Skapa och köra en uppdateringsfråga

Du använder uppdateringsfrågor i Access-databaser när du vill lägga till, ändra eller ta bort data i en befintlig post. Betrakta en uppdateringsfråga som en kraftfull version av dialogrutan Sök och ersätt. Det går inte att använda en uppdateringsfråga för att lägga till nya poster i en databas eller för att ta bort poster ur en databas.

Om du vill lägga till nya poster i en databas använder du en tilläggsfråga och om du vill ta bort hela poster använder du en borttagningsfråga.

Artikelinnehåll

Översikt

Det här är likheter och skillnader mellan Sök och ersätt och en uppdateringsfråga:

Liksom dialogrutan Sök och ersätt kan du använda en uppdateringsfråga för att ange vilket värde som ska ersättas och vad det nya värdet är.

Till skillnad från Sök och ersätt kan du med en uppdateringsfråga:

 • Använda kriterier som inte är beroende av det värde som du vill ersätta.

 • Uppdatera många poster samtidigt.

 • Ändra poster i mer än en tabell samtidigt.

Begränsningar vad gäller fält som kan uppdateras

En uppdateringsfråga kan inte användas för att uppdatera data i följande typer av fält:

 • Beräknade fält    Värdena i beräknade fält lagras inte permanent i tabeller. De finns bara i datorns tillfälliga minne efter att de har beräknats. Eftersom beräknade fält inte har någon permanent lagringsplats, går det inte att uppdatera dem.

 • Fält från en summafråga eller korsfråga    Värdena i dessa typer av frågor är beräknade och kan därför inte uppdateras med en uppdateringsfråga.

 • Räknare-fält    Värdena i Räknare-fält ändras bara när du lägger till en post i en tabell.

 • Fält i frågor med unika värden och frågor med unika poster    Värdena i sådana frågor är summerade. Några av dessa värden utgör en enstaka post och andra utgör mer än en post. Uppdateringsåtgärden kan inte göras eftersom det inte är möjligt att avgöra vilka poster som uteslöts som dubbletter och därför är det inte möjligt att uppdatera alla nödvändiga poster. Denna begränsning gäller oavsett om du använder en uppdateringsfråga eller försöker att uppdatera data manuellt genom att mata in värden i ett formulär eller ett datablad.

 • Fält i en unionsfråga    Du kan inte uppdatera data från fält i en unionsfråga eftersom varje post som visas i två eller flera datakällor bara visas en gång i resultatet för en unionsfråga. Eftersom vissa dubblettposter tas bort från resultatet kan Access inte uppdatera alla nödvändiga poster.

 • Fält som är primärnycklar    I vissa fall (till exempel om primärnyckelfältet används i en tabellrelation) kan du inte uppdatera fältet med hjälp av en fråga om du inte först ställer in relationen att automatiskt överlappa uppdateringar.

  Obs!: När du överlappar uppdateringar, uppdateras alla externa nyckelvärden i en underordnad tabell automatiskt när du ändrar primärnyckelvärdet i en överordnad tabell.

Överst på sidan

Använda en uppdateringsfråga

Enligt regelverket bör du först skapa en urvalsfråga för identifiering av de poster som du vill uppdatera och sedan konvertera den frågan till en uppdateringsfråga som du kan köra för att uppdatera posterna. Genom att först välja data kan du kontrollera att önskade poster uppdateras innan du ändrar data.

Tips: Säkerhetskopiera databasen innan du kör en uppdateringsfråga. Det går inte att ångra resultatet av en uppdateringsfråga, men om du säkerhetskopierar databasen kan du alltid återställa databasen om du ångrar dig efteråt.

Så här säkerhetsuppdaterar du databasen

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som. Observera att om du använder Access 2010 klickar du på fliken Arkiv och sedan på Spara och publicera

 2. Till höger, under Avancerat, klickar du på Säkerhetskopiera databas.

 3. Ange ett namn och en plats för säkerhetskopian i dialogrutan Spara säkerhetskopia som och klicka på Spara.

  Den ursprungliga filen stängs, säkerhetskopian skapas och sedan öppnas den ursprungliga filen igen.

