Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externtMicrosoft Visio kortkommandon för tangentbordsgenvägar. För användare med rörelse- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plustecken (+) på en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Microsoft Visio.

Om du vill

Trycker du på

Växla fokus genom den vänstra rutan, ritningen och former som innehåller formdata, hyperlänkar och adressfältet.

Tabbtangenten

Öppna helskärmsvyn.

F5

Avsluta helskärmsläget, om det är aktivt.

Esc

Öppna fliken Start i menyfliksområdet.

Alt+W

Öppna dialogrutan Text.

F11

Öppna åtgärdsfönstret Formatera former.

F3

Gruppera de markerade formerna.

Ctrl+G eller Ctrl+Skift+G

Flytta den markerade formen längst fram.

Ctrl+Skift+F

Välj pekverktyget (Pekarknappen).

Ctrl+1

Välja textverktyget (Knappen Textverktyg).

Ctrl+2

Välja textruta (Knappbild).

Ctrl+Skift+4

Flytta mellan originalformer i en stencil.

Piltangenterna

Navigera i Microsoft Visio

Flytta i helskärmsläge

Använd dessa kortkommandon för att flyttaMicrosoft Visio program och ett annat program eller en annan sida när du använder helskärmsvyn.

Om du vill

Tryck på

Öppna helskärmsvyn.

F5

Avsluta helskärmsläget, om det är aktivt.

Esc

Öppna nästa sida i ritningen.

Page Down

Gå tillbaka till föregående sida i ritningen.

Page Up

Flytta i en ritning på en webbsida

Om du vill

Trycker du på

Växla fokus genom den vänstra rutan, ritningen och former som innehåller formdata, hyperlänkar och adressfältet.

Tabbtangenten

Aktivera hyperlänken för den form eller hyperlänk på sidan som är fokuserad.

Retur

Flytta i text eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta en rad uppåt.

Uppil

Flytta en rad nedåt.

Nedpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut.

End

Flytta till radens början.

Home

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av en textruta.

Ctrl+End

Flytta till början av en textruta.

Ctrl+Home

Navigera i menyfliksområdet

 1. Tryck på Alt.

  Tangenttipsen visas som bokstäver för varje alternativ som är tillgängligt i den aktuella vyn.

  Menyfliksområde i Visio 2010 visas tillsammans med tangenttipsen.

 2. Tryck på tangenten på tangentbordet som motsvarar den bokstav som visas i tangenttipset över det alternativ du vill använda. Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på bokstaven.

 3. Tryck på tangenterna som motsvarar bokstäverna tills du kommer till och aktivera alternativet eller kontrollen som du vill använda.

  I vissa fall måste du först markera bokstaven för den grupp som innehåller alternativet. Tryck till exempel på Alt+H, F, S för att öppna listrutan Storlek i gruppen Tecken.

  Obs!: Tryck på Alt om du vill avbryta en åtgärd och dölja tangenttipsen.

Redigera och formatera text

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Start i menyfliksområdet.

Alt+W

Öppna dialogrutan Text.

F11

Öppna åtgärdsfönstret Formatera former.

F3

Växla fetstil (Knappbild) på eller av.

Ctrl+F

Växla kursiv (Knappbild) på eller av.

Ctrl+K

Växla understrykning (Knappbild) på eller av.

Ctrl+U

Växla dubbel understrykning på eller av.

Ctrl+Skift+D

Växla versaler på eller av.

Ctrl+Skift+A

Växla kapitäler på eller av.

Ctrl+Skift+I

Växla nedsänkt (Knappbild) på eller av.

Ctrl+Likhetstecken (=)

Växla upphöjd (Knappbild) på eller av.

Ctrl+Skift+Likhetstecken (=)

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+vänster vinkelparentes (<)

Flytta till nästa eller föregående tecken i en textrad.

Högerpil eller vänsterpil

Flytta till nästa eller föregående textrad.

Nedpil eller uppil

Flytta till nästa eller föregående ord i en textrad.

Ctrl+Högerpil eller Vänsterpil

Flytta till nästa eller föregående stycke.

Ctrl+Nedpil eller Uppil

Markera all text i ett textblock.

