We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Du kan snabbt lägga till fält i ett formulär eller en rapport med hjälp av fönstret Fältlista. När du dubbelklickar på ett fält i fönstret Fältlista (eller om du drar ett fält från listan till formuläret eller rapporten) skapas rätt kontroll för att visa fältet automatiskt i Microsoft Access – till exempel en textruta eller kryssruta – och kontrollen binds sedan till fältet.

Om du inte har ett befintligt formulär eller en rapport att lägga till ett fält i går du till Introduktion till formulär eller Introduktion till rapporter så får du hjälp att komma igång.

Vad vill du göra?

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport med hjälp av fönstret Fältlista

 1. Öppna rapporten i layoutvyn eller designvyn.

  Om fönstret Fältlista inte visas gör du något av följande:

  • Gå till fliken Design, gruppen Verktyg och klicka på Lägg till befintliga fält
   ELLER

  • Tryck på ALT+F8.

 2. Titta efter tabellen som innehåller det fält du vill lägga till i fönstret Fältlista. Om du vill visa eller dölja fältlistan i varje tabell klickar du på plustecknet (+) eller minustecknet (-) bredvid namnet på tabellen.

  Obs!: Om databasen inte innehåller några tabeller är fönstret Fältlista tomt.

 3. När du hittar det fält du vill lägga till gör du något av följande för att lägga till det i formuläret eller rapporten:

  • Dubbelklicka på fältet.

  • Dra fältet från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten.

  • Håll ned Ctrl och klicka på flera fält och dra dem sedan alla till formuläret eller rapporten på samma gång.

   Obs!: Den här metoden kan bara användas på fält i avsnittet Fält som är tillgängliga för den här vyn i fönstret Fältlista.

  • Du kan lägga till ett område med fält från fönstret Fältlista i formuläret eller rapporten genom att göra följande:

  • Klicka på det första fältet i området.

  • Håll ned Skift och klicka sedan på det sista fältet i området.

   De fält som du klickade på och alla fält emellan dem markeras i Access.

  • Dra alla de markerade fälten till formuläret eller rapporten.

   Obs!: Den här metoden kan bara användas på fält i avsnittet Fält som är tillgängliga för den här vyn i fönstret Fältlista.

 4. Access skapar rätt kontroll för att visa varje fält och binder även kontrollen till fältet. Dessutom skapas en tillhörande etikett för kontrollen i Access. Du kan redigera etiketten genom att klicka på den en gång för att markera den och sedan klicka på den igen för att placera insättningspunkten i etiketten. Sedan kan du redigera etiketten på samma sätt som du redigerar text i ett dokument.

 5. Om du vill att ett fält ska visas i en annan typ av kontroll än den som skapas automatiskt i Access kan du ändra kontrollen till en annan typ. Du kan dock bara ändra den till en kontrolltyp som är lämplig för det fältet. Du kan till exempel ändra en kombinationsruta till en textruta eller en listruta, men du kan inte ändra en kombinationsruta till en kommandoknapp.

  Ändra en kontroll från en typ till en annan

  1. Öppna formuläret eller rapporten i designvyn genom att högerklicka på objektet i navigeringsfönstret. Klicka sedan på Designvy.

  2. Högerklicka på den kontroll du vill ändra och klicka sedan på Ändra till.

   Om menyalternativet Ändra till inte är tillgängligt så finns det inga andra kontrolltyper som är lämpliga för det här fältet. I annat fall visas en lista över kontrolltyper i Access.

  3. Klicka på någon av de tillgängliga kontrolltyperna om du vill ändra kontrollen till den typen.

   Kontrollen förblir bunden till fältet, men du kan behöva ange några egenskaper så att den nya kontrolltypen fungerar som du vill. Du visar egenskapslistan för en kontroll genom att klicka på den och sedan trycka på F4.

Överst på sidan

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport utan att använda fönstret Fältlista

I allmänhet är det enklast att lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport genom att använda fönstret Fältlista. Men du kan också lägga till ett fält genom att skapa en kontroll och sedan binda den till ett fält. Följande procedur visar hur du gör.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy eller Designvy.

  Kontrollguider    Du kan använda kontrollguiderna för att skapa kommandoknappar, listrutor, underformulär, kombinationsrutor och alternativgrupper. En kontrollguide ställer en serie frågor om hur du vill att kontrollen ska se ut och fungerar, och sedan skapas kontrollen och kontrollens egenskaper anges utifrån dina svar. Klicka på nedpilen bredvid kontrollgalleriet i gruppen Kontroller på fliken Design. Om Använd kontrollguider inte är markerat klickar du på det för att markera det.

  Bild av knapp

  Om du hellre vill skapa kontroller utan hjälp av guiderna klickar du på Använd kontrollguider så att det avmarkeras.

  Bild av knapp

 2. Klicka på verktyget för den typ av kontroll du vill lägga till på fliken Design, gruppen Kontroller.

  Du kan se namnet på ett verktyg genom att placera pekaren över det. Namnet på verktyget visas i Access.

 3. Klicka i formulärets eller rapportens designrutnät där du vill placera det övre vänstra hörnet av kontrollen. Klicka en gång för att skapa en kontroll med standardstorlek. Du kan också klicka på verktyget och sedan dra i rutnätet för formulärdesign för att skapa en kontroll med den storlek som du vill använda.

 4. Om du har markerat Använd kontrollguider och den kontroll du vill använda har en guide kopplad till den, startas guiden och du får hjälp med inställningarna för kontrollen.

 5. Om du inte placerar ut kontrollen perfekt på första försöket kan du flytta den på följande sätt:

  1. Markera kontrollen genom att klicka på den. Om det finns en etikett kopplad till kontrollen håller du ned Ctrl-tangenten och klickar sedan på etiketten för att markera den också.

