Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

AKO ŽIVITE U (ILI STE PREDUZEĆE SA GLAVNIM MESTOM POSLOVANJA U) SJEDINJENIM DRŽAVAMA, PROČITAJTE ODELJAK "OBAVEZUJUĆE ODBIVANJE ARBITRAŽE I KLASE" U NASTAVKU. TO UTIČE NA REŠAVANJE SPOROVA.

Ovi uslovi licenciranja su ugovor između vas i korporacije Microsoft (ili neke od njenih podnožja). Oni se primenjuju na softver koji je naveden iznad i na sve Microsoft usluge ili softverske ispravke (osim u meri u kojoj su te usluge ili ispravke prate novi ili dodatni uslovi, u kom slučaju se ti različiti uslovi primenjuju potencijalno i ne menjaju vaša ili Microsoft prava koja se odnose na unapred ažurirani softver ili usluge). AKO STE USAGLAŠENI SA OVIM USLOVIMA LICENCIRANJA, IMATE SLEDEĆA PRAVA. KORIŠĆENJEM SOFTVERA PRIHVATATE OVE USLOVE.

 1. INSTALACIJA I PRAVA KORIŠĆENJA.

  1. Generale. Možete da napravite jednu rezervnu kopiju softvera radi samog ponovnog instaliranja softvera. Možete da instalirate i pokrenete jednu instancu softvera na najviše deset uređaja Windows 11 koji su povezani sa Microsoft nalogom koji je povezan sa nalogom Windows prodavnice i samo za korišćenje u operativnom sistemu Windows.

  2. Uključene Microsoft aplikacije. Softver može da uključuje druge Microsoft aplikacije. Ovi uslovi licenciranja primenjuju se na one uključene aplikacije, ako postoje, osim ako drugi uslovi licenciranja nisu obezbeđeni uz druge Microsoft aplikacije.

  3. Podaci geolokacije. Aplikacije koje koriste geolokacione podatke moraju da budu usaglašene Bing mape uslove korišćenja Microsoft Bing mape Platform API-ja – Microsoft Mapping Solutions  

  4. Komponente nezavisnih proizvođača. Softver može da sadrži komponente nezavisnih proizvođača sa zasebnim pravnim obaveštenjima ili kojim upravljaju drugi ugovori, kao što je opisano u datotekama nezavisnih proizvođača, uključujući licence nezavisnih proizvođača i system WebView licence, uz softver.

  5. Microsoft ugovor o pružanju usluga. Neke funkcije softvera mogu da pruže pristup ili da se oslanjaju na usluge na mreži. Korišćenje tih usluga (ali ne i softver) regulišu se zasebnim odredbama i smernicama privatnosti u Ugovoru o pružanju Microsoft usluga na https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Pročitajte ih. Usluge možda nisu dostupne u svim regionima.

 2. PODACI.

  1. Prikupljanje podataka. Softver može da prikuplja informacije o vama i vašem korišćenju softvera i da ih pošalje korporaciji Microsoft. Microsoft može da koristi ove informacije da bi obezbedio usluge i poboljšao naše proizvode i usluge. Možete da odbijete saglasnost za mnoge od ovih scenarija, ali ne sve, kao što je opisano u dokumentaciji proizvoda.  Možda postoje i neke funkcije u softveru koje vam mogu omogućiti da prikupite podatke od korisnika aplikacija. Ako koristite ove funkcije da biste omogućili prikupljanje podataka u aplikacijama, morate da se usaglasite sa primenljivim zakonom, uključujući pružanje odgovarajućih obaveštenja korisnicima aplikacija. Možete da saznate više o prikupljanju podataka i korišćenju u dokumentaciji pomoći i izjavi o privatnosti na https://aka.ms/privacy. Korišćenje softvera funkcioniše kao vaš pristanak na ove prakse.

  2. Obrada ličnih podataka. U meri u kojoj je Microsoft procesor ili podobrađilac ličnih podataka u vezi sa softverom, Microsoft obavezuje u Uslovima uređivanja opšte uredbe o zaštiti podataka u okviru Uslova korišćenja usluga na mreži svim klijentima koji važe 25. maja 2018. https://docs.microsoft.com/en-us/legal/gdpr.

 3. OPSEG LICENCE. Softver je licenciran, a ne prodat. Microsoft zadržava sva ostala prava. Ako vam zakon ne pruža veća prava uprkos ovom ograničenju, vi (i nemate prava na to):

  1. koristite softver u komercijalne svrhe;

  2. zaobiđite sva tehnička ograničenja softvera koja vam omogućavaju da ga koristite samo na određene načine;

  3. reveržnom inženjeru, dekompiliranje ili raščlanjavanje softvera ili na neki drugi način pokušavate da izvežete izvorni kôd za softver, osim i u meri u kojoj to zahtevaju uslovi licenciranja nezavisnih proizvođača koji upravljaju korišćenjem određenih open source komponenti koje mogu biti uključene u softver;

  4. uklonite, umanjite, blokirajte ili izmenite obaveštenja korporacije Microsoft ili njenih dobavljača u softveru;

  5. koristite softver na bilo koji način koji je protiv zakona ili da biste kreirali ili preneli malver; Ili

  6. delite, objavljujete, distribuirate ili dajete pod zakup softvera, obezbedite softver kao samostalnu ponudu koju drugi mogu da koriste ili prenesite softver ili ovaj ugovor na bilo koje treće lice.

