Visar en ledtext i en dialogruta, väntar på användarens textinmatning eller knappklick och returnerar en sträng med textrutans innehåll.

Syntax

InputBox ( ledtext [, rubrik ] [, standard ] [, xpos ] [, ypos ] [, hjälpfil ] [, kontext ] )

InputBox-funktionens syntax har följande argument:

Argument

Beskrivning

ledtext

Obligatoriskt. Ett stränguttryck som visas som meddelande i dialogrutan. Maxlängd för ledtexten är cirka 1 024 tecken, beroende på vilken teckenbredd som används. Om ledtexten består av flera rader kan du avgränsa raderna med ett vagnreturtecken (Chr(13)), ett radmatningstecken (Chr(10)) eller en kombination av vagnretur- radmatningstecken (Chr(13) och Chr(10)) mellan varje rad.

rubrik

Valfritt. Stränguttryck som visas i dialogrutans namnlista. Om du utelämnar rubriken placeras programnamnet i namnlisten.

standard

Valfritt. Ett stränguttryck som visas som standardsvar i textrutan om annan inmatning saknas. Om du utelämnar standard visas en tom textruta.

xpos

Valfritt. Ett numeriskt uttryck som anger det vågräta avståndet från dialogrutans vänsterkant till skärmens vänsterkant i twip. Om xpos utelämnas centreras dialogrutan vågrät.

ypos

Valfritt. Ett numeriskt uttryck som anger det lodräta avståndet från dialogrutans överkant till skärmens överkant i twip. Om ypos utelämnas positioneras dialogrutan lodrätt cirka en tredjedel ned på skärmen.

hjälpfil

Valfritt. Ett stränguttryck som identifierar den hjälpfil som används för att erbjuda sammanhangsberoende hjälp för dialogrutan. Om hjälpfil har angetts måste även sammanhang anges.

sammanhang

Valfritt. Ett numeriskt uttryck för det hjälpsammanhangsnummer som tilldelats hjälpavsnittet av hjälpavsnittets författare. Om sammanhang har angetts måste hjälpfil också anges.


Anmärkningar

Om både hjälpfil och kontext har angetts kan användaren trycka på F1 (Windows) eller HJÄLP (Macintosh) för att visa hjälpavsnittet som motsvarar kontext. En del värdprogram, till exempel Microsoft Office Excel 2007, lägger även automatiskt till en Hjälp-knapp i dialogrutan. Om användaren klickar på OK eller trycker på Retur returnerar InputBox-funktionen det innehåll som finns i textrutan. Om användaren klickar på Avbryt retunerar funktionen en nollängdssträng ("").

Obs!: Om du vill ange fler än det första namngivna argumentet måste du använda InputBox i en uttryck. Om du vill utelämna vissa positionsargument måste du inkludera motsvarande kommaavgränsade värden.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet visar olika sätt som InputBox-funktionen kan användas för att uppmana användaren att ange ett värde. Om X- och Y-positioner utelämnas centreras dialogrutan automatiskt för de respektive axlarna. Variabeln MyValue innehåller det värde som användaren angett om användaren klickar på OK eller trycker på RETUR. Om användaren klickar på Avbryt returneras en nollängdssträng.

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×