Installera flera uppdateringar eller snabbkorrigeringar för Windows med bara en omstart

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs installation av flera Windows-produktuppdateringar (till exempel viktiga uppdateringar, säkerhetskorrigeringar eller snabbkorrigeringar), där Hotfix.exe (Microsoft Windows NT 4.0) eller Update.exe (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003) används, med en enda omstart. Artikeln är avsedd för administratörer och IT-proffs. Windows-produktuppdateringar där Hotfix.exe eller Update.exe används kan installeras separat eller i kombination med Windows (med eller utan ett Service Pack).

Obs! Åtgärderna som beskrivs i den här artikeln kan inte användas på produktuppdateringar där Hotfix.exe eller Update.exe inte används som installationsprogram. I Internet Explorer-uppdateringar för Windows NT 4.0, Windows 2000 och Windows XP används till exempel en INF-baserad installation i stället för Update.exe. Därför kan du inte följa de här instruktionerna för att installera flera uppdateringar för Microsoft Internet Explorer med en enda omstart i Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP. Eftersom Update.exe används som installationsprogram i Internet Explorer-uppdateringar för Windows Server 2003 kan de installeras med de här åtgärderna.

Mer information om de här ämnena finns på följande Microsoft-webbplatser:

Windows 2000
Guide för installation och distribution av snabbkorrigeringar för Microsoft Windows 2000
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc750542.aspx
Windows XP
Guide för installation och distribution av uppdateringar för Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 och Windows XP Professional x64 Edition
Guide för installation och distribution av uppdateringar för Microsoft Windows Server 2003 och Windows XP 64-Bit Edition 2003
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 Service Pack 1
Installera och distribuera uppdateringar för Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc706993(WS.10).aspx
Mer Information
En Windows-produktuppdatering (till exempel en viktig uppdatering, en säkerhetskorrigering eller en snabbkorrigering) är en körbar fil (.exe) med en eller flera systemfiler som kan installeras i Windows för att ett visst problem ska åtgärdas. Microsoft Support distribuerar snabbkorrigeringar till kunder som drabbas hårt av ett visst problem. Viktiga uppdateringar och säkerhetskorrigeringar är uppdateringar som Microsoft rekommenderar för alla kunder. Viktiga uppdateringar och säkerhetskorrigeringar kan hämtas från webbplatsen Windows Update, Microsoft Download Center eller andra Microsoft-webbplatser.

Uppdateringar för Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 ,Windows XP och Windows 2000 som har skapats efter december 2002

Obs! Om du vill veta när en uppdatering har skapats kan du visa Ändrad-datumet för Update.exe- eller Hotfix.exe-installationsprogrammet i uppdateringsprogrammet.

Om du vill installera en Windows-produktuppdatering på en enstaka dator kör du produktuppdateringsprogrammet på datorn du vill uppdatera. Om du vill installera flera produktuppdateringar utan att starta om datorn mellan varje installation använder du växeln /z.

Kommandoradsalternativ för programmet Update.exe

I följande tabell anges kommandoradsalternativen (eller växlarna) som stöds av programmet Update.exe:
Beskrivning av växeln ------ ----------- /f Tvingar andra program att stängas vid avslutning. /n   Säkerhetskopiera inte filer för borttagning av snabbkorrigeringar. /z   Startar inte om datorn när installationen är klar. /q   Tyst läge utan användaråtgärder används. /m   Oövervakat installationsläge (Windows 2000) används. /u   Oövervakat installationsläge (Windows XP) används. /l   En lista över installerade snabbkorrigeringar visas. 
Följande kodexempel är en kommandofil som installerar flera produktuppdateringar och säkerställer att rätt filer ersätts efter omstart av datorn.
@echo offsetlocalset PATHTOFIXES=E:\hotfix%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
Obs! QChain.exe-funktionen ingår i alla Windows x64-utgåvor, samt produktuppdateringar för Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000 som har getts ut sedan den 18 maj 2001, där Update.exe ingår. Det finns emellertid ett problem i produktuppdateringar utgivna före december 2002, där i vissa fall fel binärfil kan installeras på datorn. I mars 2003 gav Microsoft ut en uppdaterad version av QChain.exe som löser problemet. Om du vill veta mer om det här problemet eller hur du hämtar det uppdaterade verktyget Qchain.exe klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
815062 Rätt fil installeras inte när flera snabbkorrigeringar körs i följd.

Alla Windows NT 4.0-uppdateringar och Windows XP- och Windows 2000-uppdateringar som har skapats före december 2002

Obs! Om du vill ta reda på när en produktuppdatering har skapats kontrollerar du Ändrad-datumet för Update.exe- eller Hotfix.exe-installationsprogrammet i uppdateringspaketet.

