Hantera avtalade tider, planer, budgetar – det är enkelt med Microsoft 365.

Lägga till en rullningslist eller en rotationsknapp i ett kalkylblad

Du kan använda en rullnings list eller rotations knapp för att snabbt ange eller ändra ett intervall med värden.

Rullningslist    Bläddrar genom ett intervall med värden när du klickar på rullningspilarna eller när du drar rullnings rutan. Du kan flytta genom en sida (ett förinställt intervall) med värden genom att klicka på regionen mellan rullnings rutan och antingen på rullningspil. Vanligt vis kan en användare även skriva ett text värde direkt i den associerade cellen eller text rutan. Använd en rullnings list för att ange eller justera ett stort intervall med värden eller för fall då precision inte är viktigt. Du kan till exempel använda en rullnings list för ett antal procent satser som är uppskattningar, eller för att justera färg valet på ett förgraderat sätt.

Rullnings List (formulär kontroll)

Exempel på en rullningslist i verktygsfältet Formulär

Rullnings List (ActiveX-kontroll)

Exempel på en rullningslist i ActiveX

Rotationsknapp    Gör det enklare att öka eller minska ett värde, till exempel ett tal, klock slag eller datum. Om du vill öka värdet klickar du på uppilen och om du vill minska värdet klickar du på nedpilen. En användare kan också skriva ett text värde direkt i den associerade cellen eller text rutan. Använd en rotations knapp, till exempel för att göra det lättare att ange en månad, dag, ett år eller öka volym nivån.

Rotations knapp (formulär kontroll)

Exempel på en rotationsruta i verktygsfältet Formulär

Rotations knapp (ActiveX-kontroll)

Exempel på en rotationsknapp i ActiveX

Obs!: Innan du lägger till kontroller i ett kalkyl blad måste du aktivera fliken utvecklare . Mer information finns i Visa fliken Utvecklare.

Lägga till en rullnings List (formulär kontroll)

 1. Klicka på Infogai gruppen kontroller på fliken utvecklare och klicka på rullnings List Knappbild under formulär kontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkyl bladet där du vill att rullnings listens övre vänstra hörn ska visas.

  Obs!: Rullnings listen läggs till i en riktning för uppifrån och ned.

 3. Om du vill orientera rullnings listen från vänster till höger drar du i ett av storleks handtagen i en diagonal riktning.

 4. Klicka på egenskaper Bild av knapp i gruppen kontroller på fliken utvecklare .

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och sedan klicka på Formatera kontroll.

  Obs!: Innan du klickar på Egenskaperbör du kontrol lera att det objekt som du vill granska eller ändra egenskaper för redan är markerat.

  Om du vill ange kontroll egenskaperna gör du följande:

  1. I rutan aktuellt värde anger du det initiala värdet i det tillåtna värde intervallet nedan som motsvarar rullnings rutans position i rullnings listen. Det här värdet får inte vara:

   • Mindre än minimivärdet; annars används minimivärdet .

   • Större än det högsta värdet; annars används Max värdet .

  2. I rutan minimivärde anger du det lägsta värde som en användare kan ange genom att placera rullnings rutan närmast längst upp i en lodrät rullnings list eller till vänster ände av en vågrät rullnings List.

  3. I rutan maximalt värde anger du det största värde som en användare kan ange genom att placera rullnings rutan längst bort längst upp i en lodrät rullnings list eller till höger om en vågrät rullnings List.

  4. I rutan Stegvis ändring anger du det belopp som värdet ökar eller minskar och i vilken grad rullnings rutan flyttas när någon klickar på pilen vid någon ände av rullnings listen.

  5. I rutan sid ändring anger du det belopp som värdet ökar eller minskar och i vilken grad rullnings rutan flyttas när du klickar på området mellan rullnings rutan och någon av rullningspilarna. Om du till exempel i en rullnings ruta med minimivärdet 0 och Max värdet 10 om du anger egenskapen sid ändring till 2 ökas eller minskas värdet med 2 (i det här fallet 20% av värdet i rullnings rutan) när du klickar på området mellan rullnings rutan och någon av rullningspilarna.

