Du kan använda makroinstruktionen ImporteraExporteraKalkylblad till att importera och exportera data mellan den aktuella Access-databasen (.mdb eller .accdb) och en kalkylbladsfil. Du kan även länka data i ett Excel-kalkylblad till den aktuella Access-databasen. Med ett länkat kalkylblad kan du visa kalkylbladsdata med Access och samtidigt ha fullständig åtkomst till data från Excel. Du kan även länka till data i ett Lotus 1-2-3-kalkylblad, men dessa data är skrivskyddade i Access.

Obs!: Från och med Access 2010 har makroinstruktionen ÖverförKalkylbladsdata fått det nya namnet ImporteraExporteraKalkylblad.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställning

Makroinstruktionen ImporteraExporteraKalkylblad har följande argument:

Instruktionsargument

Beskrivning

Överföringstyp

Den typ av överföring du vill göra. Välj Import, Export eller Länk i rutan Överföringstyp i avsnittet Instruktionsargument i fönstret för makrodesign. Standardvärdet är Import.

Obs!: Överföringstypen Länk stöds inte för Access-projekt (.adp).

Kalkylbladstyp

Typen av kalkylblad du vill importera från, exportera till eller länka till. Du kan välja bland en mängd olika kalkylbladstyper i rutan. Standardvärdet är Excel-arbetsbok.

Obs!: Du kan importera från och länka (skrivskyddat) till Lotus .wk4-filer, men du kan inte exportera Access-data till det här kalkylbladsformatet. Access saknar numera stöd för att importera, exportera eller länka data från Lotus .wks-filer eller Excel version 2.0-kalkylblad med den här åtgärden. Om du vill importera från eller länka till kalkylbladsdata i Excel version 2.0- eller Lotus .wks-format ska du konvertera kalkylbladsdata till en senare version av Excel eller Lotus 1-2-3 innan du importerar eller länkar data i Access.

Tabellnamn

Namnet på den Access-tabell du vill importera kalkylbladsdata till, exportera kalkylbladsdata från eller länka kalkylbladsdata till. Du kan också skriva namnet på den Access-välj fråga du vill exportera data från. Det här är ett obligatoriskt argument.

Om du väljer importera för argumentet Överföringstyp läggs kalkylbladsdata till i den här tabellen om tabellen redan finns. Annars skapas en ny tabell med aktuella kalkylbladsdata i Access.

I Access kan du inte använda SQL-uttryck till att ange data som ska exporteras när du använder makroinstruktionen ImporteraExporteraKalkylblad. Istället för att använda ett SQL-uttryck måste du först skapa en fråga och sedan ange namnet på frågan i argumentet Tabellnamn.

Filnamn

Namnet på kalkylbladsfilen du vill importera från, exportera till eller länka till. Ange den fullständiga sökvägen. Det här är ett obligatoriskt argument.

Ett nytt kalkylblad skapas när du exporterar data från Access. Om filnamnet är samma som namnet på ett befintligt kalkylblad ersätts det befintliga kalkylbladet i Access, såvida du inte exporterar till en arbetsbok i Excel version 5.0 eller senare. I så fall kopieras exporterade data till nästa tillgängliga nya blad i arbetsboken.

Om du importerar från eller länkar till ett kalkylblad i Excel version 5.0 eller senare kan du ange ett visst kalkylblad med hjälp av argumentet Område.

Innehåller fältnamn

Anger om den första raden i kalkylbladet innehåller namnen på fälten. Om du väljer Ja används namnen på den här raden som fältnamn i Access-tabellen när du importerar eller länkar kalkylbladsdata. Om du väljer Nej behandlas den första raden som en normal rad med data. Standardvärdet är Nej.

När du exporterar en Access-tabell eller en urvalsfråga till ett kalkylblad infogas fältnamnen i den första raden i kalkylbladet oavsett vad du väljer för det här argumentet.

Område

Cellområdet som ska importeras eller länkas. Lämna det här argumentet tomt om du vill importera eller länka hela kalkylbladet. Du kan skriva namnet på ett område i kalkylbladet eller ange cellområdet som ska importeras eller länkas, till exempel A1:E25 (observera att A1. E25-syntaxen fungerar inte i Access 97 eller senare). Om du importerar från eller länkar till ett kalkylblad i Excel version 5.0 eller senare kan du prefixa området med namnet på kalkylbladet och ett utropstecken. till exempel Budget! A1:C7.

Obs!: När du exporterar till ett kalkylblad måste du lämna det här argumentet tomt. Om du anger ett intervall misslyckas exporten.

Anmärkningar

Du kan exportera data i Access-urvalsfrågor till kalkylblad. Access exporterar frågans resultatuppsättning och behandlar det precis som en tabell.

Kalkylbladsdata som du lägger till i en befintlig Access-tabell måste vara kompatibla med tabellens struktur.

  • Varje fält i kalkylbladet måste ha samma datatyp som motsvarande fält i tabellen.

  • Fälten måste komma i samma ordning (om du inte anger Ja för argumentet Innehåller fältnamn, då måste fältnamnen i kalkylbladet matcha fältnamnen i tabellen).

Den här makroinstruktionen fungerar ungefär som att klicka på fliken Externa data och klicka på Excel i gruppen Importera eller Exportera. Du kan använda de här kommandona till att välja en datakälla, som Access eller en annan typ av databas, ett kalkylblad eller en textfil. Om du väljer ett kalkylblad visas en serie dialogrutor, eller så körs en guide i Access, där du väljer namnet på kalkylbladet och andra alternativ. Argumenten för makroinstruktionen ImporteraExporteraKalkylblad speglar alternativen i de här dialogrutorna eller i guiden.

Obs!: Om du ställer en fråga mot eller filtrerar ett länkat kalkylblad är frågan eller filtret skiftlägeskänsligt.

Om du länkar till ett Excel-kalkylblad som är öppet i redigeringsläge så väntar Access tills redigeringsläget har stängts innan länken slutförs, och det finns ingen tidsgräns för det här.

Om du vill köra instruktionen ImporteraExporteraKalkylblad i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden TransferSpreadsheet för DoCmd-objektet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×