Fel vid öppning av hjälpen i Windows-baserade program: "Funktionen ingår inte" eller "Hjälp stöds inte"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 917607
Meddelande
Programmet Windows hjälp stöds inte i Windows 10, Windows Server 2012 eller senare versioner av Windows Server. I hjälpen för Windows programis för Windows Vista, 7, 8 och 8.1 endast.

Microsoft rekommenderar att programutvecklare upphöra att använda programmet Windows hjälp. Programutvecklare som levererar program som är beroende på HLP-filer uppmuntras att utnyttja ett alternativt Hjälp filen format CHM, HTML eller XML. Mer information finns i MSDN-artikelhttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/Windows/Desktop/ms728460 (v=vs.85).aspx. Medan Microsoft utvecklar tekniker för framtida hjälp, uppmuntrar vi hjälp författare kan fortsätta att använda HTML-hjälp 1.4. HTML Help 1.4 ingår i Windows-versioner från och med Windows 7.
Symptom
När du försöker öppna hjälpen i Windows-baserade program, visas något av följande felmeddelanden.

Hjälp för det här programmet har skapats i Windows Hjälp-formatet, som användes i tidigare versioner av Windows och det inte stöds i Windows Vista.

Hjälp för det här programmet har skapats i Windows Hjälp-formatet, som är beroende av en funktion som inte ingår i den här versionen av Windows. Du kan dock hämta ett program som gör att du kan visa hjälpfiler som har skapats i Windows Hjälp-formatet.

Hjälp för det här programmet har skapats i Windows Hjälp-formatet, som är beroende av en funktion som inte ingår i den här versionen av Windows. Gå till webbplatsen Microsoft Help and Support för mer information.
Lösning
Om du vill visa 32-bitars hjälpfiler med filnamnstillägget .hlp i Windows behöver du hämta och installera WinHlp32.exe från Microsoft Download Center.Viktig information om hämtning av det här programmet
 • Öppna länkar i Internet Explorer.
 • Om du ser meddelandet "Validering krävs" när du öppnar sidan för hämtning, klicka på Fortsätt och följ den på skärmen instruktioner.
 • När du uppmanas att hämta filen, markera filnamnet som innehåller "x64" för 64-bitars versioner av Windows eller "x86" för 32-bitars versioner av Windows. Använd följande information för automatisk identifiering för att göra ditt val.
  Du använder ett 32-bitars operativsystem.
 • Windows hjälp-program stöds inte i Windows Server 2012 eller senare versioner av Windows Server.
Om du får problem när du installerar WinHlp32.exe eller använder hjälpen går du till avsnittet "Mer information".


Mer information för avancerade användare
Det här problemet uppstår när Windows Hjälp använder en tidigare version av programmet Windows hjälp (WinHlp32.exe) för att visa innehållet.
Kända problem som kan uppstå vid installation av WinHlp32.exe

Windows Update-fel 80070422Åtgärda problemet manuellt
Om du får Windows Update-felkod 80070422 visas när du hämtar uppdateringen WinHlp32.exe, måste du kanske ändra inställningarna för Windows Update och sedan starta om tjänsten. Gör så här:
 1. Klicka på Startoch Skriv Tjänster i textrutan Påbörja sökning eller Sök bland program och filer .
 2. Dubbelklicka på tjänster i listan program. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 3. Högerklicka på den Windows Update<b00> </b00> service och klicka sedan på Egenskaper.
 4. Kontrollera att automatisk är markerat bredvid Startmetod på fliken Allmänt .
 5. Bredvid Tjänststatus kontrollerar du om tjänsten har startats. Klicka på Starta om så inte är fallet. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 6. Klicka på OK.
Kända problem som kan uppstå efter installation av WinHlp32.exe
Följande lista innehåller kända funktionsregressioner från tidigare utgåvor av WinHlp32.exe. Följande kända problem gäller endast versionen av WinHlp32.exe som diskuteras i denna artikel.
 • Makron är inaktiverade

  Följande makron inaktiveras som standard i Windows-hjälpen:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • Genväg
  • Generera
  • Test
  • ExecProgram
  Alla övriga makron i HLP-filer fungerar emellertid som de gjorde i tidigare versioner. Därför om en HLP-fil som är beroende av dessa makron öppnas efter installation av Windows hjälp för Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2, fungerar vissa funktioner för filen inte. Om detta inträffar kan det hända att följande felmeddelande visas:
  Det gick inte att köra makrot. (1037)
  Om du behöver använda dessa makron kan du aktivera dem med hjälp av grupprincip-eller registerlösningen som beskrivs i avsnittet "registerposter och grupprinciper för nätverksadministratörer".
 • Det går inte att komma åt HLP-filer på intranätplatser