Ctrl+A

Markera nästa eller föregående tecken.

Skift+Högerpil eller Vänsterpil

Markera nästa eller föregående ord.

Ctrl+Skift+Högerpil eller Vänsterpil

Markera nästa eller föregående rad.

Skift+Nedpil eller Uppil

Markera nästa eller föregående stycke.

Ctrl+Skift+Nedpil eller Uppil

Ta bort föregående ord.

Ctrl+Backsteg

Byta ut den markerade texten mot fälthöjden. Byta ut all text mot fälthöjden för den markerade formen om ingen text är markerad.

Ctrl + Skift + H

Justera text

Om du vill

Trycker du på

Vänsterjustera.

Ctrl + Skift + L

Centrera vågrätt.

Ctrl+Skift+C

Högerjustera.

Ctrl+Skift+R

Marginaljustera vågrätt.

Ctrl + Skift + J

Justera överkant.

Ctrl+Skift+T

Centrera lodrätt.

Ctrl+Skift+M

Justera nederkant.

Ctrl+Skift+V

Använda funktionerna fäst & limma

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Fäst och limma.

Alt+F9

Gruppera, rotera och vända former

Om du vill

Trycker du på

Gruppera de markerade formerna.

Ctrl+G eller Ctrl+Skift+G

Dela upp formerna i den markerade gruppen.

Ctrl+Skift+U

Flytta den markerade formen längst fram.

Ctrl+Skift+F

Flytta den markerade formen längst bak.

Ctrl+Skift+B

Rotera den markerade figuren åt vänster.

Ctrl+L

Rotera den markerade figuren åt höger.

Ctrl+R

Vända den markerade formen vågrätt.

Ctrl+H

Vända den markerade formen lodrätt.

Ctrl+J

Öppna dialogrutan Justera former för den markerade formen.

F8

Visa ritningsfönster

Om du vill

Trycker du på

Visa öppna ritningsfönster lodrätt sida vid sida.

Skift+F7

Visa öppna ritningsfönster vågrätt sida vid sida.

Ctrl+Skift+F7

Visa öppna ritningsfönster så att alla fönsters namn visas samtidigt.

Alt+F7 eller Ctrl+Alt+F7

Välja verktyg

Om du vill

Tryck på

Slå på eller stänga av verktyget Hämta format (Knappbild).

Ctrl + Skift + P

Välj pekverktyget (Pekarknappen).

Ctrl+1

Välj kopplingsverktyget (Knappbild).

Ctrl+3

Välj kopplingspunktsverktyget.

Ctrl+Skift+1

Välja textverktyget (Knappen Textverktyg).

Ctrl+2

Välja textruta (Knappbild).

Ctrl+Skift+4

Välj ritverktyg

Om du vill

Tryck på

Välj rektangelverktyget (Knappbild).

Ctrl+8

Välja ellipsverktyget (Knappbild).

Ctrl+9

Välj linjeverktyget (Knappbild).

Ctrl+6

Välja bågverktyget (Knappbild).

Ctrl+7

Välj frihandsverktyget (Knappbild).

Ctrl+5

Välj pennverktyget (Knappbild).

Ctrl+4

Beskära en bild

Om du vill

Tryck på

Välja beskärningsverktyget (Knappbild).

Ctrl+Skift+2

Arbeta med former och stenciler i Visio

Flytta från form till form på en ritningssida

Om du vill

Trycker du på

Gå mellan former på en ritningssida. En prickad rektangel visar vilken form som fokus ligger på.

Obs!: Du kan inte flytta till former som är skyddade mot markering eller i ett låst lager.

Tabbtangenten

Gå mellan former på en ritningssida i omvänd ordning.

Skift+Tabb

Markera en form som är fokuserad.

Obs!: Om du vill markera flera former trycker du på Tabb för att fokusera den första formen du vill markera och trycker sedan på Retur. Om du vill flytta fokus till en annan form trycker du och håller ned Skift, trycker på Tabb tills fokus är över den form du vill ha och trycker sedan på Retur för att lägga till den formen i markeringen. Upprepa detta för alla former du vill markera.

Retur

Ta bort markering eller fokusering från en form.

