Hantera avtalade tider, planer, budgetar – det är enkelt med Microsoft 365.

Namn i formler

Ett namn är ett meningsfullt stenografi som gör det lättare att förstå syftet med en cellreferens, konstant, formel eller tabell, som kan vara svårt att förstå när som helst. Följande information visar vanliga exempel på namn och hur de kan förbättra klarhet.

Typ av exempel

Exempel utan namn

Exempel med ett namn

Referens

=SUMMA(C20:C30)

=SUMMA(FörstaKvartaletsFörsäljning)

Konstant

=PRODUKT(A5,8.3)

=PRODUKT(Pris,Moms)

Formel

=SUMMA(LETARAD(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUMMA(Lager_nivå,-Order_belopp)

tabell

C4:G36

=ToppFörsäljn06

Lär dig mer om att använda namn

Det finns flera typer av namn som du kan skapa och använda.

Definierat namn    Ett namn som representerar en cell, ett cell område, en formel eller ett konstant värde. Du kan skapa ett eget definierat namn eller skapa ett definierat namn, till exempel när du anger ett utskrifts område.

Tabellnamn    Ett namn på en Excel-tabell, som är en samling data om ett visst ämne som lagras i poster (rader) och fält (kolumner). Excel skapar automatiskt ett standard tabell namn i Excel för Tabell1, tabell2 och så vidare, varje gång du infogar en Excel-tabell. Du kan ändra namnet på en tabell så att det blir mer meningsfullt. Mer information om Excel-tabeller finns i använda strukturerade referenser med Excel-tabeller.

Ett namn omfattar ett visst objekt, antingen ett specifikt kalkylblad (s.k. lokal kalkylbladsnivå) eller hela arbetsboken (s.k. global arbetsboksnivå). Omfattningen av ett namn är den plats där namnet känns igen utan kvalificering. Till exempel:

 • Om du har definierat ett namn, till exempel Budget_FY08 och dess omfattning är Blad1, känns namnet, om det inte är kvalificerat, enbart i Blad1, men inte i andra blad.

  Om du vill använda ett lokalt kalkyl blads namn i ett annat kalkyl blad kan du kvalificera det genom att ange ett namn på kalkyl bladet. Till exempel:

  Blad1!Budget_RÅ08

 • Om du har definierat ett namn, till exempel Sales_Dept_Goals och dess omfattning är arbets boken, känns namnet igen för alla kalkyl blad i arbets boken, men inte i andra arbets böcker.

Ett namn måste alltid vara unikt inom dess omfattning. Excel hindrar dig från att definiera ett namn som redan finns i dess omfattning. Men du kan använda samma namn i olika omfattningar. Du kan till exempel definiera ett namn, till exempel GrossProfit, som besvaras till Blad1, Blad2 och Blad3 i samma arbets bok. Även om alla namn är identiska är varje namn unikt inom dess omfattning. Du kan göra så att en formel som använder namnet GrossProfit alltid refererar till samma celler på den lokala kalkyl blads nivå.

Du kan till och med definiera samma namn, GrossProfit, för den globala arbets bokens nivå, men om du vill att scopet ska vara unikt. I det här fallet kan det finnas en namn konflikt. För att lösa den här konflikten använder Excel det namn som definierats för kalkyl bladet eftersom den lokala kalkyl blads nivån har högre prioritet än den globala arbets boks nivån. Om du vill åsidosätta prioriteringsordningen och använda arbets boks namnet kan du disambiguate namnet genom att ange arbets bokens namn. Till exempel:

Arbetsboksfil!Bruttovinst

Du kan åsidosätta den lokala kalkyl blads nivån för alla kalkyl blad i arbets boken. Ett undantag är för det första kalkyl bladet som alltid använder det lokala namnet om det finns en namn konflikt som inte kan åsidosättas.

Du definierar ett namn med hjälp av:

 • Rutan definierade namn i Formel fältet     Använd den här rutan när du skapar ett namn för ett markerat område på arbetsboksnivån.

 • Definiera namn från markering     Du kan på ett enkelt sätt skapa namn från befintliga rad- och kolumnetiketter genom att använda ett urval celler från kalkylbladet.

 • Dialogrutan Nytt namn    Detta är det bästa alternativet när du vill ha större flexibilitet och exempelvis ange en omfattning på lokal kalkylbladsnivå eller skapa en namnkommentar.

Obs! namn använder som standard absoluta cell referenser.

Du kan ange ett namn genom att:

 • Arbeta    Skriv namnet, till exempel som ett argument till en formel.

