Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Koristite napredne opcije programa Word da biste prilagodili zadatke uređivanja, prikaz dokumenta, željene postavke štampanja i još mnogo toga.

Da biste odabrali napredne opcije programa Word, izaberite stavku Datoteka > Opcije, a zatim u levom oknu izaberite stavku Napredno.

Opcije za uređivanje

Podesite način na koji birate, zamenjujete i oblikujete reči i pasuse.

Word 2013 editing options

Isecanje, kopiranje i lepljenje

Odaberite kako želite da nalepite sadržaj i formatiranje unutar istog dokumenta ili između različitih dokumenata i aplikacija.

Word 2013 cut, copy, and paste options

Veličina i kvalitet slike

Primenite postavke veličine i kvaliteta slike za otvoreni dokument ili za sve nove dokumente.

Word 2013 image size and quality options

Grafikon

Dozvolite prilagođenom oblikovanju i oznakama da ostanu sa tačkama podataka, čak i ako se grafikon promeni.

Word 2013 chart options

Prikaži sadržaj dokumenta

Odaberite opcije oblikovanja, teksta i slika.

Word 2013 show document content options

Prikaz

Izaberite format mere, prikažite trake za pomeranje i izaberite broj dokumenata prikazanih na listi „Nedavni dokumenti“.

Word 2013 display options

Štampanje

Optimizujte izgled verzije dokumenta sa čvrstom kopijom ili promenite veličinu papira štampača.

Word 2013 print options

Čuvanje

Sačuvajte rezervne kopije, automatski sačuvajte promene u predlošcima ili dozvolite čuvanje rezervnih kopija.

Word 2013 save options

Sačuvajte tačnost prilikom deljenja ovog dokumenta

Uverite se da je izgled vašeg dokumenta očuvan kada delite dokument sa nekim ko koristi drugu verziju programa Word.

Word 2013 preserve fidelity options

Opšte postavke

Među opcijama u ovom odeljku možete da promenite gde Word čuva promene tako što ćete izabrati stavku Lokacije datoteka . Ili odaberite da otvorite dokumente u prikazu radne verzije.

Word 2013 General options

Opcije rasporeda za:

Izmenite raspored, kao što je razmak između znakova, za otvoreni dokument ili sve nove dokumente.

Word 2013 Layout options for: choices

Da biste odabrali napredne opcije programa Word, izaberite stavku Datoteka > Opcije, a zatim u levom oknu izaberite stavku Napredno.

U ovom članku

Opcije za uređivanje

Kucanje zamenjuje izabrani tekst     Izaberite ovu opciju da biste izbrisali izabrani tekst kada počnete da kucate. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, Microsoft Office Word ne briše izabrani tekst, već ispred njega umeće novi.

Automatski izaberi čitavu reč pri izboru     Odaberite ovu opciju da biste izabrali čitave reči kada izaberete deo jedne reči i deo sledeće. Ako uključite ovu opciju, i Word će, kada kliknete dvaput na neku reč, izabrati reč i razmak koji sledi posle nje.

Dopusti prevlačenje i otpuštanje teksta     Izaberite ovu opciju da biste mogli da premestite ili kopirate izabrani tekst prevlačenjem. Da biste premestili tekst, izaberite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju. Da biste kopirali tekst, izaberite ga, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok ga prevlačite na novu lokaciju.

Koristi kombinaciju CTRL + klik za praćenje hiperveze     Izaberite ovu opciju da biste lakše uređivali tekst hiperveza. Kada je ova opcija uključena, morate da pritisnete taster CTRL i kliknete na vezu da biste je pratili. Ako kliknete na vezu kada je ova opcija isključena, Word će otići na odredište veze, što će dodatno otežati uređivanje teksta veze.

Automatski kreiraj podlogu za crtanje pri umetanju automatskih oblika     Izaberite ovu opciju da biste postavili podlogu za crtanje oko nacrtanih objekata ili crteža perom i teksta napisanog perom kada ih umetnete u dokument. Podloga za crtanje vam omogućava da rasporedite nacrtane objekte i slike i da ih premestite kao jedinicu.

Koristi pametni izbor pasusa     Izaberite ovu opciju da biste izabrali oznaku pasusa kada izaberete ceo pasus. Ako prilikom isecanja i lepljenja pasusa obuhvatite oznaku pasusa, ne ostavljate prazan pasus, a oblikovanje pasusa se automatski zadržava.

Koristi pametno navođenje kursora     Izaberite ovu opciju da biste naveli da se kursor premešta kako se vi pomerate nagore ili nadole. Kada nakon pomeranja pritisnete taster STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE, kursor će reagovati na stranici koja je trenutno u prikazu, a ne na prethodnom položaju.

Koristi taster Insert za kontrolu režima prekucavanja     Izaberite ovu opciju da biste uključili ili isključili režim prekucavanja kada pritisnete taster INSERT.

 • Koristi režim prekucavanja     Izaberite ovu opciju da biste zamenili postojeći tekst dok kucate, jedan po jedan znak. Ako je izabrana opcija Koristi taster Insert za kontrolu režima prekucavanja, možete da je uključite ili isključite tako što ćete pritisnuti taster INSERT.

Dodaj dvostruki navodnik za hebrejsko alfabetsko numerisanje     Izaberite ovu opciju da biste dodali dvostruke navodnike (") u numerisanje.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen hebrejski.

Ponudi ažuriranje stila     Izaberite ovu opciju da bi vam bilo postavljeno pitanje kada direktno izmenite tekst na koji je primenjen stil, a zatim ponovo primenite stil na izmenjeni tekst. Kada vam se prikaže pitanje, možete da ažurirate stil na osnovu nedavnih promena ili da ponovo primenite oblikovanje stila.

Koristi stil „Normalan“ za liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste     Izaberite ovu opciju da biste stilove liste zasnovali na stilu pasusa „Normalan“ umesto na stilu liste za pasuse.

Prati oblikovanje     Izaberite ovu opciju da biste pratili oblikovanje dok kucate. To vam pomaže da lako primenite isto oblikovanje na nekom drugom mestu. Morate da uključite ovu opciju da biste mogli da koristite komandu Izaberi tekst sa sličnim oblikovanjem u priručnom meniju koji se pojavljuje ako kliknete desnim tasterom miša na izabrani tekst. Da biste prikazali listu oblikovanja koja ste koristili, kliknite na komandu Opcije u oknu Stil, a zatim potvrdite izbor u poljima za potvrdu Oblikovanje nivoa pasusa, Oblikovanje fonta i Oblikovanje znaka za nabrajanje i numerisanja.

 • Označi nedoslednosti u oblikovanju     Izaberite ovu opciju da biste oblikovanje podvukli plavom talasastom linijom kada je ono slično, ali ne i identično, drugom oblikovanju u dokumentima. Da biste koristili ovu opciju, morate i da potvrdite izbor u polju za potvrdu Prati oblikovanje.

Ažuriranje stila u skladu sa izborom    Na listi kliknite na dugme Zadrži prethodno numerisanje i obrazac znakova za nabrajanje da bi pasusi u tom stilu koji nisu numerisani ostali nebrojano numerisani. Kliknite na stavku Dodajte numerisanje ili znakove za nabrajanje u sve pasuse sa ovim stilom da biste numerisali sve pasuse na koje je primenjen stil.

Omogući funkciju „Klikni i otkucaj“     Izaberite ovu opciju da biste umetnuli tekst, grafiku, tabele ili druge stavke u praznu oblast dokumenta tako što ćete kliknuti dvaput na praznu oblast. Funkcija „Klikni i otkucaj“ automatski umeće pasuse i primenjuje poravnavanje koje je potrebno za postavljanje stavke na mesto na koje ste dvaput kliknuli. Ova funkcija je dostupna samo u prikazu rasporeda za štampanje i prikazu veb rasporeda.

 • Podrazumevani stil pasusa Izaberite stil koji se primenjuje na tekst kada koristite funkciju „Klikni i otkucaj“.

Prikaži predloge za automatsko dovršavanje    Izaberite ovu opciju da biste videli kompletne unose automatskog teksta kada otkucate prva četiri znaka unosa. Možete da pritisnete taster ENTER da biste dodali punu stavku automatskog teksta u dokument ili možete da nastavite da kucate tekst koji želite. Ako ne želite da vidite predloge automatskog teksta, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

Premeštanje kursora     Ova opcija navodi smer u kojem se kursor pomera kada pritisnete tastere sa strelicama na tastaturi.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Logičko Izaberite ovu opciju da biste premestili kursor u skladu sa smerom na koji je tekst naišao. Na primer, kada koristite tastere sa strelicama za kretanje kroz arapski, a zatim tekst na engleskom u istoj rečenici, kursor se pomera sleva nalevo kroz arapski tekst, a zatim počinje od krajnje levog znaka u engleskoj reči i napreduje sleva nadesno.

 • Vizuelni element Izaberite ovu opciju da biste premestili kursor na sledeći vizuelno susedni znak. Na primer, kada koristite tastere sa strelicama za kretanje s desna na levo kroz arapski, a zatim engleski tekst u istoj rečenici, taster sa strelicom se pomera zdesna nalevo bez obzira na smer teksta.

Vizuelna selekcija kursora     Ova opcija navodi kako se tekst bira dok proširujete izbor.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Block Izaberite ovu opciju da biste prelomite tekst iz reda u red dok birate nadole, pri čemu su sve izabrane linije iste širine.

 • Neprekidno Izaberite ovu opciju da biste prelomili tekst iz reda u red dok birate nadole i menjali širinu završnog reda bloka.

