Introduktion till kontroller

I den här artikeln beskrivs de olika typerna av kontroller som är tillgängliga i Access. Kontroller är de delar av ett formulär eller en rapport som du använder för att ange, redigera eller visa data.

Kontrolltyper

Här är en lista över kontrolltyper som du kan använda i Access-skrivbordsdatabaser.

Kontrolltyp

Anteckningar

Textruta

Använd textrådkontroller för att visa text, tal, datum, tider och PM-fält. Du kan binda en textruta till ett av fälten i en underliggande tabell eller fråga. Om du låter en textruta som är bunden till ett fält uppdateras kan du ändra värdet i fältet i den underliggande tabellen eller frågan genom att ange ett nytt värde i textrutan. Du kan också använda en textruta för att visa beräknade värden.

Etikett

Använd etikettkontroller som innehåller fast text. Som standard har kontroller som kan visa data en etikettkontroll automatiskt bifogad. Du kan använda det här kommandot till att skapa fristående etiketter för rubriker och för instruktioner i formuläret.

Kommandoknapp

Använd kommandoknappskontroller för att aktivera ett makro eller en Visual Basic-procedur. Du kan också ange en hyperlänkadress som öppnas när en användare klickar på knappen.

Flikkontroll

Använd flikkontroller för att skapa en serie fliksidor i formuläret. Varje sida kan innehålla ett antal andra kontroller som visar information. Flikkontrollen fungerar ungefär som många av alternativdialogrutorna eller egenskapsfönster i Access – när en användare klickar på en annan flik visas kontrollerna på den fliken.

Länk

Använd kontrollalternativet Länk/Hyperlänk om du vill lägga till en hyperlänk i en etikettkontroll i formulärets designrutnät. Den här hyperlänken kan innehålla en URL (Uniform Resource Locator) som pekar på en plats på Internet, på ett lokalt intranät eller på en lokal enhet. Det kan också använda ett UNC-filnamn (Universal Naming Convention) för att peka på en fil på en server på ditt lokala nätverk (LAN) eller på dina lokala datorenheter. Länken kan peka på en fil som är en webbsida eller till och med ett annat objekt i den aktuella databasen. Om du klickar på den här knappen i gruppen Kontroller i menyfliksområdet öppnas dialogrutan Infoga hyperlänk.

Webbläsare

Använd en webbläsarkontroll om du vill visa innehållet på webbsidor direkt i ett formulär. Du kan använda en webbläsarkontroll för att visa till exempel en karta över en adress som lagrats i en tabell. Du kan binda webbläsarkontrollen till ett fält i formulärets datakälla med egenskapen Kontrollkälla för kontrollen. Observera att du inte kan ha en bunden webbläsarkontroll i avsnittet Information i ett kontinuerligt formulär.

Webbläsarkontroller finns tillgängliga i Access 2010 och senare versioner.

Navigering

Använd en navigeringskontroll för att göra det enkelt att navigera till olika formulär och rapporter i databasen. En navigeringskontroll ger ett gränssnitt som liknar det du ser på webbplatser med knappar och flikar för att navigera på en webbplats. Observera att du inte kan ha en navigeringskontroll i avsnittet Information i ett kontinuerligt formulär.

Navigeringskontroller finns tillgängliga i Access 2010 och senare versioner.

Alternativgrupp

Använd alternativgruppkontroller för att innehålla en eller flera växlingsknappar, alternativknappar eller kryssrutor. (Se beskrivningarna av kontrollerna senare i den här tabellen.) Du kan tilldela ett separat numeriskt värde till varje knapp eller kryssruta som du tar med i gruppen. Om du har mer än en knapp eller kryssruta i en grupp kan du bara markera en knapp eller kryssruta i taget, och värdet som tilldelas till knappen eller kryssrutan blir värdet för alternativgruppen. Om du har tilldelat samma värde till mer än en knapp eller kryssruta, visas alla knappar eller kryssrutor med samma värde markerade när du klickar på någon av dem. Du kan välja en av knapparna eller kryssrutorna i gruppen som standardvärde för gruppen. Om du binder alternativgruppen till ett fält i den underliggande frågan eller tabellen kan du ange ett nytt värde i fältet genom att markera en knapp eller en kryssruta i gruppen.

