När du har skapat en pivottabell och lagt till de fält du vill analysera kan du förbättra rapportens layout och formateringen för att göra det lättare att läsa och söka efter information. Om du vill ändra layouten för en pivottabell kan du ändra pivottabellformatet och hur fält, kolumner, rader, delsummor, tomma celler och rader visas. Om du vill ändra formateringen för pivottabellen kan du använda ett fördefinierat format, olikfärgade rader och villkorsstyrd formatering.

Viktigt!: Fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet innehåller två flikar – Analysera (i Excel 2013 och senare versioner) eller Alternativ (Excel 2010 och Excel 2010) och Design. Observera att anvisningarna i det här avsnittet nämner både fliken Analysera och fliken Alternativ tillsammans där det är tillämpligt.

Ändra layouten för en pivottabell

Om du vill göra väsentliga layoutändringar i en pivottabell eller i dess olika fält kan du använda något av följande tre format:

 • Kompakt format    visar element från olika radområdesfält i en kolumn och använder indrag för att skilja mellan elementen från olika fält. Radetiketter tar upp mindre utrymme i kompakt form, vilket gör att det finns mer utrymme för numeriska data. Knapparna Visa och Dölj visas så att du kan visa eller dölja detaljer i det kompakta formatet. Det kompakta formatet sparar utrymme och gör pivottabellen mer lättläst. Därför används det som standardlayout för pivottabeller.

  Pivottabell i kompakt form

 • Tabellformat    visar en kolumn per fält och tillhandahåller utrymme för fältrubriker.

  Pivottabell i tabellform

 • Dispositionsformat    liknar tabellformatet men kan visa delsummor längst upp i alla grupper eftersom elementen i nästa kolumn visas en rad nedanför det aktuella elementet.

  Pivottabell i dispositionsformat

Ändra en pivottabell till kompakt format, dispositionsformat eller tabellformat

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gå till fliken Design, gruppen Layout och klicka på Rapportlayout, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill förhindra att relaterade data sprids vågrätt utanför skärmen och minimera rullandet klickar du på Visa i kompakt format.

   I det kompakta formatet finns fälten i en kolumn och indragna för att visa den kapslade kolumnrelationen.

  • Om du vill visa data i det klassiska pivottabellformatet klickar du på Visa i dispositionsformat.

  • Om du vill visa alla data i ett traditionellt tabellformat och enkelt kopiera celler till ett annat kalkylblad klickar du på Visa i tabellformat.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

Ändra hur elementetiketter visas i ett layoutformat

 1. Välj ett radfält i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

  Du kan också dubbelklicka på radfältet i dispositions- eller tabellformatet och fortsätta med steg 3.

 2. Gå till fliken Analysera eller Alternativ, gruppen Aktivt fält och klicka på Fältinställningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Fältinställningar klickar du på fliken Layout och utskrift och gör sedan något av följande under Layout:

  • Om du vill visa fältelementen i dispositionsformat klickar du på Visa elementetiketter i dispositionsformat.

  • Om du vill visa eller dölja etiketter från nästa fält i samma kolumn i kompakt format klickar du på Visa elementetiketter i dispositionsformat och väljer sedan Visa etiketter från nästa fält i samma kolumn (kompakt format).

  • Om du vill visa fältelementen i tabelliknande format klickar du på Visa elementetiketter i tabellformat.

Ändra fältordningen i en pivottabell

För att få fram den slutliga layout du vill använda kan du lägga till, ordna om och ta bort fält med hjälp av Fältlista för pivottabell.

Om du inte ser Fältlista för pivottabell ska du kontrollera att pivottabellen är markerad. Om du fortfarande inte ser Fältlista för pivottabell på fliken Alternativ i gruppen Visa/dölj klickar du på Fältlista.

Om du inte ser de fält du vill använda i Fältlista för pivottabell kanske du behöver uppdatera pivottabellen för att visa eventuella nya fält, beräknade fält, mått, beräknade mått eller dimensioner som du har lagt till sedan den senaste åtgärden. Gå till fliken Alternativ, gruppen Data och klicka på Uppdatera.

Mer information om hur du arbetar med Fältlista för pivottabell finns i Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell.

Lägga till fält i en pivottabell

Utför en eller flera av följande åtgärder:

 • Markera kryssrutan bredvid varje fältnamn i fältområdet. Fältet placeras i ett standardområde i layoutområdet, men du kan byta plats på fälten om du vill.

