Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan använda textformatering för fältresultat på samma sätt som du formaterar all text i dokumentet (till exempel fetstil, understruken och så vidare): markera fältkoden eller fältresultatet och använd formatering.

Obs!: Om du uppdaterar ett fält kan den formatering du använt på fältet gå förlorad. Ta med växeln \* MERGEFORMAT i fältkoden för att behålla formateringen. När du infogar fält genom att använda dialogrutan Fält ingår växeln \* MERGEFORMAT som standard.

Förutom textformatering kan du styra formatet på fältresultatet på fältnivå, med allmänna växlar som bestämmer hur data i fältet visas. Beroende på fältkoden finns det tre typer av allmänna växlar:

 • Formatväxeln

 • Växeln för numeriskt format

 • Växeln för datum-/tidsformat

Formatväxeln (\*) definierar hur fältresultatet ska visas. Formatinstruktionerna bestämmer följande:

 • Hur versaler och gemener ska användas

 • Talformat, t.ex. om 9 ska visas som ix (romerska siffror) eller nionde (ordningstal med text)

 • Teckenformat

Formatväxlarna gör också att ett fältresultats formatering behålls när fältet uppdateras.

Växlar som påverkar användningen av versaler:

 • \* Caps    Varje ord inleds med versal. Exempel: { FILLIN "Skriv ditt namn:" \* Caps } visar Julia Turesson även om namnet skrivs med gemener.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på Inledande Versal I Ord i dialogrutan Fältalternativ.

 • \* FirstCap    Första ordet inleds med versal. Exempel: { COMMENTS \* FirstCap } visar Veckans försäljningsrapport.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på Inledande versal i dialogrutan Fältalternativ.

 • \* Upper    Omvandlar alla bokstäver till versaler. Exempel: { QUOTE "ord" \* Upper } visar ORD.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på VERSALER i dialogrutan Fältalternativ.

 • \* Lower    Omvandlar alla bokstäver till gemener. Exempel: { FILENAME \* Lower } visar veckans försäljningsrapport.doc.

  Den här växeln har ingen effekt om hela fältet är formaterat med kapitäler.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på gemener i dialogrutan Fältalternativ.

Talväxlar och deras resultat:

 • \*alphabetic    Visar siffror som bokstäver. Resultatet har samma skiftläge som ordet "alphabetic" i fältkoden. Exempel: { SEQ appendix \* ALPHABETIC } visar B (i stället för 2) och { SEQ appendix \* alphabetic } visar b.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på a, b, c i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*Arabic    Visar siffror som arabiska grundtal. Exempel: { PAGE \* Arabic } visar 31.

  Meddelanden: 

  • Om inställningen för Talformat i dialogrutan Sidnummerformat inte är Arabisk, åsidosätter den här växeln inställningen för Talformat .

  • När det bara gäller sidnummer finns det också ett ArabicDash-format, som visar siffror som arabiska grundtal omslutna med bindestreck. Exempel: { PAGE \* ArabicDash } visar - 31 -.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på 1, 2, ,3, ... i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*CardText    Visar siffror i textformat. Resultatet formateras med gemener, såvida du inte lägger till en formatväxel som anger ett annat skiftläge. Exempel: { = SUM(A1:B2) \* CardText } visar sjuhundranittio och { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } visar Sjuhundranittio.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på En, två, tre i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*DollarText    Visar siffror i textformat. I stället för decimaltecknet infogas ordet och, och de två första decimalerna (avrundade) visas som bråktal med nämnaren 100. Resultatet formateras med gemener, såvida du inte lägger till en formatväxel som anger ett annat skiftläge. Exempel: { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } visar FJORTON OCH 55/00.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på Valutatext i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*Hex    Visar siffror som hexadecimala tal. Exempel: { QUOTE "458" \* Hex } visar 1CA.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på hex ... i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*OrdText    Visar siffror som ordningstal i textformat. Resultatet formateras med gemener, såvida du inte lägger till en formatväxel som anger ett annat skiftläge. Exempel: { DATE \@ "d" \* OrdText } visar tjugoförsta och { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } visar Tjugoförsta.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på Första Andra Tredje i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*Ordinal    Visar siffror som arabiska siffror. Exempel: { DATE \@ "d" \* Ordinal } visar 30:e.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på 1:a, 2:a, 3:e i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*roman    Visar siffror som romerska siffror. Resultatet har samma skiftläge som ordet "roman" i fältkoden. Exempel: { SEQ CHAPTER \* roman } visar xi och { SEQ CHAPTER \* ROMAN } visar XI.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på I, II, III i dialogrutan Fältalternativ.

Teckenformateringsväxlar och deras resultat:

 • \*Charformat    Använder formateringen för den första bokstaven i fältnamnet på hela resultatet. Resultatet av följande exempel får fetstil, eftersom bokstaven R i REF är fet.

  { REF chapter2_title \* Charformat } visar Valar i Stilla havet i fetstil.

  Du lägger till den här växeln genom att skriva den i fältkoden eller i rutan Fältkoder i dialogrutan Fält.