Sidbrytning

Använd en sidbrytning för att skilja mellan sidorna i ett formulär med flera sidor.

Kombinationsruta

Använd en kombinationsrruta om du vill visa en lista med potentiella värden för kontrollen och en redigerbar textruta. Du kan skapa listan genom att ange värden för egenskapen Radkälla för kombinationsrutan. Du kan också ange en tabell eller en fråga som källa till värdena i listan. Access visar det markerade värdet i textrutan. När du klickar på pilen till höger om kombinationsrutan visas värdena i listan i Access. Välj ett nytt värde i listan för att återställa värdet i kontrollen. Om du binder kombinationsrutan till ett fält i den underliggande tabellen eller frågan kan du ändra värdet i fältet genom att välja ett nytt värde i listan. Om du binder kombinationsrutan till ett flervärdesfält visas listan i Access med kryssrutor så att användaren kan välja flera värden. Du kan binda flera kolumner till listan och du kan dölja en eller flera av kolumnerna i listan genom att ange bredden 0 för en kolumn. Du kan binda det faktiska värdet i kontrollen till en dold kolumn. När en lista med flera kolumner är stängd visar Access värdet i den första kolumnen vars bredd är större än 0. Alla kolumner som inte är i noll bredd visas när du öppnar listan.

Rad

Använd en linjekontroll om du vill lägga till linjer i ett formulär eller en rapport för att förbättra dess utseende.

Växlingsknapp

Använd växlingsknappkontroller för att hålla på/av, sant/falskt eller ett ja/nej-värde. När du klickar på en växlingsknapp blir värdet -1 (för att representera på, sant eller ja) och knappen visas nedtryckt. Klicka på knappen igen så blir dess värde 0 (för att representera av, falskt eller nej) och knappen återgår till normal. Du kan ta med en växlingsknapp i en alternativgrupp och tilldela knappen ett unikt numeriskt värde. Om du skapar en grupp med flera kontroller avmarkerar du alla tidigare markerade växlingsknappar, alternativknappar eller kryssrutor i gruppen när du markerar en ny växlingsknapp (om inte andra knappar eller kryssrutor i gruppen också har samma värde). Om du binder växlingsknappen till ett fält i den underliggande tabellen eller frågan kan du växla fältets värde genom att klicka på växlingsknappen.

Listruta

Använd en listrådkontroll om du vill visa en lista med potentiella värden för kontrollen. Du kan skapa listan genom att ange värdena i egenskapen Radkälla för listrutan. Du kan också ange en tabell eller en fråga som källa till värdena i listan. Listrutor är alltid öppna och det valda värdet markeras i listrutan. Du väljer ett nytt värde i listan för att återställa värdet i kontrollen. Om du binder listrutan till ett fält i den underliggande tabellen eller frågan kan du ändra värdet i fältet genom att välja ett nytt värde i listan. Om du binder listrutan till ett flervärdesfält visas listan i Access med kryssrutor så att användaren kan välja flera värden. Du kan binda flera kolumner till listan och du kan dölja en eller flera av kolumnerna i listan genom att ange bredden 0 för en kolumn. Du kan binda det faktiska värdet i kontrollen till en dold kolumn. Alla kolumner som inte är i noll bredd visas i Access som passar inom kontrollens definierade bredd. Om listringskontrollen är obunden kan du tillåta användaren att välja flera värden i listan (kallas även flervalslistruta).

Rektangel

Använd en rektangelkontroll om du vill lägga till fyllda eller tomma rektanglar i ett formulär för att förbättra dess utseende. Du kan till exempel använda den här kontrollen för att visuellt gruppera olika kontroller tillsammans.