  Om du vill återgå till säkerhetskopian, stänger du och byter namn på den ursprungliga filen så att säkerhetskopian kan använda namnet på den ursprungliga versionen. Tilldela säkerhetskopian namnet på den ursprungliga versionen och öppna sedan säkerhetskopian med det nya namnet i Access.

I det här avsnittet

Steg 1: Skapa en urvalsfråga för att identifiera de poster som ska uppdateras

 1. Öppna databasen som innehåller posterna du vill uppdatera.

 2. Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa

 3. Klicka på fliken Tabeller.

 4. Markera tabellen eller tabellerna som innehåller de poster du vill uppdatera, klicka på Lägg till och sedan på Stäng.

  Tabellen eller tabellerna visas som ett eller flera fönster i frågedesignern, och i fönstren visas alla fält i respektive tabell. I den här bilden visas frågedesignern med en vanlig tabell.

  En tabell i frågedesignern

  1. Tabellen visas i frågedesignern

  2. Frågerutnät

 5. Dubbelklicka på fälten som du vill uppdatera i tabellfönstren. De valda fälten visas i raden Fält i frågerutnätet.

  Du kan lägga till ett tabellfält per kolumn i frågerutnätet.

  Om du snabbt vill lägga till alla fält i en tabell dubbelklickar du på asterisken (*) högst upp i listan med tabellfält i tabellfönstren. I den här bilden visas frågerutnätet med alla fält tillagda.

  En fråga med alla tabellfält tillagda

 6. Om du vill begränsa sökresultaten baserat på fältvärden anger du det villkor som du vill använda för att begränsa resultatet på raden Villkor i frågerutnätet.

  Tabell med exempel på villkor

  I tabellen nedan visas några exempel på villkor och hur de påverkar resultatet från en fråga.

  Obs!: I många av exemplen i den här tabellen används jokertecken som gör frågan mer flexibel och avancerad.

  Villkor

  Effekt

  >234

  Returnerar alla tal som är större än 234. Om du vill hitta alla tal som är mindre än 234 använder du < 234.

  >="Cajhen"

  Returnerar alla poster från Cajhen till och med slutet på alfabetet.

  Mellan #2 2020-02# Och #12 2020-01-01 #

  Returnerar datum från 2017-02-17 till och med 2017-01-17 (ANSI-89). Om databasen använder jokertecken från ANSI-92 ska du använda enkla citattecken (') i stället för nummertecken (#). Exempel: Mellan '2020-02-02' och '2020-12-01'.

  Not "Tyskland"

  Hittar alla poster där det exakta innehållet i fältet inte är exakt detsamma som "Tyskland". Villkoret returnerar poster som innehåller tecken förutom "Tyskland", till exempel "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

  Not "T*"

  Hittar alla poster som inte börjar med bokstaven T. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

  Not "*t"

  Hittar alla poster som inte slutar med bokstaven t. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

  In(Kanada,Storbritannien)

  Hittar alla poster i en lista som innehåller Kanada eller Storbritannien.

  Som "[A-D]*"

  Hittar alla poster i ett textfält som börjar med bokstäverna A t.o.m. D. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

  Som "*ar*"

  Hittar alla poster som innehåller teckensekvensen "ar". Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

  Som "Hotel Star???"

  Hittar alla poster som börjar med "Hotel" och innehåller en andra sträng på fem bokstäver där de första fyra bokstäverna är "Star" och den sista bokstaven är okänd. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda understreck (_) i stället för frågetecken (?).

  #2/2/2020 #

  Hittar alla poster för 2 februari 2020. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken ska du omsluta datumet med enkla citattecken (') i stället för nummertecken (#); till exempel ('02.02.02').