 • \*MERGEFORMAT    Formateringen i det föregående resultatet används i det nya resultatet. Om du markerar namnet som visas i fältet { AUTHOR \* MERGEFORMAT } och använder fetstil, behålls den fetstilta formateringen när fältet uppdateras till att visa ett nytt författarnamn.

  När du infogar fält med hjälp av dialogrutan Fält tas växeln \*MERGEFORMAT med som standard. Du kan inaktivera alternativet genom att avmarkera kryssrutan Bevara formatering vid uppdateringar i dialogrutan Fält.

Växeln för numeriskt format (\#) anger hur ett numeriskt resultat ska visas.

Exempel, växeln \# $,0.00 in { = SUM(ABOVE) \# $,0.00 } visar ett resultat som "$4,455.70." Om resultatet för ett fält inte är ett tal har växeln ingen effekt.

Obs!: Citattecken krävs inte runt enkla talformat som inte innehåller blanksteg – till exempel { MarchSales\# $,0.00 }. För mer komplexa talformat och sådana som innehåller text eller blanksteg omsluter du talformatet med citattecken, enligt följande exempel på formatobjekt. Word lägger till citattecken i numeriska formatväxlar om du infogar ett fält med hjälp av dialogrutan Fält eller kommandot Formel i gruppen Data på fliken Layout (Tabellverktyg sammanhangsberoende flik).

Kombinera följande formatobjekt för att skapa en numerisk formatväxel:

 • 0 (noll)    Anger att alla talpositioner i resultatet ska fyllas. Om någon plats i resultatet är tom infogas 0 (en nolla). Exempel: Fältet { = 4 + 5 \# 00,00 } visar 09,00.

 • #    Anger att alla talpositioner i resultatet ska fyllas. Om någon plats i resultatet är tom infogas ett blanksteg. Exempel: { = 9 + 6 \# ### kr } visar 15 kr.

 • x    Tar bort siffror till vänster om platshållaren "x". Om platshållaren står till höger om decimaltecknet, avrundas resultatet till den positionen. Exempel:
  { = 111053 + 111439 \# x## } visar 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } visar 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } visar ,8.

 • , (decimalkomma) Bestämmer decimaltecknets placering. Exempel: { = SUM(ABOVE) \# ###,00 kr } visar 495,47 kr.

  Använd den decimalsymbol som har angetts under Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen.

 • (blanksteg, tusentalsavgränsare)    Avgränsar en serie på tre siffror. Exempel: { = NetProfit \# # ### ### kr } visar 2 456 800 kr.

  Använd den tusentalsavgränsare som har angetts under Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen.

 • - (minustecken)    Lägger till ett minustecken till ett negativt resultat eller ett blanksteg om resultatet är positivt eller 0 (noll). Exempel: { = 10 - 90 \# -## } visar -80.

 • + (plustecken)    Lägger till ett plustecken till ett positivt resultat, ett minustecken till ett negativt resultat eller ett blanksteg om resultatet är 0 (noll). Exempel: { = 100 - 90 \# +## } visar +10 och { = 90 - 100 \# +## } visar -10.

 • %, $, * o.s.v.    Infogar angivet tecken i resultatet. Exempel: { = Nettovinst \# "##%" } visar 33%.

 • "exempelformatering för positivt; negativt; noll"    Det här formatobjektet anger olika talformat för positiva och negativa resultat, avgränsade med semikolon. Om exempelvis bokmärke Försäljning95 är ett positivt värde visar fältet { Försäljning95 \# "€# ##0,00;-€# ##0,00" } värdet med vanlig formatering – till exempel "€1 245,65". Ett negativt värde visas med fetstilt formatering och ett minustecken – till exempel "-€ 345,56".

 • "exempelformatering för positivt; negativt; noll"    Anger olika talformat för positiva resultat, negativa resultat och 0 (noll), avgränsade med semikolon. Beroende på värdet i bokmärket Försäljning95 visar { Försäljning95 \# "# ##0,00 kr;(# ##0,00 kr);0 kr" } positiva värden, negativa värden eller 0-värden (noll) så här: 1 245,65 kr, (345,56 kr), 0 kr.

 • 'text'    Lägger till text i resultatet. Sätt texten inom enkla citattecken. Exempel: { = { Pris } *8,1% \# "##0,00 kr 'är moms' " } visar 347,44 kr är moms.

 • `numbereditem`    I det här formatobjektet visas numret på föregående objekt som du har numrerat med hjälp av kommandot Beskrivning (fliken Referenser , gruppen Beskrivningar ) eller genom att infoga ett SEQ-fält. Omge objektidentifieraren, till exempel "tabell" eller "figur", med grav accent ('). Det sekventiella talet visas i arabiska siffror. Exempel: { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 ' is the total of Table' 'table'" } visar 456,34 är summan av Tabell 2.

Växeln för datum-/tidsformat (\@) anger hur ett datum eller en tid ska visas.

