Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovi uslovi licenciranja predstavljaju ugovor između korporacije Microsoft (ili nekog njenog promotera u zavisnosti od toga gde živite) i vas. Pročitajte ih. Oni se primenjuju na preliminarnu verziju softvera koji je naveden iznad, što obuhvata i medij na kojem ste ga primili, ako postoji. Uslovi se takođe primenjuju na Microsoft

 • ispravke,

 • dodaci,

 • internet usluge i

 • usluge podrške

za ovaj softver, osim ako drugi uslovi ne prate ove stavke. Ako prate, primenjivaće se ti uslovi.

Korišćenje ovog softvera će značiti da prihvatate ove uslove. Ako ih ne prihvatate, nemojte koristiti ovaj softver.

Kao što je opisano u nastavku, korišćenje samo nekih funkcija će takođe predstavljati vaš pristanak na prenos određenih standardnih informacija o računaru za internet usluge.

Ako poštujete ove uslove licenciranja, imate sledeća prava.

 1. INSTALACIJA I PRAVA KORIŠĆENJA.

 2. Instalacija i korišćenje. Možete da instalirate i koristite jednu kopiju aplikacije na najviše pet (5) Windows 8 uređaja koji su povezani sa Microsoft nalogom koji je povezan sa vašim nalogom iz Windows prodavnice.

 3. USLUGE ZASNOVANE NA INTERNETU. Korporacija Microsoft pruža usluge zasnovane na internetu uz softver. Ona može da ih promeni ili otkaže u bilo kom trenutku.

 4. Pristanak na usluge zasnovane na internetu. Funkcije softvera opisane u nastavku i u izjavi o privatnosti za OneNote putem interneta se povezuju sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga. U nekim slučajevima nećete dobiti zasebno obaveštenje kada se povežu. U nekim slučajevima možete da isključite te funkcije ili da ih ne koristite. Dodatne informacije o ovim funkcijama potražite u dokumentu Izjava o privatnosti za OneNote. Korišćenjem tih funkcija pristajete na prenos tih informacija. Microsoft ne koristi ove informacije kako bi vas identifikovao ili stupio u vezu sa vama.

 5. Informacije o računaru. Sledeće funkcije koriste internet protokole, koji šalju odgovarajuće sistemske informacije o računaru, kao što su adresa internet protokola, tip operativnog sistema, pregledač i ime i verzija softvera koji koristite, kao i šifra jezika na uređaju na kom ste instalirali softver. Korporacija Microsoft koristi ove informacije da bi vam omogućila usluge zasnovane na internetu.

  • Program za obogaćivanje korisničkog iskustva (CEIP). Ovaj softver koristi CEIP. CEIP automatski šalje Microsoft informacije o hardveru i kako možete da koristite ovaj softver. Ne koristimo ove informacije da biste identifikovali ili kontakt sa vama. CEIP će takođe povremeno preuzmite malu datoteku na svoj računar. Ova datoteka pomaže nam da prikupi informacije o problemima koji imate pri korišćenju softvera. Kada budu dostupne, nove pomoćne informacije o greškama mogu takođe automatski preuzeti. Saznajte više o programu CEIP.

  • Funkcije veb sadržaja. Funkcije u softveru mogu da preuzmu srodan sadržaj od korporacije Microsoft i obezbede vam ga. Da bi obezbedile sadržaj, te funkcije korporaciji Microsoft šalju tip operativnog sistema, ime i verziju softvera koji koristite, tip pregledača i šifru jezika na uređaju na kom ste instalirali softver. Primeri tih funkcija su clip art kolekcije, predlošci, obuka na mreži, pomoć na mreži, pomoć i Appshelp. Možete odabrati da ne koristite ove funkcije veb sadržaja.

 6. Upotreba informacija. Možemo koristiti informacije o računaru i CEIP informacije da bismo poboljšali softver i usluge. Možemo ih takođe deliti sa drugima, kao što su dobavljači hardvera i softvera. Oni mogu da koriste te informacije da bi poboljšali svoje proizvode koji rade sa Microsoft softverom.

