Returnerar en Double-värde som anger internräntan för en serie periodiska betalningar (in- och utbetalningar).

Syntax

IR( värden () [, gissning ] )

Syntaxen för funktionen IR har följande argument:

Argument

Beskrivning

värden ()

Obligatoriskt. Matris med Double-värden där penningflödets värden anges. Matrisen måste innehålla minst ett negativt tal (en betalning) och ett positivt tal (en inbetalning).

guess

Valfritt. En variant där du uppskattar att värdet anges returneras av IR. Om den utelämnas är gissning 0,1 (10 procent).


Kommentarer

Internräntan är den ränta som mottagits för en investering och som består av in- och utbetalningar som äger rum med jämna mellanrum.

Funktionen IR använder ordningsföljden på värden i matrisen för att tolka ordningsföljden för in- och utbetalningarna. Därför måste du vara noggrann när du anger matrisens olika värden. Betalningsflödet för varje period behöver inte vara fast, som det är för en annuitet.

IR beräknas med iteration. Från och med värdet på gissninggår IRR igenom beräkningen tills resultatet är korrekt inom en procent på upp till 0,000001 procent. Om IR inte kan hitta ett resultat efter 20 försök misslyckas det.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet returnerar funktionen IR internräntan för en serie på fem betalningar som finns i matrisen Values(). Det första matriselementet är en negativ betalningsström som representerar kostnader för företagsstart. De återstående fyra betalningarna representerar positiva betalningar under de efterföljande fyra åren. Guess är den uppskattade internräntan.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×