Esc

Växla mellan redigeringsläge för text och markering av former för den markerade formen.

F2

Finjustera den markerade formen.

Piltangenterna

Finjustera den markerade formen en bildpunkt i taget.

Obs!: ScrollLock måste vara inaktiverat.

Skift+piltangenter

Arbeta med originalformer i en stencil

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan originalformer i en stencil.

Piltangenterna

Flytta till den första originalformen på en rad i en stencil.

Home

Flytta till den sista originalformen på en rad i en stencil.

End

Flytta till den första originalformen i en kolumn i en stencil.

Page Up

Flytta till den sista originalformen i en kolumn i en stencil.

Page Down

Kopiera markerade originalformer till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp i en ny stencil.

Obs!: Den nya stencilen måste först öppnas för redigering.

Ctrl+V

Markera alla originalformer i en stencil.

Obs!: Om du vill markera flera originalformer (istället för alla) trycker du på piltangenterna för att fokusera den första originalformen. Om du vill flytta fokus till en annan originalform trycker du på och håller ned Skift, trycker på piltangenterna tills fokus är över den form du vill ha och trycker sedan på Retur för att lägga till den formen i markeringen. Upprepa detta för alla former som du vill markera.

Ctrl+A

Markera eller avmarkera en fokuserad originalform.

Skift+Retur

Avmarkera originalformerna i en stencil.

Esc

Infoga markerade originalformer i ritningen.

Ctrl+Retur

Arbeta med stenciler i redigeringsläge

Om du vill

Trycker du på

Ta bort den markerade originalformen.

Ta bort

Klippa ut den markerade originalformen från den egna stencilen och lägga den i Urklipp.

Ctrl+X

Byta namn på den markerade originalformen.

F2

Arbeta med fönster, åtgärdsfönster och dialogrutor

Arbeta med fönster

Om du vill

Trycker du på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Alt+F4

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

Obs!: Om åtgärdsfönstret som du vill använda inte visas när du trycker på F6 provar du att trycka på Alt för att fokusera på menyfliksområdet.

F6

Maximera ett markerat fönster.

Ctrl+F10

Återställ storleken på det Visio programfönstret när du har maximerat det.

Ctrl+F5

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

Print Screen

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

Alt+Print Screen

Visa fönstrets snabbmeny om det är ett fönster med en ikon i namnlisten (till exempel ett formfönster).

Alt+Blanksteg

Öppna dialogrutan Sida.

Skift+F4

Öppna dialogrutan Ordna sidor.

Ctrl+Alt+P

Växla fokus mellan öppna ritningar.

Ctrl+Tabb eller Ctrl+F6

Växla fokus mellan öppna fönster i omvänd ordning.

Ctrl+Skift+Tabb eller Ctrl+Skift+F6

Växla fokus mellan sidor i en ritning, inklusive alla markeringsöverlägg som visas.

Ctrl+Page Down

Växla fokus mellan en ritnings sidor i omvänd ordning.

Ctrl+Page Up

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

Tabb eller Skift+Tabb

Använda fönstret Onlinehjälp

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

Om du vill

Trycker du på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

Alt+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

Alt+Tabb

Gå tillbaka till Visio hjälphemmet.

Alt+Home

Välja nästa objekt i hjälpfönstret.

Tabb

Välja föregående objekt i hjälpfönstret.

Skift+Tabb

Utför den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet.

Retur

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla högst upp i ett avsnitt.

Tabb

Markera föregående hyperlänk eller dold text.

Skift+Tabb

Utföra en åtgärd för de markerade Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

Retur

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (knappen Bakåt).

Alt+vänsterpil

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt).

Alt+högerpil

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Uppil eller nedpil

Rulla en lång bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Page Up eller Page Down

Arbeta med åtgärdsfönster

Om du vill

Trycker du på

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.)

Obs!: Om åtgärdsfönstret som du vill använda inte visas när du trycker på F6 provar du att trycka på Alt för att flytta fokus till menyfliksområdet och sedan trycka på F6 för att gå till åtgärdsfönstret.

F6

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta mellan alternativ på en markerad undermeny eller flytta mellan alternativ i en grupp med alternativ i en dialogruta.

