Formatera tal till procentsatser

I den här artikeln beskrivs hur du visar tal i procentform i Excel, tillsammans med några grundläggande metoder för att beräkna procent i kalkylblad.

Innehåll

Hur hanteras procenttal i Excel?

Det är enkelt att formatera tal som procenttal men resultaten efter formateringen kan variera beroende på om talen redan finns i arbetsboken.

 • Formatera celler som redan innehåller tal    Om du använder procentformatet för befintliga tal i en arbetsbok multiplicerar Excel talen med 100 för att konvertera dem till procent. Om en cell till exempel innehåller talet 10 multiplicerar Excel det talet med 100, vilket innebär att du kommer att se 1 000,00 % när du använder procentformatet. Det kanske du inte hade tänkt dig. Om du vill visa procenttal på rätt sätt kontrollerar du, innan du formaterar tal som procent, att de har beräknats som procent och att de ska visas i decimalform. Procent beräknas med hjälp av ekvationen belopp/summa = procent. Om en cell exempelvis innehåller formeln = 10/100 blir resultatet av beräkningen 0,1. Om du sedan formaterar 0,1 som ett procenttal visas det korrekt som 10 %. Läs mer om att beräkna procentsatser i Exempel på hur du beräknar procenttal.

 • Formatera tomma celler    Om du använder procentformatet för celler och sedan anger tal i cellerna är beteendet annorlunda. Tal som är lika med och större än 1 konverteras som standard till procent, och tal som är mindre än 1 multipliceras med 100 för att konvertera dem till procent. Om du till exempel skriver 10 eller 0,1 blir resultatet för de båda 10,00 %. (Om du inte vill visa två nollor efter decimaltecknet är det lätt att ta bort dem. En beskrivning finns i följande procedur.)

Överst på sidan

Visa tal i procentform

Om du snabbt vill använda procentformatering på markerade celler klickar du på Procentformat Bild av knapp i gruppen Tal på fliken Start eller trycker på Ctrl+Skift+%. Om du vill ha större kontroll över formatet eller ändra någonting annat i formateringen av markeringen följer du stegen nedan.

 1. Markera de celler som du vill formatera.

  Så här markerar du celler, områden, rader eller kolumner

  Om du vill markera

  Gör följande

  En enda cell

  Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

  Ett stort cellområde

  Klicka på den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka på den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på Ctrl+A.

  Obs!: Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+A. Trycker du på Ctrl+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera första cellen eller cellområdet och håll sedan ned Ctrl medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på Skift+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på Skift+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera celler i en rad eller i en kolumn genom att markera den första raden eller kolumnen och sedan trycka på Ctrl+Skift+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Obs!: Om en rad eller kolumn innehåller data markerar Ctrl+Skift+piltangent raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på Ctrl+Skift+piltangent en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned Skift och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned Ctrl medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på Ctrl+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på Ctrl+Home för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck på Ctrl+End för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+End om du vill utöka markeringen av celler till den senaste använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+Home om du vill utöka cellmarkeringen till kalkylbladets början.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned Skift samtidigt som du klickar på den sista cellen du vill inkludera i den nya markeringen. Det rektangulära områden mellan aktiv cell och cellen du klickar på blir den nya markeringen.

  Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

 2. Klicka på ikonen bredvid Tal i gruppen Tal på fliken Start, så att dialogrutan Formatera celler visas.

  Dialogruteikonen i gruppen Tal

 3. I dialogrutan Formatera celler klickar du på Procent i listan Kategori.

  Kategorin Procent i dialogrutan Formatera celler

 4. I rutan Decimaler anger du antalet decimaler som ska visas. Om du till exempel vill se 10 % i stället för 10,00 % anger du 0 i rutan Decimaler.

Överst på sidan

Tips på hur du visar procenttal

 • Om du vill återställa talformatet för markerade celler klickar du på Allmänt i listan Kategori. Celler som är formaterade med formatet Allmänt har inget särskilt talformat.

 • Om du vill att negativa procenttal ska sticka ut från mängden, till exempel genom att markera dem i rött, kan du skapa ett anpassat talformat (dialogrutan Formatera celler, fliken Tal, kategorin Anpassat). Formatet ser då ut på följande sätt: 0,00%;[Röd]-0,00%. I celler som det här formatet används för visas positiva procenttal i standardtextfärg och negativa procenttal i rött. Det som följer efter semikolonet motsvarar det format som ska användas för negativa värden.

