Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som är det konverterade värdet av en sträng.

Syntax

StrConv ( sträng, konvertering [, LCID ] )

StrConv-funktionens syntax har följande argument:

Argument

Beskrivning

sträng

Obligatoriskt. Stränguttryck som ska konverteras.

konvertering

Obligatoriskt. Heltal. Summan av de värden som anger vilken typ av konvertering som ska utföras.

LCID

Valfritt. LocaleID, om annat än systemets LocaleID. (Systemets LocaleID är standard.)

Inställningar

Inställningar för konverteringargument är:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUpperCase

1

Konverterar strängen till versaler.

vbLowerCase

2

Konverterar strängen till gemener.

vbProperCase

3

Konverterar den första bokstaven i varje ord till versaler.

vbWide *

4*

Konverterar halvbreddstecken (enkel byte) i strängen till helbreddstecken (dubbel byte).

vbNarrow *

8*

Konverterar helbreddstecken (dubbel byte) i strängen till halvbreddstecken (enkel byte).

vbKatakana **

16**

Konverterar strängens hiragana-tecken till katakana-tecken.

vbHiragana **

32**

Konverterar strängens katakana-tecken till hiragana-tecken.

vbUnicode

64

Konverterar strängen till Unicode med standardkodtabellen för systemet. (Inte tillgängligt på Mac-datorer.)

vbFromUnicode

128

Konverterar strängen från Unicode till standardkodtabellen för systemet. (Inte tillgängligt på Mac-datorer.)

* Gäller för östasiatiska språk.

** Gäller endast för Japan.

Obs!: Konstanterna definieras av Visual Basic for Applications (VBA). Därför kan de användas var som helst i koden i stället för de faktiska värdena. De flesta kan kombineras, till exempel vbUpperCase + vbWide, förutom när de är ömsesidigt uteslutande, till exempel vbUnicode + vbFromUnicode. Konstanterna vbWide, vbNarrow, vbKatakana och vbHiragana orsakar körningsfel om de används i språkversioner där de inte gäller.

Giltiga ordavgränsare för korrekt skiftläge är följande: Null (Chr$(0)), vågrät flik (Chr$(9)), radmatning (Chr$(10)), lodrät flik (Chr$(11)), sidframmatning (Chr$(12)), vagnretur (Chr$(13)), blanksteg (SBCS) (Chr$(32)). Det faktiska värdet för ett blanksteg varierar mellan olika länder/regioner för DBCS.

Anmärkningar

När du konverterar från en Byte-matris i ANSI-format till en sträng bör du använda StrConv-funktionen. Använd ett tilldelningsuttryck när du konverterar från en matris i Unicode-format.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT strConv(ProductDesc,1) AS Expr1 FROM ProductSales;

Konverterar värdena från fältet "ProductDesc" till versaler och visas i kolumn Uttr1

SELECT strConv(ProductDesc,2) AS LowercaseID FROM ProductSales;

Konverterar värdena från fältet "ProductDesc" till gemener och visas i kolumnen Gemener. Konverterar den första bokstaven i varje ord från "ProductDesc" till versaler och visas i kolumnen PropercaseID. Alla övriga tecken lämnas som gemener.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I här exemplet används StrConv-funktionen för att konvertera Unicode-strängen till en ANSI-sträng.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next

Strängfunktioner och hur de används

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×