Du kan använda Access-makron för att skapa egna snabbmenyer som visas när du högerklickar på formulär, rapporter eller enskilda kontroller. Du kan också skapa egna menyer som visas i menyfliksområdet för specifika formulär eller rapporter.

Om du vill skapa en meny med hjälp av makron utför du tre huvudsteg:

 1. Skapa ett makroobjekt med undermakro som innehåller menykommandona.

 2. Skapa ett annat makroobjekt som skapar själva menyn.

 3. Bifoga menyn till en kontroll, ett formulär, en rapport eller till hela databasen.

I följande avsnitt går du igenom de här stegen i detalj.

Obs!: Använder du Access 2007? Gå i så fall nedåt till avsnittet Skapa egna snabbmenyer i Access 2007.

Tips: Om du vill lära dig hur du skapar egna snabbmenyer i Access med VBA-kod (Visual Basic for Applications) kan du läsa artikeln Skapa en snabbmeny för ett formulär, en formulärkontroll eller en rapport.

Steg 1: Skapa ett makroobjekt med undermakro som innehåller menykommandona

I det här steget skapar du ett makroobjekt med delmakron, där varje delmakro kommer att vara ett separat kommando på snabbmenyn.

Vad är ett delmakro?

Du kan använda ett delmakro i ett makroobjekt om du vill definiera en uppsättning makroåtgärder. Undermaros i ett makroobjekt kan anropas separat från olika kontroll- och objekthändelser. De enskilda delmakroerna i ett makroobjekt har var och en ett unikt namn och kan innehålla en eller flera makroåtgärder.

 1. Gå till fliken Skapa, i gruppen Makron och kod, och klicka på Makro.

 2. För varje kommando som du vill använda på den egna snabbmenyn:

  1. Lägg till en makrosats för delmakro i fönstret för makrodesign och ge delmakronamnet det du vill visa på snabbmenyn (till exempel "Skriv ut" eller "Uppdatera").

   Tips: Om du vill skapa en snabbtangent så att du kan använda tangentbordet för att välja kommandot skriver du ett et-tecken (&) före bokstaven som du vill ska vara snabbtangent i kommandonamnet (till exempel "&Uppdatera"). Den här bokstaven stryks under på menyn.

  2. I delmakcrot väljer du den första åtgärd du vill ska vidtas när du klickar på kommandot på snabbmenyn.

  3. Om det finns fler åtgärder som du vill utföra när du väljer det här kommandot lägger du till dem som separata makroåtgärder i samma delmakro.

 3. Spara och namnge makroobjektet, till exempel mcrShortcutMenuCommands.

  I följande bild visas ett exempel på makroobjekt med tre delmakro för en anpassad meny eller snabbmeny.

  Skärmbild av Access-fönstret för makrodesign med tre delmakrosatser.

Steg 2: Skapa ett andra makroobjekt som skapar menyn

Det här steget kan verka redundant, men om du vill skapa snabbmenyn från makroobjektet som du skapade i steg 1 måste du skapa ett andra makroobjekt som innehåller makroinstruktionen NyMeny. Den här makroinstruktionen kallas ibland för "menymakro".

 1. Gå till fliken Skapa, i gruppen Makron och kod, och klicka på Makro.

 2. Välj NyMeny i kombinationsrutan Lägg till ny åtgärd i makrodesignfönstret.

 3. I argumentrutan Menynamn för makroinstruktionen NyMeny skriver du namnet på menyn (till exempel "Formulärkommandon"). Det här argumentet är inte obligatoriskt, men rekommenderas om du planerar att lägga till menyn i en menyflik i menyfliksområdet (till exempel fliken Tillägg för ett formulär eller en rapport) i steg 3. Om menyn läggs till som en snabbmeny i steg 3 ignoreras argumentet Menynamn.

 4. I argumentrutan Menymakronamn anger du namnet på makroobjektet som du skapade i steg 1.

 5. Spara och namnge det andra makroobjektet, till exempel mcrAddShortcutMenu.

  Följande bild visar ett exempelmenymakroobjekt som skapar menyn som vi skapade i steg 1.

  Skärmbild av ett Access-makroobjekt med makroinstruktionen NyMeny.

Steg 3: Bifoga menyn till en kontroll, ett formulär, en rapport eller en databas

Beroende på var du vill att menyn ska visas kan du använda en eller flera av följande metoder.

Lägga till menyn på Add-Ins för ett formulär eller en rapport

Använd den här proceduren om du vill att menyn ska visas på fliken Tillägg för ett visst formulär eller en viss rapport.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten där du vill att menyn ska visas i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på Egenskapssida i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Markera hela objektet genom att välja Formuläreller Rapport i listan högst upp på egenskapslistan åtgärdsfönster.

