Kortkommandon i Visio

Många användare hittar ett externt tangent bord med kortkommandon förMicrosoft Visio hjälper dem att arbeta mer effektivt. För användare med rörelse- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plus tecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Microsoft Visio.

Om du vill

Trycker du på

Växla fokus genom den vänstra rutan, ritningen och former som innehåller formdata, hyperlänkar och adressfältet.

Tabbtangenten

Ange hel skärms läge.

F5

Avsluta helskärmsläget, om det är aktivt.

Esc

Öppna fliken Start i menyfliksområdet.

Alt+H

Öppna dialogrutan Text.

F11

Öppna åtgärdsfönstret Formatera former.

F3

Gruppera de markerade formerna.

Ctrl + G eller CTRL + SKIFT + G

Flytta den markerade formen längst fram.

Ctrl+Skift+F

Välj pekverktyget ( Pekarknappen ).

Ctrl+1

Välja textverktyget ( Knappen Textverktyg ).

Ctrl+2

Välja textruta ( Knappbild ).

Ctrl+Skift+4

Flytta mellan originalformer i en stencil.

Piltangenterna

Navigera i Microsoft Visio

Flytta i hel skärms läget

Använd dessa kortkommandon för att flytta mellanMicrosoft Visio och ett annat program eller en annan sida när du använder hel skärms läget.

Om du vill

Tryck på

Ange hel skärms läge.

F5

Avsluta helskärmsläget, om det är aktivt.

Esc

Öppna nästa sida i ritningen.

Page Down

Gå tillbaka till föregående sida i ritningen.

Page Up

Flytta i en ritning på en webb sida

Om du vill

Trycker du på

Växla fokus genom den vänstra rutan, ritningen och former som innehåller formdata, hyperlänkar och adressfältet.

Tabbtangenten

Aktivera hyperlänken för den form eller hyperlänk på sidan som är fokuserad.

Retur

Flytta i text eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta en rad uppåt.

Uppil

Flytta en rad nedåt.

Nedpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut.

End

Flytta till radens början.

Home

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av en textruta.

Ctrl+End

Flytta till början av en textruta.

Ctrl+Home

Navigera i menyfliksområdet

 1. Tryck på Alt.

  Tangent tips visas som bokstäver framför varje alternativ som är tillgängligt i den aktuella vyn.

  Menyfliksområde i Visio 2010 visas tillsammans med tangenttipsen.

 2. På tangent bordet trycker du på den tangent som motsvarar den bokstav som visas i tangent tipset över det alternativ du vill använda. Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på bokstaven.

 3. Tryck på tangenterna som motsvarar bokstäverna tills du når och aktiverar det alternativ eller den kontroll som du vill använda.

  I vissa fall måste du först markera bokstaven i gruppen som innehåller alternativet. Du kan till exempel trycka på ALT + H, F, S för att öppna rutan storleks lista i gruppen tecken .

  Obs!: Tryck på Alt för att avbryta en åtgärd och dölja tangent tipsen.

Redigera och formatera text

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Start i menyfliksområdet.

Alt+H

Öppna dialogrutan Text.

F11

Öppna åtgärdsfönstret Formatera former.

F3

Växla fetstil ( Knappbild ) på eller av.

Ctrl+F

Växla kursiv stil ( Knappbild ) på eller av.

Ctrl+K

Växla understrykning ( Knappbild ) på eller av.

Ctrl+U

Växla dubbel understrykning på eller av.

Ctrl+Skift+D

Växla mellan versaler och gemener.

Ctrl+Skift+A

Växla kapitäler på eller av.

Ctrl+Skift+I

Växla nedsänkt text ( Knappbild ) på eller av.

Ctrl+Likhetstecken (=)

Växla upphöjd text ( Knappbild ) på eller av.

CTRL + SKIFT + likhets tecken (=)

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

CTRL + SKIFT + höger vinkel paren tes (>)

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl + Skift + vänster vinkel paren tes (<)

Flytta till nästa eller föregående tecken i en textrad.

Högerpil eller vänsterpil

Flytta till nästa eller föregående textrad.

NEDPIL eller UPPIL

Flytta till nästa eller föregående ord i en textrad.

CTRL + HÖGERPIL eller vänsterpil

Flytta till nästa eller föregående stycke.

CTRL + NEDPIL eller UPPIL

Markera all text i ett textblock.

Ctrl+A

Markera nästa eller föregående tecken.

SKIFT + HÖGERPIL eller vänsterpil

Markera nästa eller föregående ord.

CTRL + SKIFT + HÖGERPIL eller vänsterpil

Markera nästa eller föregående rad.

SKIFT + NEDPIL eller UPPIL

Markera nästa eller föregående stycke.

CTRL + SKIFT + NEDPIL eller UPPIL

Ta bort föregående ord.

Ctrl+Backsteg

Byta ut den markerade texten mot fälthöjden. Byta ut all text mot fälthöjden för den markerade formen om ingen text är markerad.

Ctrl + Skift + H

Justera text

Om du vill

Trycker du på

Vänsterjustera.