 4. VIDEO KODECI. OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN U OKVIRU AVC PORTFOLIO LICENCE ZA PATENT ZA LIČNU UPOTREBU POTROŠAČA ILI DRUGIH UPOTREBA U KOJIMA NE PRIMA OBAVEŠTENJE O KODIRANJU (I) U SKLADU SA AVC STANDARDOM ("AVC VIDEO") I/ILI (ii) DEKODIRAJ AVC VIDEO KOJI JE KODIRAN OD STRANE POTROŠAČA UKLJUČENOG U LIČNU AKTIVNOST I/ILI DOBIJEN OD DOBAVLJAČA VIDEO ZAPISA LICENCIRANOG ZA OBEZBEĐIVANJE AVC VIDEO ZAPISA. NIJEDNA LICENCA NIJE ODOBRENA ILI ĆE BITI PODRAZUMEVANA ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE MOGU BITI PRIBAVLJENE IZ PROGRAMA MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

 5. OGRANIČENJA IZVOZA. Morate da se usaglašavate sa svim domaćim i međunarodnim zakonima i propisima o izvozu koji se primenjuju na softver, koji obuhvataju ograničenja odredišta, krajnjih korisnika i krajnje upotrebe. Za dodatne informacije o ograničenjima izvoza posetite https://aka.ms/exporting.

 6. USLUGE PODRŠKE. Microsoft nije u obavezu u okviru ovog ugovora da pruža usluge podrške za softver. Pružena podrška je "kakva jeste", "sa svim greškama" i bez bilo kakve garancije.

 7. ISPRAVKE. Softver može povremeno da proverava da li postoje ispravke i da ih preuzme i instalira za vas. Ispravke možete da dobavite samo od korporacije Microsoft ili ovlašćenih izvora. Microsoft će možda morati da ažurira sistem da bi vam obezbedio ispravke. Pristajete da primate ove automatske ispravke bez ikakog dodatnog obaveštenja. Novosti ne smeju uključivati ili podržavati sve postojeće funkcije softvera, usluge ili periferne uređaje.

 8. OBAVEZUJUĆE ARBITRAŽE I ODBIJ ODŠTETA OD KLASNE RADNJE. Ovaj odeljak se primenjuje ako živite u Sjedinjenim Državama (ili ako se preduzeće nalazi u tom preduzeću).Ako vi i Microsoft imate spor, vi i Microsoft pristajete da pokušate u 60 dana da ga neformalno rešite. Ako vi i Microsoft ne možete, vi i Microsoft pristajete da obavezujete pojedinačnu arbitražu pred Američkom arbitražnom asocijacijom u okviru Saveznog arbitražnog arbitraže ("FAA") i da ne tužite na sudu pred sudijom ili porotom. Umesto toga, odlučiće neutralni arbitar. Tužbe na nivou razreda, arbitraže na nivou klase, privatne tužbe- državne tužbe i bilo koji drugi postupak gde neko postupa u reprezentativnom kapacitetu nije dozvoljeno; niti kombinuje pojedinačni postupak bez pristanka svih strana. Kompletan ugovor o arbitražnoj arbitražnoj dokumentaciji sadrži više uslova i nalazi se https://aka.ms/arb-agreement-4. Vi i Microsoft pristajete na ove uslove.

 9. CEO UGOVOR. Ovaj ugovor i svi drugi uslovi koje Microsoft može da obezbedi za dodatke, ispravke ili aplikacije nezavisnih proizvođača predstavlja ceo ugovor za softver.

 10. PRIMENJIVO PRAVO I MESTO ZA REŠAVANJE SPOROVA. Ako ste softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi, zakoni države ili pokrajine u kojima živite (ili, ako se preduzeće, gde se nalazi glavno mesto preduzeća) upravljaju tumačenjem ovog ugovora, tužbama zbog kršenja ugovora i svim drugim tužbama (uključujući zaštitu potrošača, nelokalnu konkurenciju i deliktne tužbe), bez obzira na neusaglašenost zakonskih principa, osim da FAA reguliše sve što se odnosi na arbitražu. Ako ste softver nabavili u bilo kojoj drugoj zemlji, primenjuju se njegovi zakoni, osim što FAA reguliše sve što se odnosi na arbitražu. Ako savezna nadležnost SAD postoji, vi i Microsoft pristajete na isključivu jurisdikciju i mesto izvršenja u saveznom sudu u okrugu King, u Vašingtonu za sve sporove koji se čuju na sudu (isključujući arbitražu). Ako ne, vi i Microsoft pristajete na isključivu jurisdikciju i mesto izvršenja u Višem sudu okruga King, u Vašingtonu za sve sporove koji se čuju na sudu (isključujući arbitražu).