  Anpassat talformat

  På liknande sätt kan du visa negativa procenttal inom parentes genom att skapa ett anpassat format enligt den här modellen: 0,00%_);(0,00%). Mer information om hur du skapar anpassade format finns i Skapa eller ta bort ett anpassat talformat.

 • Du kan även använda villkorsstyrd formatering (fliken Start, gruppen Formatmallar, Villkorsstyrd formatering) om du vill anpassa hur negativa procenttal ska visas i arbetsboken. Regeln för den villkorsstyrda formateringen som du skapar bör se ut som i följande exempel. Med den här regeln används ett format (röd text) på en cell om cellvärdet är mindre än noll. Mer information om villkorsstyrd formatering finns i Lägga till, ändra, hitta eller ta bort villkorsstyrd formatering.

  Regel för villkorsstyrd formatering som visar tal mindre än 0 med röd text

Överst på sidan

Exempel på hur du beräknar procenttal

I det här avsnittet visas några enkla sätt att beräkna procenttal.

Exempel 1: Öka eller minska tal med procentsatser

Situation    Om du köper godis för cirka 25 kronor i veckan och vill minska utgiften med 25 %, hur mycket kan du då spendera? Eller tvärtom: hur mycket kan du lägga på godis om du bestämmer dig för att öka veckokostnaden för godis med 25 %?

Om B2 är beloppet som du spenderar på godis och C2 är det antal procent du vill minska beloppet med kan du skriva =B2*(1-C2) i D2 för att få resultatet:

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

I den här formeln används 1 för att representera 100 %. På samma sätt kan du, om du vill öka beloppet med en viss procent, skriva =B2*(1+C2) i D2:

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

Överst på sidan

Exempel 2: Beräkna ett belopp utifrån en procentsats

Situation    Om du köper en skrivare för 800 kr med en moms på 8,9 %, hur stor är då momsen i kronor? I vårt exempel vill vi ta reda på hur mycket 8,9 % är av 800.

Om B2 är priset och C2 momsen kan du skriva formeln =B2*C2 i D2, som i exemplet här:

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

I den här formeln multipliceras 800 med 0,089 (det underliggande procenttalet i decimalform) för att ta reda på vilken moms som betalas.

Överst på sidan

Exempel 3: Beräkna procentsatsen utifrån två belopp

Situation    Anta att en student svarar rätt på 42 frågor av 50 i ett test. Hur många procent rätt fick studenten?

Om talet i B2 i den här situationen är poängen för de frågor som besvarats rätt och talet i C2 är det totala antalet möjliga poäng kan du skriva formeln =B2/C2 i D2 om du vill ta reda på graden av rätta svar.

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

I den här formeln divideras 42 med 50 för att beräkna antalet rätta svar i procent. (I det här exemplet formateras graden av rätta svar som procent utan decimaler.)

Överst på sidan

Exempel 4: Beräkna ett belopp utifrån ett annat belopp och en procentsats

Situation    Anta att priset på ett par strumpor är 15 kr, vilket är 25 % billigare än normalpriset. Hur mycket kostar strumporna utan rabatten? I det här exemplet vill du hitta det tal där 75 % av talet motsvarar 15 kr.

Om B2 är priset och C2 är 0,75, vilket är 100 % minus rabatten på 25 % (i decimalform) kan du skriva formeln =B2/C2 i D2 för att ta reda på det ursprungliga priset:

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

I den här formeln divideras priset med den procent som betalas för att ta reda på det ursprungliga priset.

Överst på sidan

Exempel 5: Beräkna skillnaden mellan två tal och visa det som procent

Situation    Anta att du får en bonus på 2 342 kr i november och på 2 500 kr i december ovanpå din vanliga lön. Hur stor är skillnaden i procent mellan dessa båda månader? Använd operatorerna för subtraktion (-) och division (/) i en och samma formel för att utföra den här beräkningen.

Om B2 är bonusen för november och C2 är bonusen för december kan du använda formeln =(C2-B2)/(B2) i D2 för att ta reda på skillnaden:

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

I den här formeln divideras skillnaden mellan det andra och första talet med det första talets värde för att beräkna den procentuella skillnaden. (I det här exemplet formateras skillnaden som en procentandel med två decimaler.)

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×