  < Datum( ) - 30

  Använder funktionen Datum för att returnera alla datum som är äldre än 30 dagar.

  Datum()

  Använder funktionen Datum för att returnera alla poster som innehåller dagens datum.

  Mellan Datum( ) Och DatumLäggTill("M", 3, Datum( ))

  Använder funktionerna Datum och DatumLäggTill för att returnera alla poster mellan dagens datum och tre månader framåt.

  Är Null

  Returnerar alla poster som innehåller ett null-värde (tomma eller odefinierade).

  Är Icke Null

  Returnerar alla poster som innehåller ett värde.

  ""

  Returnerar alla poster som innehåller en sträng med nollängd. Du använder strängar med nollängd när du behöver lägga till ett värde i ett obligatoriskt fält, men inte vet vilket värdet är. Ett fält kanske ska innehålla ett faxnummer, men vissa av kunderna kanske inte har faxar. I så fall anger du ett par med dubbla citattecken utan blanksteg mellan ("") i stället för ett tal.

 7. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

 8. Kontrollera att frågan returnerar posterna som du vill uppdatera.

 9. Om du vill ta bort något fält som du inte vill inkludera i frågan markerar du fältet och trycker på DELETE.

 10. Om du vill lägga till något fält som du vill inkludera i frågan drar du det fältet till frågerutnätet.

Steg 2: Uppdatera posterna

 1. Klicka på Uppdatera i gruppen Frågetyp på fliken Design.

  I den här proceduren visas hur du ändrar urvalsfrågan till en uppdateringsfråga. När du gör detta läggs raden Uppdatera till i frågerutnätet. I följande bild visas en uppdateringsfråga som returnerar alla tillgångar som har köpts in sedan den 5 januari 2005 och ändrar platsen till "Warehouse 3" för alla poster om uppfyller det villkoret.

  En uppdateringsfråga med ett enda uppdateringsvillkor

 2. Leta reda på fältet som innehåller de data du vill ändra och skriv uttrycket (ändringsvillkoret) i raden Ändra till för fältet.

  Du kan använda valfritt uttryck i raden Uppdatera till.

  Tabell med exempel på uttryck

  I tabellen nedan visas några exempeluttryck och beskrivningar av hur du kan ändra informationen.

  Uttryck

  Funktion

  "Försäljare"

  Ändrar ett textvärde i ett textfält till Försäljare.

  #8/10/20 #

  Ändrar ett datumvärde i ett datum/tid-fält till 20 augusti 20.

  Ja

  Ändrar ett Nej-värde till Ja i ett ja/nej-fält.

  "PN" & [ArtNr]

  Tillfogar "PN" i början av alla angivna artikelnummer.

  [Enhetspris] * [Antal]

  Multiplicerar värdena i fälten Enhetspris och Antal.

  [Frakt] * 1,5

  Ökar värdena i fältet Frakt med 50 procent.

  DSumma("[Antal] * [Enhetspris]",
  "Orderdetaljer", "[ProductID]=" & [ProductID])

  Där Produktnr-värdena i den aktuella tabellen matchar Produktnr-värdena i tabellen Orderdetaljer, uppdaterar uttrycket försäljningsbeloppet genom att multiplicera värdet i fältet Antal med värdet i fältet Enhetspris. Uttrycket använder funktionen DSumma eftersom den kan användas på fler än en tabell och fler än ett tabellfält.

  Höger([Fraktpostnr], 5)

  Kortar av (tar bort) tecknen längst till vänster i en text- eller numerisk sträng och lämnar kvar fem tecken.

  OOM(ÄrNull([Enhetspris]), 0, [Enhetspris])

  Ändrar ett null-värde (okänt eller odefinierat) till ett nollvärde (0) i fältet Enhetspris.

 3. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Ett varningsmeddelande visas.

