MICROSOFT SKYPE FÖR FÖRETAG FÖR WINDOWS PHONE

Dessa licensvillkor är ett avtal mellan Microsoft Corporation och dig (eller, beroende på var du är bosatt, mellan ett av dess dotterbolag och dig). Läs igenom villkoren. De gäller för den programvara som omnämns ovan. Villkoren gäller även för alla Microsoftanknutna

 • uppdateringar

 • tillägg

 • Internetbaserade tjänster

 • supporttjänster

för den aktuella programvaran, såvida inte andra villkor medföljer de objekten. I sådana fall gäller de medföljande villkoren.

Du accepterar villkoren genom att använda programvaran. Använd inte programvaran om du inte accepterar villkoren.

Om du godkänner och följer dessa licensvillkor har du för all framtid de rättigheter som anges nedan.

1. INSTALLATION OCH ANVÄNDARRÄTTIGHETER.

  1. Installation och användning. Du får installera och använda en kopia av programmet på upp till fem (5) olika Windows Phone-enheter som är anslutna till det Microsoft-konto som du använder på Windows Phone Store/Marketplace.

  2. Den här programvaran kräver anslutning till datorsystem som kör giltigt licensierade exemplar av Microsoft Skype för företag eller Microsoft Skype för företag – Online över ett Internetbaserat trådlöst nätverk. Uppdateringar eller uppgraderingar av Microsoft Skype för företag – Servererver kan krävas för full funktionalitet. Vissa funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

  3. Tredjepartsprogram. Programvaran kan innehålla kod från tredjepartsprogram som Microsoft, inte den tredje parten, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden till tredjepartsprogram medföljer endast som information till dig.

2. KAN KRÄVA INTERNETÅTKOMST.

När du använder programvaran kan du behöva betala avgifter för Internetåtkomst, dataöverföring och andra tjänster enligt villkoren för data i ditt abonnemang och andra avtal du har med nätverksoperatören. Du är ensam ansvarig för avgifter från nätverksoperatören.

3. INTERNETBASERADE TJÄNSTER.

Microsoft ger dig tillgång till Internetbaserade tjänster tillsammans med programvaran. Microsoft kan när som helst ändra eller avbryta tjänsterna.

  1. Godkännande av Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Programvaran kan ansluta till Internetbaserade trådlösa tjänster. När du använder programmet godkänner du överföringen av standardenhetsinformation (inklusive men inte begränsat till teknisk information om enheten, systemet, programvaran och kringutrustning) för Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Om andra villkor finns i samband med användning av tjänsterna, gäller även de villkoren.

  2. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda en Internetbaserad tjänst på ett sätt som kan skada den eller som kan hindra någon annan från att använda den eller det trådlösa nätverket. Du har inte rätt att använda tjänsten för att på något sätt försöka få otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.

4. LICENSENS OMFATTNING.

Programvaran säljs inte, utan licensieras. Det här avtalet ger dig endast viss rätt att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om inte gällande lagstiftning motsäger denna begränsning och beviljar dig fler rättigheter får du endast använda programvaran på det sätt som anges uttryckligen i detta avtal. Du måste följa programvarans tekniska begränsningar som gör att du bara kan använda den på vissa sätt. Du får inte

 • kringgå några tekniska begränsningar i programvaran

 • bakåtkompilera, dekompilera eller dela upp programvaran, förutom i exakt den utsträckning som gällande lagstiftning uttryckligen medger det

 • framställa fler kopior av programvaran än som anges i det här avtalet eller som gällande lagstiftning medger

 • publicera programvaran så att andra kan kopiera den

 • hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran eller

 • överföra programvaran eller det här avtalet till tredje part.

5. DOKUMENTATION.

Om dokumentation tillhandahålls med programvaran får du enbart kopiera och använda dokumentationen för internt syfte eller i referenssyfte.

6. ÖVERFÖRING TILL EN ANNAN ENHET.

Du kan avinstallera programvaran och installera den för att använda den på en annan enhet. Du har inte rätt att göra det för att dela den här licensen mellan enheter utanför avtalets begränsningar.