Nedpil eller uppil

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna en snabbmeny

Skift+F10

Markera det första eller sista kommandot på en meny eller undermeny som visas.

HOME eller END

Skapa flytande åtgärdsfönster eller skapa fästpunkt för åtgärdsfönster
 1. Tryck flera gånger på F6 för att markera önskat åtgärdsfönster.

 2. Öppna menyn för åtgärdsfönstret genom att trycka på Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen för att välja alternativet Flytande fönster och tryck sedan på Retur.

Arbeta med dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabbtangenten

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Växla till nästa flik i en dialogruta

Ctrl+Tabb

Växla till föregående flik i en dialogruta

Ctrl+Skift+Tabb

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

Blanksteg

Öppna en lista om den är stängd och gå till ett visst alternativ i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en nedrullningsbar listruta

Markera ett alternativ, eller markera eller avmarkera en kryssruta

Alt+Den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna den markerade nedrullningsbara listrutan

Alt+nedpil

Stäng den markerade listrutan eller avbryt ett kommando och stäng en dialogruta.

Esc

Utför den åtgärd som är kopplad till standardknappen i en dialogruta.

Retur

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in en post, exempelvis ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av inmatningen

Home

Flytta till slutet av posten.

End

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

Vänsterpil eller högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett tecken till höger.

Skift+Högerpil

Markera eller avmarkera ett ord till vänster.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett ord till höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till början av texten.

Skift+Home

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

Skift+End

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabb

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som är kopplad till den valda knappen.

Retur eller blanksteg

Flytta till listan Spara som typ i dialogrutan Spara som.

Alt+T

Flytta till rutan Filnamn.

Alt+N

Flytta till filtypslistan i dialogrutan Öppna.

Alt+T

Öppna en markerad fil i dialogrutan Öppna.

Alt+O

Spara den aktuella filen i dialogrutan Spara.

Alt+S

Öppna den markerade nedrullningsbara listrutan

Alt+nedpil

Stäng den markerade listrutan eller avbryt ett kommando och stäng en dialogruta.

Esc

Uppdatera fillistan.

F5

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

Skift+F10

Zooma

Om du vill

Trycker du på

Zooma in.

Alt+F6

Zooma ut.

Alt+Skift+F6

Anpassa vyn till fönstret.

Ctrl+Skift+W

Vanliga kortkommandon

Om du vill

Tryck på

Markera alla

Ctrl+A

Utskrift

Ctrl+P

Klippa ut

Ctrl+X

Kopiera

Ctrl+C

Klistra in

Ctrl+V

Ångra

Ctrl+Z

Upprepa

Ctrl+Y

Sidnavigering

Om du vill

Tryck på

Gå till nästa objekt

Tabb

Gå till föregående objekt

Skift+Tabb

Panorera diagrammet

Piltangenter

Zooma in

Ctrl++

Zooma ut

Ctrl+-

Gå till nästa avsnitt på sidan

Ctrl+F6

Gå till föregående avsnitt på sidan

Ctrl+Skift+F6

Ha tangentbordets fokus på sidfliken och öppna snabbmenyn för sidfliken

Skift+F10

Navigera i statusfältet

Tabb eller Skift+Tabb

Aktivera en knapp eller ett kommando i statusfältet

Retur

Navigering i menyfliksområdet

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa eller föregående menyflik

Tabb, Skift+Tabb

Flytta fokus till kommandon i menyfliksområdet

Retur

Aktivera ett markerat kommando

Blanksteg eller Retur

Öppna menyn för ett markerat kommando

Blanksteg, Retur eller Alt+nedpil

Arbeta med former

Om du vill

Tryck på

Flytta en form

Piltangenter

Flytta en form 1 bildpunkt

Skift+piltangenter

Markera alla former på sidan

Ctrl+A

Redigera text i en form

Retur eller Blanksteg

Sluta redigera text i en form

Esc

Rotera formen 90 grader medsols

Ctrl+R

Rotera formen 90 grader motsols

Ctrl+L

Gruppera markerade objekt

Ctrl+G

Dela upp en grupp

Ctrl+Skift+U

Ta bort en markerad form

Del

Duplicera en form

Ctrl+D

Ha tangentbordets fokus på en form i galleriet Former och infoga formen på arbetsytan