  Som standard läggs textfält till i området Radetiketter, numeriska fält läggs till i området Värden och datum- och tidshierarkier för Online Analytical Processing (OLAP) läggs till i området Kolumnetiketter.

 • Högerklicka på fältnamnet och välj lämpligt kommando – Lägg till i rapportfilter, Lägg till i kolumnetiketter, Lägg till i radetiketter eller Lägg till i värden – för att placera fältet i ett specifikt område i layoutområdet.

 • Klicka och håll på ett fältnamn och dra sedan fältet mellan fältområdet och ett område i layoutområdet.

Kopiera fält i en pivottabell

I en pivottabell som är baserad på data i ett Excel-kalkylblad eller externa data från andra källdata än OLAP kanske du vill lägga till samma fält flera gånger i området Värden, så att du kan visa olika beräkningar med hjälp av funktionen Visa värden som. Du kanske till exempel vill jämföra beräkningar sida vid sida, till exempel brutto- och nettovinstmarginaler, minsta och högsta försäljning eller kundantal och procent av det totala antalet kunder. Mer information finns i Visa olika beräkningar i värdefält för pivottabeller.

 1. Klicka och håll på ett fältnamn i fältområdet och dra sedan fältet till området Värden i layoutområdet.

 2. Upprepa steg 1 så många gånger du vill för att kopiera fältet.

 3. I alla kopierade fält ändrar du sammanfattningsfunktionen eller den anpassade beräkningen på det sätt som du vill.

  Meddelanden: 

  • När du lägger till två eller fler fält i området Värden, oavsett om de är kopior av samma fält eller olika fält, lägger fältlistan automatiskt till en värdekolumnetikett i området Värden. Du kan använda det här fältet för att flytta fältpositioner uppåt och nedåt i området Värden. Du kan även flytta värdekolumnetiketten till området Kolumnetiketter eller området Radetiketter. Du kan dock inte flytta värdekolumnetiketten till området Rapportfilter.

  • Du kan bara lägga till ett fält en gång i något av områdena Rapportfilter, Radetiketter eller Kolumnetiketter, oavsett om datatypen är numerisk eller icke-numerisk. Om du försöker lägga till samma fält mer än en gång – till exempel i områdena Radetiketter och Kolumnetiketter i layoutområdet – tas fältet automatiskt bort från det ursprungliga området och placeras i det nya området.

  • Ett annat sätt att lägga till samma fält i området Värden är att använda en formel (kallas även en beräknad kolumn) som använder samma fält i formeln.

  • Du kan inte lägga till samma fält flera gånger i en pivottabell som är baserad på en OLAP-datakälla.

Ordna om fält i en pivottabell

Du kan ordna om befintliga fält eller flytta dem genom att använda något av de fyra områdena längst ned i avsnittet Layout:

Pivottabellrapport

Beskrivning

Pivotdiagram

Beskrivning

Värden    

Används för att visa sammanfattande numeriska data.

Värden    

Används för att visa sammanfattande numeriska data.

Radetiketter    

Används för att visa fält som rader på rapportens sida. En rad med lägre position är kapslad i en annan rad direkt ovanför den.

Axelfält (kategorier)    

Används för att visa fält som en axel i diagrammet.

Kolumnetiketter    

Används för att visa fält som kolumner överst i rapporten. En kolumn med lägre position är kapslad i en annan kolumn direkt ovanför den.

Etiketter för förklaringsfält (serie)    

Används för att visa fält i diagrammets förklaring.

Rapportfilter    

Används för att filtrera hela rapporten baserat på det markerade elementet i rapportfiltret.

Rapportfilter    

Används för att filtrera hela rapporten baserat på det markerade elementet i rapportfiltret.

Om du vill ordna om fält klickar du på fältnamnet i något av områdena och väljer något av följande kommandon:

Välj det här alternativet

Om du vill

Flytta uppåt   

Flytta fältet uppåt en position i området.

Flytta nedåt   

Flytta fältet nedåt en position i området.

Flytta till början   

Flytta fältet till början av området.

Flytta till slutet   

Flytta fältet till slutet av området.

Flytta till rapportfilter   

Flytta fältet till området Rapportfilter.

