Om du vill anpassa justering, indrag, radavstånd, tabbläge och ledare samt rad- och styckebrytningar i markerade stycken kan du använda dialogrutan Formatera stycke i Publisher.

Indrag och avstånd

På fliken Indrag och avstånd kan du anpassa justering, indrag och radavstånd för markerade stycken.

Allmänt

Här ställer du in justeringen för styckena:

Vänster Tecknet längst till vänster på varje rad justeras efter vänstermarginalen och högerkanten är ojämn. Det här är standardjusteringen för stycken med textriktningen vänster till höger.

Centrera Mitten på varje textrad justeras mot mitten av marginalerna för höger och vänster textruta, och vänster och höger kant på varje rad är ojämn.

Höger Tecknet längst till höger på varje rad justeras efter höger marginal och vänsterkanten är ojämn. Det här är standardjusteringen för stycken med textriktningen höger till vänster.

Justerad Det första och sista tecknen på varje rad (utom den sista) justeras till vänster och höger marginal, och rader fylls genom att avståndet mellan och inom ord adderas eller subtraheras. Den sista raden i stycket justeras mot vänster marginal om textriktningen är vänster till höger eller höger marginal om textriktningen är höger till vänster.

Distribuerad Det här är detsamma som inställningen Justerad förutom att raderna fylls genom att samma mängd dras från eller läggs till varje tecken, i stället för mellan och inom ord.

Fördela alla rader Det här är detsamma som inställningen Distribuerad förutom att den sista raden i stycket också justeras till både vänster och höger marginal.

Indrag

Indraget avgör hur långt ett stycke hamnar från den högra eller vänstra marginalen för textrutan. Du kan öka eller minska indraget för ett stycke eller för en grupp av stycken inom marginalerna. Du kan också skapa ett negativt indrag, så att stycket flyttas närmare den vänstra marginalen om textriktningen anges till vänster-till-höger eller mot höger marginal om textriktningen anges till höger-till-vänster.

Förval Det här alternativet ger fem förinställda alternativ för indrag och gör att du kan skapa ett anpassat indrag.

  • Ursprunglig Med det här alternativet används det justeringsalternativ som är inställt i avsnittet Justering.

  • Vänsterjusterat Med det här alternativet används justeringen Vänster justering.

  • Indrag första raden Med det här alternativet får den första raden i stycket ett indrag på 0,5 cm.

  • Hängande indrag Med det här alternativet får den första raden ett minskat indrag med 0,5 cm och resterande rader i stycket ett indrag på 0,5 cm.

  • Citat Med det här alternativet blir indraget till både vänster och höger 1,25 cm.

  • Anpassat Om du ändrar på ett förinställt indrag blir det ett Anpassat indrag.

Radavstånd

Radavståndet bestämmer storleken på det lodräta utrymmet mellan textraderna i ett stycke. Som standard har rader avståndet 1,19, vilket innebär att avståndet är lika stort som det största tecknet på den raden, plus lite extra utrymme. Styckeavståndet avgör utrymmet ovanför eller nedanför ett stycke. När du trycker på RETUR för att börja på ett nytt stycke förs avståndet med till nästa stycke, men du kan ändra inställningarna för varje stycke.

Överst på sidan

Tabbstopp

Med hjälp av tabbstopp kan du ordna text till vänster, höger, centrerat eller efter ett decimaltecken. Du kan också infoga specialtecken före en tabb automatiskt, t.ex. streck, punkter och linjer. Du kan ange olika tabbar för alla textrutor i en publikation. När du infogar ett tabbstopp i en textruta i Publisher visas tabbstoppsmarkören på linjalen överst i arbetsytan.

Tabbstoppsmarkör

Standardavstånd

I den här rutan kan du ange vad som sker som standard när du trycker på Tabb. Standardvärdet är 1,25 cm.

Tabbläge

I den här rutan kan du ange tabbstopp som inte är standard.

  • För varje tabbstopp du vill infoga under Tabbläge anger du positionen, till exempel 1 om du vill ange ett tabbstopp vid 1 cm, och klickar sedan på Ställ in.

  • Markera de alternativ som du vill använda under Justering och Utfyllnadstecken och klicka sedan på OK.

Justering

Använd det här alternativet för att ange vilken typ av tabbstopp du vill skapa.

Vänster Det här anger startpunkten för text som infogas till vänster om texten. När du skriver flyttas texten åt höger.

Centrerad Det här anger positionen till mitten av texten. Texten centreras runt den här positionen när du skriver.

Höger Det här ställer in textens högerkant. Medan du skriver rör sig texten åt vänster.

Decimal Ett tabbstopp för decimaltecken justerar siffror runt ett decimaltecken. Decimaltecknet förblir på samma position oavsett hur många siffror som anges. (Du kan endast justera siffror runt ett decimaltecken. Du kan inte använda decimaltabbstoppet för att justera siffror runt ett annat tecken, t.ex. ett bindestreck eller ett et-tecken.)

Utfyllnadstecken

Utfyllnadstecken är prickar, bindestreck, linjer eller punkter som visas när du trycker på Tabb, till exempel efter kapitel- eller avsnittsrubriker i en innehållsförteckning och som leder från rubrikerna till motsvarande sidnummer.

Inga Inga utfyllnadstecken när du trycker på tangenten Tabb.

Prick En serie prickar används som utfyllnadstecken.

Streck En serie streck används som utfyllnadstecken.

Linje En heldragen linje används som utfyllnadstecken.

Punkt En serie punkter används som utfyllnadstecken.

Ta bort tabbstopp

Så här tar du bort ett anpassat tabbstopp:

  1. Markera det tabbstopp som du vill ta bort i fönstret Tabbläge.

  2. Klicka på knappen Ta bort.

Om du vill ta bort alla anpassade tabbstopp klickar du på Ta bort alla.

Överst på sidan

Rad- och styckebrytningar

Med den här fliken kan du styra hur raderna i ett stycke formateras i länkade textrutor eller mellan kolumner.

Kontroll av enstaka rader Det här är ord eller korta textrader i början eller slutet av ett stycke. Du kan välja att inte avgränsa de här raderna från resten av stycket.

Håll ihop med nästa Det här håller ihop ett eller flera markerade stycken i en textruta eller en kolumn.

Håll ihop rader Det här håller ihop rader i ett stycke i en textruta eller en kolumn.

Börja i nästa textruta Det här flyttar stycket så att du kan fortsätta i en ny textruta.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×