Koristi proveru sekvenci     Izaberite ovu opciju da biste proverili da li se novootkucani znak pojavljuje u ispravnoj sekvenci da bi mogao da se koristi kao znak za tonski akcenat, dijakritik ili samoglasnik koji će biti postavljen iznad, ispod, ispred ili iza konsonanta uz koji ide.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa kompleksnim pismom.

 • Otkucajte i zamenite Izaberite ovu opciju da biste prethodno otkucani znak zamenili novootkucanim ako ta dva znaka ne mogu istovremeno da postoje u istom klasteru teksta.

Upotrebi azijske fontove i u latiničnim tekstovima     Izaberite ovu opciju da biste promenili latinične znakove u izabrani azijski font kada primenite azijski font na izabrani tekst. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da latinični znakovi ostanu u latiničnom fontu dok primenjujete azijski font na ostatak dokumenta.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

Automatski prebaci tastaturu kako bi se podudarala sa jezikom okolnog teksta     Izaberite ovu opciju da biste promenili jezik tastature i font na osnovu jezika teksta na koji je postavljen kursor. Ako opozovete izbor ove opcije, promeniće se samo font.

Napomena: Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Aktiviraj kontrolu za IME     Izaberite ovu opciju da biste pokrenuli uređivač metoda unosa (IME). Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zaustavili IME.

Napomena: Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Postavke za IME     Kliknite da biste otvorili dijalog Svojstva imena uređivača metoda unosa. Koristite ovaj dijalog da biste postavili ili promenili tekst, tastaturu, konverziju znakova i druge opcije za aktivni IME.

Napomena: Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Vrh stranice

Isecanje, kopiranje i lepljenje

Lepljenje unutar istog dokumenta     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada sadržaj nalepite u ista dokumenta iz kojih ste ga kopirali. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)      Ova opcija zadržava stilove znakova i direktno oblikovanje koji su primenjeni na kopirani tekst. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije obuhvaćeno stilom pasusa.

 • Objedini oblikovanje     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog dokumenta u programu Word. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)     Ova opcija zadržava oblikovanje koje je primenjeno na kopirani tekst. Definicije stila povezane sa kopiranim tekstom kopiraju se u odredišni dokument.

 • Objedini oblikovanje     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi kada su definicije stilova neusaglašene     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog dokumenta u programu Word i kada se stil koji je dodeljen kopiranom tekstu je drugačije definisan u dokumentu u koji se tekst lepi. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku     Ova opcija zadržava izgled kopiranog teksta tako što nalepljenom tekstu dodeljuje stil „Normalan“ i primenjuje direktno oblikovanje. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje radi podražavanja definicije stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (podrazumevano)     Ova opcija zadržava ime stila koji je povezan sa kopiranim tekstom, ali koristi definiciju stila dokumenta u koji se tekst nalepljuje. Recimo da iz jednog dokumenta u drugi kopirate tekst na koji je primenjen stil „Naslov 1“. U jednom dokumentu, stil „Naslov 1“ definisan je kao podebljani Arial veličine 14, dok je u drugom dokumentu, u koji se tekst lepi, „Naslov 1“ definisan kao podebljana Cambria veličine 16. Kada koristite opciju Koristi odredišne stilove, nalepljeni tekst koristi stil „Naslov 1“ – podebljani font Cambria veličine 16.

 • Objedinite oblikovanje     Ova opcija odbacuje definiciju stila i većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima definiciju stila u dokumentu gde se tekst nalepljuje.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz drugih programa     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog programa. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)     Ova opcija zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Objedini oblikovanje     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima karakteristike direktnog oblikovanja teksta koji neposredno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Umetni/nalepi slike kao     Ova opcija prikazuje kako Word umeće slike u odnosu na tekst u dokumentu. Možete da umetnete slike tako da budu uravnate u tekst, da im omogućite da se kreću zajedno s tekstom ili da tekst prelomite oko, ispred ili iza slike. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Uravnato sa tekstom     Ova opcija umeće grafiku u pasus kao da je tekst. Ona se podrazumevano koristi. Grafika se pomera kako dodajete ili brišete tekst. Možete da prevučete grafiku da biste joj promenili položaj isto kao što prevlačite tekst.

 • Kvadrat     Ova opcija prelama tekst oko svih strana kvadrata oko grafike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Zbijeno     Ova opcija prelama tekst oko grafike u nepravilnom obliku koji se nalazi oko stvarne slike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Iza teksta     Ova opcija umeće grafiku tako da ona pluta na sopstvenom sloju iza teksta. Oko grafike nema ivice. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Ispred teksta     Ova opcija umeće grafiku tako da ona pluta na sopstvenom sloju ispred teksta. Oko grafike nema ivice. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Kroz     Ova opcija prelama tekst oko grafike, uključujući popunjavanje prostora koji prave udubljeni oblici, kao što je polumesec. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Vrh i dno     Ova opcija sprečava prelamanje teksta na stranama grafike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

Zadrži znakove za nabrajanje i numerisanje prilikom lepljenja teksta pomoću opcije „Zadrži samo tekst“     Izaberite ovu opciju da biste konvertovali znakove za numerisanje i nabrajanje u simbole za tekst.

Dodajte kontrolne znakove u odeljku „Iseci i kopiraj“    Izaberite ovu opciju da biste zadržali kretanje kursora zdesna nalevo kada isečete ili kopirate tekst iz Word dokumenta i nalepite ga kao čisti tekst (na primer, u beležnici).

Koristi taster Insert za lepljenje     Izaberite ovu opciju da biste koristili taster INSERT za umetanje sadržaja iz Office ostave u dokument.

Dugme „Prikaži opcije lepljenja“ kada se sadržaj nalepi     Izaberite ovu opciju da biste prikazali dugme Opcije lepljenjakada nalepite sadržaj. Dugme Opcije lepljenja možete koristiti da biste zamenili ili izmenili postavke koje napravite u ovom odeljku okvira dijaloga Opcije programa .

Koristi pametno isecanje i lepljenje     Izaberite ovu opciju da biste automatski prilagodili oblikovanje dok nalepljujete tekst. Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, možete da kliknete na stavku Postavke da biste podesili dodatne opcije za lepljenje.

 • Postavke     Izaberite ovu stavku da biste otvorili dijalog Postavke. Koristite ovaj dijalog da biste naveli podrazumevano ponašanje prilikom objedinjavanja, isecanja i lepljenja teksta. Podrazumevano ponašanje možete zameniti pomoću dugmeta Opcije lepljenja, koje se pojavljuje kada nalepite sadržaj iz ostave u dokument. Ovo dugme je dostupno samo kada je uključena opcija Koristi pametno isecanje i lepljenje.

  • Koristi podrazumevane opcije za     Kliknite na stavku sa liste da biste unapred izabrali konfiguraciju opcija u dijalogu. Da biste izabrali sopstvenu konfiguraciju opcija, kliknite na stavku Prilagođeno na ovoj listi.

  • Automatski podesi razmak između rečenica i između reči     Izaberite ovu opciju da biste uklonili dodatne razmake prilikom brisanja teksta ili dodali potrebne razmake prilikom lepljenja teksta iz ostave.

  • Podesi prored između pasusa pri lepljenju     Izaberite ovu opciju da biste sprečili kreiranje praznih pasusa i nedosledan prored između pasusa.

  • Podesi oblikovanje tabele i poravnavanje pri lepljenju     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali oblikovanje i poravnavanje tabela. Kada je ova opcija uključena, pojedinačne ćelije se nalepljuju kao tekst, delovi tabele se nalepljuju kao redovi u postojeću tabelu (a ne kao ugnežđene tabele), a kada dodate tabelu u postojeću tabelu, nalepljena tabela se prilagođava da bi se podudarala sa postojećom.

  • Pametno ponašanje stila     Izbor ove opcije nema nikakav efekat. Da biste precizno podesili ponašanje stilova prilikom lepljenja sadržaja, koristite opcije za Lepljenje u odeljku Sečenje, kopiranje i lepljenje u opcijama odeljka Više opcija.

  • Objedini oblikovanje pri lepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate kada nalepite sadržaj iz PowerPoint prezentacije. Kada je ova opcija uključena, na nalepljeni tekst se primenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tabele, na nalepljenu listu se primenjuje najskorije korišćeni znak za nabrajanje, broj ili stil liste, a izgled stavki kao što su tabele, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici zadržava se iz izvora u programu PowerPoint.

  • Prilagodi oblikovanje prilikom lepljenja iz programa Microsoft Excel     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate prilikom lepljenja podataka iz programa Excel. Kada je ova opcija uključena, nalepljeni podaci se stavljaju u tabelu, a grafikoni se lepe kao slike, a ne OLE objekti.

  • Objedini nalepljene liste sa okolnim listama     Izaberite ovu opciju da biste prilikom lepljenja stavki u listu oblikovali stavke sa liste tako da budu usklađene sa ostatkom liste.

Vrh stranice

Veličina i kvalitet slike

Veličina i kvalitet slike    Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke. Na listi kliknite na naziv dokumenta koji je već otvoren ili kliknite na stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Odbacite podatke za uređivanje    Izaberite ovu opciju da biste sačuvali samo uređenu sliku. Podaci sa originalne slike, pre uređivanja, biće nedostupni.

Ne komprimuj slike u datoteci    Izaberite ovu opciju da biste zadržali slike u punoj veličini. Ova opcija može da poveća veličinu datoteke dokumenta.

Postavite podrazumevani ciljni izlaz na    Ova opcija određuje rezoluciju komprimovanih slika. Izaberite vrednost za piksele po inču (ppi) sa liste.