Retur

Visa förslag på automatiska kopplingar med Snabbformer

Ctrl+piltangenter

Formatera text

Om du vill

Tryck på

Använda fetstil på markerad text

Ctrl+F

Göra markerad text kursiv

Ctrl+K

Göra markerad text understruken

Ctrl+U

Flytta insättningspunkten i text

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken åt höger

Högerpil

Flytta ett tecken åt vänster

Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger

Ctrl+Högerpil

Flytta ett ord åt vänster

Ctrl+Vänsterpil

Flytta uppåt en rad

Uppil

Flytta nedåt en rad

Nedåtpil

Flytta upp ett stycke

Ctrl+Uppåtpil

Flytta nedåt ett stycke

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till början av raden

Home

Flytta till slutet av raden

End

Flytta till början av sidan

Ctrl+Home

Flytta till slutet av sidan

Ctrl+End

Markera innehåll eller utvidga markering

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken åt höger

Skift+Högerpil

Flytta ett tecken åt vänster

Skift+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger

Skift+Ctrl+Högerpil

Flytta ett ord åt vänster

Skift+Ctrl+Vänsterpil

Flytta uppåt en rad

Skift+Uppåtpil

Flytta nedåt en rad

Skift+Nedåtpil

Flytta upp ett stycke

Skift+Ctrl+Uppåtpil

Flytta ned ett stycke

Skift+Ctrl+Nedåtpil

Flytta till början av raden

Skift+Home

Flytta till slutet av raden

Skift+End

Flytta till början av sidan

Skift+Ctrl+Home

Flytta till slutet av sidan

Skift+Ctrl+End

Onlinehjälp

Kortkommandon för att använda Hjälp-fönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Trycker du på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

Alt+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

Alt+Tabb

Gå tillbaka till Visio 2010 Start.

Alt+Hem

Välja nästa objekt i hjälpfönstret.

TABB

Välja föregående objekt i hjälpfönstret.

Skift+Tabb

Utför den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet.

Retur

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla högst upp i ett avsnitt.

TABB

Markera föregående hyperlänk eller dold text.

Skift+Tabb

Utföra en åtgärd för de markerade Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

Retur

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (knappen Bakåt).

Alt+Vänsterpil

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt).

Alt+Högerpil

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Rulla en lång bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Page Up eller Page Down

Visa en meny med kommandon för hjälpfönstret. Hjälpfönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i hjälpfönstret).

Skift+F10

Avsluta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

Esc

Uppdatera fönstret (knappen Uppdatera).

F5

Gå mellan områdena i hjälpfönstret. Gå till exempel mellan verktygsfältet, adressfältet och listan Sök.

F6

Välja nästa eller föregående post i en innehållsförteckning i en trädvy.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Utöka respektive dölja poster i trädvy i en innehållsförteckning.

Vänsterpil eller Högerpil

Grundläggande om Microsoft Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Trycker du på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb

Växla till föregående fönster.

Alt+Skift+Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Alt+F4

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

Obs!: Om inte rätt åtgärdsfönster visas när du trycker på F6 kan du trycka på Alt för att aktivera menyfliksområdet.

F6

Maximera ett markerat fönster.

Ctrl+F10

Återställa storleken på det aktiva Visio-programfönstret efter att du har maximerat det.

Ctrl+F5

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

Print Screen

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

Alt+Print Screen

Visa fönstrets snabbmeny om det är ett fönster med en ikon i namnlisten (till exempel ett formfönster).

Alt+Blanksteg

Öppna dialogrutan Sida.

Skift+F4

Öppna dialogrutan Ordna sidor.

Ctrl+Alt+P

Växla fokus mellan öppna ritningar.

Ctrl+Tabb eller Ctrl+F6

Växla fokus mellan öppna fönster i omvänd ordning.

Ctrl+Skift+Tabb eller Ctrl+Skift+F6

Växla fokus mellan sidor i en ritning, inklusive alla markeringsöverlägg som visas.

Ctrl+Page Down

Växla fokus mellan en ritnings sidor i omvänd ordning.

