Više opcija programa Word

Koristite napredne Word opcije da biste prilagodili zadatke uređivanja, prikaz dokumenta, željene opcije štampanja i još mnogo toga.

Da biste odabrali napredne Word opcije, izaberite stavke Datoteka > Opcije, a zatim u levom oknu izaberite stavku Više opcija.

Opcije za uređivanje

Podesite način na koji birate, zamenjujete i oblikujete reči i pasuse.

Word 2013 editing options

Isecanje, kopiranje i lepljenje

Odaberite kako želite da nalepite sadržaj i oblikovanje u istom dokumentu ili između različitih dokumenata i aplikacija.

Word 2013 cut, copy, and paste options

Veličina i kvalitet slike

Primenite postavke veličine i kvaliteta slike za otvoreni dokument ili za sve nove dokumente.

Word 2013 image size and quality options

Grafikon

Omogućite prilagođenom oblikovanju i oznakama da ostanu uz tačke podataka, čak i ako se grafikon promeni.

Word 2013 chart options

Prikaz sadržaja dokumenta

Odaberite opcije oblikovanja, teksta i slike.

Word 2013 show document content options

Prikaz

Odaberite format mere, prikažite trake za pomeranje i izaberite broj dokumenata prikazanih na listi Nedavni dokumenti.

Word 2013 display options

Štampanje

Optimizujte izgled papirne verzije dokumenta ili promenite veličinu papira štampača.

Word 2013 print options

Čuvanje

Sačuvajte rezervne kopije, automatski sačuvajte promene predložaka ili dozvolite čuvanje rezervnih kopija.

Word 2013 save options

Očuvanje tačnosti prilikom deljenja ovog dokumenta

Proverite da li se izgled dokumenta čuva kada delite dokument sa nekim ko koristi drugu verziju programa Word.

Word 2013 preserve fidelity options

Opšte postavke

Među opcijama u ovom odeljku možete da promenite mesto na kojem će Word čuvati promene tako što ćete izabrati stavku Lokacije datoteka. Možete i da odaberete da otvorite dokumente u prikazu "Radna verzija".

Word 2013 General options

Opcije rasporeda za:

Izmenite raspored, kao što je razmak između znakova, za otvoreni dokument ili sve nove dokumente.

Word 2013 Layout options for: choices

Podrška za Office 2010 završila se 13. oktobra 2020.

Izvršite nadogradnju na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa bilo kog uređaja i da biste nastavili da dobijate podršku.

Nadogradite odmah

Da biste odabrali napredne Word opcije, izaberite stavke Datoteka > Opcije, a zatim u levom oknu izaberite stavku Više opcija.

U ovom članku

Opcije za uređivanje

Kucanje zamenjuje izabrani tekst     Izaberite ovu opciju da biste izbrisali izabrani tekst kada počnete da kucate. Ako opozite izbor u ovom polju za potvrdu, Microsoft Office Word umeće novi tekst ispred izabranog teksta, a izabrani tekst se ne briše.

Automatski izaberi čitavu reč pri izboru     Odaberite ovu opciju da biste izabrali čitave reči kada izaberete deo jedne reči i deo sledeće. Ako je uključivanje ove opcije, Word će, kada kliknete dvaput na reč, izabrati reč i razmak koji sledi posle te reči.

Dopusti prevlačenje i otpuštanje teksta     Izaberite ovu opciju da biste mogli da premestite ili kopirate izabrani tekst prevlačenjem. Da biste premestili tekst, izaberite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju. Da biste kopirali tekst, izaberite ga, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok ga prevlačite na novu lokaciju.

Koristi kombinaciju CTRL + klik za praćenje hiperveze     Izaberite ovu opciju da biste lakše uređivali tekst hiperveza. Kada je ova opcija uključena, morate da pritisnete taster CTRL i kliknete na vezu da biste je pratili. Kada je ova opcija isključena, klikom na vezu Word ide na odredište veze, što otežava uređivanje teksta veze.

Automatski kreiraj podlogu za crtanje pri umetanju automatskih oblika     Izaberite ovu opciju da biste podlogu za crtanje stavili oko nacrtanih objekata ili crteža pisanjem pisanjem i pisanjem kad ih umetnete u dokument. Podloga za crtanje vam omogućava da rasporedite nacrtane objekte i slike i da ih premestite kao jedinicu.

Koristi pametni izbor pasusa     Izaberite ovu opciju da biste izabrali oznaku pasusa kada izaberete ceo pasus. Ako prilikom isecanja i lepljenja pasusa obuhvatite oznaku pasusa, ne ostavljate prazan pasus, a oblikovanje pasusa se automatski zadržava.

Koristi pametno navođenje kursora     Izaberite ovu opciju da biste naveli da se kursor premešta kako se vi pomerate nagore ili nadole. Kada nakon pomeranja pritisnete taster STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE, kursor će reagovati na stranici koja je trenutno u prikazu, a ne na prethodnom položaju.

Koristi taster Insert za kontrolu režima prekucavanja     Izaberite ovu opciju da biste uključili ili isključili režim prekucavanja kada pritisnete taster INSERT.

 • Koristi režim prekucavanja     Izaberite ovu opciju da biste zamenili postojeći tekst dok kucate, jedan po jedan znak. Ako je izabrana opcija Koristi taster Insert za kontrolu režima prekucavanja, možete da je uključite ili isključite tako što ćete pritisnuti taster INSERT.

Dodaj dvostruki navodnik za hebrejsko alfabetsko numerisanje     Izaberite ovu opciju da biste dodali dvostruke navodnike (") u numerisanje.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen hebrejski.

Ponudi ažuriranje stila     Izaberite ovu opciju da bi vam bilo postavljeno pitanje kada direktno izmenite tekst na koji je primenjen stil, a zatim ponovo primenite stil na izmenjeni tekst. Kada vam se prikaže pitanje, možete da ažurirate stil na osnovu nedavnih promena ili da ponovo primenite oblikovanje stila.

Koristi stil „Normalan“ za liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste     Izaberite ovu opciju da biste stilove liste zasnovali na stilu pasusa „Normalan“ umesto na stilu liste za pasuse.

Prati oblikovanje     Izaberite ovu opciju da biste pratili oblikovanje dok kucate. To vam pomaže da lako primenite isto oblikovanje na nekom drugom mestu. Morate da uključite ovu opciju da biste mogli da koristite komandu Izaberi tekst sa sličnim oblikovanjem u priručnom meniju koji se pojavljuje ako kliknete desnim tasterom miša na izabrani tekst. Da biste prikazali listu oblikovanja koje ste koristili, kliknite na komandu Opcije u oknu Stil, a zatim potvrdite izbor u pocima za potvrdu Oblikovanje nivoa pasusa, Oblikovanje fontai Oblikovanje znakova za nabrajanje i numeriranje.

 • Označi nedoslednosti u oblikovanju     Izaberite ovu opciju da biste oblikovanje podvučeni plavom talasastom linijom označili kada je ono slično, ali ne istoj, drugom oblikovanju u dokumentima. Da biste koristili ovu opciju, morate i da potvrdite izbor u polju za potvrdu Prati oblikovanje.

Ažuriranje stila tako da se podudara sa izborom    Na listi izaberite stavku Zadrži prethodne obrasce numerišanja i znakova za nabrajanje da bi svi pasusi u tom stilu koji nisu numerišeni ostali nebrojeni. Kliknite na dugme Dodaj numeriše ili nabrajanje svim pasusima sa ovim stilom da biste numerisli sve pasuse na koje je primenjen stil.

Omogući funkciju „Klikni i otkucaj“     Izaberite ovu opciju da biste dvaput kliknuli na praznu oblast dokumenta tako što ćete kliknuti dvaput na praznu oblast da biste u praznu oblast umetnuli tekst, grafiku, tabele ili druge stavke. Funkcija „Klikni i otkucaj“ automatski umeće pasuse i primenjuje poravnavanje koje je potrebno za postavljanje stavke na mesto na koje ste dvaput kliknuli. Ova funkcija je dostupna samo u prikazu rasporeda za štampanje i prikazu veb rasporeda.

 • Podrazumevani stil pasusa Izaberite stil koji se primenjuje na tekst kada koristite funkciju „Klikni i otkucaj“.

Prikaži predloge za automatsko dovršenje    Izaberite ovu opciju da biste videli dovršene stavke automatskog teksta kada otkucate prva četiri znaka unosa. Možete da pritisnete taster ENTER da biste dodali ceo unos automatskog teksta u dokument ili možete da nastavite da kucate tekst koji želite. Ako ne želite da vidite predloge automatskog teksta, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

Premeštanje kursora     Ova opcija navodi smer u kojem se kursor pomera kada pritisnete tastere sa strelicama na tastaturi.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Logičko Izaberite ovu opciju da biste pomerili kursor u skladu sa smerom teksta na koji naiđe. Na primer, kada koristite tastere sa strelicama za premeštanje kroz tekst na arapskom, a zatim na engleskom u istoj rečenici, kursor se pomera sleva nalevo kroz tekst na arapskom, a zatim počinje od samog levog znaka u reči na engleskom i teče sleva nadesno.

 • Visual Izaberite ovu opciju da biste premestili kursor na sledeći vizuelno susedni znak. Na primer, kada koristite tastere sa strelicama za premeštanje sleva nalevo kroz tekst na arapskom, a zatim na engleskom u istoj rečenici, taster sa strelicom se premešta s desna nalevo bez obzira na smer teksta.

Vizuelni izbor kursora     Ova opcija navodi kako se tekst bira dok proširujete izbor.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Block Izaberite ovu opciju da biste prelomili tekst iz linije u red dok birate nadole, a sve izabrane linije će biti iste širine.

