Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Uvod

23 oktobra 2018 u Italiji Uredba o zakonu 119 (L. D. 119/2018) je uveo promenu u pogledu poreza na dodatu vrednost (PDV) u Italija koja stupa na snagu 2019 1. Ovo je rezime promene:

 • PORESKI obveznici može da spase ulazni PDV u polju "Namirenje PDV-a" za mesec kada je PDV tačka se aktivira, čak i ako je ulazna faktura primljena i zapisana u Ulazna knjiga PDV-a pre XIV dana sledećeg meseca. Ovo pravilo ne primenjuju se na transakcije na kojima je tačka PDV-a pokrenuta u fiskalnoj godini koja se razlikuje od fiskalne godine u kojoj je primljena ulazna faktura.

 • Za Isporuka usluga i isporuka robe, faktura može da se izda do petine dan u mesecu nakon mesec u kojem je pokrenuta tačka PDV-a. Fakture koji se izdaju i rezerviše pre petine meseca u mesecu posle mesec dana u kojem je pokrenuta tačka PDV-a mora biti uključena u Namirenje PDV-a prethodnog meseca.

 • Trenutno fakture moraju biti izdate najkasnije do tačke PDV-a transakcije (to jest, datum dostave za domaću prodaju robe). Preciznije, fakture mogu da se izdaju do ponoći dana kada je tačka PDV-a bila Pokrenulo. Počev od 1 jula 2019, faktura može biti izdata u roku od 10 dana od dana tačke PDV-a. Ako faktura nije izdata na mestu PDV-a, ona bi trebalo da obuhvati, pored datuma fakture, referenca na datum tačke PDV-a.

Fakture koje su rezervisani pre XIV dana sledećeg meseca, ali to ima referencu za prethodno Namirenje PDV-a, ne bi trebalo da prekine sekvencijalni knjiženje. Fakture sa datumom tačke PDV-a u prethodnom mesecu, ali datum fakturisanja u tekući mesec treba da bude rezervisan u hronološkom redosledu sa fakturama u tekući mesec  sa referencom na činjenica da su ove fakture povezane sa prethodnim poravnanjem PDV-a.

Kompanije To izdaje izlaznu fakturu istog dana, bez primenjivanja promene koje je uveden L. D. 119/2018, ostaće usaglašeni.

Pregled

Ovu hitnu ispravku dostavlja se podršci promenama koje je uveo L. D. 119/2018 u Microsoft Dynamics 365 za finansije i Operacije počinju od verzije 10.0.6

Za dinamiku 365 za finansije i operacije verzija 7,3 Preuzmite i instalirajte hitnu ispravku za prilagodbeni popravak #4511201 pomoću veze na kraju Ovaj članak u odeljku sa informacijama o hitnom popravku .

Na Regulatorna funkcija uvodi novi polje "Datum-tip" za transakcije PDV-a – datum dnevnika PDV-a. Dodatni datum će služiti kao tačka PDV-a kriterijum za određivanje za uključivanje transakcija PDV-a u opseg prodaje PDV period obračunavanja i, efektivno, u prijavnom izveštavanju.

Detalji o implementaciji

"Datum registracije PDV-a" Aktiviranje

" Datum polje "dnevnik PDV-a " se deli globalno i može biti omogućeno u pravnim licima sa primarnom adresom u bilo kojoj zemlji. Da biste se prebacili na ovu funkcionalnost u verziji "finansije i operacije" 10.0.6 i "datum" u upravljanju funkcijama mora biti omogućeno korišćenje opcije REGISTER PDV Radni prostor:

image.png

Da Prebacivanje na funkciju "datum registracije PDV-a" u verziji "Finance i poslovi" 7,3: 

 1. Otvori sistem Stranica za konfiguraciju licence > konfiguracije

 2. Omogućavanje režima održavanja

 3. iisreset

 4. Omogući > glavne knjige Porez na promet > datum transakcije za period registracije pdv-a > datum PDV-a Registrovanje ključa za konfigurisanje

 5. Onemogući režim održavanja

image.png

Kada "datum Funkcija "dnevnik PDV-a" omogućena je u radnom prostoru za Upravljanje funkcijama ili kao ključ konfiguracije (za verziju 7,3), korisnik može da se definiše i za datume transakcija poreza na promet korišćenjem datuma "datum za PDV"u svim pravnim licima kroz sistem.