 4. Skriv namnet på makroobjektet som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu") i egenskapsrutan Menyrad på fliken Annat på egenskapslistan.

 5. Spara ändringar i formuläret eller rapporten.

  Nästa gång du öppnar formuläret eller rapporten visas fliken Tillägg i menyfliksområdet. Klicka på fliken för att visa menyn, enligt följande bild:

  Skärmbild av menyfliksområdet Tillägg i Access

  Mer information om anpassningsteknik för menyfliksområdet, till exempel hur du lägger till anpassade flikar eller döljer standardflikarna, finns i artikeln Skapa ett anpassat menyfliksområde i Access.

Lägga till menyn som en snabbmeny för ett formulär, en rapport eller en kontroll

Använd den här proceduren om du vill att menyn ska visas när du högerklickar på ett visst formulär, en rapport eller en viss kontroll.

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på formuläret eller rapporten där du vill att snabbmenyn ska visas och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på Egenskapssida i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Markera kontrollen eller objektet som du vill bifoga snabbmenyn till.

  Om du vill markera hela objektet väljer duFormulär eller Rapport i listan högst upp på egenskapslistan åtgärdsfönster.

 4. Skriv namnet på makroobjektet som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu") i egenskapsrutan Snabbmenyrad på fliken Annat på egenskapslistan.

 5. Kontrollera att egenskapen Snabbmeny är inställd på Ja.

 6. Spara ändringar i formuläret eller rapporten.

  Nästa gång du öppnar formuläret eller rapporten och sedan högerklickar på formuläret, rapporten eller kontrollen visas snabbmenyn med tillhörande kommandon, enligt följande bild:

  Skärmbild av en snabbmeny i ett Access-formulär

Lägga till menyn som en global snabbmeny

Den här proceduren ersätter alla standardgenvägsmenyer i den aktuella databasen. Anpassade snabbmenyer som du har kopplat till specifika formulär, rapporter eller kontroller påverkas inte.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

 3. I rutan Snabbmenyrad under Alternativ för menyfliksområdet och verktygsfältet skriver du namnet på makrot som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu").

 4. Spara ändringarna genom att klicka på OK i dialogrutan Access-alternativ.

 5. Stäng databasen och öppna den sedan igen så att ändringarna kan genomföras.

Egna snabbmenyer ersätter standardmenyerna för de objekt de är kopplade till. Om du vill behålla vissa Access-kommandon som ska användas på de här menyerna kan du använda makroinstruktionen KörKommando för att placera kommandona i makroobjekten för de menyer du vill använda dem i.

En egen snabbmeny som är kopplad till en kontroll ersätter andra anpassade snabbmenyer som har definierats i databasen. En egen snabbmeny som är kopplad till ett formulär eller en rapport ersätter en egen global snabbmeny.

När du anger ett menymakro för ett formulär eller en rapport eller för databasen körs det här menymakroet varje gång formuläret, rapporten eller databasen öppnas. Om du gör ändringar i menymakroobjektet eller makroobjektet som definierar dess kommandon när formuläret, rapporten eller databasen är öppen måste du stänga formuläret, rapporten eller databasen och öppna den igen för att se ändringarna.

Om du vill skapa en undermeny i en snabbmenylista med kommandon följer du steg 1 för att skapa ett separat makroobjekt som bara innehåller undermenykommandona, enligt följande bild:

Skärmbild av ett makro i Access med två undermakro

Följ sedan steg 1 igen för att definiera kommandona för menyobjektet på högre nivå. Lägg till undermenyn som ett objekt i makroobjektet på högre nivå med makroinstruktionen NyMeny. Följande bild visar makroobjektet för en meny som innehåller en undermeny. Det tredje delmakkroet i det här exempelmakroobjektet skapar undermenyn Exportera till...(mcrShortcutSubMenuCommands).

Skärmbild av ett Access-makro med fyra undermakro

Följande bild visar den resulterande slutförda snabbmenyn med en undermeny:

Skärmbild av en snabbmeny med en undermeny

Du kan skapa flera nivåer med undermenyer genom att använda makroåtgärder för NyMeny i makroobjekten för varje menynivå. Se till att ange ett värde för argumentet Menynamn för varje nyMeny-åtgärd, annars visas undermenyn som en tom rad på menyn på högre nivå.