 • Neprekidno Izaberite ovu opciju da biste prelomili tekst iz reda u red dok birate nadole i da biste menjali širinu konačnog reda bloka.

Koristi proveru sekvenci     Izaberite ovu opciju da biste proverili da li se novootkucani znak pojavljuje u ispravnoj sekvenci da bi mogao da se koristi kao znak za tonski akcenat, dijakritik ili samoglasnik koji će biti postavljen iznad, ispod, ispred ili iza konsonanta uz koji ide.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa kompleksnim pismom.

 • Kucanje i zamena Izaberite ovu opciju da biste prethodno otkucani znak zamenili novo otkucanim znakom ako ta dva znaka ne mogu istovremeno daistu u istom klasteru teksta.

Upotrebi azijske fontove i u latiničnim tekstovima     Izaberite ovu opciju da biste promenili latinične znakove u izabrani azijski font kada primenite azijski font na izabrani tekst. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da latinični znakovi ostanu u latiničnom fontu dok primenjujete azijski font na ostatak dokumenta.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

Automatski prebaci tastaturu kako bi se podudarala sa jezikom okolnog teksta     Izaberite ovu opciju da biste promenili jezik tastature i font na osnovu jezika teksta na koji je postavljen kursor. Ako opozovete izbor ove opcije, promeniće se samo font.

Napomena: Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Aktiviraj kontrolu za IME     Izaberite ovu opciju da biste pokrenuli uređivač metoda unosa (IME). Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zaustavili IME.

Napomena: Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Postavke za IME     Kliknite da biste otvorili dijalog Svojstva imena IME-a. Koristite ovaj dijalog da biste postavili ili promenili tekst, tastaturu, konverziju znakova i druge opcije za aktivni IME.

Napomena: Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Vrh stranice

Isecanje, kopiranje i lepljenje

Lepljenje unutar istog dokumenta     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada sadržaj nalepite u isti dokument iz kojeg ste kopirali sadržaj. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)      Ova opcija zadržava stilove znakova i direktno oblikovanje koji su primenjeni na kopirani tekst. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije obuhvaćeno stilom pasusa.

 • Objedini oblikovanje     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do koje dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog dokumenta u programu Word. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)     Ova opcija zadržava oblikovanje koje je primenjeno na kopirani tekst. Definicije stila povezane sa kopiranim tekstom kopiraju se u odredišni dokument.

 • Objedini oblikovanje     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi kada su definicije stilova neusaglašene     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do koje dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog dokumenta u programu Word i kada se stil koji se dodeljuje kopiranjem teksta definiše drugačije u dokumentu u koji se tekst nalepjuje. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku     Ova opcija zadržava izgled kopiranog teksta tako što nalepljenom tekstu dodeljuje stil „Normalan“ i primenjuje direktno oblikovanje. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje radi podražavanja definicije stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (podrazumevano)     Ova opcija zadržava ime stila koji je povezan sa kopiranim tekstom, ali koristi definiciju stila dokumenta u koji se tekst nalepljuje. Recimo da iz jednog dokumenta u drugi kopirate tekst na koji je primenjen stil „Naslov 1“. U jednom dokumentu, stil „Naslov 1“ definisan je kao podebljani Arial veličine 14, dok je u drugom dokumentu, u koji se tekst lepi, „Naslov 1“ definisan kao podebljana Cambria veličine 16. Kada koristite opciju Koristi odredišne stilove, nalepljeni tekst koristi stil „Naslov 1“ – podebljani font Cambria veličine 16.

 • Objedini oblikovanje     Ova opcija odbacuje definiciju stila i većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima definiciju stila u dokumentu gde se tekst nalepljuje.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz drugih programa     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog programa. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)     Ova opcija zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Objedini oblikovanje     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima karakteristike direktnog oblikovanja teksta koji neposredno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Umetni/nalepi slike kao     Ova opcija prikazuje kako Word umeće slike u odnosu na tekst u dokumentu. Možete da umetnete slike tako da budu uravnate u tekst, da im omogućite da se kreću zajedno s tekstom ili da tekst prelomite oko, ispred ili iza slike. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Uravnato sa tekstom     Ova opcija umeće grafiku u pasus kao da je tekst. Ona se podrazumevano koristi. Grafika se pomera kako dodajete ili brišete tekst. Možete da prevučete grafiku da biste joj promenili položaj isto kao što prevlačite tekst.

 • Kvadrat     Ova opcija prelama tekst oko svih strana kvadrata oko grafike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Zbijeno     Ova opcija prelama tekst oko grafike u nepravilnom obliku koji se nalazi oko stvarne slike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Iza teksta     Ova opcija umeće grafiku tako da ona pluta na sopstvenom sloju iza teksta. Oko grafike nema ivice. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Ispred teksta     Ova opcija umeće grafiku tako da ona pluta na sopstvenom sloju ispred teksta. Oko grafike nema ivice. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Kroz     Ova opcija prelama tekst oko grafike, uključujući popunjavanje prostora koji prave udubljeni oblici, kao što je polumesec. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Vrh i dno     Ova opcija sprečava prelamanje teksta na stranama grafike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

Zadrži znakove za nabrajanje i numerisanje prilikom lepljenja teksta pomoću opcije „Zadrži samo tekst“     Izaberite ovu opciju da biste konvertovali znakove za numerisanje i nabrajanje u simbole za tekst.

Dodavanje kontrolnih znakova u komande "Iseci i kopiraj"    Izaberite ovu opciju da biste zadržali premeštanje kursora koji se iseče sleva nalevo kada isečete ili kopirate tekst iz Word dokumenta i nalepite ga kao čisti tekst (na primer, u programu "Beležnica").

Koristi taster Insert za lepljenje     Izaberite ovu opciju da biste koristili taster INSERT za umetanje sadržaja iz Office ostave u dokument.

Prikaži dugmad "Opcije lepljenja" kada se sadržaj nalepi     Izaberite ovu opciju da biste prikazali dugme "Opcije lepljenja" kada nalepite sadržaj. Možete da koristite dugme Opcije lepljenja da biste izmenili ili izmenili postavke koje napravite u ovom odeljku dijaloga Word opcije.

Koristi pametno isecanje i lepljenje     Izaberite ovu opciju da biste automatski prilagodili oblikovanje dok nalepljujete tekst. Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, možete da kliknete na dugme Postavke da biste podesili dodatne opcije za lepljenja.

 • Postavke     Izaberite ovu stavku da biste otvorili dijalog Postavke. Koristite ovaj dijalog da biste naveli podrazumevano ponašanje prilikom objedinjavanja, isecanja i lepljenja teksta. Podrazumevano ponašanje možete zameniti pomoću dugmeta Opcije lepljenja, koje se pojavljuje kada nalepite sadržaj iz ostave u dokument. Ovo dugme je dostupno samo kada je uključena opcija Koristi pametno isecanje i lepljenje.

  • Koristi podrazumevane opcije za     Kliknite na stavku na listi da biste unapred izabrali konfiguraciju opcija u dijalogu. Da biste izabrali sopstvenu konfiguraciju opcija, kliknite na stavku Prilagođeno na ovoj listi.

  • Automatski podesi razmak između rečenica i između reči     Izaberite ovu opciju da biste uklonili dodatne razmake prilikom brisanja teksta ili dodali potrebne razmake prilikom lepljenja teksta iz ostave.

  • Podesi prored između pasusa pri lepljenju     Izaberite ovu opciju da biste sprečili kreiranje praznih pasusa i nedosledan prored između pasusa.

  • Podesi oblikovanje tabele i poravnavanje pri lepljenju     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali oblikovanje i poravnavanje tabela. Kada je ova opcija uključena, pojedinačne ćelije se nalepljuju kao tekst, delovi tabele se nalepljuju kao redovi u postojeću tabelu (a ne kao ugnežđene tabele), a kada dodate tabelu u postojeću tabelu, nalepljena tabela se prilagođava da bi se podudarala sa postojećom.

  • Pametno ponašanje stila     Izbor ove opcije nema nikakav efekat. Da biste precizno podesili ponašanje stilova prilikom lepljenja sadržaja, koristite opcije za Lepljenje u odeljku Sečenje, kopiranje i lepljenje u opcijama odeljka Više opcija.

  • Objedini oblikovanje prilikom lepljanja iz programa Microsoft PowerPoint     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate kada nalepite sadržaj iz PowerPoint prezentacije. Kada je ova opcija uključena, na nalepljeni tekst se primenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tabele, na nalepljenu listu se primenjuje najskorije korišćeni znak za nabrajanje, broj ili stil liste, a izgled stavki kao što su tabele, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici zadržava se iz izvora u programu PowerPoint.

  • Prilagođavanje oblikovanja prilikom lepljanja iz programa Microsoft Excel     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate prilikom lepljenja podataka iz programa Excel. Kada je ova opcija uključena, nalepili podaci se smeštaju u tabelu, a grafikoni se nalepljuju kao slike, a ne OLE objekti.

  • Objedini nalepljene liste sa okolnim listama     Izaberite ovu opciju da biste prilikom lepljenja stavki u listu oblikovali stavke sa liste tako da budu usklađene sa ostatkom liste.

Vrh stranice

Veličina i kvalitet slike

Veličina i kvalitet slike    Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke. Na listi kliknite na ime dokumenta koji je već otvoren ili izaberite stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Odbacivanje podataka o uređivanja    Izaberite ovu opciju da biste sačuvali samo uređenu sliku. Podaci sa originalne slike, pre nego što je ona uređena, neće biti dostupni.