 • 220 ppi    Izaberite ovu opciju ako planirate da odštampate dokument.

 • 150 ppi    Izaberite ovu opciju za dokumente koji će biti pročitani na ekranu.

 • 96 ppi    Izaberite ovu opciju za dokumente koje želite da pošaljete u e-poruci.

Vrh stranice

Prikaži sadržaj dokumenta

Prikaži boju pozadine i slika u prikazu rasporeda za štampanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali boje i slike pozadine.

Prikaži tekst prelomljen unutar prozora dokumenta     Izaberite ovu opciju da biste prelomili tekst u prozoru dokumenta kako bi se on lakše čitao na ekranu.

Prikaži čuvare mesta za slike     Izaberite ovu opciju da biste prikazali prazno polje na mestu svake slike u dokumentima. Ova opcija ubrzava proces pomeranja kroz dokument koji sadrži puno slika.

Prikaži crteže i okvire za tekst na ekranu     Izaberite ovu opciju da biste prikazali objekte koji su kreirani pomoću alatki za crtanje programa Word u prikazu rasporeda za štampanje ili prikazu veb rasporeda. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili crteže i možda ubrzali prikaz dokumenata koje sadrže mnogo crteža. Crteži će biti odštampani čak i ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu.

Prikaži animaciju teksta     Izaberite ovu opciju da biste prikazali animacije teksta na ekranu. Opozovite izbor u polju za potvrdu da biste videli kako će tekst izgledati kada se odštampa.

Napomena: Koristite ovu opciju prilikom prikazivanja animiranog teksta u dokumentima koji su kreirani u verziji programa Word koji je starija od verzije Word 2007. Aktuelna verzija programa Word više nema mogućnost kreiranja animiranog teksta.

Prikaži kontrolne znake     Izaberite ovu opciju da biste prikazali kontrolne znake za pisanje zdesna nalevo.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Prikaži obeleživače     Izaberite ovu opciju da biste prikazali obeleživače na ekranu. Ako dodelite obeleživač nekoj stavci, obeležena stavka će se pojaviti u zagradama ([…]). Ako dodelite obeleživač nekoj lokaciji, obeleživač će se pojaviti kao I-kursor. Zagrade i I-kursor se ne pojavljuju u odštampanim dokumentima.

Prikaži granice teksta     Izaberite ovu opciju da biste prikazali tačkaste linije oko tekstualnih margina, kolona i pasusa. Granice su u svrhe rasporeda; ne pojavljuju se u odštampanom dokumentu.

Prikaži oznake za izrezivanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali uglove margina.

Prikaži kodove polja umesto njihovih vrednosti     Izaberite ovu opciju da biste prikazali kodove polja umesto rezultata polja u dokumentima. Na primer, možda ćete videti { TIME @\"MMMM, d, GGGG" } umesto 4. februar 2008. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali rezultate polja.

Bez obzira na ovu postavku, uvek možete da se prebacujete između prikazivanja kodova polja i rezultata kodova polja tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT+F9.

Senčenje polja     Ova opcija prikazuje da li su polja osenčena i kada. Na listi izaberite stavku Uvek ili Kada je izabrano da biste osenčili polja. Senčenje polja olakšava prepoznavanje. Senčenje se pojavljuje na ekranu, ali ne u odštampanom dokumentu.

Broj     Ova opcija određuje kako će se brojevi prikazivati u dokumentima. Izaberite stavku sa liste.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki od arapskih jezika.

 • arapski Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u formatu koji je poznat govornicima engleskog i drugih evropskih jezika.

 • Hindi Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u formatu koji je poznat govornicima arapskog i hindija.

 • Kontekst Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u skladu sa jezikom okolnog teksta.

 • Sistem Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u skladu sa regionalnim postavkama na kontrolnoj tabli.

Imena meseci     Ova opcija određuje kako se zapadna (gregorijanska) imena meseci pojavljuju u tekstu na arapskom. Izaberite stavku sa liste.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki od arapskih jezika.

 • Arapski Izaberite ovu opciju da biste koristili izvorna arapska imena meseci.

 • Engleski transliterirani Izaberite ovu opciju da biste zapadna (gregorijanska) imena meseci pisali arapskim slovima onako kako se izgovaraju na engleskom.

 • Francuski transliterirani Izaberite ovu opciju da biste zapadna (gregorijanska) imena meseci pisali arapskim slovima onako kako se izgovaraju na francuskom.

Dijakritici     Ova opcija prikazuje dijakritike u dokumentu.

Dostupna je samo ako je za uređivanje teksta omogućen jezik koji koristi dijakritike.

 • Koristi ovu boju za dijakritike Izaberite ovu opciju da biste naveli boju za prikaz svih dijakritika, bez obzira na boju dijakritika u originalnom dokumentu. Izaberite boju sa liste.

Koristite radnu verziju fonta u prikazima radne verzije i prikaza strukture      Na računarima sa izuzetno ograničenim resursima izaberite ovu opciju da biste ubrzali prikaz dokumenata na ekranu.

 • Ime     Izaberite font koji ćete koristiti za radne verzije dokumenata. Ova opcija je dostupna samo kada izaberete polje za potvrduKoristite radnu verziju fonta u prikazima radne verzije i obrisa.

 • Veličina     Izaberite veličinu tačke radne verzije fonta. Ova opcija je dostupna samo kada izaberete polje za potvrduKoristite radnu verziju fonta u prikazima radne verzije i obrisa.

Prikaz dokumenta     Ova opcija navodi smer teksta za nova dokumenta.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Zdesna nalevo Izaberite ovu opciju da biste rasporedili e-poruke zdesna nalevo. Na primer, pasusi počinju sa desne strane dokumenta, a tekst se ispisuje nalevo.

 • Sleva nadesno Izaberite ovu opciju da biste rasporedili dokumente sleva nadesno. Na primer, pasusi počinju sa leve strane dokumenta, a tekst se ispisuje nadesno.

Zamena fonta     Izaberite ovu opciju da biste otvorili dijalog Zamena fonta. Koristite ovu opciju da biste utvrdili da li aktivan dokument koristi fontove koji nisu dostupni na računaru. Ako dokument koristi fontove koji se ne nalaze na računaru, pomoću ovog dijaloga možete da navedete zamenski font.

Vrh stranice

Prikaz

Prikaži sledeći broj nedavnih dokumenata     Unesite broj stavki, između 1 i 50, koji će se prikazati na listi Nedavni dokumenti.

Napomena: Samo prvim devet datotekama na listi je dodeljen ključ akceleratora. Ove dokumente možete da otvorite tako što ćete pritisnuti tastere od 1 do 9 kada pritisnete kombinaciju tastera ALT+F.

Prikaži mere koristeći kao jedinicu     Izaberite mernu jedinicu koju želite da koristite za horizontalni lenjir i za mere koje unosite u dijaloge.

Okna oblasti stila u prikazima radne verzije i prikaza strukture     Otkucajte pozitivan decimalni broj, na primer 0,5, u polju da biste otvorili oblast stila koja prikazuje imena stilova primenjenih na tekst. Da biste zatvorili oblast stila, unesite 0.

Prikaži mere u širini znakova     Izaberite ovu opciju da biste koristili širinu znaka kao osnovu za poravnavanje teksta, na primer kod vertikalnih i horizontalnih lenjira.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

Prikaži piksele za HTML elemente     Izaberite ovu opciju da biste koristili piksele kao podrazumevane jedinice mere u dijalozima koji su povezani sa HTML elementima.

Prikaži sve prozore na traci zadataka     Izaberite ovu opciju da biste prikazali ikonu na Microsoft Windows traci zadataka za svaki otvoreni prozor u Microsoft Office programu. Opoziv izbora u ovom polju za potvrdu postavlja jednu ikonu za svaki otvoreni program na traku zadataka.

Prikaži ekranske prečice u ScreenTips     Izaberite ovu opciju da biste prikazali tasterske prečice u ekranskim napomenama.

Prikaži horizontalnu traku za pomeranje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali horizontalnu traku za pomeranje na dnu prozora dokumenta.

Prikaži vertikalnu traku za pomeranje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalnu traku za pomeranje bočno od prozora dokumenta.

 • Leva traka za pomeranje Izaberite ovu opciju da biste postavili vertikalnu traku za pomeranje sa leve strane prozora dokumenta. Koristite ovu opciju prilikom rada sa dokumentima koji pretežno koriste tekst zdesna nalevo.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Prikaži vertikalni lenjir u prikazu rasporeda za štampanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalni lenjir bočno od prozora dokumenta. Trebalo bi i da potvrdite izbor u polju za potvrdu Lenjir u grupi Prikaži/sakrij na kartici Prikaz na traci, komponenti Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 • Prikaži desni lenjir u prikazu rasporeda za štampanje Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalni lenjir sa desne strane prozora dokumenta.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Optimizuj pozicioniranje znakova za raspored, a ne za čitljivost      Izaberite ovu opciju da biste precizno prikazali pozicioniranje znakova, onako kako će se pojavljivati u odštampanom dokumentu u odnosu na blokove teksta. Razmak između znakova može biti izobličen kada je ova opcija uključena. Isključite ovu opciju da biste dobili najbolju čitljivost na ekranu.

Onemogućite hardversko ubrzanje grafike    Izaberite ovu opciju da biste prestali da koristite grafičku karticu računara za prikazivanje trodimenzionalnih oblika, efekata oblika i tekstualnih efekata.

Vrh stranice

Štampanje

Koristite kvalitet radne verzije     Izaberite ovu opciju da biste odštampali dokument sa minimalnim oblikovanjem, što može ubrzati proces štampanja. Mnogi štampači ne podržavaju ovu funkciju.

