Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Tasterske prečice opisane u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tastera na tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama ne mora u potpunosti odgovarati onome na američkoj tastaturi.

Za tasterske prečice u kojima istovremeno pritiskate više tastera, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+). Za tasterske prečice u kojima tastere pritiskate neposredno jedan za drugim, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su zarezom (,).

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P da biste odštampali ovu temu.

Da biste pretražili u ovoj temi, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F, otkucajte tekst za pretragu u polju, a zatim pritisnite taster ENTER.

Microsoft Word Web App tasterske prečice

Tasterske prečice u Word Web App veoma su slične tasterskim prečicama u programu Microsoft Word. Tasterske prečice navedene u ovom članku su za najčešće zadatke u programu Word Web App. Kompletnu listu tasterskih prečica u programu Word potražite u članku Tasterske prečice za Microsoft Word.

Prikaz za čitanje

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Idite na prikaz koji je dostupan softveru čitača ekrana i izboru sadržaja sa tastature (zahteva PDF čitač)

PRITISKAJTE TASTER TAB da biste došli do komande Generiši pristupačniji prikaz (novi prozor), enter

Da pronađete tekst

CTRL+F ili F3

Skrivanje okna za pretragu

ESC

Prebacivanje na kontrolu Zumiraj

CTRL+Z

Prebacivanje na kontrolu broja stranice

CTRL+G

Odlazak na određenu stranicu

Otkucajte broj stranice (u kontroli broja stranice)

Odštampaj

CTRL+P

Prikaz za uređivanje

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak sa trake na sadržaj dokumenta, i obrnuto

CTRL+F6 ili CTRL+SHIFT+F6

Prelazak sa dokumenta na karticu "Početak"

CTRL+[

Premeštanje sa komande "Uredi dokument" na nedavno korišćenu komandu trake

CTRL+]

Aktivacija druge kartice na traci

TAB, ENTER

Kretanje kroz komande na traci

TAB

Izvršavanje trenutno izabrane komande na traci

ENTER

Skupljanje i razvijanje trake

CTRL+F3

Pomeranje mesta umetanja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Nadesno za jedan znak

STRELICA NADESNO

Nalevo za jedan znak

STRELICA NALEVO

Nadesno za jednu reč

CTRL+STRELICA NADESNO

Nalevo za jednu reč

CTRL+STRELICA NALEVO

Nagore za jedan red

STRELICA NAGORE

Nadole za jedan red

STRELICA NADOLE

Nagore za jedan pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Nadole za jedan pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Početak reda