Villkoren för makrouttryck med Om/Då/Annars-block stöds endast i makroobjektet på översta nivån. Med andra ord kan du använda ett villkorsuttryck i ett menymakroobjekt för att avgöra om en viss meny eller snabbmeny ska visas, men bara för menyerna på den översta nivån. Du kan inte använda villkorsuttryck för att visa eller dölja kommandon eller undermenyer på menyerna. Du kan också använda ett villkorsuttryck om du vill dölja eller visa en anpassad snabbmeny eller global snabbmeny.

Om du vill kan menymakroet som du skapade i steg 2 vara en del av ett makroobjekt. Om du till exempel har flera snabbmenyer för olika objekt eller kontroller kan du skapa ett enda makroobjekt som innehåller alla nödvändiga menymakro. Se till att ha ett unikt namn för varje delmakro. I steg 3 använder du följande notation för att referera till makrot: MacroObjectName.SubmacroName. Till exempel mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Överst på sidan

Skapa egna snabbmenyer i Access 2007

Fönstret för makrodesign är annorlunda i Access 2007 jämfört med senare versioner, så expandera följande avsnitt för att följa med om du använder Access 2007.

I det här steget skapar du en makrogrupp, där varje makro blir ett separat kommando på snabbmenyn.

Vad är en makrogrupp?

En makrogrupp är ett enda makroobjekt som innehåller två eller flera oberoende makron. De enskilda makrona identifieras genom att du skriver ett namn för varje makro i kolumnen Makronamn. I följande bild är Makro3 en makrogrupp. NotFoundMsg och FoundMsg är enskilda makron inom gruppen, varje makro som består av två makroåtgärder.

Exempel på makrogrupp

Obs!: Kolumnen Makronamn är dold som standard. Om du vill visa kolumnen Makronamn klickar du på Makronamn i gruppen Visa/döljfliken Design.

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 2. Klicka på Makronamn på fliken Design i gruppen Visa/dölj för att visa kolumnen Makronamn.

 3. För varje kommando som du vill använda på den egna snabbmenyn:

  • I kolumnen Makronamn anger du den text som du vill visa på snabbmenyn (till exempel "Skriv ut rapport" eller "Spara").

   1. Obs!: Om du vill skapa en snabbtangent så att du kan använda tangentbordet för att välja kommandot skriver du ett et-tecken (&) före bokstaven som du vill ska vara snabbtangent i kommandonamnet (till exempel "&Save"). Den här bokstaven stryks under på menyn.

  • I kolumnen Åtgärd markerar du den första åtgärden du vill ska ske när du klickar på kommandot på snabbmenyn.

  • Om det finns fler åtgärder som du vill utföra när du väljer det här kommandot lägger du till dem på efterföljande rader. Lämna makronamnscellen tom för varje efterföljande åtgärd.

   1. Obs!: Om du vill skapa en linje mellan två menykommandon skriver du ett bindestreck (-) i kolumnen Makronamn mellan motsvarande menykommandon.

 4. Spara och namnge makrot, till exempel mcrShortcutMenuCommands.

Följande bild visar en exempelmakrogrupp för en anpassad meny eller snabbmeny.

En menymakrogrupp i designvyn

Det här steget kan verka redundant, men om du vill skapa snabbmenyn från den makrogrupp som du skapade i steg 1 måste du skapa ett andra makro som innehåller makroinstruktionen NyMeny. Det här makrot kallas ibland för "menymakro".

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 2. På den första raden i makrot väljer du NyMeny i åtgärdslistan.

 3. Under Åtgärdsargumentskriver du namnet på menyn i rutan Menynamn (till exempel "Rapportkommandon"). Det här argumentet är inte obligatoriskt, men rekommenderas om du planerar att lägga till menyn i en menyflik i menyfliksområdet (till exempel fliken Tillägg för ett formulär eller en rapport) i steg 3. Om menyn läggs till som en snabbmeny i steg 3 ignoreras argumentet Menynamn.

 4. I rutan Menymakronamn anger du namnet på makrot som du skapade i steg 1.

 5. Spara och namnge makrot, till exempel mcrAddShortcutMenu.

I följande bild visas ett exempel på menymakro som skapar menyn som vi skapade i steg 1.

Ett menymakro i designvyn

Beroende på var du vill att menyn ska visas kan du använda en eller flera av följande metoder.

 • Lägga till menyn på Add-Ins för ett formulär eller en rapport

  Använd den här proceduren om du vill att menyn ska visas på fliken Tillägg för ett visst formulär eller en viss rapport, enligt följande bild:

  Fliken Tillägg med en egen meny

  1. Högerklicka på formuläret eller rapporten där du vill att menyn ska visas i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

  2. På fliken Design går du till gruppen Visa/dölj och klickar på Egenskapssida.

  3. Markera hela objektet genom att välja Formuläreller Rapport i listan högst upp på egenskapslistan åtgärdsfönster.

  4. På fliken Övrigt på egenskapslistan, i egenskapsrutan Snabbmeny, skriver du namnet på makrot som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu").