Ctrl + Skift + L

Centrera vågrätt.

Ctrl+Skift+C

Högerjustera.

Ctrl+Skift+R

Marginaljustera vågrätt.

Ctrl + Skift + J

Justera överkant.

Ctrl+Skift+T

Centrera lodrätt.

Ctrl+Skift+M

Justera nederkant.

Ctrl+Skift+V

Använda funktionerna fäst & limma

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Fäst och limma.

Alt+F9

Gruppera, rotera och vända former

Om du vill

Tryck på

Gruppera de markerade formerna.

Ctrl + G eller CTRL + SKIFT + G

Dela upp formerna i den markerade gruppen.

Ctrl+Skift+U

Flytta den markerade formen längst fram.

Ctrl+Skift+F

Flytta den markerade formen längst bak.

Ctrl+Skift+B

Rotera den markerade figuren åt vänster.

Ctrl+L

Rotera den markerade figuren åt höger.

Ctrl+R

Vända den markerade formen vågrätt.

Ctrl+H

Vända den markerade formen lodrätt.

Ctrl+J

Öppna dialogrutan Justera former för den markerade formen.

F8

Visa ritnings fönster

Om du vill

Tryck på

Visa öppna ritningsfönster lodrätt sida vid sida.

Skift+F7

Visa öppna ritningsfönster vågrätt sida vid sida.

Ctrl+Skift+F7

Visa öppna ritningsfönster så att alla fönsters namn visas samtidigt.

ALT + F7 eller CTRL + ALT + F7

Välja verktyg

Om du vill

Tryck på

Växla verktyget Hämta format på eller av ( Knappbild ).

Ctrl + Skift + P

Välj pekverktyget ( Pekarknappen ).

Ctrl+1

Välj kopplings verktyget ( Knappbild ).

Ctrl+3

Välj verktyget kopplings punkt.

Ctrl+Skift+1

Välja textverktyget ( Knappen Textverktyg ).

Ctrl+2

Välja textruta ( Knappbild ).

Ctrl+Skift+4

Välja rit verktyg

Om du vill

Tryck på

Välj rektangelverktyget ( Knappbild ).

Ctrl+8

Välj oval verktyget ( Knappbild ).

Ctrl+9

Välj linje verktyget ( Knappbild ).

Ctrl+6

Välj båg verktyget ( Knappbild ).

Ctrl+7

Välj verktyget för fri hands ritning ( Knappbild ).

Ctrl+5

Välj Penn verktyget ( Knappbild ).

Ctrl+4

Beskära en bild

Om du vill

Tryck på

Välj beskärnings verktyget ( Knappbild ).

Ctrl+Skift+2

Arbeta med Visio-former och stenciler

Flytta från form till form på en ritningssida

Om du vill

Trycker du på

Gå mellan former på en ritningssida. En prickad rektangel visar vilken form som fokus ligger på.

Obs!: Du kan inte flytta till former som är skyddade mot markering eller i ett låst lager.

Tabbtangenten

Gå mellan former på en ritningssida i omvänd ordning.

Skift+Tabb

Markera en form som är fokuserad.

Obs!: Om du vill markera flera former trycker du på TABB för att flytta fokus till den första formen som du vill markera och trycker sedan på RETUR. Om du vill flytta fokus till en annan form trycker du på och håller ned SKIFT, trycker på TABB tills fokus är över den form du vill använda och trycker sedan på RETUR för att lägga till formen i markeringen. Upprepa detta för alla former du vill markera.

Retur

Ta bort markering eller fokusering från en form.

Esc

Växla mellan text redigerings läge och form markerings läge för den markerade formen.

F2

Knuffa den markerade figuren.

Piltangenterna

Knuffa den markerade figuren en bild punkt i taget.

Obs!: Scroll Lock måste vara inaktiverat.

Skift+piltangenter

Arbeta med originalformer i en stencil

Om du vill

Tryck på

Flytta mellan originalformer i en stencil.

Piltangenterna

Flytta till den första originalformen på en rad i en stencil.

Home

Flytta till den sista originalformen på en rad i en stencil.

End

Flytta till den första originalformen i en kolumn i en stencil.

Page Up

Flytta till den sista originalformen i en kolumn i en stencil.

Page Down

Kopiera markerade originalformer till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp i en ny stencil.

Obs!: Den nya stencilen måste först öppnas för redigering.

Ctrl+V

Markera alla originalformer i en stencil.

Obs!: Om du vill markera flera originalformer (istället för alla) trycker du på piltangenterna för att fokusera den första originalformen. Om du vill flytta fokus till en annan original form trycker du på och håller ned SKIFT, trycker på piltangenterna tills fokus är över den form du vill använda och trycker sedan på RETUR för att lägga till formen i markeringen. Upprepa detta för alla former som du vill markera.

Ctrl+A

Markera eller avmarkera en fokuserad originalform.

Skift+Retur

Avmarkera originalformerna i en stencil.

Esc

Infoga markerade originalformer i ritningen.

Ctrl + Retur

Arbeta med stenciler i redigeringsläge

Om du vill

Tryck på

Ta bort den markerade originalformen.