Ne komprimuj slike u datoteci    Izaberite ovu opciju da bi slike držale u punoj veličini. Ova opcija može da napravi veličinu datoteke dokumenta.

Postavite podrazumevani ciljni izlaz na    Ova opcija određuje rezoluciju komprimovanih slika. Sa liste izaberite vrednost za pikseli po inču (ppi).

 • 220 ppi    Izaberite ovu opciju ako planirate da odštampate dokument.

 • 150 ppi    Izaberite ovu opciju za dokumente koji će se čitati na ekranu.

 • 96 ppi    Izaberite ovu opciju za dokumente koje želite da pošaljete e-poštom.

Vrh stranice

Prikaz sadržaja dokumenta

Prikaži boje i slike u pozadini u prikazu rasporeda za štampanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali boje i slike pozadine.

Prikaži tekst prelomljen unutar prozora dokumenta     Izaberite ovu opciju da biste prelomiti tekst u prozor dokumenta kako bi se on lakše čitao na ekranu.

Prikaži čuvare mesta za slike     Izaberite ovu opciju da biste prikazali prazno polje na mestu svake slike u dokumentima. Ova opcija ubrzava proces pomeranja kroz dokument koji sadrži veliki broj slika.

Prikaži crteže i okvire za tekst na ekranu     Izaberite ovu opciju da biste prikazali objekte koji su kreirani u Word alatkama za crtanje u prikazu rasporeda za štampanje ili prikazu veb rasporeda. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili crteže i možda ubrzali prikaz dokumenata koji sadrže mnogo crteža. Crteži će biti odštampani čak i ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu.

Prikaži animaciju teksta     Izaberite ovu opciju da biste prikazali animacije teksta na ekranu. Opozovite izbor u polju za potvrdu da biste videli kako će tekst izgledati kada se odštampa.

Napomena: Koristite ovu opciju kada prikazujete animirani tekst u dokumentima koji su kreirani u verziji programa Word koja je starija od Word 2007. Trenutna verzija programa Word više nema mogućnost kreiranja animiranog teksta.

Prikaži kontrolne znake     Izaberite ovu opciju da biste prikazali kontrolne znake za pisanje zdesna nalevo.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Prikaži obeleživače     Izaberite ovu opciju da biste prikazali obeleživače na ekranu. Ako dodelite obeleživač nekoj stavci, obeležena stavka će se pojaviti u zagradama ([…]). Ako dodelite obeleživač nekoj lokaciji, obeleživač će se pojaviti kao I-kursor. Zagrade i I-zrak se ne pojavljuju u odštampanim dokumentima.

Prikaži granice teksta     Izaberite ovu opciju da biste prikazali tačkastih linija oko tekstualnih margina, kolona i pasusa. Granice su u svrhe rasporeda; one se ne pojavljuju u odštampanim dokumentima.

Prikaži oznake za isecanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali uglove margina.

Prikazivanje kodova polja umesto njihovih vrednosti     Izaberite ovu opciju da biste prikazali kodove polja umesto rezultata polja u dokumentima. Na primer, možda ćete videti { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } umesto 4. februara 2008. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali rezultate polja.

Bez obzira na ovu postavku, uvek možete da se prebacujete između prikazivanja kodova polja i rezultata kodova polja tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT+F9.

Senčivanje polja     Ova opcija prikazuje da li su polja i kada oštetena. Na listi izaberite stavke Uvek iliKada je izabrano da biste oštetili polja. Senčivanje polja olakšava im da ih identifikuju. Senčivanje se pojavljuje na ekranu, ali ne u odštampanom dokumentu.

Broj     Ova opcija određuje kako će se brojevi prikazivati u dokumentima. Izaberite stavku sa liste.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki od arapskih jezika.

 • arapski Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u formatu koji je poznat govornicima engleskog i drugih evropskih jezika.

 • Hindi Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u formatu koji je poznat govornicima arapskog i hindija.

 • Kontekst Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u skladu sa jezikom okolnog teksta.

 • Sistem Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u skladu sa regionalnim postavkama na kontrolnoj tabli.

Imena meseci     Ova opcija određuje kako se zapadna (gregorijanska) imena meseci pojavljuju u tekstu na arapskom. Izaberite stavku sa liste.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki od arapskih jezika.

 • Arapski Izaberite ovu opciju da biste koristili izvorna arapska imena meseci.

 • Engleski transliterirani Izaberite ovu opciju da biste zapadna (gregorijanska) imena meseci pisali arapskim slovima onako kako se izgovaraju na engleskom.

 • Francuski transliterirani Izaberite ovu opciju da biste zapadna (gregorijanska) imena meseci pisali arapskim slovima onako kako se izgovaraju na francuskom.

Dijakritici     Ova opcija prikazuje dijaritke u dokumentu.

Dostupna je samo ako je za uređivanje teksta omogućen jezik koji koristi dijakritike.

 • Koristi ovu boju za dijakritike Izaberite ovu opciju da biste naveli boju za prikaz svih dijarittika, bez obzira na boju dijaritma u originalnom dokumentu. Izaberite boju sa liste.

Korišćenje radne verzije fonta u prikazima radne verzije i prikaza strukture      Na računarima sa izuzetno ograničenim resursima izaberite ovu opciju da biste ubrzali prikaz dokumenata na ekranu.

 • Ime     Izaberite font koji će se koristiti za radne verzije dokumenata. Ova opcija je dostupna samo kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi radni font u prikazima radne verzije i prikaza strukture.

 • Veličina     Izaberite veličinu tačke radne verzije fonta. Ova opcija je dostupna samo kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi radni font u prikazima radne verzije i prikaza strukture.

Prikaz dokumenta     Ova opcija navodi smer teksta za nove dokumente.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Sleva nalevo Izaberite ovu opciju da biste postavili dokumente nalevo. Na primer, pasusi počinju sa desne strane dokumenta, a tekst se ispisuje nalevo.

 • Sleva na desno Izaberite ovu opciju da biste dokumente postavili sleva na desni taster. Na primer, pasusi počinju sa leve strane dokumenta, a tekst se ispisuje nadesno.

Zamena fonta     Kliknite na ovo da biste otvorili dijalog Zamena fonta. Koristite ovu opciju da biste utvrdili da li aktivni dokument koristi fontove koji nisu dostupni na računaru. Ako dokument koristi fontove koji se ne koriste na računaru, možete da koristite dijalog da biste naveli zamenski font.

Vrh stranice

Prikaz

Prikaži sledeći broj nedavnih dokumenata     Unesite broj stavki, između 1 i 50, za prikaz na listi Nedavni dokumenti.

Napomena: Samo prvih devet datoteka na listi dodeljuje se taster za akcelerator. Ove dokumente možete da otvorite tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera 1 do 9 kada pritisnete kombinaciju tastera ALT+F.

Prikaži mere koristeći kao jedinicu     Izaberite mernu jedinicu koju želite da koristite za horizontalni lenjir i za mere koje unosite u dijaloge.

Širina okna oblasti stila u prikazima radne verzije i prikaza strukture     U polju otkucajte pozitivan decimalni broj, na primer 0,5, da biste otvorili oblast stila koja prikazuje imena stilova primenjenih na tekst. Da biste zatvorili oblast stila, unesite 0.

Prikaži mere u širini znakova     Izaberite ovu opciju da biste koristili širinu znaka kao osnovu za poravnavanje teksta, na primer kod vertikalnih i horizontalnih lenjira.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

Prikaži piksele za HTML elemente     Izaberite ovu opciju da biste koristili piksele kao podrazumevane jedinice mere u dijalozima koji su povezani sa HTML elementima.

Prikaz svih prozora na traci zadataka     Izaberite ovu opciju da biste prikazali ikonu na Microsoft Windows traci zadataka za svaki otvoreni prozor u Microsoft Office programu. Opozinjem izbora u ovom polju za potvrdu postavlja se po jedna ikona za svaki otvoreni program na traci zadataka.

Prikaži tasterske prečice u ekranskim napomi     Izaberite ovu opciju da biste prikazali tasterske prečice u ekranskim napomi.

Prikazivanje horizontalne trake za pomeranje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali horizontalnu traku za pomeranje na dnu prozora dokumenta.

Prikaži vertikalnu traku za pomeranje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalnu traku za pomeranje sa strane prozora dokumenta.

 • Leva traka za pomeranje Izaberite ovu opciju da biste vertikalnu traku za pomeranje postavite na levu stranu prozora dokumenta. Koristite ovu opciju kada radite sa dokumentima koji uglavnom koriste tekst koji se uglavnom koristi sleva nalevo.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Prikaži vertikalni lenjir u prikazu rasporeda za štampanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalni lenjir sa strane prozora dokumenta. Uverite se da ste takođe izabrali polje za potvrdu Lenjir u grupi Prikaži/sakrij na kartici Prikaz na traci, komponenti Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 • Prikaži desni lenjir u prikazu rasporeda za štampanje Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalni lenjir sa desne strane prozora dokumenta.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Optimizuj pozicioniranje znakova za raspored, a ne za čitljivost      Izaberite ovu opciju da biste precizno prikazali pozicioniranje znakova, kao što će se pojavljivati u odštampanom dokumentu u pogledu blokova teksta. Razmak između znakova može biti izkriven kada je ova opcija uključena. Isključite ovu opciju radi najbolje čitanja na ekranu.

Onemogućavanje hardverskog ubrzavanja grafike    Izaberite ovu opciju da biste zaustavili korišćenje grafičke kartice računara za prikaz trodimenzionalnih oblika, efekata oblika i tekstualnih efekata.