  Som standard kan du använda WinHlp32.exe för att komma åt HLP-filer på intranätplatser. Om du försöker öppna en fjärrfil visas följande felmeddelande:
  Kan inte visa den här hjälpfilen. Försök att öppna hjälpfilen igen och kopiera hjälpfilerna till en annan enhet om du fortfarande får det här meddelandet och försök igen.
  Om du behöver komma åt HLP-filer som lagras på intranätplatser, kan du häva blockeringen av dem med hjälp av grupprincip-eller registerlösningen som beskrivs i avsnittet "registerposter och grupprinciper för nätverksadministratörer".
 • Icke-interaktiv användaråtkomst har blockerats

  Åtkomst har till HLP-filer blockerats av icke-interaktiva användare som systemprocesser. Användaren får inte ett felmeddelande visas när felet inträffar.
 • Dra och släpp-funktionen är inaktiverad

  Stöd för dra-och-släpp-funktionen i programmet har inaktiverats. Användaren får inte ett felmeddelande visas när felet inträffar.
 • Beroenden av "Använda hjälpen"-filer

  Hjälpfilerna med beteckningen "Använda hjälpen" har tagits bort från Windows Vista och Windows Server 2008. Följande filer har tagits bort:
  • Windows.hlp
  • WinHlp32.hlp
  • WinHlp32.cnt
  • WinHelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Kommentarer
  • Dessa filer ingår inte i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.
  • HLP-filerna som är beroende av dessa filer kan returnera ett fel när du försöker öppna dem.
Hur du löser problem med programkompatibilitet som är relaterade till WinHlp32.exe
Du kan använda WinHlp32.exe för att visa 32-bitars hjälpfiler. Den här versionen innehåller inställningar för grupprincip och registerundernycklar som du kan använda för att undvika problem med programkompatibilitet. Inställningar för grupprincip och registerundernycklarna kan till exempel användas för att lösa problem som är relaterade till makron i HLP-filer och för att komma åt HLP-filer på intranätplatser. Men om en användare visar hjälpfiler från en okänd källa, ska datorn placeras på mer risk om de principerna eller inställningarna. Du bör därför använda försiktighet när du bestämmer om du ska implementera kompatibilitetslösningarna som beskrivs i det här avsnittet.

Använd följande frågor för att avgöra om du ska installera WinHlp32.exe, och vilka ändringar och registerändringar som ska göras.
 • Har du program och funktioner som påverkas av borttagningen av WinHlp32.ex?
  • Hur många program kräver WinHlp32.exe? Hur många program påverkas av funktionsändringarna? Hur viktiga är dessa program?
  • Hur allvarligt är problemet som orsakas av ändringarna?
 • Vilka är dina säkerhetskrav och säkerhetsfunktioner?
  • Vad är viktigast: som du kan använda funktionerna i WinHlp32.exe eller att se till att säkerheten är lika hög som möjligt?
  • Externa säkerhetsåtgärder, till exempel en lokal brandvägg eller en företagsbrandvägg, ger dig tillräcklig trygghet för att installera WinHlp32.exe och göra princip- och registerändringarna som beskrivs i den här artikeln?
 • Om du arbetar i en organisation, levererar din organisation innehåll i HLP-format?
  • Kan du ändra programmen eller innehållet så att de inte utnyttjar funktionerna i WinHlp32.exe? Till exempel kan du konvertera hjälpinnehåll som för närvarande är i HLP-format till ett alternativt filformat som .chm, .html eller .xml?
  • Lagrar din organisation HLP-filer på en intranätplats? Kan du installera dessa filer lokalt i stället?
Aktivera makron på en enstaka dator efter installation av WinHlp32.exe
Efter installation av WinHelp32.exe programmet som beskrivs i den här artikeln inaktiveras vissa makron. Mer information om problemet finns i avsnittet "Kända problem".

Det här avsnittet innehåller instruktioner för att återaktivera dessa makron genom ändring av en registernyckel. Om din dator ingår i en hanterad miljö, följer du inte stegen utan att först rådfråga din IT-avdelning. IT-avdelningar kan besluta att inte aktivera makron igen eller de besluta att aktivera dem igen med hjälp av grupprinciper. IT-avdelningar bör läsa den här artikeln i sin helhet innan du fortsätter.

Varning Den här artikeln innehåller information om hur du undviker problem som orsakas av ändringar i den här versionen av Windows-hjälpen. Microsoft lämnar emellertid inga exakta rekommendationer för vilka registernycklar och värden som är lämpliga för din unika miljö. Om du befinner dig i en hanterad miljö är din IT-avdelning bäst lämpad att väga fördelarna med dessa lösningar mot riskerna med att använda dem. Det säkraste tillvägagångssättet är att inte ändra registret över huvud taget.