Ta bort

Klippa ut den markerade originalformen från den egna stencilen och lägga den i Urklipp.

Ctrl+X

Byta namn på den markerade originalformen.

F2

Arbeta med fönster, åtgärds fönster och dialog rutor

Arbeta med Windows

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Alt+F4

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

Obs!: Om åtgärds fönstret inte visas när du trycker på F6 kan du försöka med att trycka på Alt för att gå till menyfliksområdet.

F6

Maximera ett markerat fönster.

Ctrl+F10

Återställ storleken på Visio programfönstret när du har maximerat det.

Ctrl+F5

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

Print Screen

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

Alt+Print Screen

Visa fönstrets snabbmeny om det är ett fönster med en ikon i namnlisten (till exempel ett formfönster).

Alt+Blanksteg

Öppna dialogrutan Sida.

Skift+F4

Öppna dialogrutan Ordna sidor.

Ctrl+Alt+P

Växla fokus mellan öppna ritningar.

CTRL + TABB eller Ctrl + F6

Växla fokus mellan öppna fönster i omvänd ordning.

CTRL + SKIFT + TABB eller Ctrl + Skift + F6

Växla fokus mellan sidor i en ritning, inklusive alla markeringsöverlägg som visas.

Ctrl+Page Down

Växla fokus mellan en ritnings sidor i omvänd ordning.

Ctrl+Page Up

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

Tabb eller Skift+Tabb

Använda onlinehjälpen

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

Om du vill

Trycker du på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

Alt+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

Alt+Tabb

Gå tillbaka till Visio start sidan.

Alt+Home

Välja nästa objekt i hjälpfönstret.

Tabb

Välja föregående objekt i hjälpfönstret.

Skift+Tabb

Utför den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet.

Retur

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla högst upp i ett avsnitt.

Tabb

Markera föregående hyperlänk eller dold text.

Skift+Tabb

Utföra en åtgärd för de markerade Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

Retur

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (knappen Bakåt).

Alt+vänsterpil

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt).

Alt+högerpil

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Uppil eller nedpil

Rulla en lång bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Page Up eller Page Down

Arbeta med åtgärds fönster

Om du vill

Tryck på

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.)

Obs!: Om det åtgärds fönster du vill använda inte visas när du trycker på F6 kan du försöka med att trycka på Alt för att flytta till åtgärds fönstret.

F6

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

Tabb eller Skift+Tabb

Växla mellan alternativ på en markerad undermeny eller flytta mellan alternativ i en grupp med alternativ i en dialog ruta.

NEDPIL eller UPPIL

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna en snabbmeny

Skift+F10

Markera det första eller sista kommandot på en meny eller undermeny som visas.

HOME eller END

Skapa flytande åtgärdsfönster eller skapa fästpunkt för åtgärdsfönster

 1. Tryck flera gånger på F6 för att markera önskat åtgärdsfönster.

 2. Tryck på Alt + blank steg för att öppna menyn för åtgärds fönstret.

 3. Välj alternativet flytande fönster genom att trycka på NEDPIL och tryck sedan på RETUR.

Dialog rutorna arbeta med

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabbtangenten

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Växla till nästa flik i en dialogruta

Ctrl+Tabb

Växla till föregående flik i en dialogruta

Ctrl+Skift+Tabb

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

Blanksteg

Öppna en lista om den är stängd och flytta till ett specifikt alternativ i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en nedrullningsbar listruta

Markera ett alternativ, eller markera eller avmarkera en kryssruta

Alt + den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna den markerade nedrullningsbara listrutan

Alt+nedpil

Stänga den markerade List rutan eller avbryta ett kommando och stänga en dialog ruta.

Esc

Utför den åtgärd som är kopplad till standard knappen i en dialog ruta.

Retur

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in en post, exempelvis ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Gå till början av inmatningen

Home

Flytta till slutet av posten.

End

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.

Skift + vänsterpil

Markera eller avmarkera ett tecken till höger.

SKIFT + HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett ord till vänster.

CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett ord till höger.

CTRL + SKIFT + HÖGERPIL

Markera från insättningspunkten till början av texten.

Skift+Home

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

Skift+End

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabb

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som är kopplad till den valda knappen.

RETUR eller blank steg

Gå till listan fil format i dialog rutan Spara som .

Alt + T

Gå till rutan fil namn .

Alt+N

Gå till filtypen i dialog rutan Öppna .

Alt + T

Öppna en markerad fil i dialog rutan Öppna .

Alt+P

Spara den aktuella filen i dialog rutan Spara .

Alt+S

Öppna den markerade nedrullningsbara listrutan

Alt+nedpil

Stänga den markerade List rutan eller avbryta ett kommando och stänga en dialog ruta.

Esc

Uppdatera fil listan.

F5

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

Skift+F10

Zooma

Om du vill

Trycker du på

Zooma in.

Alt+F6

Zooma ut.

Alt+Skift+F6

Anpassa vyn till fönstret.

Ctrl+Skift+W

Se även

Hjälp Center för Visio

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Visio

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×