Vrh stranice

Štampanje

Korišćenje kvaliteta radne verzije     Izaberite ovu opciju da biste odštampali dokument sa minimalnim oblikovanjem, što može ubrzati proces štampanja. Mnogi štampači ne podržavaju ovu funkciju.

Štampanje u pozadini     Izaberite ovu opciju da biste štampali dokumente u pozadini, što vam omogućava da nastavite da radite dok štampate. Ova opcija zahteva više dostupne memorije kako bi vam omogućila da radite i štampate u isto vreme. Ako rad sa dokumentom tokom štampanja postane neprihvatljivo spor, isključite ovu opciju.

Štampanje stranica obrnutim redosledom     Izaberite ovu opciju da biste štampali stranice obrnutim redosledom, počev od poslednje stranice u dokumentu. Nemojte da koristite ovu opciju prilikom štampanja koverti.

Štampanje XML oznaka     Izaberite ovu opciju da biste štampali XML oznake za XML elemente koji su primenjeni na XML dokument. Dokumentu mora biti priložena šema i morate primeniti elemente koje pruža priložena šema. Oznake se pojavljuju u odštampanom dokumentu.

Štampanje kodova polja umesto njihovih vrednosti     Izaberite ovu opciju da biste odštampali kodove polja umesto rezultata polja – na primer, { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } umesto 4. februara 2008.

Omogućavanje ažuriranja polja koja sadrže praćene promene pre štampanja    Izaberite ovu opciju da biste se uverili da će se svi kodovi polja koji su umetnuti dok su praćene promene štampali i prikazivali promenjeni tekst.

Štampanje na prednjem planu lista za obostrano štampanje     Izaberite ovu opciju da biste štampali prednju deo svakog lista prilikom štampanja na štampaču koji nema mogućnost dvostranog štampanja. Stranice će se štampati obrnutim redosledom, tako da kada okrenete stek za štampanje na unazad, stranice će se odštampati u odgovarajućem redosledu.

Štampanje na radnom listu za obostrano štampanje     Izaberite ovu opciju da biste štampali unazad svakog lista prilikom štampanja na štampaču koji nema mogućnost dvostranog štampanja. Stranice će se štampati rastućim redosledom tako da odgovaraju naslaganim stranicama koje su odštampane na prednjem planu obrnutim redosledom.

Razmera sadržaja za veličinu papira veličine 4 ili 8,5 x 11"     Izaberite ovu opciju da biste automatski prilagodili dokumente koji su dizajnirani za papir veličine 8,5 do 11 inča da bi se uklopio u A4 papir i da biste prilagodili dokumente dizajnirane za A4 papir kako bi se uklopio u papir veličine 8,5-11 inča. Ova opcija utiče samo ako se papir A4 ili 8,5 sa 11 inča u štampaču ne podudara sa veličinom papira postavljenim na kartici Raspored na stranici u programu Word. Ova opcija utiče samo na otiske; to ne utiče na oblikovanje.

Podrazumevana traka     Ova opcija prikazuje fasciklu štampača koja se podrazumevano koristi. Da biste pratili postavke na štampaču, izaberite stavku Koristi postavke štampača. Da biste odabrali određenu traka, izaberite je na listi. Opcije na listi zavise od konfiguracije štampača.

Vrh stranice

Prilikom štampanja ovog dokumenta

Prilikom štampanja ovog dokumenta     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke štampanja. Na listi izaberite ime dokumenta koji je već otvoren ili stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Štampanje PostScript teksta preko teksta     Izaberite ovu opciju da biste štampali PostScript kôd kada dokument sadrži polja PRINT.

Štampanje samo podataka iz obrasca     Izaberite ovu opciju da biste odštampali podatke koji su uneti u obrazac na mreži bez štampanja obrasca.

Vrh stranice

Čuvanje

Pitaj pre čuvanja normalnog predloška     Izaberite ovu opciju da biste prikazali poruku koja vas pita da li želite da sačuvate promene koje su napravljene u podrazumevanom predlošku kada zatvorite Word. Pošto će promene podrazumevanog predloška uticati na sve nove dokumente koje kreirate, možda ćete želeti da budete obavešteni kada se predložak promeni. Opoziv ovog polja za potvrdu automatski čuva promene bez upita.

Uvek kreiraj rezervnu kopiju     Izaberite ovu opciju da biste kreirali rezervnu kopiju dokumenta svaki put kada sačuvate dokument. Svaka rezervna kopija zamenjuje prethodnu rezervnu kopiju. Word dodaje frazu "Rezervna kopija" imenu datoteke i primenjuje oznaku tipa datoteke .wbk na sve rezervne kopije. Rezervne kopije se čuvaju u istoj fascikli u kojoj je originalni dokument.

Kopirajte daljinski uskladištene datoteke na računar i ažurirajte udaljenu datoteku prilikom čuvanja     Izaberite ovu opciju da biste privremeno uskladištili lokalnu kopiju datoteke koju skladištite na mreži ili prenosivoj disk jedinici. Kada sačuvate lokalnu kopiju, Word čuva promene u originalnoj kopiji. Ako originalna datoteka nije dostupna, Word će od vas tražiti da sačuvate datoteku na drugoj lokaciji kako bi se izbegao gubitak podataka.

Dozvoli čuvanje pozadine     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali dokument dok radite. Metar toka se pojavljuje na statusnoj traci kada Word izvrši čuvanje u pozadini.

Vrh stranice

Očuvanje tačnosti prilikom deljenja ovog dokumenta

Očuvanje tačnosti prilikom deljenja ovog dokumenta     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke. Na listi izaberite ime dokumenta koji je već otvoren ili stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Čuvanje podataka obrasca kao razgraničene tekstualne datoteke     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali podatke koji su uneti u obrazac na mreži kao jednu tekstualnu datoteku razgraničenu tabulatorima u formatu čistog teksta. Sadržaj te datoteke zatim možete da uvezete u bazu podataka.

Ugostite lingvističke podatke     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali jezične podatke, kao što su govor i rukopisni tekst.

Vrh stranice

Opšte postavke

Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom     Izaberite ovu opciju da biste dodali zvukove određenim radnjama ili događajima u programu Word i drugim programima u programu Microsoft Office 2007. Na primer, Word može da reprodukuje zvuk kada dovrši proces. Da biste promenili zvuk koji je povezan sa događajem, na kontrolnoj tabli otvorite fasciklu za zvukove i audio uređaje. Potrebno je da računar ima zvučnu karticu za reprodukciju većine zvukova.

Obezbeđivanje povratnih informacija sa animcijom     Izaberite ovu opciju da biste animirali premeštanje pokazivača u programu Word i drugim Office programima. Ova opcija pruža i animirane kursore za radnje kao što su štampanje, čuvanje, automatsko oblikovanje i operacije pronalaženja i zamene.

Potvrdite konverziju formata datoteke pri otvaranju     Izaberite ovu opciju da biste odabrali konvertor datoteka koji Word koristi za otvaranje datoteka koje su kreirane u drugom programu. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da Word automatski bira konvertor.

Ažuriranje automatskih veza pri otvaranju     Izaberite ovu opciju da biste automatski ažurirali sadržaj koji je povezan sa drugim datotekama svaki put kada otvorite dokument.

Dozvoljavanje otvaranja dokumenta u prikazu "Radna verzija"     Izaberite ovu opciju da biste mogli da otvorite dokument u prikazu radna verzija.

Napomena: Da biste dokument podrazumevano otvorili u prikazu radne verzije, morate da uključite ovu opciju, a zatim na kartici Prikaz u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Radna verzija. Napravite neku vrstu promene u dokumentu, a zatim sačuvajte dokument.

Omogućavanje repaginacije pozadine     Izaberite ovu opciju da biste dokumente automatski ponavljali dok radite. Ova opcija je dostupna samo u prikazima radne verzije i prikaza strukture. Opozivanje ovog polja za potvrdu sprečava ažuriranje brojeva stranica (kada su prikazani na statusnoj traci) dok se ne prebacite na prikaz rasporeda za štampanje.

Prikaži greške korisničkog interfejsa programskog dodatka     Izaberite ovu opciju da biste prikazali poruke o grešci iz programa koji prilagođavaju korisnički interfejs. Ova opcija je naročito korisna autorima softverskih rešenja jer pruža informacije o prilagođavanjima otklanjanja grešaka u korisničkom interfejsu.

Prikaz prosleđenog Office.com sadržaja    Izaberite ovu opciju da biste videli predloške i slike koje su kreirali korisnici pored sadržaja koji pruža Microsoft Office.

Poštanske adrese     Otkucajte adresu koju želite da Word koristi kao podrazumevanu povratnu adresu za koverte i pisma.

Lokacije datoteka     Kliknite na ovo da biste videli podrazumevanu lokaciju za skladištenje za dokumente, predloške i druge stavke koje kreirate i koristite u programu Word. U dijalogu Lokacije datoteka izaberite stavku koju želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni da biste postavili novu podrazumevanu lokaciju.

Podrazumevane lokacije za predloške i pokrenu fasciklu tretiraju se kao pouzdane lokacije. Ako promenite lokaciju, uverite se da je nova fascikla bezbedna lokacija.

Veb opcije     Kliknite na ovo da biste otvorili dijalog Veb opcije. Koristite ovaj dijalog da biste podesili opcije za korišćenje programa Word za kreiranje veb stranica.