HOME

Kraj reda

END

Početak stranice

CTRL+HOME

Kraj stranice

CTRL+END

Izbor sadržaja: razvijanje izbora

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Nadesno za jedan znak

SHIFT+STRELICA NADESNO

Nalevo za jedan znak

SHIFT+STRELICA NALEVO

Nadesno za jednu reč

SHIFT+CTRL+STRELICA NADESNO

Nalevo za jednu reč

SHIFT+CTRL+STRELICA NALEVO

Nagore za jedan red

SHIFT+STRELICA NAGORE

Nadole za jedan red

SHIFT+STRELICA NADOLE

Nagore za jedan pasus

SHIFT+CTRL+STRELICA NAGORE

Nadole za jedan pasus

SHIFT+CTRL+STRELICA NADOLE

Do početka pasusa

SHIFT+HOME

Do kraja pasusa

SHIFT+END

Do početka dokumenta

SHIFT+CTRL+HOME

Do kraja dokumenta

SHIFT+CTRL+END

Ceo dokument

CTRL+A

Uređivanje sadržaja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Isecanje

CTRL+X

Kopiranje

CTRL+C

Lepljenje

CTRL+V

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Opoziv radnje

CTRL+Z

Ponavljanje radnje

CTRL+Y

Pomeranje sa jedne pogrešno otkucane reči na drugu

ALT+F7

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Podebljano

CTRL+B

Kurziv

CTRL+I

Podvučeno

CTRL+U

Lista sa znakovima za nabrajanje

CTRL+TAČKA

Levo poravnavanje

CTRL+L

Desno poravnavanje

CTRL+R

Poravnavanje po centru

CTRL+E

Ekvivalenti Windows i Mac tastature

Taster

Taster za izmenu

Windows

Mac

BACKSPACE

ALT

Backspace po reči

End

ALT

Premeštanje IP adrese na dno dokumenta/prikaza strukture

ENTER

ALT

Svojstva stranice u IE-u

TAB

CTRL-ALT

Prebacivač zadataka

Home

ALT

Idi na matičnu stranicu

Premesti IP adresu na vrh dokumenta/prikaza strukture

Levo

ALT

Vrati se u IE

Kretanje ulevo po reči

PageDn

ALT

Premesti IP adresu na dno dokumenta

PageUp

ALT

Premesti IP adresu na vrh dokumenta

Desno

ALT

Kretanje unapred u programu IE

Kretanje nadesno po reči

TAB

ALT

Prebacivanje između aplikacija

Loop pristupačnost (premešta fokus između korisničkog interfejsa pregledača i elemenata stranice)

Dole

ALT-SHIFT

Premeštanje trenutne stranice nadole za jednu poziciju u oknu za navigaciju

Bira od IP adrese do kraja pasusa

ENTER

ALT-SHIFT

Ceo ekran u IE-u

TAB

CTRL-ALT-SHIFT

Prebacivač zadataka

Levo

ALT-SHIFT

Izvlačenje

Izbor nalevo po reči

Desno

ALT-SHIFT

Uvlačenje

Izbor nalevo po reči

TAB

ALT-SHIFT

Prebacivanje između aplikacija

Loop pristupačnost (premešta fokus između korisničkog interfejsa pregledača i elemenata stranice)

Gore

ALT-SHIFT

Premeštanje trenutne stranice nadole za jednu poziciju u oknu za navigaciju

Bira od IP adrese do kraja pasusa

BACKSPACE

CMD

Backspace po reči

DELETE

CMD

Brisanje po reči

Dole

CMD

Premeštanje IP-a nadole za pasus

End

CMD

Premeštanje IP adrese na dno dokumenta/prikaza strukture

Home

CMD

Idite na vrh dokumenta/prikaza strukture (u programu Safari na Mac računaru ova se kreće do matične stranice pregledača)

Levo

CMD

Premeštanje IP adrese na početak reda (u programu Firefox na Mac računaru ovo će vratiti pregledač nazad na prethodnu stranicu)

Desno

CMD

Premeštanje IP adrese na kraj reda (u programu Firefox na Mac računaru ova opcija vodi pregledač unapred)

TAB

CMD

Task Switcher (like Windows Alt-Tab)

Gore

CMD

Premeštanje IP-a nagore za pasus

ESC

CMD-ALT

Upravljač zadacima (nametni napuštanje aplikacija)

Home

CMD-ALT

U programu Safari na Mac računaru ova navigacija vodi do matične stranice pregledača

Levo

CMD-ALT

U pregledaču Chrome na Mac računaru ova opcija se kreće između kartica pregledača

DELETE

CMD-SHIFT

Iin Firefox na Mac računaru ovo briše keš pregledača

Dole

CMD-SHIFT

Izbor nadole po pasusu

End

CMD-SHIFT

Izbor do dna dokumenta/stranice

Home

CMD-SHIFT

Izaberite stavku na vrhu dokumenta/stranice (u programu Safari na Mac računaru ova navigacija vodi do matične stranice pregledača)

Levo

CMD-SHIFT

Izbor do početka reda

Desno

CMD-SHIFT

Izbor do kraja reda

TAB

CMD-SHIFT

Task Switcher (like Windows Alt-Tab)

