sa njima ne koristeći VBA kôd i kada želite da dodate kontrole na listove sa grafikonima. Na primer, kada dodate kontrolu okvira sa listom u radni list i povežete je sa ćelijom, možete da vratite numeričku vrednost za trenutnu poziciju izabrane stavke u kontroli. Zatim tu numeričku vrednost možete koristiti u vezi sa funkcijom INDEX da biste sa liste izabrali razne stavke.

Pomoću kontrola obrasca takođe možete pokretati makroe. Kontroli možete priložiti postojeći makro ili napisati ili snimiti novi makro. Kada korisnik obrasca klikne na kontrolu, kontrola pokreće makro.

Međutim, ove kontrole ne mogu da se dodaju u Userobrasce, koje se koriste za kontrolisanje događaja ili modificirane za pokretanje Veb skripti na Veb stranicama.

Rezime kontrola obrasca

Ime dugmeta

Primer

Opis

Slika dugmeta

Oznaka

Primer kontrole oznake obrasca

Identifikuje svrhu ćelije ili okvira sa tekstom ili prikazuje opisni tekst (na primer, naslovi, natpisi, slike) ili kratka uputstva.

Slika dugmeta

Okvir za grupisanje

Primer kontrole okvira za grupisanje na traci sa alatkama „Obrasci“

Grupiše srodne kontrole u jednu vizuelnu jedinicu u okviru pravougaonika sa opcionalnom oznakom. Obično se grupišu dugmad opcija, polja za potvrdu ili veoma srodan sadržaj.

Slika dugmeta

Dugme

Primer kontrole dugmeta na traci sa alatkama „Obrasci“

Pokreće makro koji izvršava radnju kada korisnik klikne na njega. Dugme se takođe naziva dugme pritiska.

Slika dugmeta

Polje za potvrdu

Primer kontrole polja za potvrdu na traci sa alatkama „Obrasci“

Uključuje ili isključuje vrednost koja ukazuje na suprotnu i jasnu opciju. Možete potvrditi izbor u više polja za potvrdu na radnom listu ili u okviru za grupisanje. Polje za potvrdu ima neko od tri stanja: u njemu je potvrđen izbor (uključeno je), u njemu je opozvan izbor (isključeno je) i mešovito što označava kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kao kod višestrukog izbora).

Slika dugmeta

Dugme opcije

Primer kontrole dugmeta opcije na traci sa alatkama „Obrasci“

Omogućava jedan izbor u okviru ograničenom skupu obostrano isključenih izbora; dugme opcije obično se nalazi u okviru za grupisanje ili u okviru. Dugme opcije ima neko od tri stanja: izabrano je (uključeno je), njegov izbor je opozvan (isključeno je) i mešovito što označava kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kao kod višestrukog izbora). Dugme opcije se naziva i radio dugme.

Slika dugmeta

Okvir sa listom

Primer kontrole okvira sa listom obrasca

Prikazuje listu nekih stavki teksta sa koje korisnik može da napravi izbor. Okvir sa listom koristite za prikazivanje velikog broja opcija koje se razlikuju po broju ili sadržaju. Postoje tri tipa okvira sa listom:

 • Okvir sa listom za jedan izbor omogućava samo jednu opciju. U ovom slučaju okvir sa listom podseća na grupu dugmadi opcija, osim što okvir sa listom može efikasnije da upravlja velikim brojem stavki.

 • Okvir sa listom za višestruki izbor omogućava jednu opciju ili kontinualne (susedne) opcije.

 • Okvir sa listom za prošireni izbor omogućava jednu opciju, kontinualne opcije i nekontinualne (nesusedne) opcije.

Slika dugmeta

Kombinovani okvir

Primer kontrole kombinovanog okvira obrasca

Kombinuje okvir za tekst sa okvirom sa listom i kreira okvir sa padajućom listom. Kombinovani okvir je kompaktniji od okvira sa listom, ali zahteva da korisnik klikne na strelicu nadole da bi se prikazala lista stavki. Kombinovani okvir koristite da biste korisniku omogućili da otkuca stavku ili odabere samo jednu stavku sa liste. Kontrola prikazuje trenutnu vrednost u okviru za tekst bez obzira na način na koji je ta vrednost uneta.

Slika dugmeta

Traka za pomeranje

Primer kontrole trake za pomeranje na traci sa alatkama „Obrasci“

Vrši pomeranje kroz opseg vrednosti kada kliknete na strelice za pomeranje ili prevučete okvir za pomeranje. Pored toga, možete se pomerati kroz stranicu (unapred postavljen interval) sa vrednostima tako što ćete kliknuti na oblast između okvira za pomeranje i neke od strelica za pomeranje. Obično korisnik takođe može otkucati tekstualnu vrednost direktno u povezanoj ćeliji ili okviru za tekst.

