PROGNOS.ETS.STAT (Funktionen PROGNOS.ETS.STAT)

Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering.

Statistiktypen anger vilken statistik som begärs av den här funktionen.

Syntax

PROGNOS.ETS.STAT (värden, tidslinje, statistiktyp, [säsongsvariation], [dataslutförande], [aggregering])

Syntaxen för funktionen PROGNOS.ETS.STAT har följande argument:

 • Värden    Obligatoriskt. Värdena är de historiska värden som du vill prognostisera nästföljande punkter för.

 • Tidslinje    Obligatoriskt. Detta är den oberoende matrisen eller det oberoende intervallet med numeriska data. Det måste finnas konsekventa steg mellan datumen på tidslinjen och de får inte vara noll. Tidslinjen behöver inte vara sorterad eftersom PROGNOS.ETS.STAT implicit sorterar den för beräkningar. Om konsekventa steg inte kan identifieras i den angivna tidslinjer returnerar PROGNOS.ETS.STAT felet #OGILTIGT!. Om tidslinjen innehåller dubblettvärden returnerar PPROGNOS.ETS.STAT felet #VÄRDEFEL!. Om tidslinjens intervall och värden inte är i samma storlek returnerar PROGNOS.ETS.STAT felet #SAKNAS!.

 • Statistiktyp    Obligatoriskt. Ett numeriskt värde mellan 1 och 8 som anger vilken statistik som returneras för den beräknade prognosen.

 • Säsongsvariationer     Valfritt. Ett numeriskt värde. Standardvärdet 1 innebär att Excel automatiskt upptäcker säsongsberoende för prognosen och använder positiva heltal för hela säsongsmönstret. 0 anger att inget säsongsberoende finns, vilket innebär att prognosen blir linjär. Positiva heltal anger för algoritmen att mönster av den längden ska användas som säsongsvariation. För alla andra värden returnerar PROGNOS.ETS.STAT felvärdet #OGILTIGT! .

  Det högsta värdet för säsongsberoende är 8 760 (antalet timmar på ett år). Säsongsberoende som är högre än det antalet ger felvärdet #OGILTIGT! .

 • Dataslutförande    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett konstant steg mellan datapunkter, PROGNOS. ETS. STAT stöder upp till 30 % saknade data och justerar automatiskt för dem. 0 anger att algoritmen ska redovisa saknade punkter som nollor. Standardvärdet 1 hanterar saknade punkter genom att tilldela dem genomsnittsvärdet för de intilliggande punkterna.

 • Aggregering    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter sammanställer PROGNOS.ETS.STAT flera punkter som har samma tidsstämpel. Sammanställningsparametern är ett numeriskt värde som anger vilken metod som används för att sammanställa flera värden med samma tidsstämpel. För standardvärdet 0 används MEDEL, medan andra alternativ är SUMMA, ANTAL, ANTALV, MIN, MAX, MEDIAN.

Följande valfria statistik kan returneras:

 • Alfaparameter för ETS-algoritmen    Returnerar basvärdeparametern – ett högre värde ger större vikt åt de senaste datapunkterna.

 • Betaparameter för ETS-algoritmen    Returnerar trendvärdeparametern – ett högre värde ger större vikt åt den senaste trenden.

 • Gammaparameter för ETS-algoritmen    Returnerar parametern för säsongsvariationsvärde – ett högre värde ger större vikt åt den senaste säsongsperioden.

 • MASE-mått    Returnerar medelvärde för det absoluta skalade felmåttet, ett mått på noggrannheten i prognoser.

 • SMAPE -mått    Returnerar det symmetriska medelvärdet för det absoluta procentuella felmåttet, ett noggrannhetsmått baserat på procentuella fel.

 • MAE-mått    Returnerar det symmetriska absoluta medelvärdet för felmått, ett noggrannhetsmått baserat på procentuella fel.

 • RMSE-mått    Returnerar kvadratrotsmedelvärdet, ett mått på skillnaderna mellan prognostiserade och observerade värden.

 • Upptäckt stegstorlek    Returnerar den stegstorlek som upptäckts på den historiska tidslinjen.

Ladda ned en exempelarbetsbok

Klicka på den här länken om du vill ladda ned en arbetsbok med exempel på Excel-funktionen PROGNOS.ETS

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Prognosfunktioner (referens)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×