Odštampaj u pozadini     Izaberite ovu opciju da biste odštampali dokumente u pozadini, što vam omogućava da nastavite da radite dok štampate. Ova opcija zahteva više dostupne memorije da bi vam omogućila da radite i štampate u isto vreme. Ako rad sa dokumentom tokom štampanja postane neprihvatljivo spor, isključite ovu opciju.

Odštampaj stranice obrnutim redosledom     Izaberite ovu opciju da biste odštampali stranice obrnutim redosledom, počev od poslednje stranice u dokumentu. Nemojte koristiti ovu opciju kada štampate koverte.

Odštampajte XML oznake     Izaberite ovu opciju da biste odštampali XML oznake za XML elemente koji su primenjeni na XML dokument. Morate imati šemu priloženu dokumentu i morate primeniti elemente koji su obezbeđeni priloženom šemom. Oznake se pojavljuju u odštampanom dokumentu.

Odštampaj kodove polja umesto njihovih vrednosti     Izaberite ovu opciju da biste štampali kodove polja umesto rezultata polja – na primer, { TIME @\"MMMM, d, GGGG" } umesto 4. februar 2008.

Dozvolite da se polja koja sadrže praćene promene ažuriraju pre štampanja    Izaberite ovu opciju da biste bili sigurni da će svi kodovi polja koji su umetnuti dok su praćene promene uključene odštampati i prikazati izmenjeni tekst.

Štampaj na prednjoj stranici lista za obostrano štampanje     Izaberite ovu opciju da biste odštampali prednju stranu svakog lista prilikom štampanja na štampaču koji nema mogućnost dupliranja. Stranice će se štampati obrnutim redosledom tako da kada okrenete komplet za štampanje na poleđinu, stranice će se štampati pravilnim redosledom.

Štampaj na zadnjoj stranici lista za obostrano štampanje     Izaberite ovu opciju da biste odštampali zadnju stranu svakog lista prilikom štampanja na štampaču koji nema mogućnost dupliranja. Stranice će se štampati rastućim redosledom tako da odgovaraju nizu stranica koje su odštampane na prednjoj strani obrnutim redosledom.

Podesite sadržaj za veličine papira A4 ili 8,5 x 11"     Izaberite ovu opciju da biste automatski prilagodili dokumente koji su dizajnirani za papir 8,5 x 11 inča kako bi se uklopili u A4 papir i prilagodili dokumente dizajnirane za A4 papir tako da se uklapaju u papir 8,5 x 11 inča. Ova opcija utiče samo ako se papir A4 ili 8,5 x 11 inča u štampaču ne podudara sa veličinom papira koja je postavljena na kartici Raspored stranice programa Word. Ova opcija utiče samo na otiske; to ne utiče na oblikovanje.

Podrazumevano ležište     Ova opcija prikazuje ležište štampača koje se podrazumevano koristi. Da biste pratili postavke u štampaču, izaberite stavku Koristi postavke štampača. Da biste odabrali određeno ležište, izaberite ga na listi. Izbori na listi zavise od konfiguracije štampača.

Vrh stranice

Prilikom štampanja ovog dokumenta

Prilikom štampanja ovog dokumenta     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke štampanja. Na listi izaberite naziv dokumenta koji je već otvoren ili izaberite stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Odštampaj PostScript preko teksta     Izaberite ovu opciju da biste odštampali PostScript kôd kada dokument sadrži polja PRINT.

Odštampajte samo podatke iz obrasca     Izaberite ovu opciju da biste odštampali podatke koji su uneti u obrazac na mreži bez štampanja obrasca.

Vrh stranice

Čuvanje

Pitaj pre čuvanja normalnog predloška     Izaberite ovu opciju da biste prikazali, kada zatvorite Word, poruku koja vas pita da li želite da sačuvate promene koje su unete u podrazumevani predložak. Budući da će promene podrazumevanog predloška uticati na sve nove dokumente koje kreirate, možda ćete želeti da dobijete obaveštenja kada se predložak promeni. Ako opozivate izbor u ovom polju za potvrdu, promene se automatski čuvaju bez upita.

Uvek kreiraj rezervnu kopiju     Izaberite ovu opciju da biste kreirali rezervnu kopiju dokumenta svaki put kada sačuvate dokument. Svaka rezervna kopija zamenjuje prethodnu rezervnu kopiju. Word dodaje frazu „Rezervna kopija“ u ime datoteke i primenjuje oznaku tipa datoteke .wbk na sve rezervne kopije. Rezervne kopije se čuvaju u istoj fascikli kao originalni dokument.

Kopirajte udaljeno sačuvane datoteke na računar i ažurirajte udaljenu datoteku prilikom čuvanja     Izaberite ovu opciju da biste privremeno uskladištili lokalnu kopiju datoteke koju skladištite na mreži ili prenosivom disku. Kada sačuvate lokalnu kopiju, Word čuva promene u originalnoj kopiji. Ako originalna datoteka nije dostupna, Word traži da sačuvate datoteku na drugoj lokaciji da biste izbegli gubitak podataka.

Dozvoli čuvanja u pozadini     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali dokument dok radite. Merač toka se pojavljuje na statusnoj traci kada Word izvrši čuvanje u pozadini.

Vrh stranice

Sačuvajte tačnost prilikom deljenja ovog dokumenta

Očuvajte tačnost prilikom deljenja ovog dokumenta     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke. Na listi izaberite naziv dokumenta koji je već otvoren ili izaberite stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Sačuvajte podatke obrasca kao razgraničenu tekstualnu datoteku     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali podatke koji se unose u obrazac na mreži kao jednu tekstualnu datoteku razdvojenu karticama u formatu čistog teksta. Zatim možete da uvezete sadržaj te datoteke u bazu podataka.

Ugradite lingvističke podatke     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali lingvističke podatke, kao što su govorni i rukom pisani tekst.

Vrh stranice

Opšte postavke

Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom     Izaberite ovu opciju da biste dodali zvukove određenim radnjama ili događajima u programu Word i drugim programima u programu Microsoft Office 2007. Na primer, Word može da reprodukuje zvuk kada dovrši proces. Da biste promenili zvuk koji je povezan sa nekim događajem, u Kontrolnoj tabli otvorite za zvukove i audio uređaje. Potrebno je da računar ima zvučnu karticu za reprodukciju većine zvukova.

Pošaljite povratne informacije sa animacijom     Izaberite ovu opciju da biste animirali kretanje pokazivača u programu Word i drugim Office programima. Ova opcija takođe pruža animirane kursore za radnje kao što su štampanje, čuvanje, automatsko oblikovanje i operacije pronalaženja i zamene.

Potvrdite pretvaranje formata datoteke prilikom otvaranja     Izaberite ovu opciju da biste odabrali konvertor datoteka koji Word koristi za otvaranje datoteka koje su kreirane u drugom programu. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da Word automatski izabere konvertor.

Ažuriraj automatske veze prilikom otvaranja     Izaberite ovu opciju da biste automatski ažurirali sav sadržaj koji je povezan sa drugim datotekama svaki put kada otvorite dokument.

Dozvoli otvaranje dokumenta u prikazu radne verzije     Izaberite ovu opciju da biste mogli da otvorite dokument u prikazu radne verzije.

Napomena: Da biste dokument podrazumevano otvorili u prikazu radne verzije, morate da uključite ovu opciju, a zatim na kartici Prikaz u grupi Prikazi dokumenata kliknite na dugme Radna verzija. Izvršite neku vrstu promene u dokumentu, a zatim sačuvajte dokument.

Omogući ponovno numerisanje u pozadini     Izaberite ovu opciju da biste automatski ponovo numerisali dokumente dok radite. Ova opcija je dostupna samo u prikazima radne verzije i prikaza strukture. Brisanjem ovog polja za potvrdu sprečava se ažuriranje brojeva stranica (kada su prikazani na statusnoj traci) sve dok ne pređete na prikaz rasporeda štampanja.

Prikaži greške korisničkog interfejsa programskog dodatka     Izaberite ovu opciju da biste prikazali poruke o greškama iz programa koji prilagođavaju korisnički interfejs. Ova opcija je posebno korisna za autore softverskih rešenja, jer pruža informacije za otklanjanje grešaka prilagođavanja korisničkog interfejsa.

Prikažite Office.com sadržaj koji je prosledio klijent    Izaberite ovu opciju da biste videli predloške i slike koje su kreirali klijenti pored sadržaja koji obezbeđuje Microsoft Office.

Poštanska adresa:     Otkucajte adresu koju želite da Word koristi kao podrazumevanu povratnu adresu za koverte i slova.

Lokacije datoteka     Kliknite na ovo da biste videli podrazumevanu lokaciju za skladištenje dokumenata, predložaka i drugih stavki koje kreirate i koristite u programu Word. U okviru dijaloga Lokacije datoteka, kliknite na stavku koju želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni da biste postavili novu podrazumevanu lokaciju.

Podrazumevane lokacije za predloške i fasciklu za pokretanje tretiraju se kao pouzdane lokacije. Ako promenite lokaciju, uverite se da je nova fascikla bezbedna lokacija.

Veb opcije     Kliknite na ovo da biste otvorili okvir dijalogaVeb opcije . Koristite ovaj dijalog da biste postavili opcije za korišćenje programa Word za kreiranje veb stranica.

