Gäller för

Form-objekt

Du kan använda egenskapen TillåtTillägg för att ange om användare kan lägga till en post när de använder ett formulär. Boolesk för läsning/skrivning.

uttryck.TillåtTillägg

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen TillåtTillägg har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

Sant

(Standard) Användaren kan lägga till nya poster.

Nej

Falskt

Användaren kan inte lägga till nya poster.


Du kan ange egenskapen TillåtTillägg på formulärets egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Kommentarer

Ange egenskapen TillåtTillägg till Nej för att tillåta användare att visa eller redigera befintliga poster men inte lägga till nya poster.

Om du vill förhindra ändringar av befintliga poster (skrivskydda ett formulär) anger du egenskaperna TillåtTillägg, TillåtBorttagning och TillåtRedigering till Nej. Du kan också skrivskydda poster genom att ange egenskapen Postuppsättningstyp till Ögonblicksbild.

Om du vill öppna ett formulär endast för datainmatning anger du egenskapen Inmatning i formuläret till Ja.

När egenskapen TillåtTillägg angetts till Nej är kommandot Ny post under Poster på fliken Data inte tillgängligt.

Obs!: När argumentet Dataläge för åtgärden ÖppnaFormulär används, åsidosätter Microsoft Office Access 2007 ett antal inställningar för formuläregenskaper. Om argumentet Dataläge för åtgärden ÖppnaFormulär angetts till Redigera öppnas formuläret i Access med följande egenskapsinställningar:

  • TillåtRedigering – Ja

  • TillåtBorttagning – Ja

  • TillåtTillägg – Ja

  • Inmatning – Nej

För att förhindra åtgärden ÖppnaFormulär från att åsidosätta någon av de befintliga egenskapsinställningarna, utelämnar du inställningen för argumentet Dataläge så att Access använder egenskapsinställningarna som definierats av formuläret.

Exempel

I följande exempel undersöks egenskapen KontrollTyp för alla kontroller i ett formulär. För varje etikett- och textrutekontroll växlar proceduren egenskapen Utseende för kontrollerna. När egenskapen Utseende för etikettkontrollerna angetts till Skuggad och egenskapen Utseende för textrutekontrollerna angetts till Normal, och egenskaperna TillåtTillägg, TillåtBorttagning och TillåtRedigering alla angetts till Sant, växlas variabeln intCanEdit till att tillåta redigering i underliggande data.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×