   Nästa gång du öppnar formuläret eller rapporten visas fliken Tillägg i menyfliksområdet. Klicka på fliken för att visa menyn.

   Mer information om anpassningsteknik för menyfliksområdet, till exempel hur du lägger till anpassade flikar eller döljer standardflikarna, finns i artikeln Skapa ett anpassat menyfliksområde i Access.

   Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 • Lägga till menyn som en snabbmeny för ett formulär, en rapport eller en kontroll

  Använd den här proceduren om du vill att menyn ska visas när du högerklickar på ett visst formulär, en rapport eller kontroll, enligt följande bild:

  En enkel snabbmeny

  1. Högerklicka i navigeringsfönstret på formuläret eller rapporten där du vill att snabbmenyn ska visas och klicka sedan på Designvy.

  2. På fliken Design går du till gruppen Visa/dölj och klickar på Egenskapssida.

  3. Markera kontrollen eller objektet som du vill bifoga snabbmenyn till.

   Obs!: Om du vill markera hela objektet väljer duFormulär eller Rapport i listan högst upp på egenskapslistan åtgärdsfönster.

  4. Skriv namnet på makrot som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu") i egenskapsrutan Snabbmenyrad på fliken Annat på egenskapslistan.

 • Lägga till menyn som en global snabbmeny

  Den här proceduren ersätter alla standardgenvägsmenyer i den aktuella databasen. Anpassade snabbmenyer som du har kopplat till specifika formulär, rapporter eller kontroller påverkas inte.

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  2. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

  3. I rutan Snabbmenyrad under Alternativ för menyfliksområdet och verktygsfältet skriver du namnet på makrot som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu").

 • Egna snabbmenyer ersätter standardmenyerna för de objekt de är kopplade till. Om du vill behålla vissa Access-kommandon som ska användas på de här menyerna använder du åtgärden KörKommando för att placera kommandona i makrogrupperna för de menyer du vill använda dem i.

 • En egen snabbmeny som är kopplad till en kontroll ersätter andra anpassade snabbmenyer som har definierats i databasen. En egen snabbmeny som är kopplad till ett formulär eller en rapport ersätter en egen global snabbmeny.

 • När du anger ett menymakro för ett formulär eller en rapport eller för databasen körs det här menymakroet varje gång formuläret, rapporten eller databasen öppnas. Om du gör ändringar i menymakroet eller makrogruppen som definierar dess kommandon när formuläret, rapporten eller databasen är öppen måste du stänga formuläret, rapporten eller databasen och öppna den igen för att se ändringarna.

 • Skapa en ny undermeny genom att följa steg 1 och skapa en separat makrogrupp som endast innehåller undermenykommandona. Följ sedan steg 1 igen för att definiera kommandona för menyn på högre nivå. Lägg till undermenyn som ett objekt i makrogruppen på högre nivå med makroinstruktionen NyMeny. I följande bild visas makrogruppen för en meny som innehåller en undermeny, och sedan visas den resulterande snabbmenyn. Den tredje raden i makrogruppen skapar undermenyn Exportera till...(mcrSubMenu).

  En snabbmeny med en undermeny

  Du kan skapa flera nivåer med undermenyer med hjälp av nymenyåtgärder i makrogrupperna för varje menynivå. Se till att ange ett värde för argumentet Menynamn för varje nyMeny-åtgärd, annars visas undermenyn som en tom rad på menyn på högre nivå.

 • Makrovillkor stöds endast i menymakro på översta nivån. Med andra ord kan du använda ett villkor i ett menymakro för att avgöra om en viss meny eller snabbmeny ska visas, men bara för menyerna på den översta nivån. Du kan inte använda villkor för att visa eller dölja kommandon eller undermenyer på menyerna. Du kan också använda ett villkor för att dölja eller visa en anpassad snabbmeny eller global snabbmeny.

 • Om du vill kan menymakroet som du skapade i steg 2 ingå i en makrogrupp. Om du till exempel har flera snabbmenyer för olika objekt eller kontroller kan du skapa ett enda makroobjekt som innehåller alla nödvändiga menymakro. Se till att visa kolumnen Makronamn och skriv ett unikt namn för varje makro. I steg 3 använder du följande notation för att referera till makrot: macrogroupname.macroname. Till exempel mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×