Om du snabbt vill identifiera dataserie i ett diagram kan du lägga till dataetiketter för datapunkter i diagrammet. Som standard är dataetiketterna länkade till värden i kalkylbladet och uppdateras automatiskt när värdena ändras.

Med dataetiketter blir ett diagram enklare att förstå eftersom de visar information om en dataserie eller de enskilda datapunkterna. I cirkeldiagrammet nedan skulle det till exempel vara svårt att förstå att kaffe utgjorde 38 procent av den totala försäljningen. Beroende på vad du vill framhäva i ett diagram kan du lägga till etiketter på en serie, på alla serier (hela diagrammet) eller på en datapunkt.

Cirkeldiagram med dataetiketter formaterade som procentandel

Obs!: Följande procedurer gäller för Office 2013 och nyare versioner. Letar du efter anvisningar för Office 2010?

Lägga till dataetiketter i ett diagram

 1. Klicka på dataserien eller diagrammet. Om du vill sätta en etikett på en datapunkt klickar du först på serien och sedan på den datapunkten.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement bredvid diagrammet i det övre högra hörnet Knappen Diagramelement > på Dataetiketter.

  Diagramelement > Dataetiketter > etikettval
 3. Om du vill ändra platsen klickar du på pilen och väljer ett alternativ.

 4. Om du vill visa dataetiketten inuti en textbubbla klickar du på Bildtext.

  Cirkeldiagram med bildtext

Du kan göra dataetiketter mer lättlästa genom att flytta dem inuti datapunkterna eller till och med utanför diagrammet. Flytta en dataetikett genom att dra den dit du vill ha den.

Om du tycker att diagrammet blir för rörigt med etiketterna kan du ta bort några eller alla genom att klicka på dataetiketterna och sedan trycka på Delete.

Tips: Om texten inuti dataetiketterna är för svår att läsa kan du ändra storlek på dataetiketterna genom att dra dem till önskad storlek.

Ändra dataetiketternas utseende

 1. Högerklicka på den dataserie eller den dataetikett du vill visa mer information om och klicka sedan på Formatera dataetiketter.

 2. Klicka på Etikettalternativ och välj önskade alternativ under Etiketten innehåller.

  Delen Etikettalternativ i rutan Formatera dataetikett

Använda cellvärden som dataetiketter

Du kan använda cellvärden som dataetiketter för diagrammet.

 1. Högerklicka på den dataserie eller den dataetikett du vill visa mer information om och klicka sedan på Formatera dataetiketter.

 2. Klicka på Etikettalternativoch markerakryssrutan Värden från celler under Etiketten innehåller.

 3. När dialogrutan Dataetikettområde visas går du tillbaka till kalkylbladet och markerar det område som du vill att cellvärdena ska visas för som dataetiketter. När du gör det visas det markerade området i dialogrutan Dataetikettområde. Klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Dataetikettområde

  Cellvärdena visas nu som dataetiketter i diagrammet.

Ändra den text som visas i dataetiketterna

 1. Klicka på den dataetikett som innehåller den text du vill ändra och klicka sedan på den igen, så att det är den enda dataetikett som är markerad.

 2. Markera den befintliga texten. Skriv den nya texten.

 3. Klicka någonstans utanför dataetiketten.

Tips: Om du vill lägga till en kommentar om diagrammet eller bara har en enda dataetikett, kan du använda en textruta.

Ta bort dataetiketter från ett diagram

 1. Klicka på det diagram som du vill ta bort dataetiketter från.

  Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design och Format läggs till.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till diagramelement i gruppen DiagramlayouterflikenDesign, välj Dataetiketteroch klicka sedan på Ingen.

  • Klicka på en dataetikett en gång för att markera alla dataetiketter i en dataserie eller två gånger för att markera bara en dataetikett som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

  • Högerklicka på en dataetikett och klicka sedan på Ta bort.

   Obs!: Då tas alla dataetiketter bort från en dataserie.