Ctrl+Page Up

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

Tabb eller Skift+Tabb

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Trycker du på

Ändra teckenstorlek på markerad text.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken på markerad text.

Ctrl+Skift+<

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken till höger.

HÖGERPIL

Flytta en rad uppåt.

UPPIL

Flytta en rad nedåt.

NEDPIL

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut.

END

Flytta till radens början.

HOME

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av textrutan.

Ctrl+End

Flytta till början av textrutan.

Ctrl+Home

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Om du vill

Trycker du på

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.)

Obs!: Om inte rätt åtgärdsfönster visas när du trycker på F6 kan du trycka på Alt för att aktivera menyfliksområdet och därefter gå till åtgärdsfönstret genom att trycka på F6.

F6

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta bland val på en markerad undermeny, flytta bland vissa alternativ i en viss grupp alternativ i en dialogruta.

Nedåtpil eller Uppåtpil

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna en snabbmeny

Skift+F10

Markera det första eller sista kommandot på en meny eller undermeny som visas.

Home eller End

Skapa flytande åtgärdsfönster eller skapa fästpunkt för åtgärdsfönster

 1. Tryck flera gånger på F6 för att markera önskat åtgärdsfönster.

 2. Tryck på Alt+Blanksteg för att öppna menyn för det aktuella åtgärdsfönstret.

 3. Tryck på Nedåtpil för att välja kommandot Flytande fönster och tryck sedan på Retur.

Använda dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Växla till nästa flik i en dialogruta

Ctrl+Tabb

Växla till föregående flik i en dialogruta

Ctrl+Shift+Tab

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

BLANKSTEG

Öppna listrutan om den är stängd och flytta till det alternativet i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

Alt+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

Alt+Nedåtpil

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

Esc

Utför den åtgärd som är kopplad till en standardknapp i en dialogruta.

Retur

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in en post, exempelvis ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av inmatningen

HOME

Gå till slutet av inmatningen

END

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

Vänsterpil eller högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett tecken till höger.

Skift+Högerpil

Markera eller avmarkera ett ord till vänster.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett ord till höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till början av texten.

Skift+Home

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

Skift+End

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som tilldelats den markerade knappen

Retur, Blanksteg

Flytta till listan Filformat i dialogrutan Spara som

Alt+T

Flytta till rutan Filnamn

Alt+N

Flytta till filtypslistan i dialogrutan Öppna

Alt+T

Öppna en markerad fil i dialogrutan Öppna

Alt+T

Spara den aktuella filen i dialogrutan Spara

Alt+S

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

Alt+Nedåtpil

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

Esc

Uppdatera fillistan

F5

Visa en snabbmeny för den markerade posten, till exempel en mapp eller fil

Skift+F10

Text

Redigera text

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa eller föregående tecken i en textrad.

Vänsterpil eller Högerpil

Flytta till nästa eller föregående textrad.

Nedåtpil eller Uppåtpil

Flytta till nästa eller föregående ord i en textrad.

Ctrl+Högerpil eller Ctrl+Vänsterpil

Flytta till nästa eller föregående stycke.

Ctrl+Nedåtpil eller Ctrl+Uppåtpil

Markera all text i ett textblock.

CTRL+A

Markera nästa eller föregående tecken.

Skift+Högerpil eller Skift+Vänsterpil

Markera nästa eller föregående ord.

Ctrl+Skift+Högerpil eller Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera nästa eller föregående rad.

Skift+Nedåtpil eller Skift+Uppåtpil

Markera nästa eller föregående stycke.

Ctrl+Skift+Nedåtpil eller Ctrl+Skift+Uppåtpil

Ta bort föregående ord.

Ctrl+Backsteg

Byta ut den markerade texten mot fälthöjden. Byta ut all text mot fälthöjden för den markerade formen om ingen text är markerad.

Ctrl+Skift+H

Formatera text

Om du vill

Tryck på

Växla fet (Knappbild) på eller av.

CTRL+F

Växla kursiv (Knappbild) på eller av.

CTRL+K

Växla understrykning (Knappbild) på eller av.

CTRL+U

Växla dubbel understrykning på eller av.

Ctrl+Skift+D

Växla versaler på eller av.