  6. I rutan Cellänk anger du en cell referens som innehåller rullnings rutans aktuella position.

   Den länkade cellen returnerar det aktuella värdet som motsvarar rullnings rutans position.

   Använd det här värdet i en formel för att svara på värdet för den cell som anges i rutan Cellänk och som motsvarar rullnings rutans aktuella position. Om du till exempel skapar en riskanalys med följande egenskaper:

Egenskap

Värde

Aktuellt värde

100

Minvärde

0

Maxvärde

100

Stegvis ändring

1

Sid ändring

5

Cellänk

C1

Med de här inställningarna kan användaren använda rullnings listen för att ange ett exakt nummer eller klicka på området mellan rullnings listen och pilen för att ändra värdet i steg om 5.

Följande formel i cell D1 returnerar det exakta värdet som baseras på det aktuella värdet i den länkade cellen:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Följande mat ris formel i cell D1 tilldelar en nivå till risk faktorn, baserat på det aktuella värdet i den länkade cellen.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Obs!: Om du klickar på den vänstra eller översta rullningspil efter att minimivärdet har nåtts eller klickat på den högra eller understa pilen när Max värdet har nåtts påverkas inte det värde som returneras. Rullnings listen kvarstår antingen på minimivärdet eller Max värdet och växlar inte mellan det tillåtna värde intervallet.

Lägga till en rullnings List (ActiveX-kontroll)

 1. Klicka på Infogai gruppen kontroller på fliken utvecklare och klicka sedan på rullnings List Knappbild under ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkyl bladet där du vill att rullnings listens övre vänstra hörn ska visas.

 3. Om du vill redigera kontrollen kontrollerar du att du är i design läge. Klicka på Knappbild Design läge i gruppen kontroller på fliken utvecklare .

 4. Ange kontroll egenskaper genom att klicka på egenskaper Bild av knapp i gruppen kontroller på fliken utvecklare .

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper öppnas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Hjälp om Visual Basic Help. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. Följande avsnitt innehåller en sammanfattning av de tillgängliga egenskaperna.

  Sammanfattning av egenskaper efter funktionskategorier

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmänt:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras, eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Data och bindning:

Det intervall som är kopplat till kontrollens värde.

LinkedCell (Excel)

Innehållet eller tillståndet för kontrollen.

Värde (formulär)

Storlek och placering:

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Om orienteringen är lodrät eller vågrät.

Orientering (formulär)

Formatering:

Bakgrundsfärgen.

BackColor (formulär)

Förgrunds färgen.

Textfärg (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Shadow (Excel)

Tangent bord och mus:

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av pekare som visas när användaren placerar musen över ett visst objekt (till exempel standard, pil eller text).

MousePointer (formulär)

Specifikt för rullnings List:

Fördröjningen i millisekunder efter att du klickar på rullnings listen en gång.

Fördröjning (formulär)

Den mängd rörelse som inträffar när användaren klickar på området mellan rullnings rutan och någon av rullningspilarna.

LargeChange (formulär)

Värdena för högsta och lägsta tillåtna värden.

Max, min (formulär)

Om rullnings rutans storlek är antingen proportionell eller fast för det rullnings bara området.

ProportionalThumb (formulär)

Mängden rörelse som sker när användaren klickar på en rullningspil i kontrollen.

SmallChange (formulär)

Lägga till en rotations knapp (formulär kontroll)

 1. Klicka på Infogai gruppen kontroller på fliken utvecklare och klicka på rotations Knappbild knapp under formulär kontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkyl bladet där du vill att rotations knappens övre vänstra hörn ska visas.

 3. Klicka på egenskaper Bild av knapp i gruppen kontroller på fliken utvecklare .

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och sedan klicka på Formatera kontroll.