Flytta till radetiketter   

Flytta fältet till området Radetiketter.

Flytta till kolumnetiketter   

Flytta fältet till området Kolumnetiketter.

Flytta till Värden   

Flytta fältet till området Värden.

Värdefältsinställningar, Fältinställningar   

Visa dialogrutan Fältinställningar eller Värdefältsinställningar. Om du vill ha mer information om de olika inställningarna klickar du på knappen Hjälp knappbild högst upp i dialogrutan.

Du kan också klicka och hålla på ett fältnamn och sedan dra fältet mellan fältområdet och layoutområdet, och mellan olika områden.

Ta bort fält från en pivottabell

 1. Klicka på pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Om du behöver visa fältlistan för pivottabellen går du till fliken Analysera eller Alternativ, gruppen Visa och klickar på Fältlista.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Om du vill ta bort ett fält gör du något av följande i pivottabellens fältlista:

  • Avmarkera kryssrutan bredvid fältnamnet i pivottabellens fältlista.

   Obs!: Om du avmarkerar kryssrutan i fältlistan tas alla förekomster av fältet bort från rapporten.

  • Klicka på fältnamnet i ett layoutområde och sedan på Ta bort fält.

  • Klicka och håll på ett fältnamn i layoutområdet och dra sedan ut det från pivottabellens fältlista.

Ändra layouten för kolumner, rader och delsummor

Om du ytterligare vill förfina pivottabellens layout kan du göra ändringar som påverkar layouten för kolumner, rader och delsummor, till exempel att visa delsummor ovanför rader eller inaktivera kolumnrubriker. Du kan också ordna om enskilda element i en rad eller kolumn.

Aktivera eller inaktivera fältrubriker för kolumner och rader

 1. Klicka på pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Om du vill växla mellan att visa och dölja fältrubriker går du till fliken Analysera eller Alternativ, gruppen Visa och klickar på Fältrubriker.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Visa delsummor ovanför eller nedanför raderna

 1. Välj det radfält i pivottabellen som du vill visa delsummor för.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

  Tips: I dispositions- eller tabellformatet kan du också dubbelklicka på radfältet och sedan fortsätta med steg 3.

 2. Gå till fliken Analysera eller Alternativ, gruppen Aktivt fält och klicka på Fältinställningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Fältinställningar går du till fliken Delsummor och filter. Under Delsummor klickar du på Automatiskt eller Anpassat.

  Obs!: Om Ingen är valt är delsummor inaktiverade.

 4. Gå till fliken Layout och utskrift. Under Layout klickar du på Visa elementetiketter i dispositionsformat och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa delsummor ovanför de delsummaberäknade raderna markerar du kryssrutan Visa delsummor längst upp. Det här alternativet är markerat som standard.

  • Om du vill visa delsummor nedanför de delsummaberäknade raderna avmarkerar du kryssrutan Visa delsummor längst upp.

Ändra ordningen på rad-eller kolumnelement

Gör något av följande:

 • I pivottabellen högerklickar du på rad- eller kolumnetiketten eller elementet i en etikett och pekar på Flytta. Använd sedan något av kommandona på menyn Flytta för att flytta elementet till en annan plats.

 • Markera det rad- eller kolumnetikettelement som du vill flytta och peka sedan på cellens nederkant. När pekaren ändras till en korspil drar du elementet till en ny plats. I följande bild visas hur du flyttar ett radelement genom att dra.

  Exempel på att flytta element i en pivottabellrapport

Justera kolumnbredd vid uppdatering

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gå till fliken Analysera eller Alternativ, gruppen Pivottabell och klicka på Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Pivottabellalternativ, fliken Layout och format, gör du något av följande under Format:

  • Markera kryssrutan Autopassa kolumnbredd vid uppdatering om du automatiskt vill anpassa kolumnerna i pivottabellen till storleken på det bredaste textvärdet eller numeriska värdet.

  • Avmarkera kryssrutan Autopassa kolumnbredd vid uppdatering om du vill behålla den aktuella kolumnbredden för pivottabellen.

Flytta en kolumn till radetikettområdet eller en rad till kolumnetikettområdet

Du kanske vill flytta ett kolumnfält till radetikettområdet eller ett radfält till kolumnetikettområdet för att optimera layouten och läsbarheten för pivottabellen. När du flyttar en kolumn till en rad eller en rad till en kolumn omvandlar du fältets lodräta eller vågräta orientering. Den här åtgärden kallas även "pivotering" av en rad eller en kolumn.