Obs! Om du vill utföra stegen i den här uppgiften måste du vara inloggad på datorn med ett administratörskonto. Med hjälp av ett administratörskonto kan göra du ändringar på datorn som du inte kan göra med något annat konto, till exempel ett standardkonto.

Om du vill logga in med ett administratörskonto måste du känna till lösenordet för ett administratörskonto på datorn. Om du utför dessa åtgärder på din egen dator är du sannolikt redan inloggad med ett administratörskonto. Om du utför dessa åtgärder på en dator på jobbet, kan du behöva be systemadministratör om hjälp.

Aktivera makron på en enstaka dator manuellt

Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Gör så här om du vill aktivera makron på en enstaka dator efter installation av WinHelp32.exe:
 1. Logga in med ett administratörskonto.
 2. Tryck på den Windows-tangenten + R, typ regedit, och klicka sedan på OK.
  Användaråtkomstkontroll Om du uppmanas att ange en administratorpassword eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel i 32-bitarsversioner av Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Leta upp och markera följande undernyckel i registret i 64-bitarsversioner av Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på nyckel.
 5. Typ WinHelp, och tryck sedan på RETUR.
 6. Klicka på nyckeln WinHelp .
 7. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värdet (32 bitar).
 8. Typ AllowProgrammaticMacros, och tryck sedan på RETUR.
 9. Klicka på ÄndraRedigera -menyn.
 10. Skriv i rutan data1, klicka på Hexadecimal i området bas och klicka sedan på OK.
 11. Avsluta Registereditorn.
Så här häver du blockeringen av HLP-filer på ett intranät på en enstaka dator efter installation av WinHlp32.exe
Efter installation av WinHelp32.exe filen som diskuteras i den här artikeln blockeras HLP-filer som lagras på intranätplatser. Mer information om problemet finns i avsnittet "Kända problem".

Den här artikeln innehåller instruktioner för att häva blockeringen av dessa HLP-filer genom att ändra en registernyckel. Om din dator ingår i en hanterad miljö, följer du inte stegen utan att först rådfråga din IT-avdelning. IT-avdelningar kan besluta att inte aktivera makron igen eller de besluta att aktivera dem igen med hjälp av grupprinciper.

Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra dessa ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.

Varning Den här artikeln innehåller information om hur du undviker problem som orsakas av ändringar i den här versionen av Windows-hjälpen. Microsoft lämnar emellertid inga exakta rekommendationer för vilka registernycklar och värden som är lämpliga för din unika miljö. Om du befinner dig i en hanterad miljö är din IT-avdelning bäst lämpad att väga fördelarna med dessa lösningar mot riskerna med att använda dem. Det säkraste tillvägagångssättet är att inte ändra registret över huvud taget.

Obs! Om du vill utföra stegen i den här uppgiften måste du vara inloggad på datorn med ett administratörskonto. Med hjälp av ett administratörskonto kan göra du ändringar på datorn som du inte kan göra med något annat konto, till exempel ett standardkonto.

Om du vill logga in med ett administratörskonto måste du känna till lösenordet för ett administratörskonto på datorn. Om du utför dessa åtgärder på din egen dator är du sannolikt redan inloggad med ett administratörskonto. Om du utför dessa åtgärder på en dator på jobbet, kan du behöva be systemadministratör om hjälp.


Manuellt häva blockeringen av HLP-filer på ett intranät på en enstaka dator

Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Om du vill häva blockeringen av HLP-filer efter installation av WinHelp32.exe, så här:
 1. Logga in med ett administratörskonto.
 2. Tryck på Windows-tangenten + R, Skriv regedit och klicka sedan på OK.
  Användaråtkomstkontroll Om du uppmanas att ange en administratorpassword eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel i 32-bitarsversioner av Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Leta upp och markera följande undernyckel i registret i 64-bitarsversioner av Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på nyckel.
 5. Typ WinHelp, och tryck sedan på RETUR.
 6. Klicka på nyckeln WinHelp .
 7. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värdet (32 bitar).
 8. Typ AllowIntranetAccess, och tryck sedan på RETUR.
 9. Klicka på ÄndraRedigera -menyn.
 10. Skriv i rutan data1, klicka på Hexadecimal i området bas och klicka sedan på OK.
 11. Avsluta Registereditorn.
Registerposter och grupprinciper för nätverksadministratörer
Varning Lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar informationen så att du kan implementera lösningen om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

Varning Den här artikeln innehåller information om hur du undviker problem som orsakas av ändringar i den här versionen av Windows-hjälpen. Microsoft lämnar emellertid inga exakta rekommendationer för vilka registernycklar och värden som är lämpliga för din organisation. Din IT-avdelning är bäst lämpad att väga fördelarna med dessa lösningar mot riskerna med att använda dem.. Det säkraste tillvägagångssättet är att inte ändra registret över huvud taget.