Ctrl+Skift+A

Växla kapitäler på eller av.

Ctrl+Skift+K

Växla nedsänkt (Knappbild) på eller av.

Ctrl+=

Växla upphöjd (Knappbild) på eller av.

Ctrl+Skift+=

Ändra teckenstorlek på markerad text.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken på markerad text.

Ctrl+Skift+<

Justera text

Om du vill

Trycker du på

Vänsterjustera.

Ctrl+Skift+L

Centrera vågrätt.

Ctrl+Skift+C

Högerjustera.

Ctrl+Skift+R

Marginaljustera vågrätt.

Ctrl+Skift+J

Justera överkant.

Ctrl+Skift+T

Centrera lodrätt.

Ctrl+Skift+M

Justera nederkant.

Ctrl+Skift+V

Zooma och navigera

Navigera i menyfliksområdet

 1. Tryck på Alt.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

  Menyfliksområde i Visio 2010 visas tillsammans med tangenttipsen.

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över den funktion du vill använda.

 3. Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på andra bokstäver. Om du exempelvis trycker på Z när fliken Start är aktiv visas fliken Infoga tillsammans med tangenttips för grupperna på fliken.

 4. Fortsätt att trycka på olika bokstäver tills du kommer till önskat kommando eller önskad kontroll. I vissa fall måste du först trycka på bokstaven för gruppen som kommandot ingår i. Om fliken Start är aktiverad och du till exempel trycker på Alt+W, F, S kommer du till listrutan Storlek i gruppen Tecken.

  Obs!: Tryck på Alt för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

Zooma

Om du vill

Trycker du på

Zooma in.

Alt+F6

Zooma ut.

Alt+Skift+F6

Anpassa till fönster

Ctrl+Skift+W

Flytta runt i helskärmsvy

Använd dessa tangentbordsgenvägar för att flytta mellan Visio och ett annat program eller en annan sida i helskärmsvy.

Om du vill

Trycker du på

Gå till helskärmsvisning

F5

Avsluta helskärmsvisning

Esc

Öppna nästa sida i ritningen.

PGDN

Gå tillbaka till föregående sida i ritningen.

PGUP

Flytta runt i en ritning på en webbsida

Om du vill

Trycker du på

Växla fokus genom den vänstra rutan, ritningen och former som innehåller formdata, hyperlänkar och adressfältet.

TABB

Aktivera hyperlänken för den form eller hyperlänk på sidan som är fokuserad.

Retur

Visio-specifika åtgärder

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Öppna fliken Start i menyfliksområdet

Alt+H

Öppna fliken Teckensnitt i dialogrutan Text.

F11

Öppna fliken Stycke i dialogrutan Text.

Skift+F11

Öppna fliken Flikar i dialogrutan Text.

Ctrl+F11

Öppna dialogrutan Fyllning för den markerade formen.

F3

Öppna dialogrutan Linje.

Skift+F3

Använda funktionerna Fäst och limma

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Allmänt i dialogrutan Fäst och limma.

Alt+F9

Markera eller avmarkera kryssrutan Fäst i fliken Allmänt i dialogrutan Fäst och limma. Detta fäster former till objekt valda i sektionen Fäst mot i dialogrutan.

S

Markera eller avmarkera kryssrutan Limma i fliken Allmänt i dialogrutan Fäst och limma. Detta limmar former till objekt valda i sektionen Limma mot i dialogrutan (menyn Verktyg, Fäst och limma).

G

Gruppera, rotera och vända former

Om du vill

Trycker du på

Gruppera de markerade formerna.

Ctrl+G eller Ctrl+Skift+G

Dela upp formerna i den markerade gruppen.

Ctrl+Skift+U

Flytta den markerade formen längst fram.

Ctrl+Skift+F

Flytta den markerade formen längst bak.

Ctrl+Skift+F

Rotera den markerade figuren åt vänster.

CTRL+L

Rotera den markerade figuren åt höger.

CTRL+R

Vända den markerade formen vågrätt.

CTRL+H

Vända den markerade formen lodrätt.

Ctrl+J

Öppna dialogrutan Justera former för den markerade formen.