Gör något av följande:

 • Högerklicka på ett radfält, peka på Flytta <fältnamn> och klicka sedan på Flytta <fältnamn> till kolumner.

 • Högerklicka på ett kolumnfält och klicka sedan på Flytta <fältnamn> till rader.

 • Dra ett rad- eller kolumnfält till ett annat område. I följande bild visas hur du flyttar ett kolumnfält till området för radetiketter.

  Exempel på ändring av layouten för en pivottabellrapport

  1. Klicka på ett kolumnfält

  2. Dra det till radområdet

  3. Sport blir ett radfält som Region

Sammanfoga eller separera celler för yttre rad- och kolumnelement

Du kan sammanfoga celler för rad- och kolumnelement för att centrera elementen vågrätt och lodrätt, eller för att separera celler för att vänsterjustera element i de yttre rad- och kolumnfälten högst upp i elementgruppen.

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gå till fliken Alternativ, gruppen Pivottabell och klicka på Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Layout och format. Under Layout markerar eller avmarkerar du sedan kryssrutan Sammanfoga och centrera celler med etiketter.

Obs!: Du kan inte använda kryssrutan Sammanfoga celler under fliken Justering i en pivottabell.

Ändra visningen av tomma celler, tomma rader och fel

Det kan finnas tillfällen när dina pivottabelldata innehåller tomma celler, tomma rader eller fel och du vill ändra hur de visas.

Ändra hur felvärden och tomma celler visas

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gå till fliken Analysera eller Alternativ, gruppen Pivottabell och klicka på Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Layout och format. Utför sedan något eller några av följande alternativ under Format:

  • Om du vill ändra hur fel visas markerar du kryssrutan Visa för felvärden. I rutan skriver du det värde du vill visa i stället för fel. Om du vill visa fel som tomma celler tar du bort alla tecken i rutan.

  • Om du vill ändra hur tomma celler visas markerar du kryssrutan Visa för tomma celler och skriver sedan det värde som du vill visa i tomma celler i textrutan.

   Tips: Om du vill visa tomma celler tar du bort alla tecken i rutan. Om du vill visa nollor avmarkerar du kryssrutan.

Visa eller dölja tomma rader efter rader eller element

Gör så här för rader:

 • Välj ett radfält i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

  Tips: I dispositions- eller tabellformatet kan du också dubbelklicka på radfältet och sedan fortsätta med steg 3.

 • Gå till fliken Analysera eller Alternativ, gruppen Aktivt fält och klicka på Fältinställningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 • Gå till dialogrutan Fältinställningar och fliken Layout och utskrift. Under Layout markerar eller avmarkerar du kryssrutan Infoga en tom rad efter varje elementetikett.

Gör så här för element:

 • Markera önskat element i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 • Gå till fliken Design, gruppen Layout och klicka på Tomma rader. Markera sedan kryssrutan Infoga en tom rad efter varje elementetikett eller Ta bort en tom rad efter varje elementetikett.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Du kan använda tecken- och cellformatering på de tomma raderna, men du kan inte ange data i dem.

Ändra hur element och etiketter utan data visas

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gå till fliken Analysera eller Alternativ, gruppen Pivottabell och klicka på Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande på fliken Visa under Visa:

  • Om du vill visa element utan data på rader markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa element som saknar data på rader för att visa eller dölja radelement som inte har några värden.

   Obs!: Den här inställningen är endast tillgänglig för en OLAP-datakälla (Online Analytical Processing).

  • Om du vill visa element utan data i kolumner markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa element som saknar data på kolumner för att visa eller dölja kolumnelement som inte har några värden.

   Obs!: Den här inställningen är endast tillgänglig för en OLAP-datakälla.

  • Om du vill visa elementetiketter när det inte finns några fält i värdeområdet, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa elementetiketter när det inte finns några fält i värdeområdet för att visa eller dölja elementetiketter när det inte finns några fält i värdeområdet.

   Obs!: Den här kryssrutan gäller endast pivottabeller som har skapats med hjälp av tidigare versioner av Excel än Office Excel 2007.

