Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Select a different account.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojih želite da se prijavite.

Mnogi korisnici su pronašli da im tasterske prečice pomažu da rade efikasnije. Korisnicima sa ograničenom pokretljivošću ili oštećenim vidom tasterske prečice predstavljaju osnovnu zamenu za korišćenje miša.

Napomena: Ova tema pretpostavlja da su korisnici JAWS isključili funkciju virtuelne meni trake.

Umetanje SmartArt grafike u Office dokument

 1. U programu Microsoft Office u koji želite da umetnete grafiku pritisnite taster Alt, zatim taster N, a potom taster M da biste otvorili dijalog Grafika SmartArt.

 2. Pritisnite taster Strelica nagore ili taster Strelica nadole da biste izabrali željeni tip grafike.

 3. Pritisnite taster Tab da biste prešli na okno zadataka „Raspored“.

 4. Pritisnite neki od tastera sa strelicama da biste izabrali željeni raspored.

 5. Pritisnite taster Enter da biste umetnuli izabrani raspored.

Da biste uradili to

Pritisnite

Izbor narednog elementa SmartArt grafike

taster Tab

Izbor prethodnog elementa SmartArt grafike

kombinacija tastera Shift+Tab

Izbor svih oblika

kombinacija tastera Ctrl+A

Uklanjanje fokusa sa izabranog oblika

taster Esc

Guranje izabranog oblika nagore

Strelica nagore

Guranje izabranog oblika nadole

Strelica nadole

Guranje izabranog oblika nalevo

Strelica nalevo

Guranje izabranog oblika nadesno

Strelica nadesno

Izmena teksta unutar izabranog oblika

Taster Enter ili F2, taster Esc da biste izašli iz oblika

Brisanje izabranog oblika

Taster Delete ili taster Backspace

Isecanje izabranog oblika

kombinacija tastera Ctrl+X ili kombinacija tastera Shift+Del

Kopiranje izabranog oblika

kombinacija tastera Ctrl+C

Lepljenje sadržaja ostave

kombinacija tastera Ctrl+V

Opozvali poslednje radnje

Ctrl+Z

Da biste uradili to

Pritisnite

Horizontalno uvećavanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nadesno

Horizontalno smanjivanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nalevo

Vertikalno uvećavanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nagore

Vertikalno smanjivanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nadole

Rotiranje izabranog oblika nadesno

kombinacija tastera Alt+Strelica nadesno

Rotiranje izabranog oblika nalevo

kombinacija tastera Alt+Strelica nalevo

Napomene: 

 • Pritisnite taster Ctrl uz bilo koju od gore navedenih prečica na tastaturi da biste primenili preciznija podešavanja.

 • Ove prečice na tastaturi se primenjuju na višestruke izbore kao da je svaka stavka izabrana zasebno.

Da biste uradili to

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

Strelica nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Strelica nadesno

Pomeranje za jedan red nagore

Strelica nagore

Pomeranje za jedan red nadole

Strelica nadole

Pomeranje za jednu reč nalevo

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nalevo

Pomeranje za jednu reč nadesno

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadesno

Pomeranje za jedan pasus nagore

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nagore

Pomeranje za jedan pasus nadole

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadole

Pomeranje na kraj reda

taster End

Pomeranje na početak reda

taster Home

Pomeranje na kraj okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+End

Pomeranje na početak okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+Home

Isecanje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+X

Kopiranje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+C

Lepljenje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+V

Premeštanje izabranog teksta nagore

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nagore

Premeštanje izabranog teksta nadole

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nadole

Opoziv poslednje radnje

kombinacija tastera Ctrl+Z

Brisanje jednog znaka ulevo

taster Backspace

Brisanje jedne reči ulevo

kombinacija tastera Ctrl+Backspace

Brisanje jednog znaka udesno

taster Delete

Brisanje jedne reči nadesno

kombinacija tastera Ctrl+Delete

Podizanje izabranog teksta

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nalevo

Spuštanje izabranog teksta

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nadesno

Provera pravopisa (nedostupno u programu Word).

