Returnerar ett värde av datatypen Double som anger den sammanlagda årsavskrivningen för en tillgång under en angiven period.

Syntax

ÅRSAVSE( kostnad; restvärde; livslängd; period )

Syntaxen för funktionen ÅRSAVSV har följande argument:

Argument

Beskrivning

kostnad

Obligatoriskt. Double specifying initial cost of the asset.

restvärde

Obligatoriskt. Dubbelklicka på värdet för tillgången i slutet av dess livslängd.

livslängd

Obligatoriskt. Double anger hur lång tillgångens livslängd är.

punkt

Obligatoriskt. Double anger period för vilken avskrivningen beräknas.

Kommentarer

Argumenten för livslängd och period måste uttryckas i samma enhet. Om livslängd anges i månader måste period också anges i månader. Alla argument måste vara positiva tal.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT ÅRSAVSE([Lånebelopp],[Lånebelopp]*.1,20,2) AS Uttr1 FROM FinancialSample;

Beräknar avskrivningen för en tillgångsvärde som "Lånebelopp" med ett restvärde på 10 % ("Lånebelopp" multiplicerat med 0,1), eftersom tillgångens livslängd är 20 år. Avskrivningen beräknas för det andra året.

SELECT SYD([LoanAmount],0,20,3) AS SLDepreciation FROM FinancialSample;

Returnerar avskrivningen för en tillgångsvärde som "Lånebelopp" med restvärdet 0 kr, med hänsyn till tillgångens livslängd i 20 år. Resultatet visas i kolumnen SLDepreciation. Avskrivningen beräknas för det tredje året.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen ÅRSAVSE för att returnera avskrivningen för en tillgång under en viss period givet tillgångens initiala kostnad (InitCost), restvärdet i slutet av tillgångens livslängd (SalvageVal) och tillgångens totala livslängd i år (LifeTime). Den period i år som avskrivningen beräknas för är PDepr.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×