Vrh stranice

Kompatibilnost

Engleski Word 6.0/95 dokumenti     Ova opcija navodi željene opcije za konvertovanje teksta. Starije verzije programa Word su se ponekad koristile u saradnji sa programima nezavisnih dobavljača koji su dizajnirani da podrže kineski ili korejski na engleskom jeziku verzije operativnog sistema Microsoft Windows. Ako upotreba ovih programski dodatka za rezultat ima neispravan tekst u dokumentu koji pokušavate da otvorite, možete da koristite ove opcije da biste konvertovati dokument tako da se tekst prikazuje ispravno. Nakon uspešnog otvaranja datoteke, obavezno uspostavite početne vrednosti ove opcije na Normalno otvaranje; U suprotnom, ispravno uskladištene datoteke će možda biti pogrešno otvorene.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

 • Sadrže azijski tekst Izaberite ovu opciju ako znate da dokument sadrži istočnoazijski tekst, tako da će se tekst ispravno prikazati.

 • Normalno otvaranje Izaberite ovu opciju kada se datoteka otvori da biste ispravno prikazali tekst.

 • Automatsko otkrivanje azijskog teksta Izaberite ovu opciju ako niste sigurni da li dokument sadrži istočnoazijski tekst. Word pokušava da otkrije istočnoazijski tekst i da ga prikaže ispravno.

Vrh stranice

Opcije kompatibilnosti za

Opcije kompatibilnosti za     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke. Na listi izaberite ime dokumenta koji je već otvoren ili stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Napravite ovaj dokument kao da je kreiran u     Izaberite program za obradu teksta koji očekujete da će se koristiti za otvaranje dokumenta. Postavke na listi opcija rasporeda menjaju se u skladu sa programom za obradu teksta koji izaberete. Da biste naveli sopstvenu konfiguraciju postavki, izaberite stavku Prilagođeno.

Opcije rasporeda     Navodi opcije za postavljanje dokumenta. Potvrdite izbor u po polju za potvrdu za željene opcije.

Vrh stranice

Da biste odabrali napredne Opcije programa Word, kliknite na dugme Microsoft Office Dugme „Microsoft Office“ > Opcije programa Word,a zatim u levom oknu izaberite stavku Napredno.

U ovom članku

Opcije za uređivanje

Kucanje zamenjuje izabrani tekst     Izaberite ovu opciju da biste izbrisali izabrani tekst kada počnete da kucate. Ako opozite izbor u ovom polju za potvrdu, Microsoft Office Word umeće novi tekst ispred izabranog teksta, a izabrani tekst se ne briše.

Automatski izaberi čitavu reč pri izboru     Odaberite ovu opciju da biste izabrali čitave reči kada izaberete deo jedne reči i deo sledeće. Ako je uključivanje ove opcije, Word će, kada kliknete dvaput na reč, izabrati reč i razmak koji sledi posle te reči.

Dopusti prevlačenje i otpuštanje teksta     Izaberite ovu opciju da biste mogli da premestite ili kopirate izabrani tekst prevlačenjem. Da biste premestili tekst, izaberite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju. Da biste kopirali tekst, izaberite ga, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok ga prevlačite na novu lokaciju.

Koristi kombinaciju CTRL + klik za praćenje hiperveze     Izaberite ovu opciju da biste lakše uređivali tekst hiperveza. Kada je ova opcija uključena, morate da pritisnete taster CTRL i kliknete na vezu da biste je pratili. Kada je ova opcija isključena, klikom na vezu Word ide na odredište veze, što otežava uređivanje teksta veze.

Automatski kreiraj podlogu za crtanje pri umetanju automatskih oblika     Izaberite ovu opciju da biste podlogu za crtanje stavili oko nacrtanih objekata ili crteža pisanjem pisanjem i pisanjem kad ih umetnete u dokument. Podloga za crtanje vam omogućava da rasporedite nacrtane objekte i slike i da ih premestite kao jedinicu.

Koristi pametni izbor pasusa     Izaberite ovu opciju da biste izabrali oznaku pasusa kada izaberete ceo pasus. Ako prilikom isecanja i lepljenja pasusa obuhvatite oznaku pasusa, ne ostavljate prazan pasus, a oblikovanje pasusa se automatski zadržava.

Koristi pametno navođenje kursora     Izaberite ovu opciju da biste naveli da se kursor premešta kako se vi pomerate nagore ili nadole. Kada nakon pomeranja pritisnete taster STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE, kursor će reagovati na stranici koja je trenutno u prikazu, a ne na prethodnom položaju.

Koristi taster Insert za kontrolu režima prekucavanja     Izaberite ovu opciju da biste uključili ili isključili režim prekucavanja kada pritisnete taster INSERT.

 • Koristi režim prekucavanja     Izaberite ovu opciju da biste zamenili postojeći tekst dok kucate, jedan po jedan znak. Ako je izabrana opcija Koristi taster Insert za kontrolu režima prekucavanja, možete da je uključite ili isključite tako što ćete pritisnuti taster INSERT.

Dodaj dvostruki navodnik za hebrejsko alfabetsko numerisanje     Izaberite ovu opciju da biste dodali dvostruke navodnike (") u numerisanje.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen hebrejski.

Ponudi ažuriranje stila     Izaberite ovu opciju da bi vam bilo postavljeno pitanje kada direktno izmenite tekst na koji je primenjen stil, a zatim ponovo primenite stil na izmenjeni tekst. Kada vam se prikaže pitanje, možete da ažurirate stil na osnovu nedavnih promena ili da ponovo primenite oblikovanje stila.

Koristi stil „Normalan“ za liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste     Izaberite ovu opciju da biste stilove liste zasnovali na stilu pasusa „Normalan“ umesto na stilu liste za pasuse.

Prati oblikovanje     Izaberite ovu opciju da biste pratili oblikovanje dok kucate. To vam pomaže da lako primenite isto oblikovanje na nekom drugom mestu. Morate da uključite ovu opciju da biste mogli da koristite komandu Izaberi tekst sa sličnim oblikovanjem u priručnom meniju koji se pojavljuje ako kliknete desnim tasterom miša na izabrani tekst. Da biste prikazali listu oblikovanja koje ste koristili, kliknite na komandu Opcije u oknu Stil, a zatim potvrdite izbor u pocima za potvrdu Oblikovanje nivoa pasusa, Oblikovanje fontai Oblikovanje znakova za nabrajanje i numeriranje.

 • Označi nedoslednosti u oblikovanju     Izaberite ovu opciju da biste oblikovanje podvučeni plavom talasastom linijom označili kada je ono slično, ali ne istoj, drugom oblikovanju u dokumentima. Da biste koristili ovu opciju, morate i da potvrdite izbor u polju za potvrdu Prati oblikovanje.

Omogući funkciju „Klikni i otkucaj“     Izaberite ovu opciju da biste dvaput kliknuli na praznu oblast dokumenta tako što ćete kliknuti dvaput na praznu oblast da biste u praznu oblast umetnuli tekst, grafiku, tabele ili druge stavke. Funkcija „Klikni i otkucaj“ automatski umeće pasuse i primenjuje poravnavanje koje je potrebno za postavljanje stavke na mesto na koje ste dvaput kliknuli. Ova funkcija je dostupna samo u prikazu rasporeda za štampanje i prikazu veb rasporeda.

 • Podrazumevani stil pasusa Izaberite stil koji se primenjuje na tekst kada koristite funkciju „Klikni i otkucaj“.

Premeštanje kursora     Ova opcija navodi smer u kojem se kursor pomera kada pritisnete tastere sa strelicama na tastaturi.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Logičko Izaberite ovu opciju da biste pomerili kursor u skladu sa smerom teksta na koji naiđe. Na primer, kada koristite tastere sa strelicama za premeštanje kroz tekst na arapskom, a zatim na engleskom u istoj rečenici, kursor se pomera sleva nalevo kroz tekst na arapskom, a zatim počinje od samog levog znaka u reči na engleskom i teče sleva nadesno.

 • Visual Izaberite ovu opciju da biste premestili kursor na sledeći vizuelno susedni znak. Na primer, kada koristite tastere sa strelicama za premeštanje sleva nalevo kroz tekst na arapskom, a zatim na engleskom u istoj rečenici, taster sa strelicom se premešta s desna nalevo bez obzira na smer teksta.

Vizuelni izbor kursora     Ova opcija navodi kako se tekst bira dok proširujete izbor.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Block Izaberite ovu opciju da biste prelomili tekst iz linije u red dok birate nadole, a sve izabrane linije će biti iste širine.

 • Neprekidno Izaberite ovu opciju da biste prelomili tekst iz reda u red dok birate nadole i da biste menjali širinu konačnog reda bloka.

Koristi proveru sekvenci     Izaberite ovu opciju da biste proverili da li se novootkucani znak pojavljuje u ispravnoj sekvenci da bi mogao da se koristi kao znak za tonski akcenat, dijakritik ili samoglasnik koji će biti postavljen iznad, ispod, ispred ili iza konsonanta uz koji ide.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa kompleksnim pismom.

 • Kucanje i zamena Izaberite ovu opciju da biste prethodno otkucani znak zamenili novo otkucanim znakom ako ta dva znaka ne mogu istovremeno daistu u istom klasteru teksta.

