I Power Query kan en kolumn med text delas upp i flera kolumner och på flera olika sätt för att uppnå det resultat du vill ha. Som standard innehåller namnet på de nya kolumnerna samma namn som den ursprungliga kolumnen med ett suffix av en punkt (.) och ett tal som representerar varje delat avsnitt från den ursprungliga kolumnen. Du kan sedan byta namn på kolumnen.

Obs!    Expanderikonen Visa en kolumnrubrik används inte för att dela en kolumn. Den används för att expandera strukturerade kolumner, till exempel Lista,Posteller Tabell. Mer information finns i Arbeta med en listkolumn, postkolumn eller tabellstrukturerad kolumn.

Du kan dela en kolumn med en textdatatyp i två eller fler kolumner genom att använda ett vanligt avgränsartecken. En namnkolumn som innehåller värden skrivna som <Efternamn> kan <Förnamn> delas upp i två kolumner med ett kommatecken (,).

 1. Om du vill öppna en fråga letar du upp en tidigare inläst från Power Query-redigeraren, markerar en cell i dina data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

 2. Markera den kolumn som du vill dela. Kontrollera att det är en textdatatyp.

 3. Välj Start > dela > efter avgränsare. Dialogrutan Dela en kolumn med avgränsare visas.

 4. I listrutan Välj eller ange en avgränsare väljer du Kolon, Komma, Likhetstecken, Semikolon,Blanksteg,Tabbeller Anpassat. Du kan också välja Anpassad om du vill ange en teckenavgränsare.

 5. Välj ett alternativ för Dela upp enligt:

  • Mest avgränsare åt vänster    Om det finns flera avgränsare baseras den första delade kolumnen på den avgränsare som är längst till vänster och den andra delade kolumnen baseras på resten av tecknen till höger.

  • Avgränsare med höger   Om det finns flera avgränsare baseras den andra delade kolumnen på den avgränsare som ligger längst till höger, och den första delade kolumnen baseras på resten av tecknen till vänster.

  • Varje förekomst av avgränsaren   Om det finns flera avgränsare delar du varje kolumn med avgränsaren. Om du till exempel har tre avgränsare får du fyra kolumner.

 6. Välj Visa avancerade alternativoch ange hur många kolumner eller rader du vill dela upp.

 7. Om du väljer Anpassadi Välj eller anger en listrutan med avgränsare kan du behöva ange ett alternativt citattecken eller ett specialtecken.

 8. Välj OK.

 9. Du kanske vill byta namn på de nya kolumnerna till mer beskrivande namn. Mer information finns i Byta namn på en kolumn.

Du kan dela en kolumn med en textdatatyp i två eller fler kolumner genom att använda antalet tecken i ett textvärde.

 1. Om du vill öppna en fråga letar du upp en tidigare inläst från Power Query-redigeraren, markerar en cell i dina data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

 2. Markera den kolumn som du vill dela. Kontrollera att kolumnen är en textdatatyp.

 3. Välj Start> dela > efter antal tecken. Dialogrutan Dela en kolumn med antal tecken visas.

 4. Ange antalet tecken som ska användas för att dela upp textkolumnen i textrutan Antal tecken.

 5. Välj ett delningsalternativ:

  • En gång, så långt vänster som möjligt    Den första delade kolumnen baseras på antalet tecken från vänster och den andra delade kolumnen baseras på resten av tecknen till höger.

  • När så långt höger som möjligt    Den andra delade kolumnen baseras på antalet tecken som räknas från höger, och den första delade kolumnen baseras på resten av tecknen till vänster.

  • Flera gånger   Om kolumnen innehåller många tecken delar du upp i många kolumner baserat på antalet tecken. Om den ursprungliga kolumnen till exempel har 25 tecken och du anger antalet tecken som 5, får du fem nya kolumner, var och en med 5 tecken.

 6. Välj Visa avancerade alternativoch ange hur många kolumner du vill dela upp.

 7. Välj OK.

 8. Du kanske vill byta namn på de nya kolumnerna till mer beskrivande namn. Mer information finns i Byta namn på en kolumn.

Du kan dela en kolumn genom att ange fasta numeriska positioner för tecken.