Slika dugmeta

Dugme rotacije

Primer kontrole dugmeta rotacije na traci sa alatkama „Obrasci“

Povećava ili smanjuje vrednost, na primer, pomak broja, vreme ili datum. Da biste povećali vrednost, kliknite na strelicu nagore, a da biste smanjili vrednost, kliknite na strelicu nadole. Obično korisnik takođe može otkucati tekstualnu vrednost direktno u povezanoj ćeliji ili okviru za tekst.

Napomena: Sledeće kontrole nisu dostupne u Office Excel 2007 radnim sveskama. Ove kontrole se mogu koristiti samo u verzijama Excel verzije 5,0.

Ime dugmeta

Slika dugmeta tekstualno polje

Slika dugmeta kombinovani spisak – uređivanje

Slika dugmeta kombinovani padajuća lista

Slika dugmeta pokreće dijalog

ActiveX kontrole

ActiveX kontrole mogu da se koriste na obrascima radnog lista, sa ili bez upotrebe VBA koda i u VBA korisničkim obrascima. Uopšte uzev, ActiveX kontrole koristite kada su vam potrebni fleksibilniji zahtevi za dizajn od onih koje obezbeđuju kontrole obrasca. ActiveX kontrole imaju veliki broj svojstava koja možete koristiti da biste prilagodili njihov izgled, ponašanje, fontove i druge karakteristike.

Takođe možete kontrolisati različite događaje do kojih dolazi kada ste u interakciji sa ActiveX kontrolom. Na primer, možete vršiti razne radnje u zavisnosti od opcije koju korisnik izabere u kontroli okvira sa listom ili izvršiti upit u bazi podataka da biste kombinovani okvir popunili stavkama kada korisnik klikne na dugme. Pored toga, možete napisati makroe koji se odazivaju na događaje povezane sa ActiveX kontrolama. Kada je korisnik obrasca u interakciji sa kontrolom, vaš VBA kôd se pokreće da bi obradio događaje do kojih dolazi za tu kontrolu.

Računar takođe sadrži veliki broj ActiveX kontrola koje je instalirao Excel i drugi programi, na primer Calendar Control 12.0 i Windows Media Player.

Važno: Ne mogu sve ActiveX kontrole da se koriste direktno na radnim listovima; Neki mogu da se koriste samo u Visual Basic for Applications (VBA) korisnim obrascima. Ako pokušate da dodate neku od ovih određenih ActiveX kontrola u radni list, Excel prikazuje poruku "nije moguće umetnuti objekat".

Međutim, ActiveX kontrole nije moguće dodati u listove sa grafikonima iz korisničkog interfejsa ili u XLM listove sa makroima. Ne možete da dodelite makro da se pokreće direktno iz ActiveX kontrole na isti način kao i iz kontrole obrasca.

Rezime ActiveX kontrola

Ime dugmeta

Primer

Opis

Slika dugmeta

Polje za potvrdu

Primer ActiveX kontrole polja za potvrdu

Uključuje ili isključuje vrednost koja ukazuje na suprotnu i jasnu opciju. Možete istovremeno potvrditi izbor u više polja za potvrdu na radnom listu ili u okviru za grupisanje. Polje za potvrdu ima neko od tri stanja: u njemu je potvrđen izbor (uključeno je), u njemu je opozvan izbor (isključeno je) i mešovito što označava kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kao kod višestrukog izbora).

Slika dugmeta

Okvir za tekst

Primer ActiveX kontrole okvira za tekst

Omogućava vam da u pravougaonom polju prikažete tekst ili podatke koji su povezani sa ćelijom. Okvir za tekst takođe može biti statično tekstualno polje koje predstavlja informacije samo za čitanje.

Slika dugmeta

Komandno dugme

Primer ActiveX kontrole komandnog dugmeta

Pokreće makro koji izvršava radnju kada korisnik klikne na njega. Komando dugme se takođe naziva dugme pritiska.

Slika dugmeta

Dugme opcije

Primer ActiveX kontrole dugmeta opcije

Omogućava jednu opciju u okviru ograničenog skupa opcija koje se međusobno isključuju, a obično se nalaze u okviru za grupisanje ili okviru. Dugme opcije ima neko od tri stanja: izabrano je (uključeno je), njegov izbor je opozvan (isključeno je) i mešovito što označava kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kao kod višestrukog izbora). Dugme opcije se naziva i radio dugme.