Microsoft har gett ut ett kommandoradsverktyg med beteckningen QChain.exe, som administratörer kan använda för att koppla samman uppdateringar. När du kopplar samman uppdateringar installeras de utan datorn startas om mellan varje installation. Utan det här verktyget måste datorn startas om efter installationen av varje uppdatering. QChain.exe har följande fördelar:
 • Ger ökad drifttid för servrar eftersom datorer inte startas om efter varje installation.
 • Ger snabbare installationer av flera uppdateringar på en enda dator.
 • Fungerar både i Windows 2000 och i Windows NT 4.0.
Obs! QChain.exe-funktionen ingår i alla uppdateringar för Windows XP och Windows 2000 som har getts ut sedan 18 maj 2001. Det finns emellertid ett problem i uppdateringar som har getts ut före december 2002, som i vissa fall kan medföra att fel binärfil placeras på datorn. I mars 2003 gav Microsoft ut en uppdaterad version av QChain.exe som löser problemet. Om du vill veta mer om det här problemet eller hur du hämtar det uppdaterade verktyget Qchain.exe klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
815062 Rätt fil installeras inte när flera snabbkorrigeringar körs i följd.

Det är inte säkert att koppla samman uppdateringsinstallationer utan QChain.exe

Om en fil är låst eller används när uppdateringar installeras kan filen inte ersättas. Därmed placeras filen i kön med väntande namnändringar och ersätts efter omstart av datorn. Detta inträffar vanligen i följande situation:
 • Uppdatering A och B installeras utan att datorn startas om mellan installationerna.
 • Båda paketen innehåller fil X. Paket A innehåller version 3 och paket B version 2. På datorn finns version 1.
 • När paket A installeras placeras dess version av fil X i kön med väntande namnändringar.
 • När paket B installeras placeras dess version av fil X i kön med väntande namnändringar.
 • När datorn startas om installeras versionen av fil X från paket B, eftersom paket B installerades sist (i kön med väntande namnändringar används den senaste filen). Därmed installeras version 2 i stället för version 3 som förväntat.

Om tidigare sammankopplade uppdateringar installeras utan omstart

Även om det är sällsynt att datorn inte innehåller alla korrigeringsfiler du har installerat, bör du kontrollera att den verkligen gör det. Kontrollera det med Qfecheck.exe. Om du vill veta mer om Qfecheck.exe klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
282784 Installation av snabbkorrigeringar för Windows 2000 och Windows XP kontrolleras med Qfecheck.exe
QChain.exe rensar nyckeln Pending File Rename Operations i registret för att bara den senaste versionen av en fil ska installeras efter omstart av datorn.

Så här installerar du flera uppdateringar med bara en omstart

 1. Kör installationsprogrammet för uppdateringen med växeln -z för att installationsprogrammet inte ska starta om efter installationen. Lägg till växeln -m (för tyst läge) om du inte vill att några frågor eller meddelanden ska visas under installationen.

  Installationsprogrammet för uppdateringen är ett av följande:
  • Den självextraherande paketprogramfilen (till exempel QQnnnnnn_w2k_spx_x86_sv.exe).
  • Hotfix.exe (om du har extraherat alla filer från paketet).
 2. När du har installerat alla snabbkorrigeringar kör du QChain.exe.
 3. Starta om datorn.
Du kan också skapa en kommandofil för detta. Följande är ett exempel på en sådan kommandofil:
@echo offsetlocalset PATHTOFIXES=sökväg%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\qchain.exe

Hämta QChain.exe

QChain.exe-funktionen ingår i alla uppdateringar för Windows XP och Windows 2000 som har getts ut sedan 18 maj 2001. Det finns emellertid ett problem i uppdateringar som har getts ut före december 2002, som kan medföra att fel binärfil placeras på datorn i vissa fall. I mars 2003 gav Microsoft ut en uppdaterad version av QChain.exe som löser problemet. Om du vill veta mer om det här problemet eller hur du hämtar det uppdaterade verktyget Qchain.exe klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
815062 Rätt fil installeras inte när flera snabbkorrigeringar körs i följd.

Kommandosyntax i QChain.exe

qchain [loggfilsnamn]
Med den valfria parametern [loggfilsnamn] skapas en fil med en ögonblicksbild före och efter av nyckeln Pending File Rename Operations.

Exempel på utdata från QChain.exe

---- Old Information In The Registry ------
Source:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Version: 5.0.2183.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Version: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Version: 5.0.2080.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

---- New Information In The Registry ------
Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Version: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

Begränsningar för QChain.exe

Även om QChain fungerar med de flesta Windows NT 4.0- och Windows 2000-uppdateringar fungerar den kanske inte med uppdateringar som innehåller binära filer som anges i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
Binära filer i den här registernyckeln läses in i minnet vid starten. När uppdateringens installationsprogram anropar funktionen GetFileVersionInfo i en binärfil i den här listan, refererar installationsprogrammet till binärfilen som redan har lästs in i stället för till binärfilen som faktiskt finns på målplatsen.