 4. Klicka på Ja om du vill köra frågan och uppdatera data.

  Obs!: När du kör frågan kanske du ser att vissa fält saknas i resultatet. Om frågan innehåller fält som du inte uppdaterar, visas inte dessa fält som standard i resultatet. Du kanske tar med ID-fält från två tabeller som ska säkerställa att frågan identifierar och uppdaterar rätt poster. Om du inte uppdaterar dessa ID-fält visas de inte i resultatet.

Överst på sidan

Uppdatera data från en tabell till en annan

När du måste uppdatera data från en tabell till en annan, ska du ha följande regel i åtanke: datatyperna för käll- och målfälten måste antingen matcha eller vara kompatibla.

När du uppdaterar data från en tabell till an annan och använder kompatibla datatyper i stället för matchade datatyp, konverteras datatyperna automatiskt för dessa fält i måltabellen. Därför kan vissa data i målfälten att kortas av (tas bort). I avsnittet Restriktioner vid datatypskonvertering finns en tabell som anger hur du kan och inte kan konvertera datatyper. Tabellen i detta avsnitt förklarar också när en datatypskonvertering kan ändra eller ta bort alla data i ett fält och vilka data som eventuellt tas bort.

Så här uppdaterar du data från en tabell till en annan:

 1. Skapa en uppdateringsfråga och lägg till både käll- och måltabellerna i frågan.

 2. Koppla tabellerna med hjälp av fälten som innehåller den relaterade informationen.

 3. Lägg till namnen på målfälten i raden Fält i frågerutnätet.

 4. Lägg till namnen på källfälten i raden Uppdatera till i frågerutnätet med följande syntax: [källtabell].[källfält].

I dessa anvisningar förutsätts det att du använder två liknande tabeller. I det här exemplet finns tabellen Klienter i en databas som du nyligen har ärvt, och den innehåller nyare data än tabellen Kunder. Du ser att vissa chefers namn och adresser ändrats. Därför bestämmer du dig för att uppdatera tabellen Kunder med data från tabellen Klienter.

Tabellen Klienter

Klientnr

Namn

Adress

Ort

Region/Område

Postnummer

Land/region

Telefon

Kontaktperson

1

Baldwin Museum of Science

1 Main St.

New York

NY

12345

USA

(505) 555-2122

Josh Barnhill

2

Blue Yonder Airlines

52 1st St.

Boston

MA

23456

USA

(104) 555-2123

Waleed Heloo

3

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

WA

34567

USA

(206) 555-2124

Pica Guido

4

Contoso Pharmaceuticals

1 Contoso Blvd.

London

Bucks

NS1 EW2

England

(171) 555-2125

Zoltan Harmuth

5

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

56789

Mexico

(7) 555-2126

Julian Price

6

Consolidated Messenger

3123 75th St. S.

Seattle

WA

34567

USA

(206) 555-2125

Miles Reid

7

Graphic Design Institute

1587 Office Pkwy

Tampa

FL

87654

USA

(916) 555-2128

Tzipi Butnaru

8

Litware, Inc.

3 Microsoft Way

Portland

ELLER

31415

USA

(503) 555-2129

Brian Smith

9

Tailspin Toys

4 Microsoft Way

Portland

ELLER

31415

USA

(503) 555-2233

Phil Gibbins

Tabellen Kunder

Kundnummer

Namn

Adress

Ort

Region/Område

Postnummer

Land/region

Telefon

Chef

1

Baldwin Museum of Science

1 Main St.

New York

NY

12345

USA

(505) 555-2122

Steve Riley

2

Blue Yonder Airlines

52 1st St.

Boston

MA

23456

USA

(104) 555-2123

Waleed Heloo

3

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

WA

34567

USA

(206) 555-2124

Pica Guido

4

Contoso Pharmaceuticals

1 Contoso Blvd.

London

Bucks

NS1 EW2

England

(171) 555-2125

Zoltan Harmuth

5

Fourth Coffee

Calle Huevos 134

Mexico City

56789

Mexico

(7) 555-2126

Julian Price

6

Consolidated Messenger

3123 75th St. S.