"Datum od "Dnevnik PDV-a" se pojavljuje na više od 20 stranica. Ove stranice uključuju nalozi, ulazne porudžbine, izlazne porudžbine, slobodne tekstualne fakture, faktura dobavljača naloge i fakture projekta. Kada ažurirate ili proknjižite dokumente, svi porezi se knjiže korišćenjem odgovarajućeg datuma dnevnika PDV-a i Datum je uključen na stranice kao što su nalozi kupaca i dobavljača fakture Stranice.

Belešku, sistem Ne dozvoljava knjiženje fakture sa vrednošću polja "datum registracije PDV-a" u zatvorenom intervalu perioda obračunavanja poreza na promet.

"Datum od "Dnevnik PDV-a" se pojavljuje i u sledećim izveštajima:

 • Poreski > Upite i izveštaji > izveštaji o porezu na promet > specifikaciji

 • Poreski > Upite i izveštaji > izveštaje o porezu na promet > transakcije poreza na promet

 • Poreski > Upite i izveštaji > izveštaje o porezu na promet > poreske transakcije – Detalji o

 • Poreski > Upite i izveštaji > izveštaje o porezu na promet > Specifikacija poreza na promet transakcija knjige

Automatsko popunjavanje "datuma "Vrednost registracije PDV-a"

Funkcija "datum registracije PDV-a" omogućava mogućnost da biste izabrali metod automatskog popunjavanja "datum registracije PDV-a" , preko datuma u polju " Registrovanje parametara za PDV " na stranica " grupe poreza na promet ":

image.png

Ova opcija automatski popunjava "datum PDV-a Registruj " polje tokom kreiranja fakture. Sledeće metode su dostupne za izbor:

 • Ručno – bez vrednosti biće definisani za datum u polju "dnevnik PDV-a ". Korisnik može ručno da definiše vrednost pre knjiženja fakture.

 • Datum dokumenta – vrednost Datum polja "dnevnik PDV-a " će biti automatski definisan u dokumentu Promena datuma.

 • Datum knjiženja -vrednost Datum polja "dnevnik PDV-a " će biti automatski definisan za datum knjiženja promeni.

 • Datum poslednje isporuke - Datum poslednjeg slip-a za pakovanje (za ulaznu porudžbinu) ili prijemnicu proizvoda (za nabavku porudžbina) biće popunjena kao datum dnevnika PDV-a na fakturi.

"Datum registracije PDV-a" popunjavanje nakon knjiženja fakture

Ako iz nekog razlog kada je faktura proknjižena sa praznim "datumom knjiženja PDV-a", to još uvek je moguće popuniti. Da biste to uradili, otvorite opciju " porez > Periodično" Zadaci > stranici " Registrovanje transakcija PDV-a ". Ova stranica predstavlja prodaju poreske transakcije sa praznim poljem "datum registracije PDV-a". Možete izabrati jedan zapis za ažuriranje ili skup zapisa pomoću funkcije filtera. Da biste definisali vrednost za datum u polju " dnevnik PDV-a " na zapisu "izbor", kliknite na dugme "datum "dnevnik PDV-a" u oknu za radnje na stranici i navedite vrednost u polju "datum registracije PDV-a" u dijalogu. Ažurirani zapis će biti automatski filtrirano sa liste zapisa u dnevniku PDV-a transakcije ".

Sistem Ne dozvoljava ažuriranje polja "datum registracije PDV-a" sa vrednošću u zatvoreni interval perioda obračunavanja poreza na promet.

