Beräknar det aritmetiska medelvärdet av en uppsättning värden som finns i ett angivet fält i en fråga.

Syntax

Avg ( uttr )

Platshållaren för uttr representerar en stränguttryck som identifierar fältet som innehåller de numeriska data du vill beräkna medelvärdet för eller ett uttryck som utför en beräkning med hjälp av data i fältet. Operanden i uttr kan inkludera namnet på ett tabellfält, en konstant eller en funktion (som kan vara inbyggd eller användardefinierad men inte någon av de andra SQL-mängdfunktionerna).

Kommentarer

Medelvärdet som beräknas med Medel är det aritmetiska medelvärdet (summan av värdena dividerat med antalet värden). Du kan till exempel använda Medelför att beräkna genomsnittlig fraktkostnad.

Funktionen Medel inkluderar inte null-fält i beräkningen.

Du kan använda Medel i ett frågeuttryck och i SQL-egenskapen för ett QueryDef-objekt eller när du skapar ett postuppsättning objekt baserat på en SQL-fråga.

Exempel

Uttryck

Resultat

SELECT Medel([Enhetspris]) AS Uttr1 FROM ProductSales;

Returnerar medelvärdet för alla värden i fältet "Enhetspris" från tabellen "Produktförsäljning" och visar i kolumn Uttr1.

SELECT Avg([SalePrice]) AS AvgSalePrice, Avg([Discount]) AS AvgDiscount FROM ProductSales;

Returnerar medelvärdet "Försäljningspris" och "Rabatt" från tabellen ProductSales. Resultaten visas i kolumnen "AvgSalePrice" respektive "AvgDiscount" returnerar medelvärdet för alla "Försäljningspris" där "Antal" som sålts är över 10. Resultaten visas i kolumnen "AvgSalePrice".

SELECT Abs(Avg([Discount])) AS AbsAverageDiscount FROM ProductSales;

Returnerar absolutvärdet av medelvärdet för fältet "Rabatt" och visar i kolumnen "AbsAverageDiscount".

Beräkningar med fältvärden i SQL-funktioner

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×