  2. Placera pekaren över kontrollen tills den ändras till en flyttpekare pekaren Flytta.

  3. Klicka och dra kontrollen till önskad plats.

Om du använder en kontrollguide kanske guiden innehåller steg som hjälper dig att binda kontrollen till ett fält. Om guiden inte binder kontrollen till ett fält och kontrollen är av en typ som kan visa data (som en textruta eller kombinationsruta) måste du ange ett fältnamn eller uttryck för egenskapen Kontrollkälla för kontrollen innan data kan visas. Använd följande procedur för att binda kontrollen till ett fält.

 1. Du visar egenskapslistan för kontrollen genom att klicka på kontrollen och sedan trycka på F4.

 2. På fliken Data på egenskapssidan klickar du på nedpilen bredvid egenskapen Kontrollkälla och väljer det fält som ska visas i kontrollen. Du kan även skriva ett uttryck i rutan Kontrollkälla.

  Mer information om uttryck finns i artikeln Skapa ett uttryck.

Överst på sidan

Läs mer om fönstret Fältlista

Följande lista innehåller tips om hur du kan arbeta med fönstret Fältlista som kan vara användbart när du lägger till fält i formuläret eller rapporten. Du visar fönstret Fältlista genom att öppna ett formulär eller en rapport i layoutvyn eller designvyn och sedan trycka på ALT+F8.

 • Om formulärets eller rapportens egenskap Datakälla är tom och du drar ett fält från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten, fyller Access automatiskt i formulärets eller rapportens egenskap Datakälla.

 • Om formuläret eller rapportens egenskap Datakälla är ett SELECT-uttryck eller ett tabellnamn, kan du ändra visningen av fönstret Fältlista mellan följande två lägen:

  • Alla databasfält    Visar avsnittet Fält som är tillgängliga för den här vyn, avsnittet Fält som är tillgängliga i relaterade tabeller (om sådana tabeller finns) och avsnittet Fält som är tillgängliga i andra tabeller (om sådana tabeller finns).

  • Endast datakällfält    Visar endast avsnittet Fält som är tillgängliga för den här vyn.

   Om du vill växla mellan de två lägena klickar du på antingen Visa endast fält i den aktuella datakällan eller Visa alla tabeller längst ned i fönstret Fältlista.

   Obs!: Om du har angett en sparad fråga för formulärets eller rapportens egenskap Datakälla, visar fönstret Fältlista endast avsnittet Fält som är tillgängliga för den här vyn (alternativet Visa alla tabeller finns inte längst ned i fönstret Fältlista). Om du vill redigera datakällan högerklickar du på något av fälten och klickar sedan på Redigera datakälla.

 • Om du har angett en tabell för formulärets eller rapportens egenskap Datakälla och sedan drar ett fält från avsnittet Fält som är tillgängliga i relaterade tabeller i fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten, ändrar Access Datakälla för formuläret eller rapporten till ett SELECT-uttryck som innehåller fältet du lägger till. Om Access inte kan avgöra hur tabellerna ska relateras visas dialogrutan Välj relation så att du kan välja rätt relation.

 • Om du drar ett fält från avsnittet Fält som är tillgängliga i andra tabeller i fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten, visas dialogrutan Ange relation i Access. Du måste använda den här dialogrutan för att ange en relation mellan den andra tabellen och formulärets eller rapportens datakälla. Om du inte är säker på vilka fält som ska anges i dialogrutan kan du klicka på Avbryt och undersöka dina tabellrelationer.

  Mer information om relationer finns i artikeln Guide till tabellrelationer eller Skapa, redigera eller ta bort en relation.

  Det är möjligt att ett fält i avsnittet Fält som är tillgängliga i andra tabeller i fönstret Fältlista indirekt är relaterat till datakällan för formuläret eller rapporten via en av tabellerna i avsnittet Fält som är tillgängliga i relaterade tabeller. Om så är fallet kan åtgärden att dra ett fält från en av de relaterade tabellerna till formuläret eller rapporten leda till att en eller flera tabeller flyttas från avsnittet Fält som är tillgängliga i andra tabeller till avsnittet Fält som är tillgängliga i relaterade tabeller.

 • Om datakällan för formuläret eller rapporten är ett SELECT-uttryck eller en sparad fråga kan du visa och redigera datakällan i frågeverktyget genom att högerklicka på ett fält i fönstret Fältlista och sedan klicka på Redigera datakälla. Om datakällan är en tabell anropar det här kommandot frågeverktyget i tabellen. Du tillfrågas om du vill skapa en fråga baserat på tabellen. Klicka på Ja om du vill ändra datakällan till en fråga, eller Nej om du vill lämna datakällan oförändrad.

 • Du kan öppna en tabell i databladsvyn genom att klicka på Redigera tabell bredvid namnet på tabellen eller genom att högerklicka på namnet i fönstret Fältlista och sedan klicka på Öppna tabellen i databladsvyn.

 • Du kan använda fönstret Fältlista till att lägga till ett uppslagsfält i en tabell genom att göra följande:

  1. Klicka på Redigera tabell bredvid tabellen där du vill lägga till uppslagsfältet.

   Tabellen visas i vyn Datablad.

  2. Dra ett fält från fönstret Fältlista till databladet.

  3. Uppslagsguiden startar. Följ anvisningarna i guiden. Klicka på Slutför på den sista sidan.

 • Du kan avdocka fönstret Fältlista från höger sida av Access-arbetsområdet genom att placera pekaren i namnlisten i fönstret Fältlista tills den ändras till en flyttpekare pekaren Flyttaoch sedan dra fönstret Fältlista till vänster. Du kan placera listan var som helst i arbetsytan eller så kan du docka den till vänster i arbetsytan genom att dra den längst till vänster.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×