F7

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F ili kombinacija tastera Ctrl+Shift+P

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Shift+>

Smanjivanje veličine fonta izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Shift+<

Naizmenična promena veličine slova izabranog teksta (mala slova, slova za naslov, velika slova).

kombinacija tastera Shift+F3

Primena podebljanog oblikovanja na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+B

Primena podvučenog oblikovanja na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+U

Primena kurzivnog oblikovanja na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+I

Primena indeksnog teksta na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+Znak jednakosti

Primena eksponentnog teksta na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+Shift+Znak plus

Podešavanje podizanja eksponentnog/indeksnog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Alt+Shift+>

Podešavanje spuštanja eksponentnog/indeksnog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Alt+Shift+<

Potpuno uklanjanje oblikovanja znakova sa izabranog teksta

Shift+Ctrl+razmaknica

Napomena: JAWS i Narrator ne najavljuju ispravne promene veličine fonta prilikom korišćenja operativnog sistema Windows 8.1. I jedno i drugo najavljuje ispravne informacije o operativnom sistemu Windows 10.

Željena radnja

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja izabranog teksta

Shift+Ctrl+C

Lepljenje oblikovanja na izabrani tekst

Shift+Ctrl+V

Da biste uradili to

Pritisnite

Centriranje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+E

Obostrano poravnavanje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+J

Levo poravnavanje pasusa

Ctrl+L

Desno poravnavanje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+R

Spuštanje znaka za nabrajanje

kombinacija tastera Tab ili Alt+Shift+Strelica nadesno

Podizanje znaka za nabrajanje

kombinacija tastera Shift+Tab ili Alt+Shift+Strelica nalevo

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Objedinjavanje dva reda teksta

taster Delete na kraju prvog reda teksta

Prikaz priručnog menija

kombinacija tastera Shift+F10

Prebacivanje sa okna za tekst na podlogu za crtanje

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F2

Zatvaranje okna za tekst

kombinacija tastera Alt+F4

Prebacivanje fokusa sa okna za tekst na ivicu SmartArt grafike

taster Esc

Otvaranje teme pomoći za SmartArt grafike (Pokazivač bi trebalo da bude u oknu za tekst.)

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F1

Više informacija

Funkcije pristupačnosti u sistemu Office

Umetanje SmartArt grafike u Office dokument

 1. U programu Microsoft Office u koji želite da umetnete grafiku pritisnite taster Alt, zatim taster N, a potom taster M da biste otvorili dijalog Grafika SmartArt.

 2. Pritisnite taster Strelica nagore ili taster Strelica nadole da biste izabrali željeni tip grafike.

 3. Pritisnite taster Tab da biste prešli na okno zadataka „Raspored“.

 4. Pritisnite neki od tastera sa strelicama da biste izabrali željeni raspored.

 5. Pritisnite taster Enter da biste umetnuli izabrani raspored.

Rad sa oblicima SmartArt grafike

Da biste uradili to

Pritisnite

Izbor narednog elementa SmartArt grafike

taster Tab

Izbor prethodnog elementa SmartArt grafike

kombinacija tastera Shift+Tab

Izbor svih oblika

kombinacija tastera Ctrl+A

Uklanjanje fokusa sa izabranog oblika

taster Esc

Guranje izabranog oblika nagore

Strelica nagore

Guranje izabranog oblika nadole

Strelica nadole

Guranje izabranog oblika nalevo

Strelica nalevo

Guranje izabranog oblika nadesno

Strelica nadesno

Izmena teksta unutar izabranog oblika

Taster Enter ili F2, taster Esc da biste izašli iz oblika

Brisanje izabranog oblika

Taster Delete ili taster Backspace

Isecanje izabranog oblika

kombinacija tastera Ctrl+X ili kombinacija tastera Shift+Del

Kopiranje izabranog oblika

kombinacija tastera Ctrl+C

Lepljenje sadržaja ostave

kombinacija tastera Ctrl+V

Opozvali poslednje radnje

Ctrl+Z

Da biste uradili to

Pritisnite

Horizontalno uvećavanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nadesno

Horizontalno smanjivanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nalevo

Vertikalno uvećavanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nagore

Vertikalno smanjivanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nadole

Rotiranje izabranog oblika nadesno

kombinacija tastera Alt+Strelica nadesno

Rotiranje izabranog oblika nalevo

kombinacija tastera Alt+Strelica nalevo

Napomene: 

 • Pritisnite taster Ctrl uz bilo koju od gore navedenih prečica na tastaturi da biste primenili preciznija podešavanja.

