ÅRSAVSK ( Funktionen ÅRSAV

Returnerar ett värde av datatypen Double som anger den sammanlagda årsavskrivningen för en tillgång under en angiven period.

Syntax

ÅRSAVSE( kostnad; restvärde; livslängd; period )

Syntaxen för funktionen ÅRSAVSV har följande argument:

Argument

Beskrivning

kostnad

Obligatoriskt. Double specifying initial cost of the asset.

restvärde

Obligatoriskt. Dubbelklicka på värdet för tillgången i slutet av dess livslängd.

livslängd

Obligatoriskt. Double anger hur lång tillgångens livslängd är.

punkt

Obligatoriskt. Double anger period för vilken avskrivningen beräknas.

Kommentarer

Argumenten för livslängd och period måste uttryckas i samma enhet. Om livslängd anges i månader måste period också anges i månader. Alla argument måste vara positiva tal.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT ÅRSAVSE([Lånebelopp],[Lånebelopp]*.1,20,2) AS Uttr1 FROM FinancialSample;

Beräknar avskrivningen för en tillgångsvärde som "Lånebelopp" med ett restvärde på 10 % ("Lånebelopp" multiplicerat med 0,1), eftersom tillgångens livslängd är 20 år. Avskrivningen beräknas för det andra året.

SELECT SYD([LoanAmount],0,20,3) AS SLDepreciation FROM FinancialSample;

Returnerar avskrivningen för en tillgångsvärde som "Lånebelopp" med restvärdet 0 kr, med hänsyn till tillgångens livslängd i 20 år. Resultatet visas i kolumnen SLDepreciation. Avskrivningen beräknas för det tredje året.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen ÅRSAVSE för att returnera avskrivningen för en tillgång under en viss period givet tillgångens initiala kostnad (InitCost), restvärdet i slutet av tillgångens livslängd (SalvageVal) och tillgångens totala livslängd i år (LifeTime). Den period i år som avskrivningen beräknas för är PDepr.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×