Kompatibilitetsproblem med formler i Excel

Ett eller flera kompatibilitetsproblem med tidigare versioner av Microsoft Excel rörande formler hittades under kompatibilitetskontrollen.

Från och med Excel 2007 söker kompatibilitetskontrollen efter problem med tidigare versioner av Excel. Om du bara är intresserad av en viss version avmarkerar du kryssrutorna för övriga versioner.

Dialog rutan kompatibilitetskontroll i Excel

Viktigt!: 

  • Om du stöter på problem i listan Betydande funktionsbortfall bör du lösa dem innan du sparar filen så att du kan förhindra permanent dataförlust och funktionsproblem.

  • Problem i listan Sämre återgivning behöver inte alltid åtgärdas innan arbetsboken sparas. I detta fall går varken data eller funktionalitet förlorade, men arbetsboken kanske inte ser ut eller fungerar på exakt samma sätt när du öppnar den i en tidigare version av Excel.

Tips: Om du har många problem att reda ut väljer du Kopiera till nytt blad. Använd det nya bladet Kompatibilitetsrapport och gå igenom problemen.

I den här artikeln

Problem som medför en betydande funktionsbortfall

Problem

Lösning

Vissa kalkyl blad innehåller fler mat ris formler som refererar till andra kalkyl blad än vad som stöds i det valda fil formatet. Vissa av mat ris formlerna sparas inte och konverteras till #VALUE! .

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare är arbets boks mat ris som refererar till andra kalkyl blad begränsade till det tillgängliga minnet, men i Excel 97-2003 kan kalkyl blad bara innehålla upp till 65 472-arbets boks mat ris som refererar till andra kalkyl blad. Arbets boks mat ris bortom Max gränsen konverteras till och visas #VALUE! .

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på celler som innehåller mat ris formler som refererar till ett annat kalkyl blad och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika #VALUE! .

En del formler innehåller matriser med fler element än vad som stöds av det markerade filformatet. Matriser med fler än 256 kolumner eller 65 536 rader sparas inte och kan ge olika resultat.

Vad innebär detta?    I Excel 2010 och senare kan du använda mat ris formler som innehåller element för fler än 256 kolumner och 65 536-rader. I Excel 2007 överskrider det här värdet för mat ris element och kan returnera andra resultat.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller matrisformler med fler element än vad som stöds i tidigare versioner av Excel, och gör sedan de ändringar som krävs.

Vissa formler innehåller fler värden, referenser och/eller namn än vad som stöds i det valda fil formatet. De här formlerna sparas inte och konverteras till #VALUE! .

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare är formelns maximala längd 8 192 tecken och maximal intern formel längd är 16 384 byte. I Excel 97-2003 är maxlängden för formelinnehåll 1 024 tecken och den maximala längden för interna formler är 1 800 byte. När kombinationen av formelargument (inklusive värden, referenser, och/eller namn) överskrider maxgränserna för Excel 97-2003, resulterar formlerna i #VÄRDEFEL! när du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-filformat.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på de celler som innehåller formler som överskrider de högsta tillåtna värdena för formel längd för Excel 97-2003 och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika #VALUE! .

Vissa formler har fler kapslings nivåer än vad som stöds i det valda fil formatet. Formler med mer än sju kapslings nivåer sparas inte och kommer att konverteras till #VALUE! .

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare versioner kan en formel innehålla upp till 64 kapslings nivåer, men i Excel-97-2003 är de maximala kapslings nivåerna bara 7.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på de celler som innehåller formler med mer än 7 kapslings nivåer och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika #VALUE! .

Vissa formler innehåller funktioner som har fler argument än vad som stöds i det valda fil formatet. Formler med mer än 30 argument per funktion sparas inte och konverteras till #VALUE! .

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare kan en formel innehålla upp till 255-argument, men i Excel-97-2003 är det maximala antalet argument i en formel bara 30.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på de celler som innehåller formler med mer än 30 argument, och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika #VALUE! .

I vissa formler används fler operander än vad som tillåts i det valda fil formatet. De här formlerna sparas inte och konverteras till #VALUE! .