Vrh stranice

Kompatibilnost

Engleski Word 6.0/95 dokumenata     Ova opcija navodi željene postavke za konvertovanje teksta. Starije verzije programa Word ponekad su korišćene zajedno sa programima nezavisnih proizvođača dizajniranim da podržavaju kineski ili korejski na engleskom jeziku u verzijama operativnog sistema Microsoft Windows. Ako upotreba ovih programskih dodatka prikazuje netačan tekst u dokumentu koji pokušavate da otvorite, možete da koristite ove opcije da biste konvertovali dokument tako da se tekst ispravno prikazuje. Kada uspešno otvorite datoteku, obavezno uspostavite početne vrednosti ove opcije na Otvori normalno; u suprotnom, ispravno uskladištene datoteke mogu biti neispravno otvorene.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

 • Sadrži azijski tekst Izaberite ovu opciju ako znate da dokument sadrži istočnoazijski tekst, tako da će se tekst ispravno prikazati.

 • Otvorite normalno Izaberite ovu opciju nakon otvaranja datoteke da biste ispravno prikazali tekst.

 • Automatski otkrij azijski tekst Izaberite ovu opciju ako niste sigurni da li dokument sadrži istočnoazijski tekst. Word pokušava da otkrije istočnoazijski tekst i ispravno ga prikaže.

Vrh stranice

Opcije kompatibilnosti za

Opcije kompatibilnosti za     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke. Na listi izaberite naziv dokumenta koji je već otvoren ili izaberite stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Rasporedi ova dokumenta kao da su kreirana u     Izaberite program za obradu reči za koji očekujete da će se koristiti za otvaranje dokumenta. Postavke na listi Opcije rasporeda menjaju se u skladu sa programom za obradu reči koji izaberete. Da biste naveli sopstvenu konfiguraciju postavki, izaberite stavku Prilagođeno.

Opcije rasporeda     Navodi opcije za raspoređivanje dokumenta. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za željene opcije.

Vrh stranice

Važno:  Office 2007 više nije podržan. Izvršite nadogradnju na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa bilo kog uređaja i da biste nastavili da dobijate podršku.

Nadogradite odmah

Da biste odabrali napredne opcije programa Word, kliknite na dugmeMicrosoft Office Dugme „Microsoft Office“ > Opcije programa Word, a zatim u levom oknu izaberiteNapredno.

U ovom članku

Opcije za uređivanje

Kucanje zamenjuje izabrani tekst     Izaberite ovu opciju da biste izbrisali izabrani tekst kada počnete da kucate. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, Microsoft Office Word ne briše izabrani tekst, već ispred njega umeće novi.

Automatski izaberi čitavu reč pri izboru     Odaberite ovu opciju da biste izabrali čitave reči kada izaberete deo jedne reči i deo sledeće. Ako uključite ovu opciju, i Word će, kada kliknete dvaput na neku reč, izabrati reč i razmak koji sledi posle nje.

Dopusti prevlačenje i otpuštanje teksta     Izaberite ovu opciju da biste mogli da premestite ili kopirate izabrani tekst prevlačenjem. Da biste premestili tekst, izaberite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju. Da biste kopirali tekst, izaberite ga, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok ga prevlačite na novu lokaciju.

Koristi kombinaciju CTRL + klik za praćenje hiperveze     Izaberite ovu opciju da biste lakše uređivali tekst hiperveza. Kada je ova opcija uključena, morate da pritisnete taster CTRL i kliknete na vezu da biste je pratili. Ako kliknete na vezu kada je ova opcija isključena, Word će otići na odredište veze, što će dodatno otežati uređivanje teksta veze.

Automatski kreiraj podlogu za crtanje pri umetanju automatskih oblika     Izaberite ovu opciju da biste postavili podlogu za crtanje oko nacrtanih objekata ili crteža perom i teksta napisanog perom kada ih umetnete u dokument. Podloga za crtanje vam omogućava da rasporedite nacrtane objekte i slike i da ih premestite kao jedinicu.

Koristi pametni izbor pasusa     Izaberite ovu opciju da biste izabrali oznaku pasusa kada izaberete ceo pasus. Ako prilikom isecanja i lepljenja pasusa obuhvatite oznaku pasusa, ne ostavljate prazan pasus, a oblikovanje pasusa se automatski zadržava.

Koristi pametno navođenje kursora     Izaberite ovu opciju da biste naveli da se kursor premešta kako se vi pomerate nagore ili nadole. Kada nakon pomeranja pritisnete taster STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE, kursor će reagovati na stranici koja je trenutno u prikazu, a ne na prethodnom položaju.

Koristi taster Insert za kontrolu režima prekucavanja     Izaberite ovu opciju da biste uključili ili isključili režim prekucavanja kada pritisnete taster INSERT.

 • Koristi režim prekucavanja     Izaberite ovu opciju da biste zamenili postojeći tekst dok kucate, jedan po jedan znak. Ako je izabrana opcija Koristi taster Insert za kontrolu režima prekucavanja, možete da je uključite ili isključite tako što ćete pritisnuti taster INSERT.

Dodaj dvostruki navodnik za hebrejsko alfabetsko numerisanje     Izaberite ovu opciju da biste dodali dvostruke navodnike (") u numerisanje.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen hebrejski.

Ponudi ažuriranje stila     Izaberite ovu opciju da bi vam bilo postavljeno pitanje kada direktno izmenite tekst na koji je primenjen stil, a zatim ponovo primenite stil na izmenjeni tekst. Kada vam se prikaže pitanje, možete da ažurirate stil na osnovu nedavnih promena ili da ponovo primenite oblikovanje stila.

Koristi stil „Normalan“ za liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste     Izaberite ovu opciju da biste stilove liste zasnovali na stilu pasusa „Normalan“ umesto na stilu liste za pasuse.

Prati oblikovanje     Izaberite ovu opciju da biste pratili oblikovanje dok kucate. To vam pomaže da lako primenite isto oblikovanje na nekom drugom mestu. Morate da uključite ovu opciju da biste mogli da koristite komandu Izaberi tekst sa sličnim oblikovanjem u priručnom meniju koji se pojavljuje ako kliknete desnim tasterom miša na izabrani tekst. Da biste prikazali listu oblikovanja koja ste koristili, kliknite na komandu Opcije u oknu Stil, a zatim potvrdite izbor u poljima za potvrdu Oblikovanje nivoa pasusa, Oblikovanje fonta i Oblikovanje znaka za nabrajanje i numerisanja.

 • Označi nedoslednosti u oblikovanju     Izaberite ovu opciju da biste oblikovanje podvukli plavom talasastom linijom kada je ono slično, ali ne i identično, drugom oblikovanju u dokumentima. Da biste koristili ovu opciju, morate i da potvrdite izbor u polju za potvrdu Prati oblikovanje.

Omogući funkciju „Klikni i otkucaj“     Izaberite ovu opciju da biste umetnuli tekst, grafiku, tabele ili druge stavke u praznu oblast dokumenta tako što ćete kliknuti dvaput na praznu oblast. Funkcija „Klikni i otkucaj“ automatski umeće pasuse i primenjuje poravnavanje koje je potrebno za postavljanje stavke na mesto na koje ste dvaput kliknuli. Ova funkcija je dostupna samo u prikazu rasporeda za štampanje i prikazu veb rasporeda.

 • Podrazumevani stil pasusa Izaberite stil koji se primenjuje na tekst kada koristite funkciju „Klikni i otkucaj“.

Premeštanje kursora     Ova opcija navodi smer u kojem se kursor pomera kada pritisnete tastere sa strelicama na tastaturi.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Logičko Izaberite ovu opciju da biste premestili kursor u skladu sa smerom na koji je tekst naišao. Na primer, kada koristite tastere sa strelicama za kretanje kroz arapski, a zatim tekst na engleskom u istoj rečenici, kursor se pomera sleva nalevo kroz arapski tekst, a zatim počinje od krajnje levog znaka u engleskoj reči i napreduje sleva nadesno.

 • Vizuelni element Izaberite ovu opciju da biste premestili kursor na sledeći vizuelno susedni znak. Na primer, kada koristite tastere sa strelicama za kretanje s desna na levo kroz arapski, a zatim engleski tekst u istoj rečenici, taster sa strelicom se pomera zdesna nalevo bez obzira na smer teksta.

Vizuelna selekcija kursora     Ova opcija navodi kako se tekst bira dok proširujete izbor.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Block Izaberite ovu opciju da biste prelomite tekst iz reda u red dok birate nadole, pri čemu su sve izabrane linije iste širine.

 • Neprekidno Izaberite ovu opciju da biste prelomili tekst iz reda u red dok birate nadole i menjali širinu završnog reda bloka.

Koristi proveru sekvenci     Izaberite ovu opciju da biste proverili da li se novootkucani znak pojavljuje u ispravnoj sekvenci da bi mogao da se koristi kao znak za tonski akcenat, dijakritik ili samoglasnik koji će biti postavljen iznad, ispod, ispred ili iza konsonanta uz koji ide.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa kompleksnim pismom.

 • Otkucajte i zamenite Izaberite ovu opciju da biste prethodno otkucani znak zamenili novootkucanim ako ta dva znaka ne mogu istovremeno da postoje u istom klasteru teksta.