Seattle

WA

34567

USA

(206) 555-2125

Christine Hughes

7

Graphic Design Institute

67 Big St.

Tampa

FL

87654

USA

(916) 555-2128

Dana Birkby

8

Litware, Inc.

3 Microsoft Way

Portland

ELLER

31415

USA

(503) 555-2129

Jesper Aaberg

9

Tailspin Toys

4 Microsoft Way

Portland

ELLER

31415

USA

(503) 555-2233

Phil Gibbins

När du fortsätter bör du tänka på att även om datatyperna för alla tabeller inte måste matcha, måste de vara kompatibla. Det innebär att data i källtabellen måste kunna konverteras till en typ som kan användas i måltabellen. I vissa fall kanske en del data tas bort under konverteringen. Mer information om restriktioner vid konvertering av datatyper finns i avsnittet Restriktioner vid datatypskonvertering.

Skapa och köra uppdateringsfrågan

Obs!: I följande anvisningar förutsätts det att du använder de två tidigare exempeltabellerna. Du kan anpassa stegen efter egna data om du vill.

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa

 2. Välj Lägg till tabeller(Visa tabell i Access 2013 ).

 3. Dubbelklicka på käll- och måltabellerna för att lägga till dem i frågan. Varje tabell visas i ett fönster i frågedesignern.

 4. I de flesta fall sammankopplar Access automatiskt relaterade fält i en fråga. Om du vill sammankoppla fält som innehåller relevant information manuellt drar du relaterade fält från en tabell till motsvarande fält i den andra tabellen.

  Om du till exempel använder exempeltabellerna ovan, drar du fältet Klientnr till fältet Kundnr. Access skapar en relation mellan dessa fält i de två tabellerna och den relationen används för att koppla alla relaterade poster.

 5. Klicka på Uppdatera i gruppen Frågetyp på fliken Design.

 6. Dubbelklicka i måltabellen på fälten som du vill uppdatera. Varje fält visas i raden Fält i frågerutnätet.

  Om du använder exempeltabellerna lägger du till alla fält utom fältet Kundnr. Observera att namnet på måltabellen visas i raden Tabell i rutnätet.

 7. I raden Uppdatera till för frågan, i var och en av kolumnerna som innehåller ett målfält, ska du lägga till namnet på källtabellen och fältet i källtabellen som motsvarar fältet i måltabellen. Använd följande syntax: [Tabell].[Fält] där du omsluter tabell och fältnamnen med hakparentes och avgränsar tabell- och fältnamnen med punkt.

  I den här bilden visas en del av rutnätet och exempeltabellerna. Observera syntaxen för tabell- och fältnamnen i rutan Uppdatera till.

  En fråga som uppdaterar en tabell med data från en annan

  Kom ihåg att du måste stava tabell- och fältnamnen i raden Uppdatera till korrekt och ta med eventuella skiljetecken från de ursprungliga tabell- och fältnamnen. Du kan emellertid skriva versaler och gemener hur du vill.

 8. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

 9. Klicka på Ja när du ombeds att bekräfta.

Restriktioner vid datatypskonvertering

I följande tabell anges vilka datatyper som finns i Access, vilka begränsningar som finns när de konverteras och en kort beskrivning av vilka data som kan försvinna vid konverteringen.

Konvertera till här typen

Från den här typen

Ändringar eller begränsningar

Text

PM

Allt utom de första 255 tecknen tas bort.

Tal

Inga begränsningar.

Datum/tid

Inga begränsningar.

Valuta

Inga begränsningar.

Räknare

Inga begränsningar.

Ja/Nej

Värdet -1 (Ja i ett ja/nej-fält) konverteras till Ja. Värdet 0 (Nej i ett ja/nej-fält) konverteras till Nej.

Hyperlänk

Länkar som är längre än 255 tecken kortas av.

PM

Text

Inga begränsningar.