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare är det maximala antalet operander som kan användas i formler 1 024, men i Excel-97-2003 är den maximala gränsen för operander i formler endast 40.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på de celler som innehåller formler med mer än 40 operander och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika #VALUE! .

Vissa formler innehåller funktioner med fler argument än vad som stöds i det valda fil formatet. Formler med mer än 29 argument till en funktion sparas inte och konverteras till #VALUE! .

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare versioner kan en användardefinierad funktion (UDF) som du skapar med VBA (Visual Basic for Applications) innehålla upp till 60-argument, men i Excel-97-2003 begränsas antalet argument i användardefinierade funktioner till endast 29 av VBA.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på de celler som innehåller funktioner som använder fler än 29 argument och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika #VALUE! . Du kan behöva använda VBA-kod för att ändra användardefinierade funktioner.

En eller flera funktioner i arbetsboken är inte tillgängliga i tidigare versioner av Excel.  När dessa funktioner beräknas om i tidigare versioner returnerar de felet #NAMN? i stället för de aktuella resultaten.

Vad innebär detta?    Excel 2007 och senare innehåller nya och namn på funktioner. Eftersom de här funktionerna inte är tillgängliga i Excel 97-2003 kommer de att returnera en #NAME? i stället för de förväntade resultaten när arbetsboken öppnas i en tidigare version av Excel.

I en del fall läggs prefixet _xlfn till i formeln, till exempel =_xlfn.OMFEL (1,2).

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen och leta reda på de celler som innehåller funktioner som inte är tillgängliga i tidigare versioner av Excel och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika #NAME? .

Det finns tillgängliga kompatibilitetsfunktioner för alla funktioner som har bytt namn. Du kan undvika fel genom att använda de funktionerna i stället.

Nya funktioner kan ersättas med lämpliga funktioner som är tillgängliga i tidigare versioner av Excel. Du kan också ta bort formler som använder nya funktioner genom att ersätta dem med formelresultaten.

Vissa formler innehåller referenser till tabeller som det valda filformatet inte stöder. Referenserna konverteras till cellreferenser.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare kan du använda strukturerade referenser för att göra det mycket enklare och intuitivt att arbeta med tabell data när du använder formler som refererar till en tabell, antingen delar av en tabell eller hela tabellen. Den här funktionen stöds inte i Excel 97-2003, så strukturerade referenser konverteras till cellreferenser.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller formler med strukturerade referenser till tabeller, så att du kan ändra dem till de cellreferenser du vill använda.

Vissa formler innehåller referenser till tabeller i andra arbetsböcker som inte är öppna i den här instansen av Excel. Dessa referenser konverteras till #REFERENS om du sparar i Excel 97-2003-format eftersom de inte kan konverteras till bladreferenser.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare kan du använda strukturerade referenser för att göra det mycket enklare och intuitivt att arbeta med tabell data när du använder formler som refererar till en tabell, antingen delar av en tabell eller hela tabellen. Den här funktionen stöds inte i Excel 97-2003, så strukturerade referenser konverteras till cellreferenser. Om de strukturerade referenserna pekar på tabeller i andra arbetsböcker som inte är öppna för tillfället, konverteras de till felet #REFERENS.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller formler med strukturerade referenser till tabeller i andra arbetsböcker, så att du kan ändra dem för att undvika felet #REFERENS.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller dataverifieringsregler som refererar till fler än 8 192 områden med celler som inte är sammanhängande. De här dataverifieringsreglerna sparas inte.

Vad innebär detta?    I Excel 2010 och senare versioner kan data verifierings regler referera till mer än 8192 osammanhängande områden i celler. I Excel 97-2007 stöds inte den här typen av data verifierings uttryck och är inte tillgänglig.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller dataverifieringsregler som refererar till fler än 8 192 områden med celler som inte är sammanhängande, och gör sedan de ändringar som krävs.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller dataverifieringsregler som refererar till värden i andra kalkylblad. De här dataverifieringsreglerna stöds inte i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    I Excel 2010 och senare kan du använda data verifierings regler som refererar till värden i andra kalkyl blad. I Excel 97-2007 stöds inte den här typen av data verifiering och kan inte visas i kalkyl bladet.