F8

Visa ritningsfönster

Om du vill

Trycker du på

Visa öppna ritningsfönster lodrätt sida vid sida.

Skift+F7

Visa öppna ritningsfönster vågrätt sida vid sida.

Ctrl+Skift+F7

Visa öppna ritningsfönster så att alla fönsters namn visas samtidigt.

Alt+F7 eller Ctrl+Alt+F7

Visio-specifika verktygsfält

Välja verktyg

Om du vill

Tryck på

Slå på eller stänga av verktyget Hämta format (Knappbild).

Ctrl+Skift+P

Välj pekverktyget (Pekarknappen).

CTRL+1

Välj kopplingsverktyget (Knappbild).

CTRL+3

Välja verktyg för kopplingspunkter

Ctrl+Skift+1

Välja textverktyget (Knappen Textverktyg).

CTRL+2

Välja textruta (Knappbild).

Ctrl+Skift+4

Välja ritverktygen

Om du vill

Tryck på

Välj rektangelverktyget (Knappbild).

CTRL+8

Välja ellipsverktyget (Knappbild).

CTRL+9

Välj linjeverktyget (Knappbild).

CTRL+6

Välja bågverktyget (Knappbild).

Ctrl+7

Välj frihandsverktyget (Knappbild).

CTRL+5

Välj pennverktyget (Knappbild).

CTRL+4

Beskära en bild

Om du vill

Tryck på

Välja beskärningsverktyget (Knappbild).

Ctrl+Skift+2

Visio-former och -stenciler

Flytta från form till form på en ritningssida

Om du vill

Trycker du på

Gå mellan former på en ritningssida. En prickad rektangel visar vilken form som fokus ligger på.

Obs!: Du kan inte flytta till former som är skyddade mot markering eller finns i ett låst lager.

TABB

Gå mellan former på en ritningssida i omvänd ordning.

Skift+Tabb

Markera en form som är fokuserad.

Obs!: Om du vill markera flera former trycker du på Tabb för att fokusera den första formen du vill markera, och trycker sedan på Retur. Håll ned Skift medan du trycker på Tabb för att fokusera en annan form. När fokuseringsrektangeln är över den form du vill ha trycker du på Retur för att lägga till den i markeringen. Upprepa detta för alla former du vill markera.

Retur

Ta bort markering eller fokusering från en form.

Esc

Växla mellan vyerna för textredigering och markering av former för en markerad form.

F2

Finjustera en markerad form.

Piltangenterna

Finjustera en markerad form en bildpunkt i taget.

Obs!: SCROLL LOCK måste vara inaktiverad.

Skift+piltangenter

Arbeta med originalformer i en stencil

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan originalformer i en stencil.

Piltangenterna

Flytta till den första originalformen på en rad i en stencil.

HOME

Flytta till den sista originalformen på en rad i en stencil.

END

Flytta till den första originalformen i en kolumn i en stencil.

PGUP

Flytta till den sista originalformen i en kolumn i en stencil.

PGDN

Kopiera markerade originalformer till Urklipp.

CTRL+C

Klistra in innehållet i Urklipp i en ny stencil.

Obs!: Den nya stencilen måste först öppnas för redigering.

CTRL+V

Markera alla originalformer i en stencil.

Obs!: Om du vill markera flera originalformer trycker du på piltangenterna för att fokusera den första originalformen. Håll ned Skift medan du trycker på piltangenterna för att fokusera ett annat original. När fokuseringsrektangeln är över det original du vill markera trycker du på Retur för att lägga till det. Upprepa detta för alla original du vill markera.

Ctrl+A

Markera eller avmarkera en fokuserad originalform.

Skift+Retur

Avmarkera originalformerna i en stencil.

Esc

Infoga markerade originalformer i ritningen.

Ctrl+Retur

Arbeta med stenciler i redigeringsläge

Om du vill

Trycker du på

Ta bort den markerade originalformen.

DELETE

Klippa ut den markerade originalformen från den egna stencilen och lägga den i Urklipp.

CTRL+X

Byta namn på den markerade originalformen.

F2

Se även

Hjälpcenter för Visio

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Visio

Hjälp med Visio på webben

Skapa ett lättillgängligt Visio för webben-diagram

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×