"Datum registracije PDV-a" uticaj na Namirenje PDV-a i izveštavanje

Kadaje "Datum registracije PDV-a" Funkcija je omogućena u radnom prostoru za Upravljanje funkcijama , korisnik u pravnom Entitet sa primarnom adresom u Italiji biće u mogućnosti da aktivira "datum "Parametri PDV-a" na stranici " Parametri glavne knjige ":

image.png

Kada je ovaj parametar promenjen uključeno, "rešavanje i knjiženje poreza na promet" i "italijanski porez na promet izveštaj o plaćanju"će razmotriti transakcije poreza na promet po"datumu PDV-a Registrujse "umesto datuma knjiženja transakcije.

Imajte na umu da sistem neće Dozvoli:

 • Prebacivanje na "datum registracije PDV-a" parametar na stranici " Parametri glavne knjige " Ako postoje poreske transakcije proknjižene u otvorenom intervalu poreza na promet period obračunavanja sa vrednošću polja "datum registracije PDV-a" u zatvorenom interval perioda obračunavanja poreza na promet.

 • Isključivanje "datum registracije PDV-a" parametar na stranici " Parametri glavne knjige " Ako postoje poreske transakcije sa vrednošću "datum registracije PDV-a" polje u zatvorenom intervalu perioda obračunavanja poreza na promet, ali je proknjižen u otvorenom intervalu perioda obračunavanja poreza na promet.

 • da biste isključili "datum PDV-a REGISTER"funkcija u radnom prostoru upravljanja funkcijama " Ako postoji najmanje jedan pravno lice gde je parametar "datum registracije PDV-a" uključen Stranica sa parametrima glavne knjige je uključena.

"Transakcije poreza na promet oznaka tipa datoteke "Provera doslednosti

"Datum registracije PDV-a" je fizički uskladišten u TaxTrans_W Tabela koja ima oznaku tipa taksonomije. Kada se preduzeće prebaci na "datum registracije PDV-a" na stranici " Parametri glavne knjige ", upiti izvora podataka na neke stranice u sistemu počinju da rade drugačije, Pridružujući se TaxTrans_W Tabele. Moguće je da korisnici neće moći da vide poreske transakcije proknjižene u proteklom periodu. To je zato što u TaxTrans_W nema odgovarajućih transakcija tabelu zato što nije korišćena u prošlosti.

Da biste izbegli ovaj problem, preporučujemo da pokrenete "transakcije poreza na promet oznaka tipa datoteke"Provera doslednosti". Otvorite sistemsku administraciju > periodo Zadaci > baze podataka > doslednost i označavanje programa > Glavne knjige > porez na promet > promet poreza na promet da biste potvrdili izbor (ne morate da označite nadređena polja za potvrdu ako želite da biste pokrenuli samo ček proširenja za transakcije poreza na promet ):

image.png

Pokreni "dodatak za proširenje poreza na promet" Provera doslednosti:

 • Opcija "Proveri" da biste saznali da li u TaxTrans_W nedostaju transakcije tabele u sistemu. Kao rezultat toga, sistem obavestiće vas o tome koliko transakcija u taksu stola nedostaje zapisa u TaxTrans_W tabeli.

 • Opcija "Ispravi" Ako želite da kompenzuju nedostajuće zapise u TaxTrans_W Tabele. Kao rezultat toga, sistem će umetnuti odgovarajuće zapise u TaxTrans_W tabela i proknjižena transakcija poreza na promet u prošlim periodima biće ponovo viđene svuda u sistemu.

Uverite se da ste u dijalogu izabrali pravi datum"od datuma" . Polje "od datuma" ostavite prazno ako želite da spasete sve poreske transakcije u sistemu.

"Provera doslednostitransakcija poreza na promet" je dostupna Kada je funkcija "datum registracije PDV-a" je omogućena u radnom prostoru za Upravljanje funkcijama .

"Provera doslednostitransakcija poreza na promet" je dostupna u verziji za gradnju počevši od 10.0.234. 21 za 10.0.6 verziju aplikacije i bilo koje verzije od 10.0.7.