Ändra eller ta bort formatering

Du kan välja bland en mängd olika pivottabellformat i galleriet. Du kan dessutom styra beteendet för radränder i en rapport. Ett snabbt sätt att tillämpa ett konsekvent format i hela rapporten är att ändra talformatet för ett fält. Du kan också lägga till eller ta bort ränder (alternerande mörkare och ljusare bakgrund) för rader och kolumner. Med ränder kan du göra det enklare att läsa och söka efter data.

Använda en formatmall för att formatera en pivottabell

Du kan snabbt ändra utseende och formatering i en pivottabell genom att använda ett av många fördefinierade pivottabellformat (eller snabbformat).

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande på fliken Design i gruppen Pivottabellformat:

  • Klicka på ett synligt pivottabellformat eller bläddra igenom galleriet om du vill se fler format.

  • Om du vill visa alla tillgängliga formatmallar klickar du på knappen Mer längst ned på rullningslisten.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

   Om du vill skapa ett eget pivottabellformat klickar du på Nytt pivottabellformat längst ned i galleriet för att visa dialogrutan Nytt pivottabellformat.

Använda ränder för att ändra formateringen i en pivottabell

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande på fliken Design i gruppen Alternativ för pivottabellformat:

  • Om du vill alternera mellan ljusare och mörkare färg på raderna klickar du på Olikfärgade rader.

  • Om du vill alternera mellan ljusare och mörkare färg på kolumnerna klickar du på Olikfärgade kolumner.

  • Om du vill ta med radrubriker i det olikfärgade formatet klickar du på Radrubriker.

  • Om du vill ta med kolumnrubriker i det olikfärgade formatet klickar du på Kolumnrubriker.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

Ta bort ett format eller olikfärgade rader i en pivottabell

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gå till fliken Design, gruppen Pivottabellformat och klicka på knappen Mer längst ned på rullningslisten för att se alla tillgängliga format. Klicka sedan på Rensa längst ned i galleriet.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Villkorlig formatering av data i en pivottabell

Använd villkorsstyrd formatering om du vill ha hjälp med att visuellt utforska och analysera data, upptäcka kritiska problem samt identifiera mönster och trender. Villkorsstyrd formatering hjälper dig att besvara specifika frågor om dina data. Det finns viktiga skillnader som du måste förstå när du använder villkorsstyrd formatering i en pivottabell:

 • Om du ändrar layouten i pivottabellen genom att använda filter, dölja nivåer, komprimera och expanderande nivåer eller flytta ett fält kommer det villkorade formatet att bibehållas så länge som fälten med underliggande data inte tas bort.

 • Omfattningen av det villkorade formatet för fält i området Värden kan baseras på datahierarkin och bestäms av alla synliga underordnade (närmast lägre nivå i en hierarki) för en överordnad (närmast högre nivå i en hierarki) på rader för en eller flera kolumner, eller kolumner för en eller flera rader.

  Obs!: I datahierarkin ärver underordnade fält inte villkorlig formatering från överordnade fält och överordnade fält inte ärver villkorlig formatering från underordnade fält.

 • Det finns tre metoder för begränsning av omfattningen för villkorade format för fält i området Värden: baserat på val, baserat på motsvarande fält och baserat på värdefält.

Mer information finns i Använda villkorsstyrd formatering.

Ändra talformatet för ett fält

 1. Markera önskat fält i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gå till fliken Analysera eller Alternativ, gruppen Aktivt fält och klicka på Fältinställningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  I dialogrutan Fältinställningar visas etiketter och rapportfilter och i dialogrutan Värdefältsinställningar visas värden.

 3. Klicka på Talformat längst ned i dialogrutan.

 4. I dialogrutan Formatera celler klickar du på det talformat du vill använda i listan Kategori.

 5. Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK två gånger.

  Du kan också högerklicka på ett värdefält och sedan klicka på Talformat.

Inkludera OLAP-serverformatering

Om du är ansluten till en Online Analytical Processing-databas (OLAP) för Microsoft SQL Server Analysis Services kan du ange vilka OLAP-serverformat som ska hämtas och visas med data.

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gå till fliken Analysera eller Alternativ, gruppen Data och klicka på Ändra datakälla. Klicka sedan på Anslutnings​​​egenskaper.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Anslutningsegenskaper går du till fliken Användning och gör något av följande under avsnittet Formatering av OLAP-server:

  • Om du vill aktivera eller inaktivera talformatering, till exempel valuta, datum och tider, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Talformat.