Om du exempelvis använder växeln \@ "dddd d MMMM yyyy" i fältet { DATE \@ "dddd 'den' d MMMM yyyy" } visas "fredag den 23 november 2019". Kombinera datum- och tidsinstruktionerna dag (d), månad (M) och år (y) samt timmar (h) och minuter (m) för att skapa ett datum-/tidsformat. Du kan också ta med text, skiljetecken och blanksteg.

Månad (M)

Bokstaven M måste vara versal för att skilja månader från minuter.

 • M    Månaden visas som ett tal utan inledande nolla för ensiffriga månader. Exempel: Juli blir 7.

 • MM    Månaden visas som ett tal med inledande nolla för ensiffriga månader. Exempel: Juli blir 07.

 • MMM    Månaden visas som en förkortning på tre bokstäver. Exempel: Juli blir jul.

 • MMMM    Månaden visas med sitt fullständiga namn.

Dag (d)

Bokstaven d visar dag i månaden eller dag i veckan. Bokstaven d kan vara antingen versal eller gemen.

 • d    Veckodagen eller dagen i månaden visas som ett tal utan inledande nolla för ensiffriga dagar. Exempel: Sjätte dagen i månaden visas som 6.

 • dd    Veckodagen eller dagen i månaden visas som ett tal med inledande nolla för ensiffriga dagar. Exempel: Sjätte dagen i månaden visas som 06.

 • ddd    Veckodagen eller dagen i månaden visas som en förkortning på tre bokstäver. Exempel: Tisdag visas som tis.

 • dddd    Veckodagen visas med sitt fullständiga namn.

År (y)

Bokstaven y visar året med två eller fyra siffror. Bokstaven y kan vara antingen versal eller gemen.

 • yy    Årtalet visas med två siffror med en inledande nolla för åren 01 till 09. Exempel: 1999 visas som 99 och 2006 visas som 06.

 • yyyy    Årtalet visas med fyra siffror.

Timmar (h)

En gemen h baser tid på 12-timmarsklockan. Bokstaven h (gemen) visar tid baserad på 12-timmars intervall, t.ex. 5 P.M. Bokstaven H (versal) visar tid baserad på 24-timmars intervall, t.ex. 17.

 • h eller H    Visar timmen utan inledande nolla för ensiffriga timmar. Exempel: Klockan 9 visas som 9.

 • hh eller HH    Visar timmen med inledande nolla för ensiffriga timmar. Exempel: Klockan 9 visas som 09.

Minuter (m)

Bokstaven m måste vara gemen för att skilja minuter från månader.

 • m    Minuter visas utan inledande 0 (nolla) för ensiffriga minuter. Exempel: { TIME \@ "m" } visar 2.

 • mm    Minuter visas med inledande 0 (nolla) för ensiffriga minuter. Exempel: { TIME \@ "mm" } visar 02.

Sekunder (s)

 • s    Sekunder visas utan inledande 0 (nolla) för ensiffriga sekunder. Exempel: { TIME \@ "s" visar 5.

 • ss    Det här formatet visas med inledande 0 (nolla) för ensiffriga sekunder. Exempel: { TIME \@ "ss" visar 05.

Fm och em (AM/PM)

Det visar fm och em Om du vill ändra symbolerna för fm och em i Windows ändrar du de nationella inställningarna på Kontrollpanelen.

 • fm/em eller FM/EM    Visar fm och em som versaler eller gemener. Exempel: { TIME \@ "h FM/EM" } visar 5 EM och { TIME \@ "h fm/em" } visar 5 em.

 • 'text'    En text infogas i datum och tid. Sätt texten inom enkla citattecken. Exempel: { TIME \@ "HH:mm 'Greenwich mean time' " } visar 12:45 Greenwich mean time.

 • tecken    Det här formatobjektet inkluderar det angivna tecknet i datum och tid, t.ex. : (kolon), - (bindestreck), * (asterisk) eller blanksteg. Exempel: { DATE \@ "HH:mm MMM-d, 'yy" } visar 11:15 Nov-6, '99.

 • `numbereditem`    Det här formatobjektet innehåller ett datum eller en tid då numret på föregående objekt som du numrerade med hjälp av kommandot Beskrivning i gruppen Beskrivningar (fliken Referenser ) eller genom att infoga ett SEQ-fält. Omge objektidentifieraren, t.ex. tabell eller figur, med grav accent ('). Word visar det sekventiella talet i arabiska siffror. Exempel : { PRINTDATE \@ "'Table' 'table' 'was printed on' M/d/yy" } visar Tabell 2 skrivs ut 2002-09-25.

Obs!: Citattecken krävs inte för enkla datum-tidsformat som inte innehåller blanksteg eller text – till exempel { DATE \@ MM/yy }. Om du vill ha mer komplexa datum-tidsformat och format som innehåller blanksteg eller text omger du hela datum-tidsformatet med citattecken, till exempel { DATE \ @ "dddd MMMM d, yyyy", at' h:mm" }. Word lägger till citattecken i datum-tidsformatväxlar om du infogar ett fält med hjälp av kommandot Datum och tid i gruppen Text på fliken Infoga eller dialogrutan Fält.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×