 • Ove prečice na tastaturi se primenjuju na višestruke izbore kao da je svaka stavka izabrana zasebno.

Da biste uradili to

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

Strelica nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Strelica nadesno

Pomeranje za jedan red nagore

Strelica nagore

Pomeranje za jedan red nadole

Strelica nadole

Pomeranje za jednu reč nalevo

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nalevo

Pomeranje za jednu reč nadesno

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadesno

Pomeranje za jedan pasus nagore

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nagore

Pomeranje za jedan pasus nadole

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadole

Pomeranje na kraj reda

taster End

Pomeranje na početak reda

taster Home

Pomeranje na kraj okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+End

Pomeranje na početak okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+Home

Isecanje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+X

Kopiranje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+C

Lepljenje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+V

Premeštanje izabranog teksta nagore

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nagore

Premeštanje izabranog teksta nadole

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nadole

Opoziv poslednje radnje

kombinacija tastera Ctrl+Z

Brisanje jednog znaka ulevo

taster Backspace

Brisanje jedne reči ulevo

kombinacija tastera Ctrl+Backspace

Brisanje jednog znaka udesno

taster Delete

Brisanje jedne reči nadesno

kombinacija tastera Ctrl+Delete

Podizanje izabranog teksta

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nalevo

Spuštanje izabranog teksta

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nadesno

Provera pravopisa (nedostupno u programu Word).

F7

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F ili kombinacija tastera Ctrl+Shift+P

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Shift+>

Smanjivanje veličine fonta izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Shift+<

Naizmenična promena veličine slova izabranog teksta (mala slova, slova za naslov, velika slova).

kombinacija tastera Shift+F3

Primena podebljanog oblikovanja na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+B

Primena podvučenog oblikovanja na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+U

Primena kurzivnog oblikovanja na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+I

Primena indeksnog teksta na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+Znak jednakosti

Primena eksponentnog teksta na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+Shift+Znak plus

Podešavanje podizanja eksponentnog/indeksnog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Alt+Shift+>

Podešavanje spuštanja eksponentnog/indeksnog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Alt+Shift+<

Potpuno uklanjanje oblikovanja znakova sa izabranog teksta

Shift+Ctrl+razmaknica

Željena radnja

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja izabranog teksta

Shift+Ctrl+C

Lepljenje oblikovanja na izabrani tekst

Shift+Ctrl+V

Da biste uradili to

Pritisnite

Centriranje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+E

Obostrano poravnavanje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+J

Levo poravnavanje pasusa

Ctrl+L

Desno poravnavanje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+R

Spuštanje znaka za nabrajanje

kombinacija tastera Tab ili Alt+Shift+Strelica nadesno

Podizanje znaka za nabrajanje

kombinacija tastera Shift+Tab ili Alt+Shift+Strelica nalevo

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Objedinjavanje dva reda teksta

taster Delete na kraju prvog reda teksta

Prikaz priručnog menija

kombinacija tastera Shift+F10

Prebacivanje sa okna za tekst na podlogu za crtanje

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F2

Zatvaranje okna za tekst

kombinacija tastera Alt+F4

Prebacivanje fokusa sa okna za tekst na ivicu SmartArt grafike

taster Esc

Otvaranje teme pomoći za SmartArt grafike (Pokazivač bi trebalo da bude u oknu za tekst.)

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F1

Tasterske prečice koje su ovde opisane odnose se na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Za tasterske prečice u kojima istovremeno pritiskate više tastera, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+). Za tasterske prečice u kojima tastere pritiskate neposredno jedan za drugim, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su zarezom (,).

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×