Slika dugmeta

Okvir sa listom

Primer ActiveX kontrole okvira sa listom

Prikazuje listu nekih stavki teksta sa koje korisnik može da napravi izbor. Okvir sa listom koristite za prikazivanje velikog broja opcija koje se razlikuju po broju ili sadržaju. Postoje tri tipa okvira sa listom:

 • Okvir sa listom za jedan izbor omogućava samo jednu opciju. U ovom slučaju okvir sa listom podseća na grupu dugmadi opcija, osim što okvir sa listom može efikasnije da upravlja velikim brojem stavki.

 • Okvir sa listom za višestruki izbor omogućava jednu opciju ili kontinualne (susedne) opcije.

 • Okvir sa listom za prošireni izbor omogućava jednu opciju, kontinualne opcije i nekontinualne (nesusedne) opcije.

Slika dugmeta

Kombinovani okvir

Primer ActiveX kontrole kombinovanog okvira

Kombinuje okvir za tekst sa okvirom sa listom i kreira okvir sa padajućom listom. Kombinovani okvir je kompaktniji od okvira sa listom, ali zahteva da korisnik klikne na strelicu nadole da bi se prikazala lista stavki. Koristite ga da biste korisniku omogućili da otkuca stavku ili odabere samo jednu stavku sa liste. Kontrola prikazuje trenutnu vrednost u okviru za tekst bez obzira na način na koji je ta vrednost uneta.

Slika dugmeta

Preklopno dugme

Primer ActiveX kontrole preklopnog dugmeta

Ukazuje na stanje, na primer „Da/ne“ ili režim, na primer „Uključeno/isključeno“. Menja se omogućeno i onemoguće stanje dugmeta kada se na njega klikne.

Slika dugmeta

Dugme rotacije

Primer ActiveX kontrole dugmeta rotacije

Povećava ili smanjuje vrednost, na primer, pomak broja, vreme ili datum. Da biste povećali vrednost, kliknite na strelicu nagore, a da biste smanjili vrednost, kliknite na strelicu nadole. Obično korisnik takođe može otkucati tekstualnu vrednost u povezanoj ćeliji ili okviru za tekst.

Slika dugmeta

Traka za pomeranje

Primer ActiveX kontrole trake za pomeranje

Vrši pomeranje kroz opseg vrednosti kada kliknete na strelice za pomeranje ili prevučete okvir za pomeranje. Pored toga, možete se pomerati kroz stranicu (unapred postavljen interval) sa vrednostima tako što ćete kliknuti na oblast između okvira za pomeranje i neke od strelica za pomeranje. Obično korisnik takođe može otkucati tekstualnu vrednost direktno u povezanoj ćeliji ili okviru za tekst.

Slika dugmeta

Oznaka

Primer ActiveX kontrole oznake

Identifikuje svrhu ćelije ili okvira sa tekstom, prikazuje opisni tekst (na primer, naslovi, natpisi, slike) ili obezbeđuje kratka uputstva.

Slika dugmeta

Slika

Primer ActiveX kontrole slike

Ugrađuje sliku, na primer rasterska slika, JPEG ili GIF.

Kontrola okvira

Primer ActiveX kontrole okvira za grupisanje

Pravougaoni objekat sa opcionalnom oznakom koji grupiše srodne kontrole u jednu vizuelnu jedinicu. Obično se u kontroli okvira grupišu dugmad opcija, polja za potvrdu ili veoma srodan sadržaj.

Napomena: Kontrola ActiveX okvira nije dostupna u odeljku ActiveX kontrole u komandi Insert . Međutim, možete dodati kontrolu iz dijaloga Više kontrola tako što ćete izabrati stavku Microsoft Forms 2.0 okvir.

Slika dugmeta

Više kontrola

Prikazuje listu dodatnih ActiveX kontrola koje su dostupne na računaru, a koje je moguće dodati u prilagođeni obrazac, na primer Calendar Control 12.0 i Windows Media Player. U ovom dijalogu možete i registrovati prilagođenu kontrolu.

Objekti alatki za crtanje

Primeri oblika Možda ćete u obrazac želeti da uključite i SmartArt grafike, oblike, WordArt i okvire za tekst. Ove objekte možete rotirati, preokrenuti, obojiti, promeniti im veličinu i kombinovati ih da biste kreirali još složenije oblike. Kada tekst otkucate direktno u objekat oblika ili okvira za tekst, tekst postaje deo tog objekta – ako rotirate ili preokrenete objekat, tekst se rotira ili preokreće zajedno sa njim. Za razliku od ActiveX kontrola, pojedinačnim rečima i znakovima u objektu možete dodeliti različite atribute, na primer veličinu i stil fonta. Ovim objektima možete dodeliti i makroe i dodati im hiperveze. Čak možete povezati tekst iz objekta oblika ili okvira za tekst sa ćelijom radnog lista i dinamički prikazati ažurirane vrednosti u tim objektima.