 3. Du kan också ta bort dataetiketter direkt efter att du har lagt till dem genom att klicka på Ångra Knappbild i verktygsfältet Snabbåtkomsteller genom att trycka på CTRL+Z.

Lägga till eller ta bort dataetiketter i ett diagram i Office 2010

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i alla dataserier klickar du i diagramområde.

  • Om du vill lägga till en dataetikett för alla datapunkter i en dataserie klickar du en gång för att markera den dataserie som du vill lägga till en etikett för.

  • Om du vill lägga till en dataetikett för en enskild datapunkt i en dataserie klickar du på den dataserie som innehåller den datapunkt som du vill lägga till en etikett för och klickar sedan på datapunkten igen.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka sedan på det visningsalternativ som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Vilka alternativ för dataetiketter som är tillgängliga beror på vilken diagramtyp du använder.

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill visa ytterligare etikettposter för alla datapunkter i en serie klickar du på en dataetikett en gång för att markera alla dataetiketter för dataserien.

  • Om du vill visa ytterligare etikettposter för en enskild datapunkt klickar du på dataetiketten i datapunkten som du vill ändra och klickar sedan på dataetiketten igen.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Du kan också högerklicka på den markerade etiketten eller etiketterna i diagrammet och sedan klicka på Formatera dataetikett ellerFormatera dataetiketter.

 3. Klicka på Etikettalternativ om det inte är markerat och markerasedan kryssrutan för de etikettposter som du vill lägga till under Etikett innehåller.

  Vilka etikettalternativ som är tillgängliga beror på diagrammets diagramtyp. I ett cirkeldiagram kan dataetiketter till exempel innehålla procent och ut leaderlinjer.

 4. Om du vill ändra avgränsaren mellan dataetikettposterna väljer du avgränsaren som du vill använda eller skriver en anpassad avgränsare i rutan Avgränsare.

 5. Om du vill justera etikettens placering för att bättre presentera den ytterligare texten väljer du det alternativ som du vill ha under Etikettens placering.

Om du har skrivit in anpassad etiketttext men vill visa dataetikettposter som är kopplade till kalkylbladets värden igen kan du klicka på Återställ etiketttext.

 1. Klicka på dataetiketten i den datapunkt som du vill ändra i ett diagram och klicka sedan på dataetiketten igen för att välja just den etiketten.

 2. Klicka i rutan dataetikett för att starta redigeringsläget.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skriva in ny text drar du för att markera den text som du vill ändra och skriver sedan den text du vill ha.

  • Om du vill länka en dataetikett till text eller värden i kalkylbladet markerar du den text som du vill ändra genom att dra och gör sedan följande:

   1. Klicka i formelfältet på kalkylbladet och skriv sedan ett likhetstecken (=).

   2. Markera den kalkylbladscell som innehåller de data eller den text som du vill visa i diagrammet.

    Du kan också skriva referensen till kalkylbladscellen i formelfältet. Ta med ett likhetstecken och kalkylbladets namn följt av ett utropstecken; till exempel =Blad1!F2

   3. Tryck på RETUR.

    Tips: Du kan använda någon av metoderna för att ange procent – manuellt om du vet vad de är eller genom att länka till procent i kalkylbladet. Procent beräknas inte i diagrammet, men du kan beräkna procent i kalkylbladet med hjälp av ekvationen belopp/totalsumma = procent. Om du till exempel beräknar 10 / 100 = 0,1 och sedan formaterar 0,1 som procenttal visas talet korrekt som 10 %. Mer information om hur du beräknar procent finns i Beräkna procentsatser.

Storleken på rutan för dataetiketter anpassas till textens storlek. Du kan inte ändra storlek på rutan för dataetiketter och texten kan trunkeras om den inte får plats. För att få plats med mer text kan du använda en textruta. Mer information finns i Lägga till en textruta i ett diagram.

Du kan flytta på en dataetikett genom att dra den. Du kan även placera dataetiketter på en standardplats i förhållande till sina brytpunkter. Beroende på diagramtypen kan du välja mellan många olika placeringsalternativ.