Promene u italijanskoj prodaji izveštaj o uplati poreza

Možete da pokrenete "italijanska prodaja u izveštaj o uplati poreza"koristeći sledeće stavke menija:

 • Poreske > deklaracije > Poreza na promet > porez na promet (Italija)

 • Poreske > deklaracije > Poreza na promet > izveštaj porez na promet za period obračunavanja

 • Poresko > raspitires i izveštaji > plaćanje porezana promet, dugme porez na promet (Italija)

 • Poresko > raspitires i izveštaji > plaćanja porezana promet, dugme Odštampaj izveštaj (kada Raspored italijanskog izveštaja je definisan za autoritet poreza na promet koji je naveden za period obračunavanja poreza na promet izabranog reda plaćanja poreza na promet)

"Datum registracije PDV-a" na parametrima glavne knjige stranica ne utiče na listu faktura predstavljanih u sekciji "knjiga poreza na promet" (e) stranice, sve fakture koje su proknjižene u pripadajuće odeljke knjige poreza na promet tokom izabrani period će biti uključen u izveštaj. Ipak, dobijeni iznosi PDV-a će biti izračunat u zavisnosti od "datum registracije PDV-a" na Stranica sa parametrima glavne knjige :

 • Kada je parametar "datum registracije PDV-a" na stranici " Parametri glavne knjige " je uključen – po "datum PDV-a Registrovanje"poreskih transakcija u periodu.

 • Kada je parametar "datum registracije PDV-a" na stranici " Parametri glavne knjige " je isključeno – po datumu knjiženja poreske transakcije u periodu.

Kada je parametar "datum registracije PDV-a" u glavnoj knjizi stranica "Parametri" je uključena "u italijanski izveštaj o uplati poreza na promet" će dodatno obezbediti sledeće informacije:

1. stranice za prodajne poreske knjige sekcije: novi "datum PDV-a (datum registracije PDV-a)" (u Italian: "momenat Di Efi ettuazione Dell") kolona – predstavlja vrednost "datum registracije PDV-a" transakcije PDV-a.

2. zbirovi Svaki odeljak knjige poreza na promet predstavljen je u tri grupe:

 • Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

 • Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

 • Operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

3. ukupne vrednosti po prodajnim i ulaznim knjigama predstavljeni su u tri reda:

 • Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

 • Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

 • Ukupne operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

4. Rezime odeljak koji predstavlja ukupan iznos PDV-a na osnovu odeljaka poreza na promet grupisane po odeljcima "Prodaja poreza na promet", predstavljena je odvojeno u tri dela:

 • Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

 • Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

 • Operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

5. odeljak "ukupne vrednosti" u odeljku rezimea koji predstavlja ukupan iznos PDV-a za prodajne knjige poreza sekcije grupisane po odeljcima "Prodaja poreza na promet" posebno su predstavljene u tri linije:

 • Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

 • Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

 • Ukupne operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

Pored toga, "ukupno Izračunato "Iznos za razmatranje" je obezbeđen u posebnom redu t 'otals-a u odeljku rezimea koji predstavlja ukupan iznos PDV-a za prodajne knjige poreza odeljke grupisane po odeljcima "prodajne poreske knjige".

Informacije o hitnom popravku

Nabavljanje datoteka ispravki za Microsoft Dynamics AX

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center za verziju 7,3:

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate imati instaliran jedan od sledećih proizvoda:

 • Microsoft Dynamics 365 za finansije i operacije (7,3)

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Kada primenite hitnu ispravku, morate ponovo pokrenuti servis aplikacioni server aplikacije (AOS).

Više informacija

Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete da kontaktirate putem telefona koristeći ove veze za određene telefonske brojeve u zemlji. Da biste to uradili, posetite neku od sledećih Microsoft Web lokacija:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kupci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

U specijalnim slučajevima, troškovi koji se obično naplaćuju za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezane proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primeniće se na sva dodatna pitanja u vezi sa podrškom i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×