Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

Image-objekt

OptionGroup-objekt

SubForm-objekt

CheckBox-objekt

Label-objekt

Page-objekt

TabControl-samling

ComboBox-objekt

Line-objekt

PageBreak-objekt

TextBox-objekt

CommandButton-objekt

ListBox-objekt

Rectangle-objekt

ToggleButton-objekt

CustomControl-objekt

ObjectFrame-objekt

Report-objekt

Form-objekt

OptionButton-objekt

Section-objekt

Lagrar extra information om ett formulär, en rapport, en dataåtkomstsida, ett avsnitt eller en kontroll som behövs i ett Microsoft Office Access 2007-program. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.Tag

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Du kan ange ett stränguttryck med upp till 2 048 tecken. Standardinställningen är en nollängdssträng (" ").

Du kan ange den här egenskapen på objektets egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Till skillnad från andra egenskaper så påverkar inte inställningen för egenskapen Tag attributen för ett objekt.

Du kan använda den här egenskapen till att tilldela en ID-sträng till ett objekt utan att påverka dess egenskapsinställningar eller orsaka andra problem. Egenskapen Tag är användbar när du vill kontrollera identiteten för ett formulär, en rapport, en dataåtkomstsida, ett avsnitt eller en kontroll som skickas som en variabel till en procedur.

Exempel

I följande exempel används egenskapen Tag till att visa anpassade meddelanden om kontrollerna i ett formulär. När en kontroll har fokus visas beskrivande text i en etikettkontroll som heter lblMessage. Du anger texten i meddelandet genom att sätta egenskapen Tag för respektive kontroll till en kort textsträng. När en kontroll får fokus tilldelas egenskapen Tag för kontrollen till egenskapen Caption för etikettkontrollen. I det här exemplet visas beskrivande text i formuläret för en textruta som heter txtDescription och en kommandoknapp som heter cmdButton.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×