7. EXPORTRESTRIKTIONER.

Programvaran omfattas av den amerikanska exportlagstiftningen. Du måste följa alla inhemska och internationella exportlagar som är tillämpliga för programvaran. Lagarna omfattar restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.

8. SUPPORTTJÄNSTER.

Eftersom programvaran licensieras i befintligt skick ger vi inte tillgång till några supporttjänster för den. Telefontillverkaren och nätoperatören ansvarar inte för att tillhandahålla supporttjänster för programvaran.

9. AVTALETS FULLSTÄNDIGHET.

Det här avtalet utgör, tillsammans med villkoren för de tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, det fullständiga avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

10. TILLÄMPLIG LAG.

  1. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA gäller delstaten Washingtons lagar för tolkningen av avtalet och vid hävdade brott mot avtalet, oavsett eventuella konflikter mellan olika juridiska principer. Lagarna i den delstat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk enligt lokala konsumentskydds- och konkurrenslagar och hävdade handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar.

  2. Kanada. Om du har förvärvat programvaran i Kanada gäller lagar för regionen där du är bosatt för tolkningen av avtalet och vid hävdade brott mot avtalet och andra krav (inklusive konsumentskydd, illojal konkurrens och förseelser) oavsett eventuella konflikter mellan olika juridiska principer.

  3. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land/någon annan region gäller lagarna i det landet/den regionen.

11. JURIDISKA PÅFÖLJDER.

I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagarna i det land/den region där du bor. Du kan också ha rättigheter gentemot den part som du förvärvat programmet ifrån. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagarna i det land/den region där du bor, om inte lagarna tillåter det.

12. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS I BEFINTLIGT SKICK. DU TAR SJÄLV RISKEN ATT ANVÄNDA DEN. MICROSOFT OCH NÄTOPERATÖRER ÖVER VILKAS NÄT PROGRAMVARAN DISTRIBUERAS OCH VÅRA RESPEKTIVE DOTTERBOLAG OCH LEVERANTÖRER (”GÄLLANDE PARTER”) GER INTE NÅGRA BESTÄMDA GARANTIER ELLER VILLKOR I RELATION TILL PROGRAMVARAN. DU TAR SJÄLV RISKEN FÖR PROGRAMVARANS KVALITET OCH PRESTANDA. OM PROGRAMVARAN SKULLE VARA DEFEKT STÅR DU FÖR HELA KOSTNADEN FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE ELLER REPARATION. ENLIGT DE LAGAR SOM GÄLLER DÄR DU BOR KAN DU HA RÄTT TILL UTÖKAT KONSUMENTSKYDD SOM INTE KAN SKRIVAS BORT GENOM DETTA AVTAL. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN MEDGER DET FRISKRIVER SIG GÄLLANDE PARTER FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÅDANA SOM AVSER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER.

FÖR AUSTRALIEN – DU HAR RÄTT TILL LAGSTADGADE GARANTIER ENLIGT DEN AUSTRALIENSISKA KONSUMENTKÖPLAGEN. INGET I AVTALET SYFTAR TILL ATT PÅVERKA DESSA RÄTTIGHETER.

13. BEGRÄNSNING AV SKADOR. I DEN UTSTRÄCKNING DET INTE FÖRBJUDS ENLIGT LAG KAN DU ENDAST FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL ETT BELOPP SOM MOTSVARAR 1 AMERIKANSK DOLLAR. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE SÖKA ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR FRÅN NÅGON DISTRIBUTÖR.

Denna begränsning gäller för

 • allt som är relaterat till programvaran, tjänsterna och innehållet (inklusive koden) på tredje parts Internetwebbplatser och i program från tredje part

 • och påstådda brott mot avtalet, garantiåtaganden eller villkor, konsumentskydd, strikt ansvar, vårdslöshet, falsk framställning, uraktlåtenhet, intrång eller annan kränkning som medför skadeståndsrätt, brott mot lagar och regler, oberättigad vinst i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag.

Den gäller även om:

 • reparation, ersättningsvara eller återbetalning för programvaran inte helt kompenserar dig för de förluster du lidit; eller

 • gällande parter kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador.

Det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller för dig om begränsning av följdskador, oförutsedda skador eller andra skador inte är förenligt med lagstiftningen där du bor.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×