Funktionen Rate

Returnerar ett double-värde som anger räntan per period för en annuitet.

Syntax

Rate( periodantal, betalning, nuvärde [ ,slutvärde ] [ ,typ ] [ ,gissning ] )

Syntaxen för funktionen Ränta har följande argument:

Argument

Beskrivning

perioder

Obligatoriskt. Double anger det totala antalet betalningsperioder för en annuitet. Om du till exempel gör månatliga inbetalningar på ett fyraårigt lån, har lånet totalt 4 gånger 12 (alltså 48) betalningsperioder.

betalning

Obligatoriskt. Double (Dubbel) anger betalningen för varje enskild period. Betalningarna innehåller vanligen kapital och ränta som inte ändras under löptiden för ett annuitetslån.

nuvärde

Obligatoriskt. Double specifying present value, or value today, of a series of future payments or receipts. När du till exempel lånar pengar för att köpa en bil är lånebeloppet det nuvarande värdet för de månatliga bilbetalningar du gör.

Slutvärde

Valfritt. En variant där du anger ett framtida värde eller saldo efter att du har hand om den sista betalningen. Ett exempel: det framtida värdet av ett lån är 0 kr, eftersom det är dess värde efter den sista betalningen. Men om du vill spara t.ex. 500 000 under en period på 18 år för barnens framtida liv, är 500 000 det framtida värdet. Om inget värde anges används automatiskt värdet 0.

Typ

Valfritt. Variant som anger ett tal som anger när betalningarna ska betalas. Använd 0 om betalningarna förfaller i slutet av perioden, eller använd 1 om betalningarna förfaller i början av perioden. Om inget värde anges används automatiskt värdet 0.

guess

Valfritt. En variant där du uppskattar att värdet anges returneras av Rate. Om den utelämnas är gissning 0,1 (10 procent).

Kommentarer

En annuitet är en serie konstanta betalningar över en sammanhängande period. En annuitet kan vara ett lån (t.ex. ett huslån) eller en investering (t.ex. en plan för månatligt sparande).

För alla argument gäller att de betalningar du gör, t ex inbetalningar på sparkonto, representeras av negativa tal och pengar som du tar emot, t ex återbäring, representeras av positiva tal.

Ränta beräknas genom iteration. Med början från värdet på gissning,går ränta igenom beräkningen tills resultatet är korrekt inom en procent på mellan 0,00001 och 0,00001 kr. Om Rate inte kan hitta ett resultat efter 20 försök misslyckas det. Om din gissning är 10 procent och Ränta misslyckas kan du prova med ett annat värde för gissning.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT FinancialSample.*, (Rate([TermInYears]*12,-[MonthlyRePayment],[LoanAmount],0,0,0.1)*12) AS InterestRate FROM FinancialSample;

Returnerar alla fält från tabellen "Finanssampel" och den årliga räntesatsen baserat på "TermInYears", "MonthlyRePayment" och "LoanAmount" och visar resultaten i kolumnen Ränta.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Ränta för att beräkna räntesatsen för ett lån givet det totala antalet betalningar (TotPmts), storleken på betalningen av lånet (Payment), det nuvarande värdet eller kapitalbeloppet för lånet (PVal), det framtida värdet av lånet (FVal), ett tal som anger om betalningen förfaller i början eller slutet av betalningsperioden (PayType), och en ungefärlig bild av den förväntade räntesatsen (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×