Gore

CMD-SHIFT

Izbor nagore po pasusu

ESC

CTRL-SHIFT

Upravljač zadacima

Desno

CTRL-SHIFT

Izbor desno po reči

Dole

CTRL

Premeštanje IP-a nadole za pasus

Premesti IP adresu na kraj reda

Levo

CTRL-SHIFT

Izbor nalevo po reči

ESC

CTRL

Otvaranje "Start" menija/početnog ekrana

DELETE

CTRL-ALT

Otvori meni zaključanog ekrana

Levo

CTRL

Premeštanje IP adrese nalevo za reč

Prikazuje kontrolnu tablu vidžeta

PageDn

CTRL

in Firefox and Chrome on Mac this switches between open tabs

PageUp

CTRL

in Firefox and Chrome on Mac this switches between open tabs

End

CTRL

Premeštanje IP adrese na kraj dokumenta/prikaza strukture

TAB

CTRL

Prebacivanje između otvorenih kartica

Prebacivanje između otvorenih kartica

Gore

CTRL

Premeštanje IP-a nagore za pasus

Premesti IP adresu na početak reda

BACKSPACE

CTRL-ALT

Backspace po reči

Backspace po slovo

Home

CTRL

Premeštanje IP adrese na početak dokumenta/prikaza strukture

Dole

CTRL-ALT

in IE this scrolls the page down

End

CTRL-ALT

in IE this scrolls to the bottom of the page

Home

CTRL-ALT

in IE this scrolls to the top of the page

PageDn

CTRL-ALT

in IE this scrolls down

PageUp

CTRL-ALT

in IE this scrolls up

Desno

CTRL

Premeštanje IP adrese nalevo za reč

Gore

CTRL-ALT

in IE this scrolls the page down

BACKSPACE

CTRL-ALT-SHIFT

Backspace po reči

Backspace po slovo

End

CTRL-ALT-SHIFT

in IE this scrolls to the bottom of the page

Home

CTRL-ALT-SHIFT

in IE this scrolls to the top of the page

PageDn

CTRL-ALT-SHIFT

in IE this scrolls down

PageUp

CTRL-ALT-SHIFT

in IE this scrolls up

ESC

ALT

Umanji prozor

Dole

CTRL-SHIFT

Izbor nadole po pasusu

Izbor do kraja reda

ESC

ALT-SHIFT

Umanji prozor

Home

CTRL-SHIFT

Izbor nagore po pasusu

Izbor do početka reda

Insert

Nijedno

Uđi u režim prekucavanja

TAB

CTRL-SHIFT

Prebacivanje između otvorenih kartica

Prebacivanje između otvorenih kartica

Gore

CTRL-SHIFT

Izbor nagore po pasusu

Izbor do početka reda

BACKSPACE

Nijedno

Backspace po slovo

Backspace po slovo

DELETE

Nijedno

Izbriši po slovo

Izbriši po slovo

Dole

Nijedno

Premeštanje IP-a nadole za red

Premeštanje IP-a nadole za red

End

Nijedno

Premesti IP adresu na kraj reda

Premesti IP adresu na kraj reda

ENTER

Nijedno

Umetni novi red

Umetni novi red

BACKSPACE

CTRL

Backspace po reči

Home

Nijedno

Premesti IP adresu na početak reda

U pregledačima Safari i Chrome ova radnja premešta IP adresu na početak pasusa

Levo

Nijedno

Premesti IP nalevo po slovo

Premesti IP nalevo po slovo

PageDn

Nijedno

Premeštanje IP adrese nadole za jedan ekran

Premeštanje IP adrese nadole za jedan ekran

PageUp

Nijedno

Premeštanje IP adrese nagore za jedan ekran

Premeštanje IP adrese nagore za jedan ekran

Desno

Nijedno

Premesti IP nadesno po slovo

Premesti IP nadesno po slovo

TAB

Nijedno

Uvlačenje ili navigacija do sledeće ćelije tabele

Uvlačenje, navigacija do sledeće ćelije tabele ili umetanje tabele

Gore

Nijedno

Premeštanje IP adrese nagore za jedan red

Premeštanje IP adrese nagore za jedan red

BACKSPACE

SHIFT

Backspace po slovo

Backspace po slovo

Dole

SHIFT

Izbor nadole po red

Izbor nadole po red

End

SHIFT

Izbor do kraja reda

Izbor do kraja reda

ENTER

SHIFT

Umetanje umekšanog preloma reda

Umetanje umekšanog preloma reda

Home

SHIFT

Izbor do početka reda

Izbor do početka reda

Levo

SHIFT

Izbor nalevo po slovo

Izbor nalevo po slovo

Desno

SHIFT

Izbor nadesno po slovo

Izbor nadesno po slovo

TAB

SHIFT

Izvlačenje, navigacija do prethodne ćelije tabele

Izvlačenje, navigacija do prethodne ćelije tabele

Gore

SHIFT

Izbor nagore po red

Izbor nagore po red

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×