Upotrebi azijske fontove i u latiničnim tekstovima     Izaberite ovu opciju da biste promenili latinične znakove u izabrani azijski font kada primenite azijski font na izabrani tekst. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da latinični znakovi ostanu u latiničnom fontu dok primenjujete azijski font na ostatak dokumenta.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

Automatski prebaci tastaturu kako bi se podudarala sa jezikom okolnog teksta     Izaberite ovu opciju da biste promenili jezik tastature i font na osnovu jezika teksta na koji je postavljen kursor. Ako opozovete izbor ove opcije, promeniće se samo font.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Koristi stari IME režim da bi bio omogućen režim prekucavanja     Izaberite ovu opciju da bi znakovi koje otkucate zamenili postojeće znakove (prekucavanje) dok koristite uređivač metoda unosa (IME) na računaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP. Ako je Word instaliran na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, ova opcija se ne pojavljuje jer je režim prekucavanja automatski podržan.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Aktiviraj kontrolu za IME     Izaberite ovu opciju da biste pokrenuli uređivač metoda unosa (IME). Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zaustavili IME.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

IME TrueInline     Izaberite ovu opciju da biste koristili interfejs prirodnog jezika na računarima na kojima je omogućen IME.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Postavke za IME     Kliknite da biste otvorili dijalog Svojstva imena IME-a. Koristite ovaj dijalog da biste postavili ili promenili tekst, tastaturu, konverziju znakova i druge opcije za aktivni IME.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik i ako je instaliran uređivač metoda unosa za kucanje istočnoazijskih znakova.

Vrh stranice

Isecanje, kopiranje i lepljenje

Lepljenje unutar istog dokumenta     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada sadržaj nalepite u isti dokument iz kojeg ste kopirali sadržaj. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)      Ova opcija zadržava stilove znakova i direktno oblikovanje koji su primenjeni na kopirani tekst. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije obuhvaćeno stilom pasusa.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do koje dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog dokumenta u programu Word. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)     Ova opcija zadržava oblikovanje koje je primenjeno na kopirani tekst. Definicije stila povezane sa kopiranim tekstom kopiraju se u odredišni dokument.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi kada su definicije stilova neusaglašene     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do koje dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog dokumenta u programu Word i kada se stil koji se dodeljuje kopiranjem teksta definiše drugačije u dokumentu u koji se tekst nalepjuje. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku     Ova opcija zadržava izgled kopiranog teksta tako što nalepljenom tekstu dodeljuje stil „Normalan“ i primenjuje direktno oblikovanje. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje radi podražavanja definicije stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (podrazumevano)     Ova opcija zadržava ime stila koji je povezan sa kopiranim tekstom, ali koristi definiciju stila dokumenta u koji se tekst nalepljuje. Recimo da iz jednog dokumenta u drugi kopirate tekst na koji je primenjen stil „Naslov 1“. U jednom dokumentu, stil „Naslov 1“ definisan je kao podebljani Arial veličine 14, dok je u drugom dokumentu, u koji se tekst lepi, „Naslov 1“ definisan kao podebljana Cambria veličine 16. Kada koristite opciju Koristi odredišne stilove, nalepljeni tekst koristi stil „Naslov 1“ – podebljani font Cambria veličine 16.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje definiciju stila i većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima definiciju stila u dokumentu gde se tekst nalepljuje.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz drugih programa     Ova opcija prikazuje podrazumevano ponašanje do kojeg dolazi kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog programa. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)     Ova opcija zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima karakteristike direktnog oblikovanja teksta koji neposredno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znaka teksta koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Umetni/nalepi slike kao     Ova opcija prikazuje kako Word umeće slike u odnosu na tekst u dokumentu. Možete da umetnete slike tako da budu uravnate u tekst, da im omogućite da se kreću zajedno s tekstom ili da tekst prelomite oko, ispred ili iza slike. Sa padajuće liste izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Uravnato sa tekstom     Ova opcija umeće grafiku u pasus kao da je tekst. Ona se podrazumevano koristi. Grafika se pomera kako dodajete ili brišete tekst. Možete da prevučete grafiku da biste joj promenili položaj isto kao što prevlačite tekst.

 • Kvadrat     Ova opcija prelama tekst oko svih strana kvadrata oko grafike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Zbijeno     Ova opcija prelama tekst oko grafike u nepravilnom obliku koji se nalazi oko stvarne slike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Iza teksta     Ova opcija umeće grafiku tako da ona pluta na sopstvenom sloju iza teksta. Oko grafike nema ivice. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Ispred teksta     Ova opcija umeće grafiku tako da ona pluta na sopstvenom sloju ispred teksta. Oko grafike nema ivice. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Kroz     Ova opcija prelama tekst oko grafike, uključujući popunjavanje prostora koji prave udubljeni oblici, kao što je polumesec. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

 • Vrh i dno     Ova opcija sprečava prelamanje teksta na stranama grafike. Grafika se ne pomera kako dodajete ili brišete tekst, ali možete da je prevučete da biste joj promenili položaj.

Zadrži znakove za nabrajanje i numerisanje prilikom lepljenja teksta pomoću opcije „Zadrži samo tekst“     Izaberite ovu opciju da biste konvertovali znakove za numerisanje i nabrajanje u simbole za tekst.

Koristi taster Insert za lepljenje     Izaberite ovu opciju da biste koristili taster INSERT za umetanje sadržaja iz Office ostave u dokument.

Prikaži dugmad za opcije lepljenja     Izaberite ovu opciju da biste prikazali dugme "Opcije lepljenja" kada nalepite sadržaj. Možete da koristite dugme Opcije lepljenja da biste izmenili ili izmenili postavke koje napravite u ovom odeljku dijaloga Word opcije.

Koristi pametno isecanje i lepljenje     Izaberite ovu opciju da biste automatski prilagodili oblikovanje dok nalepljujete tekst. Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, možete da kliknete na dugme Postavke da biste podesili dodatne opcije za lepljenja.

 • Postavke     Izaberite ovu stavku da biste otvorili dijalog Postavke. Koristite ovaj dijalog da biste naveli podrazumevano ponašanje prilikom objedinjavanja, isecanja i lepljenja teksta. Podrazumevano ponašanje možete zameniti pomoću dugmeta Opcije lepljenja, koje se pojavljuje kada nalepite sadržaj iz ostave u dokument. Ovo dugme je dostupno samo kada je uključena opcija Koristi pametno isecanje i lepljenje.

  • Koristi podrazumevane opcije za     Kliknite na stavku na listi da biste unapred izabrali konfiguraciju opcija u dijalogu. Da biste izabrali sopstvenu konfiguraciju opcija, kliknite na stavku Prilagođeno na ovoj listi.

  • Automatski podesi razmak između rečenica i između reči     Izaberite ovu opciju da biste uklonili dodatne razmake prilikom brisanja teksta ili dodali potrebne razmake prilikom lepljenja teksta iz ostave.

  • Podesi prored između pasusa pri lepljenju     Izaberite ovu opciju da biste sprečili kreiranje praznih pasusa i nedosledan prored između pasusa.

  • Podesi oblikovanje tabele i poravnavanje pri lepljenju     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali oblikovanje i poravnavanje tabela. Kada je ova opcija uključena, pojedinačne ćelije se nalepljuju kao tekst, delovi tabele se nalepljuju kao redovi u postojeću tabelu (a ne kao ugnežđene tabele), a kada dodate tabelu u postojeću tabelu, nalepljena tabela se prilagođava da bi se podudarala sa postojećom.

  • Pametno ponašanje stila     Izbor ove opcije nema nikakav efekat. Da biste precizno podesili ponašanje stilova prilikom lepljenja sadržaja, koristite opcije za Lepljenje u odeljku Sečenje, kopiranje i lepljenje u opcijama odeljka Više opcija.

  • Objedini oblikovanje pri lepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate kada nalepite sadržaj iz PowerPoint prezentacije. Kada je ova opcija uključena, na nalepljeni tekst se primenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tabele, na nalepljenu listu se primenjuje najskorije korišćeni znak za nabrajanje, broj ili stil liste, a izgled stavki kao što su tabele, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici zadržava se iz izvora u programu PowerPoint.

  • Prilagodi primenjeno oblikovanje pri lepljenju iz programa Microsoft Office Excel     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate prilikom lepljenja podataka iz programa Excel. Kada je ova opcija uključena, nalepili podaci se smeštaju u tabelu, a grafikoni se nalepljuju kao slike, a ne OLE objekti.

  • Objedini nalepljene liste sa okolnim listama     Izaberite ovu opciju da biste prilikom lepljenja stavki u listu oblikovali stavke sa liste tako da budu usklađene sa ostatkom liste.

Vrh stranice

Prikaz sadržaja dokumenta

Prikaži boje i slike u pozadini u prikazu rasporeda za štampanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali boje i slike pozadine.

Prikaži tekst prelomljen unutar prozora dokumenta     Izaberite ovu opciju da biste prelomiti tekst u prozor dokumenta kako bi se on lakše čitao na ekranu.

Prikaži čuvare mesta za slike     Izaberite ovu opciju da biste prikazali prazno polje na mestu svake slike u dokumentima. Ova opcija ubrzava proces pomeranja kroz dokument koji sadrži veliki broj slika.

Prikaži crteže i okvire za tekst na ekranu     Izaberite ovu opciju da biste prikazali objekte koji su kreirani u Word alatkama za crtanje u prikazu rasporeda za štampanje ili prikazu veb rasporeda. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili crteže i možda ubrzali prikaz dokumenata koji sadrže mnogo crteža. Crteži će biti odštampani čak i ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu.

Prikaži animaciju teksta     Izaberite ovu opciju da biste prikazali animacije teksta na ekranu. Opozovite izbor u polju za potvrdu da biste videli kako će tekst izgledati kada se odštampa.

Koristite ovu opciju kada prikazujete animirani tekst u dokumentima koji su kreirani u verziji programa Word koja je starija od Word 2007. Trenutna verzija programa Word više nema mogućnost kreiranja animiranog teksta.