Alla data verifierings regler är emellertid tillgängliga i arbets boken och används när arbets boken öppnas på nytt i Excel 2010 och senare, om inte reglerna har redigerats i Excel 97-2007.

Lämplig åtgärd    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller dataverifieringsregler som refererar till värden i andra kalkylblad, och gör sedan de ändringar som krävs på fliken Inställningar i dialogrutan Dataverifiering (fliken Data, gruppen Dataverktyg).

Den här arbetsboken innehåller ett datakonsolideringsområde med referenser till celler utanför rad- och kolumngränserna för det markerade filformatet. Formelreferenser till data i det här området kommer att justeras och visas kanske inte korrekt i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare kan data konsoliderings områden innehålla formler som refererar till data utanför rad-och kolumn gränsen för det valda fil formatet. I Excel 97-2003 är kalkyl blads storleken bara 256 kolumner för 65 536-rader. Formelreferenser till data i celler utanför de här rad- och kolumngränserna kommer att justeras och visas kanske inte korrekt.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter datakonsolideringsområden som innehåller formelreferenser till data utanför rad- och kolumngränserna för Excel 97-2003, och gör sedan de ändringar som krävs.

Den här arbetsboken innehåller anpassade beskrivningar för användardefinierade VBA-funktioner. Alla anpassade beskrivningar tas bort.

Vad innebär detta?    I Excel 2010 och senare kan du använda Visual Basic for Applications (VBA) för att skapa användardefinierade funktioner (användardefinierade funktioner) med anpassade beskrivningar. Anpassade beskrivningar stöds inte i Excel 97-2007 och kommer att tas bort.

Vad kan jag göra?    Ingen åtgärd krävs eftersom alla anpassade beskrivningar tas bort.

Överst på sidan

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem

Lösning

Vissa mat ris formler i den här arbets boken refererar till en hel kolumn. I tidigare versioner av Excel kan de här formlerna konverteras till #NUM! fel när de beräknas om.

Vad innebär detta?    Mat ris formler som refererar till en hel kolumn i Excel 2007 och senare konverteras till och visas som #NUM! fel när de räknas om i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter matrisformler som refererar till en hel kolumn, så att du kan göra den nödvändiga ändringarna för att undvika #NUM!-fel.

Ett eller flera definierade namn i den här arbetsboken innehåller formler som använder mer än de 255 tillåtna tecknen i det valda filformatet. Dessa formler sparas, men kommer att trunkeras om de redigeras i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    När namngivna områden i formler överskrider gränsen på 255 tecknen som stöds i Excel 97-2003 fungerar formeln korrekt, men den trunkeras i dialogrutan Namn och går inte att redigera.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller namngivna områden i formler, och gör sedan de ändringar som krävs för att användarna ska kunna redigera formlerna i Excel 97-2003.

Vissa formler i arbetsboken länkar till andra arbetsböcker som är stängda. När formlerna beräknas om i tidigare Excel-versioner returneras endast upp till 255 tecken om de länkade arbetsböckerna inte är öppna.

Vad innebär detta?    När formler i en arbetsbok är länkade till andra arbetsböcker som är stängda kan de bara visa upp till 255 tecken när de beräknas om i Excel 97-2003. Formelresultaten kan trunkeras.

Vad kan jag göra?    Sök efter de celler som innehåller formler som länkar till andra arbetsböcker som är stängda så att du kan kontrollera länkarna och göra de ändringar som krävs för att undvika trunkerade formelresultat i Excel 97-2003.

En formel för dataverifiering innehåller fler än 255 tecken.

Vad innebär detta?    När en dataverifieringsformel överskrider gränsen på 255 tecknen som stöds i Excel 97-2003 fungerar formeln korrekt, men den trunkeras och går inte att redigera.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller dataverifieringsformler, och använd sedan färre tecken i formeln så att användare kan redigera dem i Excel 97-2003.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×