Kryssruta

Använd en kryssrändskontroll om du vill behålla ett värde av/på, sant/falskt eller ja/nej. När du markerar en kryssruta blir dess värde -1 (för att representera på, sant eller ja) och en bockmarkering visas i rutan. Markera kryssrutan igen och värdet blir 0 (för att representera av, falskt eller nej) och bockmarkeringen försvinner från rutan. Du kan ta med en kryssruta i en alternativgrupp och tilldela kryssrutan ett unikt numeriskt värde. Om du skapar en grupp med flera kontroller avmarkerar du alla tidigare markerade växlingsknappar, alternativknappar eller kryssrutor i gruppen när du markerar en ny kryssruta (om inte andra knappar eller kryssrutor i gruppen också har samma värde). Om du binder kryssrutan till ett fält i den underliggande tabellen eller frågan kan du växla fältets värde genom att klicka på kryssrutan.

Obundet objektfält

Använd ett obundet objektfält om du vill lägga till ett objekt från ett annat program som stöder OLE (object linking and embedding). Objektet blir en del av formuläret, inte en del av data från den underliggande tabellen eller frågan. Du kan lägga till bilder, ljud, diagram eller bilder för att förbättra din form. När objektet är ett diagram kan du ange en fråga som datakälla för diagrammet, och du kan länka diagrammet som visas till den aktuella posten i formuläret med ett eller flera fältvärden.

Bifogad fil

Använd en kontroll för bifogade filer för att binda det till ett fält för bifogade filer i underliggande data. Du kan till exempel använda den här kontrollen till att visa en bild eller bifoga andra filer. I formulärvyn visas dialogrutan Hantera bifogade filer, där du kan bifoga, ta bort och visa flera bifogade filer som lagrats i det underliggande fältet.

Alternativknapp

Använd en alternativknappkontroll (kallas ibland alternativknappkontroll) om du vill hålla på/av, sant/falskt eller ja/nej. När du väljer en alternativknapp blir dess värde -1 (för att representera på, sant eller ja) och en fylld cirkel visas i mitten av knappen. Välj knappen igen och dess värde blir 0 (för att representera av, falskt eller nej) och den fyllda cirkeln försvinner. Du kan ta med en alternativknapp i en alternativgrupp och tilldela knappen ett unikt numeriskt värde. Om du skapar en grupp med flera kontroller avmarkerar du alla tidigare markerade växlingsknappar, alternativknappar eller kryssrutor i gruppen (om inte andra knappar eller kryssrutor i gruppen också har samma värde). Om du binder alternativknappen till ett fält i den underliggande tabellen eller frågan kan du växla fältets värde genom att klicka på alternativknappen.

Underformulär/underrapport

Använd kontrollen för underformulär/underrapport om du vill bädda in ett annat formulär eller en annan rapport i det aktuella formuläret. Du kan använda underformuläret eller underrapporten för att visa data från en tabell eller en fråga som är relaterad till data i huvudformuläret. Access behåller länken mellan huvudformuläret och underformuläret eller underrapporten åt dig.

Bundet objektram

Använd ett bundet objektfält för att visa och redigera ett OLE-objektfält från underliggande data. Access kan visa de flesta bilder och diagram direkt i ett formulär. För andra objekt visas ikonen för det program där objektet skapades. Om objektet till exempel är ett ljudobjekt som skapats med Windows Ljudinspelaren visas en högtalarikon i formuläret.

Bild

Använd bildkontrollen för att placera en statisk bild i formuläret. Du kan inte redigera bilden i formuläret, men den lagras i ett format som är mycket effektivt för programmets hastighet och storlek. Om du vill använda en bild som hela bakgrunden i formuläret kan du ange formulärets Bild-egenskap.

Diagram

Använd diagramkontrollen för att lägga till ett diagram i formulärrutnätet. Om du klickar på den här knappen och sedan placerar kontrollen i formuläret startas Diagramguiden, där du går igenom de steg som krävs för att skapa ett nytt diagram.

ActiveX

Använd ActiveX-kontrollknappen för att öppna en dialogruta som visar alla ActiveX-kontroller som du har installerade på datorn. Du kan välja en av kontrollerna och sedan klicka på OK för att lägga till kontrollen i formulärets designrutnät. Alla ActiveX-kontroller fungerar inte med Access.