Prikaži kontrolne znake     Izaberite ovu opciju da biste prikazali kontrolne znake za pisanje zdesna nalevo.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Prikaži obeleživače     Izaberite ovu opciju da biste prikazali obeleživače na ekranu. Ako dodelite obeleživač nekoj stavci, obeležena stavka će se pojaviti u zagradama ([…]). Ako dodelite obeleživač nekoj lokaciji, obeleživač će se pojaviti kao I-kursor. Zagrade i I-zrak se ne pojavljuju u odštampanim dokumentima.

Prikaži pametne oznake     Izaberite ovu opciju da biste prikazali ljubičastu tačkastu liniju ispod teksta koji se prepozna kao pametna oznaka.

Prikaži granice teksta     Izaberite ovu opciju da biste prikazali tačkastih linija oko tekstualnih margina, kolona i pasusa. Granice su u svrhe rasporeda; one se ne pojavljuju u odštampanim dokumentima.

Prikaži oznake za isecanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali uglove margina.

Prikazivanje kodova polja umesto njihovih vrednosti     Izaberite ovu opciju da biste prikazali kodove polja umesto rezultata polja u dokumentima. Na primer, možda ćete videti { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } umesto 4. februara 2008. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali rezultate polja.

Bez obzira na ovu postavku, uvek možete da se prebacujete između prikazivanja kodova polja i rezultata kodova polja tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT+F9.

Senčivanje polja     Ova opcija prikazuje da li su polja i kada oštetena. Na listi izaberite stavke Uvek iliKada je izabrano da biste oštetili polja. Senčivanje polja olakšava im da ih identifikuju. Senčivanje se pojavljuje na ekranu, ali ne u odštampanom dokumentu.

Broj     Ova opcija određuje kako će se brojevi prikazivati u dokumentima. Izaberite stavku sa liste.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki od arapskih jezika.

 • arapski Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u formatu koji je poznat govornicima engleskog i drugih evropskih jezika.

 • Hindi Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u formatu koji je poznat govornicima arapskog i hindija.

 • Kontekst Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u skladu sa jezikom okolnog teksta.

 • Sistem Izaberite ovu opciju da biste brojeve prikazali u skladu sa regionalnim postavkama na kontrolnoj tabli.

Imena meseci     Ova opcija određuje kako se zapadna (gregorijanska) imena meseci pojavljuju u tekstu na arapskom. Izaberite stavku sa liste.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki od arapskih jezika.

 • Arapski Izaberite ovu opciju da biste koristili izvorna arapska imena meseci.

 • Engleski transliterirani Izaberite ovu opciju da biste zapadna (gregorijanska) imena meseci pisali arapskim slovima onako kako se izgovaraju na engleskom.

 • Francuski transliterirani Izaberite ovu opciju da biste zapadna (gregorijanska) imena meseci pisali arapskim slovima onako kako se izgovaraju na francuskom.

Dijakritici     Ova opcija prikazuje dijaritke u dokumentu.

Dostupna je samo ako je za uređivanje teksta omogućen jezik koji koristi dijakritike.

 • Koristi ovu boju za dijakritike Izaberite ovu opciju da biste naveli boju za prikaz svih dijarittika, bez obzira na boju dijaritma u originalnom dokumentu. Izaberite boju sa liste.

Korišćenje radne verzije fonta u prikazima radne verzije i prikaza strukture      Na računarima sa izuzetno ograničenim resursima izaberite ovu opciju da biste ubrzali prikaz dokumenata na ekranu.

 • Ime     Izaberite font koji će se koristiti za radne verzije dokumenata. Ova opcija je dostupna samo kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi radni font u prikazima radne verzije i prikaza strukture.

 • Veličina     Izaberite veličinu tačke radne verzije fonta. Ova opcija je dostupna samo kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi radni font u prikazima radne verzije i prikaza strukture.

Prikaz dokumenta     Ova opcija navodi smer teksta za nove dokumente.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

 • Sleva nalevo Izaberite ovu opciju da biste postavili dokumente nalevo. Na primer, pasusi počinju sa desne strane dokumenta, a tekst se ispisuje nalevo.

 • Sleva na desno Izaberite ovu opciju da biste dokumente postavili sleva na desni taster. Na primer, pasusi počinju sa leve strane dokumenta, a tekst se ispisuje nadesno.

Zamena fonta     Kliknite na ovo da biste otvorili dijalog Zamena fonta. Koristite ovu opciju da biste utvrdili da li aktivni dokument koristi fontove koji nisu dostupni na računaru. Ako dokument koristi fontove koji se ne koriste na računaru, možete da koristite dijalog da biste naveli zamenski font.

Vrh stranice

Prikaz

Prikaži sledeći broj nedavnih dokumenata     Unesite broj stavki, između 1 i 50, za prikaz na listi Nedavni dokumenti.

Samo prvih devet datoteka na listi dodeljuje se taster za akcelerator. Ove dokumente možete da otvorite tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera 1 do 9 kada pritisnete kombinaciju tastera ALT+F.

Prikaži mere koristeći kao jedinicu     Izaberite mernu jedinicu koju želite da koristite za horizontalni lenjir i za mere koje unosite u dijaloge.

Širina okna oblasti stila u prikazima radne verzije i prikaza strukture     U polju otkucajte pozitivan decimalni broj, na primer 0,5, da biste otvorili oblast stila koja prikazuje imena stilova primenjenih na tekst. Da biste zatvorili oblast stila, unesite 0.

Prikaži mere u širini znakova     Izaberite ovu opciju da biste koristili širinu znaka kao osnovu za poravnavanje teksta, na primer kod vertikalnih i horizontalnih lenjira.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

Prikaži piksele za HTML elemente     Izaberite ovu opciju da biste koristili piksele kao podrazumevane jedinice mere u dijalozima koji su povezani sa HTML elementima.

Prikaz svih prozora na traci zadataka     Izaberite ovu opciju da biste prikazali ikonu na Microsoft Windows traci zadataka za svaki otvoreni prozor u Microsoft Office programu. Opozinjem izbora u ovom polju za potvrdu postavlja se po jedna ikona za svaki otvoreni program na traci zadataka.

Prikaži tasterske prečice u ekranskim napomi     Izaberite ovu opciju da biste prikazali tasterske prečice u ekranskim napomi.

Prikazivanje horizontalne trake za pomeranje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali horizontalnu traku za pomeranje na dnu prozora dokumenta.

Prikaži vertikalnu traku za pomeranje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalnu traku za pomeranje sa strane prozora dokumenta.

 • Leva traka za pomeranje Izaberite ovu opciju da biste vertikalnu traku za pomeranje postavite na levu stranu prozora dokumenta. Koristite ovu opciju kada radite sa dokumentima koji uglavnom koriste tekst koji se uglavnom koristi sleva nalevo.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Prikaži vertikalni lenjir u prikazu rasporeda za štampanje     Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalni lenjir sa strane prozora dokumenta. Uverite se da ste takođe izabrali polje za potvrdu Lenjir u grupi Prikaži/sakrij na kartici Prikaz na traci, komponenti Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 • Prikaži desni lenjir u prikazu rasporeda za štampanje Izaberite ovu opciju da biste prikazali vertikalni lenjir sa desne strane prozora dokumenta.

  Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki jezik sa smerom pisanja zdesna nalevo.

Optimizuj pozicioniranje znakova za raspored, a ne za čitljivost      Izaberite ovu opciju da biste precizno prikazali pozicioniranje znakova, kao što će se pojavljivati u odštampanom dokumentu u pogledu blokova teksta. Razmak između znakova može biti izkriven kada je ova opcija uključena. Isključite ovu opciju radi najbolje čitanja na ekranu.

Vrh stranice

Štampanje

Korišćenje kvaliteta radne verzije     Izaberite ovu opciju da biste odštampali dokument sa minimalnim oblikovanjem, što može ubrzati proces štampanja. Mnogi štampači ne podržavaju ovu funkciju.

Štampanje u pozadini     Izaberite ovu opciju da biste štampali dokumente u pozadini, što vam omogućava da nastavite da radite dok štampate. Ova opcija zahteva više dostupne memorije kako bi vam omogućila da radite i štampate u isto vreme. Ako rad sa dokumentom tokom štampanja postane neprihvatljivo spor, isključite ovu opciju.

Štampanje stranica obrnutim redosledom     Izaberite ovu opciju da biste štampali stranice obrnutim redosledom, počev od poslednje stranice u dokumentu. Nemojte da koristite ovu opciju prilikom štampanja koverti.

Štampanje XML oznaka     Izaberite ovu opciju da biste štampali XML oznake za XML elemente koji su primenjeni na XML dokument. Dokumentu mora biti priložena šema i morate primeniti elemente koje pruža priložena šema. Oznake se pojavljuju u odštampanom dokumentu.

Štampanje kodova polja umesto njihovih vrednosti     Izaberite ovu opciju da biste odštampali kodove polja umesto rezultata polja – na primer, { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } umesto 4. februara 2008.

Štampanje na prednjem planu lista za obostrano štampanje     Izaberite ovu opciju da biste štampali prednju deo svakog lista prilikom štampanja na štampaču koji nema mogućnost dvostranog štampanja. Stranice će se štampati obrnutim redosledom, tako da kada okrenete stek za štampanje na unazad, stranice će se odštampati u odgovarajućem redosledu.

Štampanje na radnom listu za obostrano štampanje     Izaberite ovu opciju da biste štampali unazad svakog lista prilikom štampanja na štampaču koji nema mogućnost dvostranog štampanja. Stranice će se štampati rastućim redosledom tako da odgovaraju naslaganim stranicama koje su odštampane na prednjem planu obrnutim redosledom.