 7. Zloupotreba usluga zasnovanih na internetu. Ove usluge ne možete da koristite na bilo koji način koji može da ih ošteti ili da druge spreči da ih koriste. Usluge ne smete da koristite da biste pokušali da dobijete neovlašćeni pristup bilo kojoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži na bilo koji način.

 8. PERIOD VAŽENJA. Period važenja ovog ugovora traje do komercijalnog plasiranja softvera, osim što Microsoft zadržava pravo da promeni ili prekine softver u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga. Softver može prestati da radi ako ažurirate ili promenite Windows 8 Consumer Preview uređaj ili ako pokušate da koristite softver na Windows 8 Consumer Preview uređaju sa drugačijim funkcijama ili tipom procesora. Vi ste odgovorni za pravljenje rezervne kopije podataka koje skladištite u softveru, uključujući sadržaj koji otpremate pomoću softvera. Ako se Windows prodavnica, softver ili neki sadržaj izmene ili prekinu, vaši podaci se mogu izbrisati ili možda nećete moći da preuzmete podatke koje ste uskladištili. Microsoft nije u obavezi da vam vrati podatke.

 9. PRELIMINARNA VERZIJA SOFTVERA. Ovaj softver je preliminarna verzija. Ona možde neće raditi kao što će raditi konačna verzija softvera. Možemo je promeniti u konačnoj, komercijalnoj verziji. Takođe ne moramo da izdamo komercijalnu verziju.

 10. POVRATNE INFORMACIJE. Ako korporaciji Microsoft šaljete povratne informacije o softveru, dajete korporaciji Microsoft licencu bez naplate za prava da koristi, deli i komercijalizuje povratne informacije na bilo koji način i u bilo koje svrhe. Trećim licima takođe dajete licencu bez nadoknade za sva prava nad patentima koja su potrebna njihovim proizvodima, tehnologijama i uslugama da bi koristile određene delove Microsoft softvera ili usluge koji sadrže povratne informacije, kao i da bi formirale interfejs sa njima. Nećete pružati povratne informacije koje podležu licenci koja zahteva da Microsoft licencira softver ili dokumentaciju trećim licima zato što su vaše povratne informacije uključene u njih. Ova prava važe i posle raskidanja ili isticanja ovog ugovora.

 11. OPSEG LICENCE. Softver se licencira, a ne prodaje. Ovaj ugovor vam samo pruža neka prava na korišćenje softvera. Korporacija Microsoft zadržava sva ostala prava. Osim ako vam zakon ne pruža veća prava uprkos ovom ograničenju, softver možete da koristite samo na način koji ovaj ugovor izričito dozvoljava. Pri tom morate poštovati sva tehnička ograničenja softvera koja vam dozvoljavaju da ga koristite samo na određeni način. Ne smete da

  • zaobilazite tehnička ograničenja softvera;

  • vršite reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera, osim i jedino u meri u kojoj zakon to izričito dozvoljava, uprkos ovom ograničenju;

  • napravite više kopija softvera nego što je navedeno u ovom ugovoru ili što dozvoljava zakon, uprkos ovom ograničenju;

  • objavite softver da bi ga drugi kopirali;

  • iznajmljujete, dajete pod zakup ili pozajmljujete softver;

  • prenosite softver ili ovaj ugovor na bilo koje treće lice; odnosno

  • koristite softver za komercijalne usluge hostinga softvera.

 12. Ograničenja izvoza. Softver podleže sad izvoz zakona i propisa. Moraju da budu usaglašene sa svim domaćem i izvoz zakona i propisa koji se odnose na softver. Ovi zakoni uključuju ograničenja odredišta, krajnjim korisnicima i upotrebom. Dodatne informacije potražite u članku Izvoz Microsoft Veb lokaciju.

 13. USLUGE PODRŠKE. Pošto se ovaj softver pruža u „viđenom stanju”, možda nećemo pružati usluge podrške za njega.

 14. CELOKUPNOST UGOVORA. Ovaj ugovor i uslovi za dodatke, ažuriranja, internet usluge i usluge podrške koje koristite predstavljaju ceo ugovor za softver i usluge podrške.