 • Använda Komplettera automatiskt för formel    Använd listrutan Komplettera automatiskt för formel, där giltiga namn automatiskt finns listade.

 • Välja namn från kommandot Använd i formel    Välj ett definierat namn i en lista som är tillgänglig från kommandot Använd i formel i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Du kan också skapa en lista med definierade namn i en arbets bok. Leta upp ett område med två tomma kolumner på kalkylbladet (listan kommer att innehålla två kolumner, en för namnet och en för en beskrivning av namnet). Markera den cell som ska utgöra listans övre vänstra hörn. Klicka på Använd i formeli gruppen definierade namn på fliken formler , klicka på Klistra in och sedan på Klistrain i dialog rutan Klistra in namn .

Nedan följer en lista över syntax-regler för att skapa och redigera namn.

 • Giltiga tecken    Det första tecknet i ett namn måste vara en bokstav, ett understreck (_) eller ett omvänt snedstreck (\). Övriga tecken i namnet kan vara bokstäver, siffror, punkter och understreck.

  Tips! du kan inte använda versaler och gemener "C", "c", "R" eller "r" som ett definierat namn eftersom de används för att markera en rad eller kolumn för den markerade cellen när du anger dem i ett namn eller en text ruta .

 • Cellreferenser är inte tillåtna    Ett namn får inte vara detsamma som en cellreferens, t ex Z$100 eller R1C1.

 • Blank steg är ogiltiga    Blank steg tillåts inte som en del av ett namn. Använda under streck (_) och punkt (.) som ord avgränsare, till exempel Sales_Tax eller första. Quarter.

 • Namnets längd    Ett namn kan innehålla upp till 255 tecken.

 • Skift läges känslighet    Namn kan innehålla versaler och gemener. Det går inte att skilja mellan versaler och gemener i namn. Om du till exempel skapar namn försäljningen och sedan ett annat namn som heter försäljning i samma arbets bok uppmanas du att välja ett unikt namn.

Definiera ett namn för en cell eller ett cellområde på ett kalkylblad

 1. Markera cellen, cellområdet eller de icke angränsande markeringar som du vill namnge.

 2. Klicka på rutan Namn längst ut till vänster i formelfältet.

  Namnrutan

  Namnrutan

 3. Skriv det namn du vill använda för att referera till ditt val. Namn kan vara maximalt 255 tecken långa.

 4. Tryck på Retur.

Obs!: Du kan inte namnge en cell medan du ändrar innehållet i cellen.

Du kan omvandla befintliga rad- och kolumnetiketter till namn.

 1. Markera det område du vill namnge, inklusive rad- eller kolumnetiketterna.

 2. Klicka på Skapa av markering. på fliken Formler i gruppen Definierade namn.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Skapa namn från markering anger du var etiketterna finns genom att markera kryssrutan Översta raden, Vänstra kolumnen, Nedersta raden eller Högra kolumnen. Ett namn som skapas med den här proceduren refererar bara till cellerna som innehåller värden och exkluderar de befintliga rad-och kolumn etiketterna.

 1. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Skriv det namn du vill använda för referensen i rutan namn i dialog rutan nytt namn .

  Obs! namn kan vara upp till 255 tecken långa.

 3. Om du vill ange namnets omfattning markerar du Arbetsbok eller namnet på ett kalkylblad i arbetsboken i listrutan Omfattning.

 4. Du kan, om du vill, ange en beskrivande kommentar på högst 255 tecken i rutan Kommentar.

 5. Gör något av följande i rutan Refererar till:

  • Om du vill ange en cellreferens skriver du cellreferensen.

   Tips: den aktuella markeringen anges som standard. Om du vill ange andra cell referenser som argument klickar du på Dölj dialog Bild av knapp (som tillfälligt krymper dialog rutan), markerar cellerna i kalkyl bladet och klickar sedan på Visa dialog Bild av knapp .

  • Om du vill ange en konstant skriver du = (likhetstecken) och konstantvärdet.

  • Om du vill ange en formel skriver du = och formeln.

 6. Klicka på OK för att slutföra proceduren och gå tillbaka till kalkylbladet.

Tips: Om du vill göra dialogrutan Nytt namn bredare eller längre klickar du på den och drar sedan i handtaget i dess botten.

Hantera namn i dialogrutan Namnhanteraren

Använd dialog rutan Namn hanteraren för att arbeta med alla definierade namn och tabell namn i en arbets bok. Du kanske till exempel vill hitta namn med fel, bekräfta värdet och referensen för ett namn, Visa eller redigera beskrivande kommentarer eller bestämma omfattningen. Du kan också sortera och filtrera listan med namn och enkelt lägga till, ändra eller ta bort namn från en och samma plats.