 1. Om du vill öppna en fråga letar du upp en tidigare inläst från Power Query-redigeraren, markerar en cell i dina data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

 2. Markera den kolumn som du vill dela. Kontrollera att kolumnen är en textdatatyp.

 3. Välj Start> dela kolumn >efter placering. Dialogrutan Dela upp kolumn efter placering visas.

 4. I rutan Positioner anger du positionsnummer för att dela upp textkolumnen. Skriv till exempel 5, 10, 15 för att dela upp kolumnen i 3 kolumner med 5 tecken.

 5. Du kan också välja Avancerade alternativoch sedan välja något av följande:

  • Kolumner    Varje kolumnlängd baseras på de angivna positionerna. Det här är standardåtgärden.

  • Rader    I stället för en ny kolumn läggs en ny rad till baserat på de angivna positionerna. Skriv till exempel 5, 10, 15 för att dela upp kolumnen i 3 rader med 5 tecken.

 6. Välj OK.

 7. Du kanske vill byta namn på de nya kolumnerna till mer beskrivande namn. Mer information finns i Byta namn på en kolumn.

Du kan dela en kolumn utifrån bokstavskombinationer, gemener till versaler eller versaler till gemener:

Gemener till versaler    För varje förekomst av två på varandra följande bokstäver, där den första är gemener och den andra versaler, delar du den ursprungliga kolumnen så att den andra delade kolumnen börjar med den versala bokstaven. Till exempel:

Ursprunglig kolumn

Första delade kolumnen

Andra delade kolumnen

AirPlane

Air

Flygplan

Fiskfiske

Ängel

Fish

BallPark

Kul

Park

Versaler till gemener    För varje instans av två på varandra följande bokstäver där den första bokstaven är versal och den andra gemen ska du dela den ursprungliga kolumnen så att den andra delade kolumnen börjar med den gemena bokstaven. Till exempel:

Ursprunglig kolumn

Första delade kolumnen

Andra delade kolumnen

iphone

I

telefon

Ipad

I

pad

Butiksnr

E

bay

 1. Om du vill öppna en fråga letar du upp en tidigare inläst från Power Query-redigeraren, markerar en cell i dina data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

 2. Markera den kolumn som du vill dela. Kontrollera att det är en textdatatyp.

 3. Gör något av följande: 

  • Välj Start > dela > med gemener till versaler.

  • Välj Start > dela >med versaler till gemener.

 4. Du kanske vill byta namn på de nya kolumnerna till mer beskrivande namn. Mer information finns i Byta namn på en kolumn.

Du vill dela en kolumn baserat på siffer- och icke-siffriga kombinationer, sifferkombinationer till icke-siffror eller icke-siffriga till-siffror.

Siffra till icke-siffrigt    För varje förekomst av två på varandra följande tecken, där den första är en siffra och den andra är en icke-siffrig, delar du den ursprungliga kolumnen så att den andra delade kolumnen börjar med det icke-siffriga tecknet. Till exempel:

Ursprunglig kolumn

Första delade kolumnen

Andra delade kolumnen

123Shoes

123

Skor

456Gloves

456

Handskar

789Scarf

789

Så här ser det ut

Icke-siffer-till-siffra    För varje förekomst av två på varandra följande tecken, där den första är icke-siffrig och den andra är en siffra, delar du den ursprungliga kolumnen så att den andra delade kolumnen börjar med ett siffertecken. Till exempel:

Ursprunglig kolumn

Första delade kolumnen

Andra delade kolumnen

123Shoes

Skor

123

456Gloves

Handskar

456

789Scarf

Så här ser det ut

789

 1. Om du vill öppna en fråga letar du upp en tidigare inläst från Power Query-redigeraren, markerar en cell i dina data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

 2. Markera den kolumn som du vill dela. Kontrollera att det är en textdatatyp.

 3. Gör något av följande: 

  • Välj Start > dela > med gemener till versaler.

  • Välj Start > dela >med versaler till gemener.

 4. Du kanske vill byta namn på de nya kolumnerna till mer beskrivande namn. Mer information finns i Byta namn på en kolumn.

Se även

Power Query för Excel-hjälp

Lägga till eller ändra datatyper

Dela upp kolumner med avgränsare (docs.com)

Dela kolumner med antalet tecken (docs.com)

Dela upp kolumner efter placering (docs.com)

Dela kolumner med gemener till versaler (docs.com)

Dela upp kolumner med versaler till gemener (docs.com)

Dela kolumner med en siffra eller en siffra (docs.com)

Dela upp kolumner med siffror till en icke-siffrig (docs.com)

Delningsfunktioner (docs.com)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×