Eftersom binärfilerna som anges i registernyckeln
KnownDLLs
läses in i minnet vid starten, måste målbinärfilen ersättas av den fasta binärfilen innan datorn startar om. Därför skapas inte en oavslutad operation för byte av filnamn för att ersätta binärfilen vid omstart. I stället flyttas den aktuella binärfilen till en tillfällig plats, den fasta binärfilen placeras på den aktuella binärfilens plats och en oavslutad operation för byte av filnamn skapas för borttagning av den aktuella binärfilen när datorn startar om.

QChain påverkar bara oavslutade operationer för byte av filnamn som innebär utbyte av binärfiler. Oavslutade operationer för byte av filnamn som innebär borttagning påverkas inte.

I alla Windows NT 4.0-uppdateringar och alla Windows 2000-uppdateringar före SP2 används GetFileVersionInfo för att identifiera filversionen. Om du installerar två eller flera Windows NT 4.0-uppdateringar eller uppdateringar för Windows 2000 före SP2, och uppdateringarna innehåller överlappande KnownDLLs, innebär användning av QChain för att koppla samman installationen av uppdateringarna inte att den senaste korrigeringsfilen säkert installeras.

Följande visar varför det inte är säkert att rätt binärfil placeras på datorn av QChain:
 • Du installerar uppdateringspaket A och B, och startar inte om datorn mellan installationerna.
 • Båda paketen innehåller Kernel32.dll, en fil i listan KnownDLLs. Paket A innehåller Kernel32.dll version 3, paket B innehåller Kernel32.dll version 2 och på datorn finns Kernel32.dll version 1.
 • När paket A installeras anger GetFileVersionInfo att datorn har Kernel32.dll version 1. Eftersom version 3 ingår i paket A identifieras ett behov av filutbyte.
  • Kernel32.dll version 1 på datorn flyttas till en tillfällig plats, och en oavslutad operation för byte av filnamn skapas för borttagning av filen Kernel32.dll från den tillfälliga platsen nästa gång datorn startar om.
  • Kernel32.dll version 3 från paket A kopieras till datorn.
 • När paket B installeras anger GetFileVersionInfo fortfarande att Kernel32.dll version 1 är installerad på datorn, eftersom GetFileVersionInfo hämtar versionsinformationen från den Kernel32.dll som är inläst i minnet. Paket B har version 2, och det verkar därför som om filen måste bytas ut.
  • Den Kernel32.dll som nu finns på datorn (version 3 från paket A) flyttas till en tillfällig plats, och en oavslutad operation för byte av filnamn skapas för borttagning av filen Kernel32.dll (version 3) från den tillfälliga platsen nästa gång datorn startar om.
  • Kernel32.dll version 2 från paket B kopieras till datorn.
 • QChain körs, men det finns inga väntande namnbytesoperationer för filbyte, och QChain medför inga förändringar.
 • Eftersom paket B har installerats senast finns Kernel32.dll version 2 från paket B på rätt plats på datorn. Därför läses den in i minnet när datorn startar om. Genom de oavslutade operationerna för byte av filnamn tas både den ursprungliga Kernel32.dll version 1 och Kernel32.dll version 3 från paket A bort. Därför finns nu Kernel32.dll version 2 i stället för version 3 på datorn.
Det finns en korrigeringsfil för Windows 2000 efter SP2, där GetFileVersionInfo inte längre används på de KnownDLLs som lästs in i minnet. I stället mappas filen som faktiskt finns på målplatsen, och sedan anropas GetFileVersionInfo i den mappade filen. Därför kan QChain.exe användas för att koppla samman uppdateringar för Windows 2000 efter SP2. I sådana fall installeras den senaste versionen av en fil, oberoende av i vilken ordning uppdateringarna installeras.

Om du utgår från föregående situation, men använder uppdateringar för Windows 2000 efter SP2, mappar snabbkorrigeringen i paket B paket A:s Kernel32.dll och identifierar version 3. Version 3 är senare än paket B:s egen Kernel32.dll-version 2. Därför ersätter paket B inte den Kernel32.dll som finns på datorn, och paket A:s Kernel32.dll version 3 är rätt version, som används på datorn efter omstarten.
QChain sp spsetup spinstall fixes patches updates reboot
Egenskaper

Artikel-id: 296861 – senaste granskning 09/26/2013 14:15:00 – revision: 17.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev3 kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB296861
Feedback