Upotrebi azijske fontove i u latiničnim tekstovima     Izaberite ovu opciju da biste promenili latinične znakove u izabrani azijski font kada primenite azijski font na izabrani tekst. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da latinični znakovi ostanu u latiničnom fontu dok primenjujete azijski font na ostatak dokumenta.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

Automatski prebaci tastaturu kako bi se podudarala sa jezikom okolnog teksta     Izaberite ovu opciju da biste promenili jezik tastature i font na osnovu jezika teksta na koji je postavljen kursor. Ako opozovete izbor ove opcije, promeniće se samo font.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Koristi stari IME režim da bi bio omogućen režim prekucavanja     Izaberite ovu opciju da bi znakovi koje otkucate zamenili postojeće znakove (prekucavanje) dok koristite uređivač metoda unosa (IME) na računaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP. Ako je Word instaliran na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, ova opcija se ne pojavljuje jer je režim prekucavanja automatski podržan.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Aktiviraj kontrolu za IME     Izaberite ovu opciju da biste pokrenuli uređivač metoda unosa (IME). Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zaustavili IME.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

IME TrueInline     Izaberite ovu opciju da biste koristili interfejs prirodnog jezika na računarima na kojima je omogućen IME.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Postavke za IME     Kliknite da biste otvorili dijalog Svojstva imena uređivača metoda unosa. Koristite ovaj dijalog da biste postavili ili promenili tekst, tastaturu, konverziju znakova i druge opcije za aktivni IME.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Vrh stranice

Isecanje, kopiranje i lepljenje

Lepljenje unutar istog dokumenta     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada sadržaj nalepite u ista dokumenta iz kojih ste ga kopirali. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)      Ova opcija zadržava stilove znakova i direktno oblikovanje koji su primenjeni na kopirani tekst. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije obuhvaćeno stilom pasusa.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog dokumenta u programu Word. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)     Ova opcija zadržava oblikovanje koje je primenjeno na kopirani tekst. Definicije stila povezane sa kopiranim tekstom kopiraju se u odredišni dokument.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi kada su definicije stilova neusaglašene     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog dokumenta u programu Word i kada se stil koji je dodeljen kopiranom tekstu je drugačije definisan u dokumentu u koji se tekst lepi. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku     Ova opcija zadržava izgled kopiranog teksta tako što nalepljenom tekstu dodeljuje stil „Normalan“ i primenjuje direktno oblikovanje. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje radi podražavanja definicije stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (podrazumevano)     Ova opcija zadržava ime stila koji je povezan sa kopiranim tekstom, ali koristi definiciju stila dokumenta u koji se tekst nalepljuje. Recimo da iz jednog dokumenta u drugi kopirate tekst na koji je primenjen stil „Naslov 1“. U jednom dokumentu, stil „Naslov 1“ definisan je kao podebljani Arial veličine 14, dok je u drugom dokumentu, u koji se tekst lepi, „Naslov 1“ definisan kao podebljana Cambria veličine 16. Kada koristite opciju Koristi odredišne stilove, nalepljeni tekst koristi stil „Naslov 1“ – podebljani font Cambria veličine 16.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje definiciju stila i većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima definiciju stila u dokumentu gde se tekst nalepljuje.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz drugih programa     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog programa. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)     Ova opcija zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima karakteristike direktnog oblikovanja teksta koji neposredno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Umetni/nalepi slike kao     Ova opcija prikazuje kako Word umeće slike u odnosu na tekst u dokumentu. Možete da umetnete slike tako da budu uravnate u tekst, da im omogućite da se kreću zajedno s tekstom ili da tekst prelomite oko, ispred ili iza slike. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Uravnato sa tekstom     Ova opcija umeće grafiku u pasus kao da je tekst. Ona se podrazumevano koristi. Grafika se pomera kako dodajete ili brišete tekst. Možete da prevučete grafiku da biste joj promenili položaj isto kao što prevlačite tekst.

 • Kvadrat     Ova opcija prelama tekst oko svih strana kvadrata oko grafike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Zbijeno     Ova opcija prelama tekst oko grafike u nepravilnom obliku koji se nalazi oko stvarne slike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Iza teksta     Ova opcija umeće grafiku tako da ona pluta na sopstvenom sloju iza teksta. Oko grafike nema ivice. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Ispred teksta     Ova opcija umeće grafiku tako da ona pluta na sopstvenom sloju ispred teksta. Oko grafike nema ivice. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Kroz     Ova opcija prelama tekst oko grafike, uključujući popunjavanje prostora koji prave udubljeni oblici, kao što je polumesec. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Vrh i dno     Ova opcija sprečava prelamanje teksta na stranama grafike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

Zadrži znakove za nabrajanje i numerisanje prilikom lepljenja teksta pomoću opcije „Zadrži samo tekst“     Izaberite ovu opciju da biste konvertovali znakove za numerisanje i nabrajanje u simbole za tekst.

Koristi taster Insert za lepljenje     Izaberite ovu opciju da biste koristili taster INSERT za umetanje sadržaja iz Office ostave u dokument.

Prikaži dugmad za opcije lepljenja     Izaberite ovu opciju da biste prikazali dugme Opcije lepljenjakada nalepite sadržaj. Dugme Opcije lepljenja možete koristiti da biste zamenili ili izmenili postavke koje napravite u ovom odeljku okvira dijaloga Opcije programa .

Koristi pametno isecanje i lepljenje     Izaberite ovu opciju da biste automatski prilagodili oblikovanje dok nalepljujete tekst. Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, možete da kliknete na stavku Postavke da biste podesili dodatne opcije za lepljenje.

 • Postavke     Izaberite ovu stavku da biste otvorili dijalog Postavke. Koristite ovaj dijalog da biste naveli podrazumevano ponašanje prilikom objedinjavanja, isecanja i lepljenja teksta. Podrazumevano ponašanje možete zameniti pomoću dugmeta Opcije lepljenja, koje se pojavljuje kada nalepite sadržaj iz ostave u dokument. Ovo dugme je dostupno samo kada je uključena opcija Koristi pametno isecanje i lepljenje.

  • Koristi podrazumevane opcije za     Kliknite na stavku sa liste da biste unapred izabrali konfiguraciju opcija u dijalogu. Da biste izabrali sopstvenu konfiguraciju opcija, kliknite na stavku Prilagođeno na ovoj listi.

  • Automatski podesi razmak između rečenica i između reči     Izaberite ovu opciju da biste uklonili dodatne razmake prilikom brisanja teksta ili dodali potrebne razmake prilikom lepljenja teksta iz ostave.

  • Podesi prored između pasusa pri lepljenju     Izaberite ovu opciju da biste sprečili kreiranje praznih pasusa i nedosledan prored između pasusa.

  • Podesi oblikovanje tabele i poravnavanje pri lepljenju     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali oblikovanje i poravnavanje tabela. Kada je ova opcija uključena, pojedinačne ćelije se nalepljuju kao tekst, delovi tabele se nalepljuju kao redovi u postojeću tabelu (a ne kao ugnežđene tabele), a kada dodate tabelu u postojeću tabelu, nalepljena tabela se prilagođava da bi se podudarala sa postojećom.

  • Pametno ponašanje stila     Izbor ove opcije nema nikakav efekat. Da biste precizno podesili ponašanje stilova prilikom lepljenja sadržaja, koristite opcije za Lepljenje u odeljku Sečenje, kopiranje i lepljenje u opcijama odeljka Više opcija.

  • Objedini oblikovanje pri lepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate kada nalepite sadržaj iz PowerPoint prezentacije. Kada je ova opcija uključena, na nalepljeni tekst se primenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tabele, na nalepljenu listu se primenjuje najskorije korišćeni znak za nabrajanje, broj ili stil liste, a izgled stavki kao što su tabele, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici zadržava se iz izvora u programu PowerPoint.

  • Prilagodi primenjeno oblikovanje pri lepljenju iz programa Microsoft Office Excel     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate prilikom lepljenja podataka iz programa Excel. Kada je ova opcija uključena, nalepljeni podaci se stavljaju u tabelu, a grafikoni se lepe kao slike, a ne OLE objekti.

  • Objedini nalepljene liste sa okolnim listama     Izaberite ovu opciju da biste prilikom lepljenja stavki u listu oblikovali stavke sa liste tako da budu usklađene sa ostatkom liste.

Vrh stranice

Prikaži sadržaj dokumenta

Prikaži boju pozadine i slika u prikazu rasporeda za štampanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali boje i slike pozadine.

Prikaži tekst prelomljen unutar prozora dokumenta     Izaberite ovu opciju da biste prelomili tekst u prozoru dokumenta kako bi se on lakše čitao na ekranu.

Prikaži čuvare mesta za slike     Izaberite ovu opciju da biste prikazali prazno polje na mestu svake slike u dokumentima. Ova opcija ubrzava proces pomeranja kroz dokument koji sadrži puno slika.

Prikaži crteže i okvire za tekst na ekranu     Izaberite ovu opciju da biste prikazali objekte koji su kreirani pomoću alatki za crtanje programa Word u prikazu rasporeda za štampanje ili prikazu veb rasporeda. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili crteže i možda ubrzali prikaz dokumenata koje sadrže mnogo crteža. Crteži će biti odštampani čak i ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu.

Prikaži animaciju teksta     Izaberite ovu opciju da biste prikazali animacije teksta na ekranu. Opozovite izbor u polju za potvrdu da biste videli kako će tekst izgledati kada se odštampa.

Koristite ovu opciju prilikom prikazivanja animiranog teksta u dokumentima koji su kreirani u verziji programa Word koji je starija od verzije Word 2007. Aktuelna verzija programa Word više nema mogućnost kreiranja animiranog teksta.

Prikaži kontrolne znake     Izaberite ovu opciju da biste prikazali kontrolne znake za pisanje zdesna nalevo.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Prikaži obeleživače     Izaberite ovu opciju da biste prikazali obeleživače na ekranu. Ako dodelite obeleživač nekoj stavci, obeležena stavka će se pojaviti u zagradama ([…]). Ako dodelite obeleživač nekoj lokaciji, obeleživač će se pojaviti kao I-kursor. Zagrade i I-kursor se ne pojavljuju u odštampanim dokumentima.