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill flytta alla dataetiketter för en hel dataserie klickar du på en dataetikett en gång för att markera dataserien.

  • Om du vill flytta en viss dataetikett klickar du på dataetiketten två gånger för att markera den.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka därefter på det alternativ som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Om du vill ha fler dataetikettalternativ klickar du på Fler dataetikettalternativ, klickar på Etikettalternativ om det inte är markerat och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

 1. Klicka på det diagram som du vill ta bort dataetiketter från.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout ochklicka sedan på Ingen.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Klicka på en dataetikett en gång för att markera alla dataetiketter i en dataserie eller två gånger för att markera bara en dataetikett som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

  • Högerklicka på en dataetikett och klicka sedan på Ta bort.

   Obs!: Då tas alla dataetiketter bort från en dataserie.

 3. Du kan också ta bort dataetiketter direkt efter att du har lagt till dem genom att klicka på Ångra Knappbild i verktygsfältet Snabbåtkomsteller genom att trycka på CTRL+Z.

Med dataetiketter blir ett diagram enklare att förstå eftersom de visar information om en dataserie eller de enskilda datapunkterna. I cirkeldiagrammet nedan skulle det till exempel vara svårt att förstå att kaffe utgjorde 38 procent av den totala försäljningen. Beroende på vad du vill framhäva i ett diagram kan du lägga till etiketter på en serie, på alla serier (hela diagrammet) eller på en datapunkt.

Lägga till dataetiketter

Du kan lägga till dataetiketter som visar datavärden från Excel-bladet i diagrammet.

 1. Det här steget gäller Word för Mac Skriv ut: Klicka på Utskriftslayoutmenyn Visa.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement, välj Dataetiketteroch välj sedan en plats för alternativet dataetikett.

  Obs!: Alternativen varierar beroende på vilken diagramtyp du har.

 4. Om du vill visa dataetiketten inuti en textbubbla klickar du på Bildtext.

  Cirkeldiagram med bildtext

  Du kan göra dataetiketter mer lättlästa genom att flytta dem inuti datapunkterna eller till och med utanför diagrammet. Flytta en dataetikett genom att dra den dit du vill ha den.

  Obs!: Om texten inuti dataetiketterna är för svår att läsa kan du ändra storlek på dataetiketterna genom att dra dem till önskad storlek.

Klicka på Fler alternativ för dataetiketter om du vill ändra utseendet på dataetiketterna.

Ändra utseendet på dataetiketterna

 1. Högerklicka på en dataetikett och välj Formatera dataetiketter.

 2. Klicka på Etikettalternativ och välj de alternativ du villanvända under Etiketten innehåller.

Ändra den text som visas i dataetiketterna

 1. Klicka på den dataetikett som innehåller den text du vill ändra och klicka sedan på den igen, så att det är den enda dataetikett som är markerad.

 2. Markera den befintliga texten. Skriv den nya texten.

 3. Klicka någonstans utanför dataetiketten.

Tips: Om du vill lägga till en kommentar om diagrammet eller bara har en dataetikett kan du använda en textruta.

Ta bort dataetiketter

Om du tycker att diagrammet blir för rörigt med etiketterna kan du ta bort några eller alla genom att klicka på dataetiketterna och sedan trycka på Delete.

Obs!: Då tas alla dataetiketter bort från en dataserie.

Använda cellvärden som dataetiketter

Du kan använda cellvärden som dataetiketter för diagrammet.

 1. Högerklicka på den dataserie eller den dataetikett du vill visa mer information om och klicka sedan på Formatera dataetiketter.

 2. Klicka på Etikettalternativoch markerakryssrutan Värden från celler under Etiketten innehåller.

 3. När dialogrutan Dataetikettområde visas går du tillbaka till kalkylbladet och markerar det område som du vill att cellvärdena ska visas för som dataetiketter. När du gör det visas det markerade området i dialogrutan Dataetikettområde. Klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Dataetikettområde

  Cellvärdena visas nu som dataetiketter i diagrammet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×