 11. POTROŠAČKO PRAVO; REGIONALNE VARIJANTE. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Možda imate druga prava, uključujući potrošačko pravo, prema zakonima države, pokrajine ili zemlje. Odvojeno od vašeg odnosa sa korporacijom Microsoft, možda imate i prava u odnosu na lice od kojeg ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja ta druga prava ako mu zakoni vaše države, pokrajine ili zemlje to ne dozvoljavaju. Na primer, ako ste softver nabavili u jednom od dolenavedenih regiona ili se primenjuje obavezni zakon o zemlji, sledeće odredbe se odnose na vas:

  1. Australija. Imate zakonske garancije prema australijskom zakonu o potrošačima i ništa u ovom ugovoru nije predviđeno da utiče na ta prava.

  2. Kanada. Ako ste ovaj softver nabavili u Kanadi, možete prestati da primate ispravke tako što ćete isključiti funkciju automatskog ažuriranja, prekinuti vezu uređaja sa internetom (ako i kada se ponovo povežete sa internetom, softver će nastaviti da proverava da li postoje i instaliraju ispravke) ili deinstaliranje softvera. Dokumentacija proizvoda, ukoliko ih ima, takođe može da navede kako da isključite ispravke za određeni uređaj ili softver.

  3. Nemačka i Austrija.

   1. Garancije. Ispravno licencirani softver će značajno funkcionisati kao što je opisano u svakom Microsoft materijalu koji prati softver. Međutim, Microsoft ne daje ugovorne garancije u odnosu na licencirani softver.

   2. Ograničenje odgovornosti. U slučaju namerenog ponašanja, bruto nepažnje, tužbe zasnovane na Zakonu o odgovornosti proizvoda, kao i u slučaju smrti ili lične ili fizičke povrede, Microsoft je snosi odgovornost u skladu sa zakonom o zakonskom pravu.

    Podložno navedenoj odredbi ii., Microsoft će biti snosio odgovornost samo za blagu nepažnju ako Microsoft prekrši takve materijalne ugovorne obaveze, ispunjavanje kojim se sklapaju krajnje performanse ovog ugovora, kršenje koje bi ugrožavalo svrhu ovog ugovora i usaglašenost sa kojom strana može konstantno da ima poverenja (tj. "kardinalne obaveze"). U drugim slučajevima blage nepažnje, Microsoft neće biti odgovornost za blagu nepažnju.

 12. ODRICANJE GARANCIJE. SOFTVER JE LICENCIRAN "KAO ŠTO JESTE". VI SNOSITE RIZIK DA GA KORISTITE. MICROSOFT NE DAJE IZRIČITE GARANCIJE, GARANCIJE ILI USLOVE. U MERI DOPUŠTENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONIMA, MICROSOFT ISKLJUČUJE SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI PODESNOST ZA PROMET, PODESNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEPOŠTOVANJE PRAVA.

 13. OGRANIČENJE I IZUZIMANJE OŠTEĆENJA. AKO IMATE BILO KAKVE OSNOVE ZA OPORAVAK ŠTETE UPRKOS PRETHODNOM ODRICANJU GARANCIJE, MOŽETE DA OPORAVITE OD KORPORACIJE MICROSOFT I NJENIH DOBAVLJAČA SAMO DIREKTNE ŠTETE U IZNOSU OD NAJVIŠE 5,00 USD. NE MOŽETE DA OPORAVITE NIJEDNU DRUGU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI POSLEDIČNU ŠTETU, IZGUBLJENI PROFIT, POSEBNE, INDIREKTNE ILI SLUČAJNE ŠTETE.

  Ovo ograničenje se primenjuje (a) na sve što se odnosi na softver, usluge, sadržaj (uključujući kôd) na internet lokacijama nezavisnih proizvođača ili aplikacijama nezavisnih proizvođača; i (b) tužbe za kršenje ugovora, garancije, garancije ili uslova; strogu odgovornost, nemar ili drugi delikt; ili bilo koji drugi zahtev; u svakom slučaju u meri u kojoj to dozvoljava primenjivi zakon.

  Ovo se primenjuje čak i ako je korporacija Microsoft znala ili je trebalo da zna da postoji mogućnost nanošenja štete. Gorenavedeno ograničenje ili izuzimanje možda se ne odnosi na vas zato što vaša država, pokrajina ili zemlja možda ne dozvoljavaju izuzimanje ili ograničavanje slučajnih, posledičnih ili drugih šteta.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×