 15. PRIMENJIVO PRAVO.

 16. Sjedinjene Države. Ako ste aplikaciju nabavili u Sjedinjenim Državama, zakon države Vašington reguliše tumačenje ovog ugovora i primenjuje se na tužbe koje nastanu zbog kršenja ovog ugovora, bez obzira na sukob zakonskih načela. Zakoni države gde živite regulišu sve ostale tužbe, što obuhvata i tužbe zbog kršenja državnog zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju građanskopravnog delikta.

 17. Van Sjedinjenih Država. Ako ste softver nabavili u nekoj drugoj zemlji, relevantni su zakoni te zemlje.

 18. PRAVNO DEJSTVO. Ovaj ugovor opisuje izvesna zakonska prava. Moguće je da imate i druga prava po zakonima zemlje gde živite. Takođe možete da imate prava u odnosu na lice od kojeg ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja vaša prava koja imate po zakonima zemlje u kojoj živite ako to dati zakoni ne dozvoljavaju.

 19. ODRICANJE GARANCIJE. Softver se licencira „takav kakav jeste“. Vi snosite rizik njegovog korišćenja. Korporacija Microsoft ne daje izričite garancije, jemstva niti uslove. Prema lokalnim zakonima možete imati dodatna potrošačka prava ili zakonske garancije koje ovaj ugovor ne može da promeni. U meri dopuštenoj lokalnim zakonima, korporacija Microsoft isključuje sve podrazumevane garancije za podesnost za prodaju, podesnost za određenu namenu i nekršenje prava.

ZA AUSTRALIJU – Imate zakonske garancije prema australijskom Zakonu o zaštiti potrošača i ništa u ovim uslovima nije predviđeno da utiče na ta prava.

 1. OGRANIČENJE I IZUZIMANJE PRAVNIH LEKOVA I OŠTEĆENJA. Možete nadoknaditi samo direktne štete u iznosu od najviše 5,00 USD od korporacije Microsoft ili njenih dobavljača. Ne možete da nadoknadite nijednu drugu štetu, što obuhvata posledične štete, štete nastale usled gubitka profita, posebne, posredne ili slučajne štete.

Ovo ograničenje se primenjuje

 • na sve što je povezano sa softverom, uslugama, sadržajem (što obuhvata i kôd) na internet lokacijama nezavisnih proizvođača ili u njihovim programima i

 • na tužbe zbog kršenja ugovora, kršenje garancija, jemstva ili uslova, strogu odgovornost, nemar ili drugi delikt u meri u kojoj je to dopušteno primenjivim zakonom.

Ono se primenjuje čak i ako je korporacija Microsoft znala ili je trebalo da zna da postoji mogućnost nastanka štete. Gorenavedeno ograničenje ili izuzimanje možda ne važi za vas jer vaša zemlja možda ne dozvoljava izuzimanje ili ograničavanje nenamernih, posledičnih ili drugih šteta.

Napomena: Kako se ovaj softver distribuira u Kvebeku u Kanadi, ove uslove licenciranja možete pronaći ispod na francuskom.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Program za obogaćivanje korisničkog iskustva (CEIP). Ce logiciel korišćenje programu CEIP, ovde envoie automatiquement u Microsoft de informacije anonymes sur vaša matériel et la façon ne vas utilisez ce logiciel. Mi n'utilisons ne ces informacije afin de vas identifikator ou de vas contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur vaša ordinateur opozovete mali fichier. Fichier ce mi Permetu de skupljac de informacije sur de erreurs constatées Gospoda de l'utilisation de logiciel. Lorsque cela je moguće, de njih informacije d'aide concernant ke erreurs koja.nisu i znam téléchargées automatiquement. Sipaj plus d'informations sur CEIP consultez le lokacije www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. Ograničenja U L'EXPORTATION. Le logiciel je soumis u la réglementation américaine relativna u l'exportation. Vi devez vas conformer u toutes ke réglementations d ' et internationales rođaci aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent ke ograničenja sur ke odredišta, ke utilisateurs finaux et l'utilisation finala. Za plus d'informations consultez le lokacije www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×