Öppna dialogrutan Namnhanteraren genom att klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Bild av menyfliksområdet i Excel

I dialogrutan Namnhanteraren visas följande information om respektive namn i en listruta:

Den här kolumnen:

Visar:

Ikon och namn

Något av följande:

 • Ett definierat namn som visas med ikonen för definierat namn. Ikon för definierat namn

 • Ett tabellnamn som visas med ikonen för tabellnamn. Ikon för tabellnamn

Värde

Det aktuella värdet för namnet, exempelvis resultatet av en formel, en strängkonstant, ett cellområde, ett fel, en värdematris eller en platshållare om formeln inte kan utvärderas. Nedan följer några representativa exempel:

 • "detta är min strängkonstant"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #Referens!

 • {...}

Refererar till

Den aktuella referensen för namnet. Nedan följer några representativa exempel:

 • =Blad1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUMMA(Blad1!A1,Blad2!B2)

Omfattning

 • Ett kalkylblad om namnets omfattning är lokal kalkylbladsnivå.

 • "Arbets bok" om området är den globala kalkyl blads nivån.

Kommentar

Ytterligare information med högst 255 tecken. Nedan följer några representativa exempel:

 • Detta värde upphör den 2 maj 2007.

 • Ta inte bort! Viktigt namn!

 • Baseras på testsiffrorna i ISO-certifieringen.

 • Du kan inte använda dialog rutan Namn hanteraren medan du ändrar innehållet i en cell.

 • I dialog rutan Namn hanteraren visas inte namn som definierats i Visual Basic for Applications (VBA) eller dolda namn ( Visible -egenskapen för namnet är inställd på "falskt").

 • Dubbelklicka på kolumn rubrikens högra sida för att automatiskt anpassa kolumnens storlek efter det längsta värdet i kolumnen.

 • Om du vill sortera listan med namn i stigande eller fallande ordning klickar du på kolumn rubriken.

Använd kommandona i listrutan Filter om du snabbt vill visa en delmängd av namnen. Om du väljer varje kommando avaktiverar eller inaktiverar filter åtgärden, vilket gör det enkelt att kombinera eller ta bort olika filter åtgärder för att få önskat resultat.

Gör något av följande om du vill filtrera listan med namn:

Välj:

Om du vill:

Namn begränsade till kalkylblad

Visa endast de lokala namnen i kalkylbladet.

Namn begränsade till arbetsbok

Visa endast de globala namnen i arbetsboken.

Namn med fel

Visa endast namnen med värden som innehåller fel (till exempel #REF, #VALUE eller #NAME).

Namn utan fel

Visa endast namn med felfria värden.

Definierade namn

Visa endast namn som har definierats av dig själv eller i Excel, t.ex. ett utskriftsområde.

Tabellnamn

Visa endast tabellnamn.

Om du ändrar ett definierat namn eller ett tabell namn ändras även alla användnings områden för namnet i arbets boken.

 1. Klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på namnet som du vill ändra i dialogrutan Namnhanteraren och sedan på Redigera.

  Tips: du kan också dubbelklicka på namnet.

 3. Skriv det nya namnet för referensen i rutan Namn i dialogrutan Redigera namn.

 4. Ändra referensen i rutan Refererar till och klicka på OK.

 5. Ändra den cell, formel eller konstant som representeras av namnet i rutan Refererar till i dialogrutan Namnhanteraren.

  • Om du vill avbryta oönskade eller oavsiktliga ändringar klickar du på avbryt Knappen Avbryt eller trycker på ESC.

  • Om du vill spara ändringarna klickar du på genomför Knappen Retur eller trycker på RETUR.

Med knappen Stäng stänger du dialogrutan Namnhanteraren. Det är inte nödvändigt för ändringar som redan har gjorts.

 1. Klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på namnet som du vill ändra i dialogrutan Namnhanteraren.

 3. Markera ett eller flera namn genom att göra något av följande:

  • Klicka på det namn du vill markera.

  • Om du vill markera flera namn i en intilliggande grupp klickar du och drar namnen, eller trycker på SKIFT och klickar sedan på mus knappen för varje namn i gruppen.

  • Om du vill markera flera namn i en grupp som inte är angränsande trycker du på CTRL och klickar på mus knappen för varje namn i gruppen.

 4. Klicka på Ta bort. Du kan också trycka på DELETE.

 5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på OK.

Med knappen Stäng stänger du dialogrutan Namnhanteraren. Det är inte nödvändigt för ändringar som redan har gjorts.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Definiera och använda namn i formler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×