  Gör så här om du vill ange kontroll egenskaperna:

  1. I rutan nuvarande värde anger du Start värde för rotations knappen inom det tillåtna värde intervallet nedan. Det här värdet får inte vara:

   • Mindre än minimivärdet, annars används minimivärdet .

   • Större än det högsta värdet, annars används Max värdet .

  2. I rutan minimivärde anger du det lägsta värde som en användare kan ange genom att klicka på pilen längst ned i rotations knappen.

  3. I rutan maximalt värde anger du det högsta värde som en användare kan ange genom att klicka på pilen i rotations knappen.

  4. I rutan Stegvis ändring anger du det belopp som värdet ökar eller minskar när du klickar på pilarna.

  5. I rutan Cellänk anger du en cell referens som innehåller rotations knappens aktuella position.

   Den länkade cellen returnerar rotations knappens aktuella position.

   Använd det här värdet i en formel för att svara på värdet för den cell som anges i rutan Cellänk och som motsvarar rotations knappens aktuella position. Du kan till exempel skapa en rotations knapp för att ange aktuell ålder för en anställd med följande egenskaper:

Egenskap

Värde

Aktuellt värde

35

Minvärde

21.3

Maxvärde

70

Stegvis ändring

1

Cellänk

C1

Med de här inställningarna kan användaren klicka på rotations knappen för att ange en ålder som är inom ett intervall med minst och ett tidsintervall. De anställdas median ålder är 35 och därför är 35 ett bra alternativ att ange som startvärdet.

Följande formel i cell D1 bestämmer längden på sysselsättningen som baseras på det aktuella ålder svärdet i den cell som är länkad till rotations knappen och den anställdes ålder på anställnings datum – värdet i B1 (från en annan data källa). Formeln beräknar sedan en procents ATS för jul bonus som baseras på tjänsteår:

=(C1 - B1)* .01

Obs!: Om du klickar på den översta pilen när det minsta värdet har nåtts eller klickat på den nedre pilen när Max värdet har nåtts påverkas inte det värde som returneras. Rotations knappen förblir antingen minimivärdet eller max och går inte igenom det tillåtna värde intervallet.

Lägga till en rotations knapp (ActiveX-kontroll)

 1. Klicka på Infogai gruppen kontroller på fliken utvecklare och sedan på rotations Knappbild knapp under ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkyl bladet där du vill att rotations knappens övre vänstra hörn ska visas.

 3. Om du vill redigera kontrollen kontrollerar du att du är i design läge. Aktivera Knappbild i Design läge i gruppen kontroller på fliken utvecklare .

 4. Ange kontroll egenskaper genom att klicka på egenskaper Bild av knapp i gruppen kontroller på fliken utvecklare .

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper öppnas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Hjälp om Visual Basic Help. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. Följande avsnitt innehåller en sammanfattning av de tillgängliga egenskaperna.

  Sammanfattning av egenskaper efter funktionskategorier

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmänt:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras, eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Data och bindning:

Det intervall som är kopplat till kontrollens värde.

LinkedCell (Excel)

Innehållet eller tillståndet för kontrollen.

Värde (formulär)

Storlek och placering:

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Om orienteringen är lodrät eller vågrät.

Orientering (formulär)

Formatering:

Bakgrundsfärgen.

BackColor (formulär)

Förgrunds färgen.

Textfärg (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Shadow (Excel)

Tangenbord och mus:

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av pekare som visas när användaren placerar musen över ett visst objekt (till exempel standard, pil eller text).

MousePointer (formulär)

Specifik för rotations knapp:

Fördröjningen i millisekunder efter att du har klickat på rotations knappen en gång.

Fördröjning (formulär)

Värdena för högsta och lägsta tillåtna värden.

Max, min (formulär)

Mängden rörelse som sker när användaren klickar på en piltangent i kontrollen.

SmallChange (formulär)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×