WinHlp32.exe-fil innehåller inställningar för grupprincip och registerposter för att arbeta runt två kända problem i den här versionen av Windows-hjälpen. Med hjälp av följande inställningar för grupprincip eller registerposter kan nätverksadministratörer och enskilda användare åter aktivera makron och häva blockeringen av HLP-filer som lagras på intranätplatser. En lokal dators grupprincip och en aktuell användares grupprincip tillhandahålls som en lösning för varje funktion. Du kan också använda en användarregisterinställning för att hantera funktionerna.

Företräde ges för varje funktion i följande ordning:
 • Grupprincip för lokal dator
 • Grupprincip för aktuell användare
 • Användarregisterinställning
Om en princip har angetts för en funktion, och användarregisterinställningen för funktionen inte har angetts, fungerar funktionerna enligt beskrivningen i avsnittet "Kända problem".

Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
 • Hur du aktiverar makron

  Nätverksadministratörer kan använda grupprincip-inställningen Tillåt programmatiska makron i WinHlp32.exe för att aktivera eller inaktivera makron i HLP-filer. Administratörer kan använda den grupprincip konsolen Grupprinciphantering (GPMC) för att hantera grupprincip-inställningen. Mer information om grupprincip finns i avsnittet "Referenser".

  Om varken grupprincip för den lokala datorn eller den aktuella användaren grupprincip för den här funktionen har ställts in, kan användare ändra registerinställningen för funktionen om du vill aktivera eller inaktivera makron i HLP-filer. Om du vill ändra den här inställningen kan användare måste du lägga till följande nya undernyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Sedan måste användarna lägga till DWORD-värdet som heter AllowProgrammaticMacros till den här undernyckeln. Om värdet för AllowProgrammaticMacros anges till 1, aktiveras makron. Om värdet är 0 inaktiveras makron. Om registervärdet inte finns inaktiveras makron.
 • Så här häver du blockeringen av HLP-filer på ett intranät

  Nätverksadministratörer kan använda principinställningen Allow WinHlp32.exe för att komma åt HLP-filer på intranätplatser Grupprincipinställningar för att häva blockeringen för HLP-filer som lagras på intranätet. Administratörer kan använda konsolen Grupprinciphantering för att hantera grupprincip-inställningen. Mer information om grupprincip finns i avsnittet "Referenser".

  Om ingen grupprincip-inställningen för den här funktionen har ställts in, kan användare ändra registerinställningen för funktionen och blockera eller häva blockeringen för HLP-filer som lagras på intranätplatser. Om du vill ändra den här inställningen kan användare måste du lägga till följande nya undernyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Sedan måste användarna lägga till DWORD-värdet som heter AllowIntranetAccess till den här undernyckeln. Om värdet för AllowIntranetAccess anges till 1, blir HLP-filerna som lagras på intranätplatser tillgängliga. Om värdet är 0 blockeras HLP-filerna som lagras på intranätplatser. Om registervärdet inte finns blockeras HLP-filerna som lagras på intranätplatser.
Leverantörer av hjälpinnehåll som släpper HLP-filer
Från och med Windows Vista, ersätts den äldre hjälp-komponenten (WinHlp32.exe) med en ny hjälp-komponent som lägger till fler funktioner för nyare versioner av Windows.

WinHlp32.exe-tekniken kommer inte att stödjas i sin aktuella form i framtida Windows-utgåvor. Vi rekommenderar därför att programutvecklare inte längre använda detta Windows hjälp-program. Programutvecklare som släpper program som är beroende på HLP-filer uppmuntras att överföra sina hjälpsystemet till ett alternativt hjälp-filformat, till exempel .chm, .html eller .xml. De måste också ändra anrop från WinHelp-API: N till den nya innehållskällan. Flera tredje parts verktyg finns tillgängliga för att programutvecklare konvertera hjälpinnehåll från ett format till ett annat format.

Observera Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2 innehåller fortfarande WinHelp.exe för 16-bitars HLP-filer. WinHelp.exe-programmet är en version av Windows hjälp för 16-bitars HLP-filer.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 917607 – senaste granskning 11/22/2016 05:31:00 – revision: 21.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbquadrantinstall kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip kbconsumer kbmt KB917607 KbMtsv
Feedback