Rad sa kontrolama i objektima u obrascu radnog lista

Posle dodavanja obrazaca i ActiveX kontrola u obrazac radnog lista, obično želite da precizno podesite i prerasporedite kontrole na razne načine da biste kreirali obrazac dobrog dizajna prilagođen korisniku. Uobičajeni zadaci uključuju sledeće:

 • Kontrolisanje prikaza koordinatnih linija dok radite sa kontrolama i donošenje odluke o tome da li će korisniku biti prikazane koordinatne linije na završnom obrascu radnog lista.

 • Izbor i opoziv izbora kontrola tako da možete navesti svojstva ili napraviti dodatna prilagođavanja.

 • Uređivanje teksta u kontroli, kao što je natpis ili oznaka.

 • Grupisanje, kopiranje, premeštanje i poravnavanje kontrola da biste organizovali raspored obrasca radnog lista.

 • Promena veličine i oblikovanje kontrola da biste dobili željeni izgled.

 • Podešavanje položaja ili veličine kontrole u ćeliji.

 • Zaštita kontrola i povezanih ćelija u skladu sa određenim potrebama za zaštitu podataka.

 • Omogućavanje ili onemogućavanje štampanja kontrola kada se štampa obrazac radnog lista.

 • Brisanje kontrola koje se ne koriste.

Obrazac radnog lista možete dizajnirati sa ili bez koordinatnih linija ćelije u pozadini. Na primer, možda ćete želeti da isključite koordinatne linije ćelija, a zatim oblikovati sve ćelije pomoću iste boje ili šare ili čak koristiti sliku kao pozadinu lista. Da biste sakrili ili prikazali koordinatne linije, na kartici Prikaz , u grupi Prikaži/sakrij , opozovite ili potvrdite izbor u polju za potvrdu linije koordinatne mreže .

Utvrđivanje tipa kontrole na radnom listu

Budući da postoje različiti tipovi kontrola i objekata koje možete na jedinstven način izmeniti, možda nećete biti sigurni o kojem tipu kontrole je reč kada je pogledate. Da biste utvrdili tip kontrole (kontrola obrasca ili ActiveX kontrola), izaberite kontrolu i kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim prikažite priručni meni:

 • Ako priručni meni sadrži komandu Svojstva, kontrola predstavlja ActiveX kontrolu, a vi se nalazite u režimu za dizajniranje.

 • Ako priručni meni sadrži komandu Dodela makroa, kontrola predstavlja kontrolu obrasca.

  Savet: Da biste otvorili odgovarajući priručni meni za kontrolu obrasca okvira za grupisanje, uverite se da ste izabrali perimetar umesto unutrašnjosti polja za grupisanje.

 • Ako priručni meni sadrži komandu Uredi tekst, objekat predstavlja nacrtani objekat.

VBA korisnički obrasci

Za maksimalnu fleksibilnost, možete da kreirate Userobrasce, koji su prilagođeni dijalozi, koji najčešće imaju neke ActiveX kontrole. Korisničke obrasce činite dostupnim iz VBA koda koji kreirate u programu Visual Basic Editor. Koraci visokog nivoa za kreiranje korisničkog obrasca su sledeći:

 1. Umetnite korisnički obrazac u VBA projekat radne sveske. Možete da pristupite vibaproject radne sveske tako što ćete prvo prikazati Visual Basic Editor (pritisnite kombinaciju tastera ALT + F11), a zatim u meniju Umetanje izaberite stavku userform.

 2. Napišite proceduru za prikaz korisničkog obrasca.

 3. Dodajte ActiveX kontrole.

 4. Izmenite svojstva za ActiveX kontrole.

 5. Napišite procedure rukovaoca događajima za ActiveX kontrole.

Pomoću korisničkih obrazaca možete i da koristite funkcionalnost napredne forme,. Na primer, programski možete dodati zasebno dugme opcije za svako slovo abecede ili možete dodati polje za potvrdu za svaku stavku na velikoj listi datuma i brojeva.

Pre kreiranje korisničkog obrasca, razmotrite korišćenje ugrađenih dijaloga dostupnih iz programa Excel koji mogu odgovarati vašim potrebama. Ovi ugrađeni dijalozi uključuju VBA funkcije InputBox i MsgBox, Excel metod InputBox, metod GetOpenFilename, metod GetSaveAsFilename i objekat „Dijalozi“ objekta Aplikacija koji sadrži sve ugrađene Excel dijaloge.

Dodatne informacije potražite u članku Microsoft Office Excel centar za projektante.

Vrh stranice

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×