Razmera sadržaja za veličinu papira veličine 4 ili 8,5 x 11"     Izaberite ovu opciju da biste automatski prilagodili dokumente koji su dizajnirani za papir veličine 8,5 do 11 inča da bi se uklopio u A4 papir i da biste prilagodili dokumente dizajnirane za A4 papir kako bi se uklopio u papir veličine 8,5-11 inča. Ova opcija utiče samo ako se papir A4 ili 8,5 sa 11 inča u štampaču ne podudara sa veličinom papira postavljenim na kartici Raspored na stranici u programu Word. Ova opcija utiče samo na otiske; to ne utiče na oblikovanje.

Podrazumevana traka     Ova opcija prikazuje fasciklu štampača koja se podrazumevano koristi. Da biste pratili postavke na štampaču, izaberite stavku Koristi postavke štampača. Da biste odabrali određenu traka, izaberite je na listi. Opcije na listi zavise od konfiguracije štampača.

Vrh stranice

Prilikom štampanja ovog dokumenta

Prilikom štampanja ovog dokumenta     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke štampanja. Na listi izaberite ime dokumenta koji je već otvoren ili stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Štampanje PostScript teksta preko teksta     Izaberite ovu opciju da biste štampali PostScript kôd kada dokument sadrži polja PRINT.

Štampanje samo podataka iz obrasca     Izaberite ovu opciju da biste odštampali podatke koji su uneti u obrazac na mreži bez štampanja obrasca.

Vrh stranice

Čuvanje

Pitaj pre čuvanja normalnog predloška     Izaberite ovu opciju da biste prikazali poruku koja vas pita da li želite da sačuvate promene koje su napravljene u podrazumevanom predlošku kada zatvorite Word. Pošto će promene podrazumevanog predloška uticati na sve nove dokumente koje kreirate, možda ćete želeti da budete obavešteni kada se predložak promeni. Opoziv ovog polja za potvrdu automatski čuva promene bez upita.

Uvek kreiraj rezervnu kopiju     Izaberite ovu opciju da biste kreirali rezervnu kopiju dokumenta svaki put kada sačuvate dokument. Svaka rezervna kopija zamenjuje prethodnu rezervnu kopiju. Word dodaje frazu "Rezervna kopija" imenu datoteke i primenjuje oznaku tipa datoteke .wbk na sve rezervne kopije. Rezervne kopije se čuvaju u istoj fascikli u kojoj je originalni dokument.

Kopirajte daljinski uskladištene datoteke na računar i ažurirajte udaljenu datoteku prilikom čuvanja     Izaberite ovu opciju da biste privremeno uskladištili lokalnu kopiju datoteke koju skladištite na mreži ili prenosivoj disk jedinici. Kada sačuvate lokalnu kopiju, Word čuva promene u originalnoj kopiji. Ako originalna datoteka nije dostupna, Word će od vas tražiti da sačuvate datoteku na drugoj lokaciji kako bi se izbegao gubitak podataka.

Dozvoli čuvanje pozadine     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali dokument dok radite. Metar toka se pojavljuje na statusnoj traci kada Word izvrši čuvanje u pozadini.

Vrh stranice

Očuvanje tačnosti prilikom deljenja ovog dokumenta

Očuvanje tačnosti prilikom deljenja ovog dokumenta     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke. Na listi izaberite ime dokumenta koji je već otvoren ili stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Čuvanje pametnih oznaka kao XML svojstava na veb stranicama     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali sve pametne oznake u dokumentu kao extensible Markup Language (XML) u okviru Hypertext Markup Language (HTML) datoteke.

Čuvanje podataka obrasca kao razgraničene tekstualne datoteke     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali podatke koji su uneti u obrazac na mreži kao jednu tekstualnu datoteku razgraničenu tabulatorima u formatu čistog teksta. Sadržaj te datoteke zatim možete da uvezete u bazu podataka.

Ugostite lingvističke podatke     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali jezične podatke, kao što su govor i rukopisni tekst.

Ugojte pametne oznake     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali pametne oznake kao deo dokumenta.

Vrh stranice

Opšte postavke

Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom     Izaberite ovu opciju da biste dodali zvukove određenim radnjama ili događajima u programu Word i drugim programima u programu Microsoft Office 2007. Na primer, Word može da reprodukuje zvuk kada dovrši proces. Da biste promenili zvuk koji je povezan sa događajem, na kontrolnoj tabli otvorite fasciklu za zvukove i audio uređaje. Potrebno je da računar ima zvučnu karticu za reprodukciju većine zvukova.

Obezbeđivanje povratnih informacija sa animcijom     Izaberite ovu opciju da biste animirali premeštanje pokazivača u programu Word i drugim Office programima. Ova opcija pruža i animirane kursore za radnje kao što su štampanje, čuvanje, automatsko oblikovanje i operacije pronalaženja i zamene.

Potvrdite konverziju formata datoteke pri otvaranju     Izaberite ovu opciju da biste odabrali konvertor datoteka koji Word koristi za otvaranje datoteka koje su kreirane u drugom programu. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da Word automatski bira konvertor.

Ažuriranje automatskih veza pri otvaranju     Izaberite ovu opciju da biste automatski ažurirali sadržaj koji je povezan sa drugim datotekama svaki put kada otvorite dokument.

Dozvoljavanje otvaranja dokumenta u prikazu "Radna verzija"     Izaberite ovu opciju da biste mogli da otvorite dokument u prikazu radna verzija.

Da biste dokument podrazumevano otvorili u prikazu radne verzije, morate da uključite ovu opciju, a zatim na kartici Prikaz u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Radna verzija. Napravite neku vrstu promene u dokumentu, a zatim sačuvajte dokument.

Dozvoli otvaranje veb stranica u pozadini     Izaberite ovu opciju da biste dokumente veb stranica otvorili u pozadini dok radite. Metar toka se pojavljuje na statusnoj traci kada Word otvori stranicu u pozadini.

Omogućavanje repaginacije pozadine     Izaberite ovu opciju da biste dokumente automatski ponavljali dok radite. Ova opcija je dostupna samo u prikazima radne verzije i prikaza strukture. Opozivanje ovog polja za potvrdu sprečava ažuriranje brojeva stranica (kada su prikazani na statusnoj traci) dok se ne prebacite na prikaz rasporeda za štampanje.

Prikaži greške korisničkog interfejsa programskog dodatka     Izaberite ovu opciju da biste prikazali poruke o grešci iz programa koji prilagođavaju korisnički interfejs. Ova opcija je naročito korisna autorima softverskih rešenja jer pruža informacije o prilagođavanjima otklanjanja grešaka u korisničkom interfejsu.

Poštanske adrese     Otkucajte adresu koju želite da Word koristi kao podrazumevanu povratnu adresu za koverte i pisma.

Lokacije datoteka     Kliknite na ovo da biste videli podrazumevanu lokaciju za skladištenje za dokumente, predloške i druge stavke koje kreirate i koristite u programu Word. U dijalogu Lokacije datoteka izaberite stavku koju želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni da biste postavili novu podrazumevanu lokaciju.

Podrazumevane lokacije za predloške i pokrenu fasciklu tretiraju se kao pouzdane lokacije. Ako promenite lokaciju, uverite se da je nova fascikla bezbedna lokacija.

Veb opcije     Kliknite na ovo da biste otvorili dijalog Veb opcije. Koristite ovaj dijalog da biste podesili opcije za korišćenje programa Word za kreiranje veb stranica.

Opcije usluge     Kliknite na ovo da biste otvorili dijalog Opcije usluge. Koristite ovaj dijalog da biste podesili opcije za deljene radne prostore.

Vrh stranice

Kompatibilnost

Engleski Word 6.0/95 dokumenti     Ova opcija navodi željene opcije za konvertovanje teksta. Starije verzije programa Word su se ponekad koristile u saradnji sa programima nezavisnih dobavljača koji su dizajnirani da podrže kineski ili korejski na engleskom jeziku verzije operativnog sistema Microsoft Windows. Ako upotreba ovih programski dodatka za rezultat ima neispravan tekst u dokumentu koji pokušavate da otvorite, možete da koristite ove opcije da biste konvertovati dokument tako da se tekst prikazuje ispravno. Nakon uspešnog otvaranja datoteke, obavezno uspostavite početne vrednosti ove opcije na Normalno otvaranje; U suprotnom, ispravno uskladištene datoteke će možda biti pogrešno otvorene.

Ova opcija je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen neki istočnoazijski jezik.

 • Sadrže azijski tekst Izaberite ovu opciju ako znate da dokument sadrži istočnoazijski tekst, tako da će se tekst ispravno prikazati.

 • Normalno otvaranje Izaberite ovu opciju kada se datoteka otvori da biste ispravno prikazali tekst.

 • Automatsko otkrivanje azijskog teksta Izaberite ovu opciju ako niste sigurni da li dokument sadrži istočnoazijski tekst. Word pokušava da otkrije istočnoazijski tekst i da ga prikaže ispravno.

Vrh stranice

Opcije kompatibilnosti za

Opcije kompatibilnosti za     Izaberite dokument na koji se primenjuju ove postavke. Na listi izaberite ime dokumenta koji je već otvoren ili stavku Svi novi dokumenti da bi se postavka primenila na sve dokumente koje ćete kreirati.

Napravite ovaj dokument kao da je kreiran u     Izaberite program za obradu teksta koji očekujete da će se koristiti za otvaranje dokumenta. Postavke na listi opcija rasporeda menjaju se u skladu sa programom za obradu teksta koji izaberete. Da biste naveli sopstvenu konfiguraciju postavki, izaberite stavku Prilagođeno.

Opcije rasporeda     Navodi opcije za postavljanje dokumenta. Potvrdite izbor u po polju za potvrdu za željene opcije.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×