Prikaži pametne oznake     Izaberite ovu opciju da biste prikazali ljubičastu tačkastu liniju ispod teksta koji se prepozna kao pametna oznaka.

Prikaži granice teksta     Izaberite ovu opciju da biste prikazali tačkaste linije oko tekstualnih margina, kolona i pasusa. Granice su u svrhe rasporeda; ne pojavljuju se u odštampanom dokumentu.

Prikaži oznake za izrezivanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali uglove margina.

Prikaži kodove polja umesto njihovih vrednosti     Izaberite ovu opciju da biste prikazali kodove polja umesto rezultata polja u dokumentima. Na primer, možda ćete videti { TIME @\"MMMM, d, GGGG" } umesto 4. februar 2008. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali rezultate polja.

Bez obzira na ovu postavku, uvek možete da se prebacujete između prikazivanja kodova polja i rezultata kodova polja tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT+F9.

Senčenje polja     Ova opcija prikazuje da li su polja osenčena i kada. Na listi izaberite stavku Uvek ili Kada je izabrano da biste osenčili polja. Senčenje polja olakšava prepoznavanje. Senčenje se pojavljuje na ekranu, ali ne u odštampanom dokumentu.

Broj     Ova opcija određuje kako će se brojevi prikazivati u dokumentima. Izaberite stavku sa liste.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki od arapskih jezika.

 • arapski Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u formatu koji je poznat govornicima engleskog i drugih evropskih jezika.

 • Hindi Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u formatu koji je poznat govornicima arapskog i hindija.

 • Kontekst Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u skladu sa jezikom okolnog teksta.

 • Sistem Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u skladu sa regionalnim postavkama na kontrolnoj tabli.

Imena meseci     Ova opcija određuje kako se zapadna (gregorijanska) imena meseci pojavljuju u tekstu na arapskom. Izaberite stavku sa liste.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki od arapskih jezika.

 • Arapski Izaberite ovu opciju da biste koristili izvorna arapska imena meseci.

 • Engleski transliterirani Izaberite ovu opciju da biste zapadna (gregorijanska) imena meseci pisali arapskim slovima onako kako se izgovaraju na engleskom.

 • Francuski transliterirani Izaberite ovu opciju da biste zapadna (gregorijanska) imena meseci pisali arapskim slovima onako kako se izgovaraju na francuskom.

Dijakritici     Ova opcija prikazuje dijakritike u dokumentu.

Dostupna je samo ako je za uređivanje teksta omogućen jezik koji koristi dijakritike.

 • Koristi ovu boju za dijakritike Izaberite ovu opciju da biste naveli boju za prikaz svih dijakritika, bez obzira na boju dijakritika u originalnom dokumentu. Izaberite boju sa liste.

Koristite radnu verziju fonta u prikazima radne verzije i prikaza strukture      Na računarima sa izuzetno ograničenim resursima izaberite ovu opciju da biste ubrzali prikaz dokumenata na ekranu.

 • Ime     Izaberite font koji ćete koristiti za radne verzije dokumenata. Ova opcija je dostupna samo kada izaberete polje za potvrduKoristite radnu verziju fonta u prikazima radne verzije i obrisa.

 • Veličina     Izaberite veličinu tačke radne verzije fonta. Ova opcija je dostupna samo kada izaberete polje za potvrduKoristite radnu verziju fonta u prikazima radne verzije i obrisa.

Prikaz dokumenta     Ova opcija navodi smer teksta za nova dokumenta.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Zdesna nalevo Izaberite ovu opciju da biste rasporedili e-poruke zdesna nalevo. Na primer, pasusi počinju sa desne strane dokumenta, a tekst se ispisuje nalevo.

 • Sleva nadesno Izaberite ovu opciju da biste rasporedili dokumente sleva nadesno. Na primer, pasusi počinju sa leve strane dokumenta, a tekst se ispisuje nadesno.

Zamena fonta     Izaberite ovu opciju da biste otvorili dijalog Zamena fonta. Koristite ovu opciju da biste utvrdili da li aktivan dokument koristi fontove koji nisu dostupni na računaru. Ako dokument koristi fontove koji se ne nalaze na računaru, pomoću ovog dijaloga možete da navedete zamenski font.

Vrh stranice

Prikaz

Prikaži sledeći broj nedavnih dokumenata     Unesite broj stavki, između 1 i 50, koji će se prikazati na listi Nedavni dokumenti.

Samo prvim devet datotekama na listi je dodeljen ključ akceleratora. Ove dokumente možete da otvorite tako što ćete pritisnuti tastere od 1 do 9 kada pritisnete kombinaciju tastera ALT+F.

Prikaži mere koristeći kao jedinicu     Izaberite mernu jedinicu koju želite da koristite za horizontalni lenjir i za mere koje unosite u dijaloge.

Okna oblasti stila u prikazima radne verzije i prikaza strukture     Otkucajte pozitivan decimalni broj, na primer 0,5, u polju da biste otvorili oblast stila koja prikazuje imena stilova primenjenih na tekst. Da biste zatvorili oblast stila, unesite 0.

Prikaži mere u širini znakova     Izaberite ovu opciju da biste koristili širinu znaka kao osnovu za poravnavanje teksta, na primer kod vertikalnih i horizontalnih lenjira.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

Prikaži piksele za HTML elemente     Izaberite ovu opciju da biste koristili piksele kao podrazumevane jedinice mere u dijalozima koji su povezani sa HTML elementima.

Prikaži sve prozore na traci zadataka     Izaberite ovu opciju da biste prikazali ikonu na Microsoft Windows traci zadataka za svaki otvoreni prozor u Microsoft Office programu. Opoziv izbora u ovom polju za potvrdu postavlja jednu ikonu za svaki otvoreni program na traku zadataka.

Prikaži ekranske prečice u ScreenTips     Izaberite ovu opciju da biste prikazali tasterske prečice u ekranskim napomenama.

Prikaži horizontalnu traku za pomeranje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali horizontalnu traku za pomeranje na dnu prozora dokumenta.

Prikaži vertikalnu traku za pomeranje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalnu traku za pomeranje bočno od prozora dokumenta.

 • Leva traka za pomeranje Izaberite ovu opciju da biste postavili vertikalnu traku za pomeranje sa leve strane prozora dokumenta. Koristite ovu opciju prilikom rada sa dokumentima koji pretežno koriste tekst zdesna nalevo.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Prikaži vertikalni lenjir u prikazu rasporeda za štampanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalni lenjir bočno od prozora dokumenta. Trebalo bi i da potvrdite izbor u polju za potvrdu Lenjir u grupi Prikaži/sakrij na kartici Prikaz na traci, komponenti Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 • Prikaži desni lenjir u prikazu rasporeda za štampanje Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalni lenjir sa desne strane prozora dokumenta.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Optimizuj pozicioniranje znakova za raspored, a ne za čitljivost      Izaberite ovu opciju da biste precizno prikazali pozicioniranje znakova, onako kako će se pojavljivati u odštampanom dokumentu u odnosu na blokove teksta. Razmak između znakova može biti izobličen kada je ova opcija uključena. Isključite ovu opciju da biste dobili najbolju čitljivost na ekranu.

Vrh stranice

Štampanje

Koristite kvalitet radne verzije     Izaberite ovu opciju da biste odštampali dokument sa minimalnim oblikovanjem, što može ubrzati proces štampanja. Mnogi štampači ne podržavaju ovu funkciju.

Odštampaj u pozadini     Izaberite ovu opciju da biste odštampali dokumente u pozadini, što vam omogućava da nastavite da radite dok štampate. Ova opcija zahteva više dostupne memorije da bi vam omogućila da radite i štampate u isto vreme. Ako rad sa dokumentom tokom štampanja postane neprihvatljivo spor, isključite ovu opciju.

Odštampaj stranice obrnutim redosledom     Izaberite ovu opciju da biste odštampali stranice obrnutim redosledom, počev od poslednje stranice u dokumentu. Nemojte koristiti ovu opciju kada štampate koverte.

Odštampajte XML oznake     Izaberite ovu opciju da biste odštampali XML oznake za XML elemente koji su primenjeni na XML dokument. Morate imati šemu priloženu dokumentu i morate primeniti elemente koji su obezbeđeni priloženom šemom. Oznake se pojavljuju u odštampanom dokumentu.

Odštampaj kodove polja umesto njihovih vrednosti     Izaberite ovu opciju da biste štampali kodove polja umesto rezultata polja – na primer, { TIME @\"MMMM, d, GGGG" } umesto 4. februar 2008.

Štampaj na prednjoj stranici lista za obostrano štampanje     Izaberite ovu opciju da biste odštampali prednju stranu svakog lista prilikom štampanja na štampaču koji nema mogućnost dupliranja. Stranice će se štampati obrnutim redosledom tako da kada okrenete komplet za štampanje na poleđinu, stranice će se štampati pravilnim redosledom.

Štampaj na zadnjoj stranici lista za obostrano štampanje     Izaberite ovu opciju da biste odštampali zadnju stranu svakog lista prilikom štampanja na štampaču koji nema mogućnost dupliranja. Stranice će se štampati rastućim redosledom tako da odgovaraju nizu stranica koje su odštampane na prednjoj strani obrnutim redosledom.