  • Om du vill aktivera eller inaktivera teckenformat, till exempel fetstil, kursiv stil, understrykning och genomstruken text, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Stil.

  • Om du vill aktivera eller inaktivera fyllningsfärger markerar eller avmarkerar du kryssrutan Fyllningsfärg.

  • Om du vill aktivera eller inaktivera textfärger markerar eller avmarkerar du kryssrutan Textfärg.

Bevara eller ta bort formatering

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Då visas fliken Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet.

 2. Gå till fliken Analysera eller Alternativ, gruppen Pivottabell och klicka på Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fliken Layout och format och gör något av följande under Format:

  • Om du vill spara pivottabellens layout och format så att den kan användas varje gång du utför en åtgärd i pivottabellen markerar du kryssrutan Bevara cellformatering vid uppdatering.

  • Om du vill ta bort pivottabellens layout och format och använda standardinställningen för layout och format varje gång du utför en åtgärd i pivottabellen avmarkerar du kryssrutan Bevara cellformatering vid uppdatering.

  Obs!: Även om alternativet också påverkar formateringen av pivotdiagram, bevaras inte trendlinjer, dataetiketter, felstaplar och andra ändringar av specifika dataserier.

Använd fönstret Inställningar för pivottabell för att göra ändringar i pivottabellens layout och formatering.

 1. När pivottabellen är markerad klickar du på Pivottabell > Inställningar i menyfliksområdet.

  Knappen Inställningar på fliken Pivottabell i Excel för webben

 2. I fönstret Inställningar för pivottabell kan du justera följande inställningar:

  Fönstret Inställningar för pivottabell i Excel för webben

  Tips: Klicka på pilen bredvid ett avsnitt för att öppna eller stänga det avsnittet.

  • Totalsummor och delsummor

   • Visa summering av

    Markera eller avmarkera Rader, Kolumner eller båda.

   • Visa delsummor

    Klicka på Visa inte om du vill dölja delsummor, Överst för att visa dem ovanför värdena som de summerar eller Nederst för att visa dem nedanför värdena som de summerar.

  • Layout

   • Placera fält från området Rader i

    Klicka på Separata kolumner om du vill ha individuella filter för varje radfält, eller En kolumn för att kombinera fälten för Rader i ett filter.

    Området Rader med kombinerade filter

    Kombinerat filter för radfält

   • Objektetiketter

    Klicka på Upprepa eller Upprepa inte för att välja om objektetiketter ska visas för varje objekt eller bara en gång per objektetikettvärde.

    Upprepa objektetiketter i en pivottabellrapport.

   • Tom rad efter varje objekt

    Klicka på Visa eller Visa inte för att välja om du vill ta med en tom rad för varje objekt.

  • Sortera och visa

   • Autoanpassa kolumnbredder vid uppdatering

    Välj det här alternativet om du vill ändra storlek på kolumnerna automatiskt så att de passar data när pivottabellen uppdateras.

   • Visa knappar för visa/dölj

    Välj det här alternativet om du vill visa knapparna Visa/Dölj för grupper av kolumner med samma värde. Om din pivottabell till exempel har årlig försäljningsinformation för en produktuppsättning, kan du ha en grupp kolumner för varje årsvärde.

   • Visa för felvärden

    Välj det här alternativet om du vill visa värdet i textrutan för celler som innehåller fel.

   • Visa för tomma celler

    Välj det här alternativet om du vill visa värdet i textrutan för celler med tomma värden. Annars visas ett standardvärde i Excel.

  • Uppdatera och spara

   • Spara källdata med filen

    Välj det här alternativet om du vill ta med pivottabellens källdata i Excel-filen när du sparar. Observera att det kan resultera i en ganska stor fil.

   • Uppdatera data när filen öppnas

    Välj det här alternativet om du vill att Excel ska uppdatera data i pivottabellen varje gång filen öppnas.

  • Alternativtext

   • Titel

    Ange en kort titel för att hjälpa personer som använder skärmläsare att få reda på vad som visas i pivottabellen.

   • Beskrivning

    Ange flera meningar med mer information om innehållet i pivottabellen eller datakällan för att hjälpa personer som använder skärmläsare att förstå syftet med pivottabellen.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×