Förstå bindning med kontroller

Kontroller kan vara bundna, obundna eller beräknade:

  • Bunden kontroll    En kontroll vars datakälla är ett fält i en tabell eller fråga kallas för en bunden kontroll. Du använder bundna kontroller till att visa värden som kommer från fält i databasen. Värdena kan vara text, datum, tal, Ja/Nej-värden, bilder eller diagram. En textruta som visar en anställds efternamn kan till exempel hämta den här informationen från fältet Efternamn i tabellen Anställda.

  • Obunden kontroll    En kontroll som inte har någon datakälla (t.ex. ett fält eller uttryck) kallas för en obunden kontroll. Du använder obundna kontroller för att visa information, bilder, linjer eller rektanglar. En etikett som visar rubriken på ett formulär är till exempel en obunden kontroll.

  • Beräknad kontroll    En kontroll vars datakälla är ett uttryck, snarare än ett fält, kallas för en beräknad kontroll. Du anger det värde som du vill använda som datakälla i kontrollen genom att definiera ett uttryck. Ett uttryck kan vara en kombination av operatorer (till exempel = och +), kontrollnamn, fältnamn, funktioner som returnerar ett enstaka värde och konstantvärden. Följande uttryck beräknar till exempel priset på en artikel med en rabatt på 25 procent genom att multiplicera värdet i fältet Enhetspris med konstantvärdet (0,75).

=[Enhetspris] * 0,75

Ett uttryck kan använda data från ett fält i formulärets eller rapportens underliggande tabell eller fråga, eller data från en annan kontroll i formuläret eller rapporten.

Obs!: Beräkningar kan också utföras i tabeller genom att lägga till ett beräknat fält eller i frågor genom att ange ett uttryck i raden Fält i frågerutnätet. Sedan kan du binda formulär och rapporter till dessa tabeller eller frågor, så visas beräkningarna i formulären eller rapporterna utan att du behöver skapa en beräknad kontroll.

När du skapar ett formulär eller en rapport är det förmodligen mest effektivt att lägga till och ordna alla bundna kontroller först, särskilt om de utgör de flesta kontroller i objektet. Sedan kan du lägga till obundna och beräknade kontroller som fyller ut designen med hjälp av verktygen i gruppen Kontroller på fliken Design i layoutvyn eller designvyn.

Du binder en kontroll till ett fält genom att identifiera fältet som kontrollen hämtar data från. Du kan skapa en kontroll som är bunden till det markerade fältet genom att dra fältet från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten. I fönstret Fältlista visas fälten för formulärets underliggande tabell eller fråga. Du visar fönstret Fältlista genom att öppna objektet i layout- eller designvyn och sedan klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Verktyg på flikenDesign. När du dubbelklickar på ett fält i fönstret Fältlista läggs rätt typ av kontroll för fältet till i objektet.

Du kan också binda ett fält till en kontroll genom att skriva fältnamnet i själva kontrollen (om objektet är öppet i designvyn) eller i egenskapsrutan Kontrollkälla på kontrollens egenskapssida. På egenskapssidan definieras kontrollens egenskaper, som dess namn, datakälla och format. Tryck på F4 om du vill visa eller dölja egenskapslistan.

Att använda fönstret Fältlista är det bästa sättet att skapa en bunden kontroll av två anledningar:

  • Access fyller automatiskt i kontrollens bifogade etikett med namnet på fältet (eller rubriken som definierats för fältet i den underliggande tabellen eller frågan), så du behöver inte skriva kontrollens etikett själv.

  • I Access anges många av kontrollens egenskaper automatiskt till lämpliga värden enligt egenskaperna för fältet i den underliggande tabellen eller frågan (till exempel egenskaperna Format,Decimaleroch Indatamask).

Om du redan har skapat en obunden kontroll och vill binda den till ett fält anger du namnet på fältet för värdet i egenskapsrutan Kontrollkälla för kontrollen. Om du vill ha mer information om egenskapen Kontrollkälla trycker du på F1 när markören är i egenskapens listlista.

Överst på sidan

Mer information finns i

Justera kontroller automatiskt i ett formulär

Ange

tabbordningen för kontroller

Ange standardvärden för fält eller kontroller

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×