Podesite sadržaj za veličine papira A4 ili 8,5 x 11"     Izaberite ovu opciju da biste automatski prilagodili dokumente koji su dizajnirani za papir 8,5 x 11 inča kako bi se uklopili u A4 papir i prilagodili dokumente dizajnirane za A4 papir tako da se uklapaju u papir 8,5 x 11 inča. Ova opcija utiče samo ako se papir A4 ili 8,5 x 11 inča u štampaču ne podudara sa veličinom papira koja je postavljena na kartici Raspored stranice programa Word. Ova opcija utiče samo na otiske; to ne utiče na oblikovanje.

Podrazumevano ležište     Ova opcija prikazuje ležište štampača koje se podrazumevano koristi. Da biste pratili postavke u štampaču, izaberite stavku Koristi postavke štampača. Da biste odabrali određeno ležište, izaberite ga na listi. Izbori na listi zavise od konfiguracije štampača.

Vrh stranice

Prilikom štampanja ovog dokumenta

Prilikom štampanja ovog dokumenta     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke štampanja. Na listi izaberite naziv dokumenta koji je već otvoren ili izaberite stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Odštampaj PostScript preko teksta     Izaberite ovu opciju da biste odštampali PostScript kôd kada dokument sadrži polja PRINT.

Odštampajte samo podatke iz obrasca     Izaberite ovu opciju da biste odštampali podatke koji su uneti u obrazac na mreži bez štampanja obrasca.

Vrh stranice

Čuvanje

Pitaj pre čuvanja normalnog predloška     Izaberite ovu opciju da biste prikazali, kada zatvorite Word, poruku koja vas pita da li želite da sačuvate promene koje su unete u podrazumevani predložak. Budući da će promene podrazumevanog predloška uticati na sve nove dokumente koje kreirate, možda ćete želeti da dobijete obaveštenja kada se predložak promeni. Ako opozivate izbor u ovom polju za potvrdu, promene se automatski čuvaju bez upita.

Uvek kreiraj rezervnu kopiju     Izaberite ovu opciju da biste kreirali rezervnu kopiju dokumenta svaki put kada sačuvate dokument. Svaka rezervna kopija zamenjuje prethodnu rezervnu kopiju. Word dodaje frazu „Rezervna kopija“ u ime datoteke i primenjuje oznaku tipa datoteke .wbk na sve rezervne kopije. Rezervne kopije se čuvaju u istoj fascikli kao originalni dokument.

Kopirajte udaljeno sačuvane datoteke na računar i ažurirajte udaljenu datoteku prilikom čuvanja     Izaberite ovu opciju da biste privremeno uskladištili lokalnu kopiju datoteke koju skladištite na mreži ili prenosivom disku. Kada sačuvate lokalnu kopiju, Word čuva promene u originalnoj kopiji. Ako originalna datoteka nije dostupna, Word traži da sačuvate datoteku na drugoj lokaciji da biste izbegli gubitak podataka.

Dozvoli čuvanja u pozadini     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali dokument dok radite. Merač toka se pojavljuje na statusnoj traci kada Word izvrši čuvanje u pozadini.

Vrh stranice

Sačuvajte tačnost prilikom deljenja ovog dokumenta

Očuvajte tačnost prilikom deljenja ovog dokumenta     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke. Na listi izaberite naziv dokumenta koji je već otvoren ili izaberite stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Sačuvajte pametne oznake kao XML svojstva na veb stranicama     Izaberite ovu opciju da biste sve pametne oznake u dokumentu sačuvali kao proširivi jezik za označavanje (XML) u Hypertext Markup Language (HTML) datoteci.

Sačuvajte podatke obrasca kao razgraničenu tekstualnu datoteku     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali podatke koji se unose u obrazac na mreži kao jednu tekstualnu datoteku razdvojenu karticama u formatu čistog teksta. Zatim možete da uvezete sadržaj te datoteke u bazu podataka.

Ugradite lingvističke podatke     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali lingvističke podatke, kao što su govorni i rukom pisani tekst.

Ugradite pametne oznake     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali pametne oznake kao deo dokumenta.

Vrh stranice

Opšte postavke

Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom     Izaberite ovu opciju da biste dodali zvukove određenim radnjama ili događajima u programu Word i drugim programima u programu Microsoft Office 2007. Na primer, Word može da reprodukuje zvuk kada dovrši proces. Da biste promenili zvuk koji je povezan sa nekim događajem, u Kontrolnoj tabli otvorite za zvukove i audio uređaje. Potrebno je da računar ima zvučnu karticu za reprodukciju većine zvukova.

Pošaljite povratne informacije sa animacijom     Izaberite ovu opciju da biste animirali kretanje pokazivača u programu Word i drugim Office programima. Ova opcija takođe pruža animirane kursore za radnje kao što su štampanje, čuvanje, automatsko oblikovanje i operacije pronalaženja i zamene.

Potvrdite pretvaranje formata datoteke prilikom otvaranja     Izaberite ovu opciju da biste odabrali konvertor datoteka koji Word koristi za otvaranje datoteka koje su kreirane u drugom programu. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da Word automatski izabere konvertor.

Ažuriraj automatske veze prilikom otvaranja     Izaberite ovu opciju da biste automatski ažurirali sav sadržaj koji je povezan sa drugim datotekama svaki put kada otvorite dokument.

Dozvoli otvaranje dokumenta u prikazu radne verzije     Izaberite ovu opciju da biste mogli da otvorite dokument u prikazu radne verzije.

Da biste dokument podrazumevano otvorili u prikazu radne verzije, morate da uključite ovu opciju, a zatim na kartici Prikaz u grupi Prikazi dokumenata kliknite na dugme Radna verzija. Izvršite neku vrstu promene u dokumentu, a zatim sačuvajte dokument.

Dozvoli otvaranje veb stranica u pozadini     Izaberite ovu opciju da biste otvorili dokumente veb stranice u pozadini dok radite. Merač toka se pojavljuje na statusnoj traci kada Word otvori stranicu u pozadini.

Omogući ponovno numerisanje u pozadini     Izaberite ovu opciju da biste automatski ponovo numerisali dokumente dok radite. Ova opcija je dostupna samo u prikazima radne verzije i prikaza strukture. Brisanjem ovog polja za potvrdu sprečava se ažuriranje brojeva stranica (kada su prikazani na statusnoj traci) sve dok ne pređete na prikaz rasporeda štampanja.

Prikaži greške korisničkog interfejsa programskog dodatka     Izaberite ovu opciju da biste prikazali poruke o greškama iz programa koji prilagođavaju korisnički interfejs. Ova opcija je posebno korisna za autore softverskih rešenja, jer pruža informacije za otklanjanje grešaka prilagođavanja korisničkog interfejsa.

Poštanska adresa:     Otkucajte adresu koju želite da Word koristi kao podrazumevanu povratnu adresu za koverte i slova.

Lokacije datoteka     Kliknite na ovo da biste videli podrazumevanu lokaciju za skladištenje dokumenata, predložaka i drugih stavki koje kreirate i koristite u programu Word. U okviru dijaloga Lokacije datoteka, kliknite na stavku koju želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni da biste postavili novu podrazumevanu lokaciju.

Podrazumevane lokacije za predloške i fasciklu za pokretanje tretiraju se kao pouzdane lokacije. Ako promenite lokaciju, uverite se da je nova fascikla bezbedna lokacija.

Veb opcije     Kliknite na ovo da biste otvorili okvir dijalogaVeb opcije . Koristite ovaj dijalog da biste postavili opcije za korišćenje programa Word za kreiranje veb stranica.

Opcije usluge     Kliknite na ovo da biste otvorili okvir dijalogaOpcije usluge . Koristite ovaj dijalog da biste postavili opcije za deljene radne prostore.

Vrh stranice

Kompatibilnost

Engleski Word 6.0/95 dokumenata     Ova opcija navodi željene postavke za konvertovanje teksta. Starije verzije programa Word ponekad su korišćene zajedno sa programima nezavisnih proizvođača dizajniranim da podržavaju kineski ili korejski na engleskom jeziku u verzijama operativnog sistema Microsoft Windows. Ako upotreba ovih programskih dodatka prikazuje netačan tekst u dokumentu koji pokušavate da otvorite, možete da koristite ove opcije da biste konvertovali dokument tako da se tekst ispravno prikazuje. Kada uspešno otvorite datoteku, obavezno uspostavite početne vrednosti ove opcije na Otvori normalno; u suprotnom, ispravno uskladištene datoteke mogu biti neispravno otvorene.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

 • Sadrži azijski tekst Izaberite ovu opciju ako znate da dokument sadrži istočnoazijski tekst, tako da će se tekst ispravno prikazati.

 • Otvorite normalno Izaberite ovu opciju nakon otvaranja datoteke da biste ispravno prikazali tekst.

 • Automatski otkrij azijski tekst Izaberite ovu opciju ako niste sigurni da li dokument sadrži istočnoazijski tekst. Word pokušava da otkrije istočnoazijski tekst i ispravno ga prikaže.

Vrh stranice

Opcije kompatibilnosti za

Opcije kompatibilnosti za     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke. Na listi izaberite naziv dokumenta koji je već otvoren ili izaberite stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Rasporedi ova dokumenta kao da su kreirana u     Izaberite program za obradu reči za koji očekujete da će se koristiti za otvaranje dokumenta. Postavke na listi Opcije rasporeda menjaju se u skladu sa programom za obradu reči koji izaberete. Da biste naveli sopstvenu konfiguraciju postavki, izaberite stavku Prilagođeno.

Opcije rasporeda     Navodi opcije za raspoređivanje dokumenta. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za željene opcije.

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

PRIDRUŽITE SE MICROSOFT 365 INSAJDERIMA >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×