ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

MS06-071: Säkerhetsuppdatering för Microsoft XML Core Services 4.0

INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-071 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • Du erbjuds den här uppdateringen upprepade gånger.

  Olika versioner av MSXML ingår i olika Microsoft-produkter, till exempel Windows, Internet Explorer, Microsoft Office och Microsoft SQL Server såväl som i vissa produkter från andra leverantörer. Om du installerar en ny produkt eller om du uppdaterar en produkt som inkluderar en annan MSXML-version än den du har kan du erbjudas denna uppdatering igen. Om du vill ha mer information om olika MSXML-versioner som är tillgängliga eller som ingår i olika Microsoft-produkter eller programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  269238 Lista över MSXML-versioner (Microsoft XML-tolk)
 • Säkerhetsuppdatering 927978 för MSXML 4.0, MSXML 4.0 SP1 och MSXML 4.0 SP2 stöder inte fullständig borttagning av MSXML 4.0, eftersom den här versionen av MSXML installeras i sida-vid-sida-läge. Undvik problemet så här:
  1. Ta bort säkerhetsuppdatering 927978 med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Ta bort filen MSXML4.dll från mappen %SystemRoot%\System32.
  3. Reparera den tidigare installationen av MSXML 4.0 med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  De tidigare versionerna av filerna Msxml4.dll och Msxml4r.dll återställs till både mappen %SystemRoot%\System32 och sida-vid-sida-mappen.
 • Följande felmeddelande kan visas när säkerhetsuppdateringen installeras från Windows Update:
  Det gick inte att registrera typbiblioteket för filen c:\Windows\system32\msxml4.dll. Kontakta en supporttekniker.
  När det här felet uppstår kan även information av följande slag förekomma i loggfilen:
  Error 1911. Could not register type library for file c:\Windows\system32\msxml4.dll. Contact your support personnel.
  MSI (s) (20:18) [17:52:31:612]: Product: MSXML 4.0 SP2 (KB927978) -- Error 1911. Could not register type library for file c:\Windows\system32\msxml4.dll. Contact your support personnel.
  === Logging stopped: 11/10/2006 17:53:07 ===
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:252]: Note: 1: 1708
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:260]: Product: MSXML 4.0 SP2 (KB927978) -- Installation failed.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:267]: Windows Installer installed the product. Product Name: MSXML 4.0 SP2 (KB927978). Product Version: 4.20.9839.0. Product Language: 1033. Installation success or error status: 1603.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:313]: Grabbed execution mutex.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:319]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:331]: MainEngineThread is returning 1603
  === Verbose logging stopped: 11/10/2006 17:53:07 ===
  Undvik problemet genom att manuellt installera säkerhetsuppdateringen från Microsoft Download Center och sedan klicka på Ignorera när felmeddelandet visas. Om installationen har lyckats har filen Msxml4.dll i %systemroot%\System32 versionsnumret 4.20.9841.0.
 • Säkerhetsuppdateringspaket 927978 kan skapa en loggfil med namnet KB927978.log, som sparas i en mapp. Mappen har ett systemgenererat namn och finns i roten på en systemenhet, med en sökväg av följande slag:
  C:\systemgenererat namn\KB927978.log.
  Obs! I det här exemplet är C en systemenhet.

  Om du vill kan du ta bort loggfilen och mappen.

Mer information om den här säkerhetsuppdateringen

 • Säkerhetsuppdateringspaket 927978 för MSXML 4.0 är ett fullständigt installationspaket. Du kan använda det här paketet för att installera MSXML 4.0 Service Pack 2 (SP2) på en dator utan tidigare versioner av MSXML 4.0. Du kan även använda paketet för att uppdatera en befintlig installation av MSXML 4.0, MSXML 4.0 Service Pack 1 (SP1) eller MSXML 4.0 SP2.
 • Paket 927978 erbjuds på Windows Update och Microsoft Update endast om en tidigare version av MSXML 4.0, MSXML 4.0 SP1 eller MSXML 4.0 SP2 redan är installerad på datorn.
 • MSXML 4.0 innehåller ingen 64-bitarstolk och stöds endast i WoW-läge på 64-bitars oprerativsystem. Av denna anledning finns inga 64-bitars MSXML 4.0-paket tillgängliga för denna säkerhetsuppdatering. Om du vill uppdatera 32-bitars MSXML 4.0-tolken i WoW-läge på ett 64-bitars operativsystem installerar du 32-bitarsversionen av MSXML 4.0-paketet. På ett 64-bitars engelskspråkigt operativsystem installerar du till exempel paketet Msxml4-KB927978-enu.exe.
 • Filen som installeras av säkerhetsuppdateringspaket 927978 för MSXML 4.0 anges i följande tabell.
  Filnamn Version Datum Tid Storlek
  Msxml4.dll 4.20.9841.0 11/4/2006 2:14 1,18 MB
  Obs! Den här säkerhetsuppdateringen installeras både i sida-vid-sida-läge och i mappen %systemroot%\System32.
 • Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen i tyst läge med detaljerad loggning och utan omstart av datorn använder du ett kommando av följande slag:
  msxml4-kb927978-enu.exe /q reboot=reallysuppress /l*v c:\kb927978.log
  En detaljerad logg över installationsprocessen finns i filen som anges i kommandot. I det här exemplet är filen C:\KB927978.log.
 • Om filen Msxml4.dll är låst uppdateras den kanske inte när du installerar säkerhetsuppdatering MS06-071 för MSXML 4.0, för MSXML 4.0 SP1 och för MSXML 4.0 SP2. Gör så här för att avinstallera Msxml4.dll och undvika problemet:
  • MsiExec.exe /uninstall {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F} /passive
  • Del %windir%\system32\msxml4.dll
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000 KB927892 927892 KB928088 928088
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 927978 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/26/2007 13:31:00 - ฉบับแก้ไข: 4.1

Microsoft XML Core Services 4.0

 • kbqfe kbexpertisebeginner kbresolve KB927978
คำติชม