Tal

Inga begränsningar.

Datum/tid

Inga begränsningar.

Valuta

Inga begränsningar.

Räknare

Inga begränsningar.

Ja/Nej

Värdet -1 (Ja i ett ja/nej-fält) konverteras till Ja. Värdet 0 (Nej i ett ja/nej-fält) konverteras till Nej.

Hyperlänk

Inga begränsningar.

Tal

Text

Text måste bestå av tal och giltiga valuta- och decimalavgränsare. Antalet tecken i textfält måste rymmas inom talfältets storlek.

PM

PM-fält får bara innehålla text och giltiga valuta- och decimalavgränsare. Antalet tecken i PM-fält måste rymmas inom talfältets storlek.

Tal, men med en annan fältstorlek eller precision

Värdena får inte vara större än eller mindre än vad som kan lagras i den nya fältstorleken. Om du ändrar precisionen kanske vissa värden rundas av.

Datum/tid

Vilka datum som du kan konvertera är beroende av storleken på talfältet. Kom ihåg att alla data lagras som seriedatum och datumvärdena lagras som flytande heltal med dubbel precision.

I Access används den 30 december 1899 som datumet 0. Datum utanför intervallet 18 april 1899 och 11 september 1900 överskrider storleken på ett bytefält. Datum utanför intervallet 13 april 1810 och 16 september 1989 överskrider storleken på ett heltalsfält.

För att alla möjliga datum ska kunna rymmas anger du egenskapen Fältstorlek för talfältet till Långt heltal eller större.

Valuta

Värdena får inte överskrida (eller underskrida) storleksgränsen som anges för fältet. Du kan t.ex. konvertera ett valutafält till ett heltalsfält bara när dessa värden är större än 255 och inte överskrider 32 767.

Räknare

Värdena måste ligga inom den storleksgräns som anges för fältet.

Ja/Nej

"Ja"-värden konverteras till -1. "Nej"-värden konverteras till 0.

Datum/tid

Text

Originaltexten måste vara ett datum eller en datum- och tidskombination som kan tolkas. Till exempel 18-jan-2020.

PM

Originaltexten måste vara ett datum eller en datum- och tidskombination som kan tolkas. Till exempel 18-jan-2020.

Tal

Värdet måste ligga mellan -657 434 och 2 958 465,99998843.

Valuta

Värdet måste ligga mellan -657 434 kr och 2 958 465,9999 kr.

Räknare

Värdet måste överskrida -657 434 och vara mindre än 2 958 466.

Ja/Nej

Värdet -1 (Ja) konverteras till den 29 december 1899. Värdet 0 (Nej) konverteras till midnatt (24:00:00).

Valuta

Text

Texten måste bestå av tal och giltiga avgränsare.

PM

Texten måste bestå av tal och giltiga avgränsare.

Tal

Inga begränsningar.

Datum/tid

Inga begränsningar, men värdet kanske rundas av.

Räknare

Inga begränsningar.

Ja/Nej

Värdet -1 (Ja) konverteras till 1 kr och värdet 0 (Nej) konverteras till 0 kr.

Räknare

Text

Tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primärnyckel.

PM

Tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primärnyckel.

Tal

Tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primärnyckel.

Datum/tid

Tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primärnyckel.

Valuta

Tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primärnyckel.

Ja/Nej

Tillåts inte om Räknare-fältet fungerar som primärnyckel.

Ja/Nej

Text

Originaltexten får bara innehålla Ja, Nej, Sant, Falskt, På eller Av.

PM

Originaltexten får bara innehålla Ja, Nej, Sant, Falskt, På eller Av.

Tal

Noll eller null konverteras till Nej, alla andra värden konverteras till Ja.

Datum/tid

Null eller 24:00:00 konverteras till Nej, alla andra värden konverteras till Ja.

Valuta

Noll eller null konverteras till Nej, alla andra värden konverteras till Ja.

Räknare

Alla värden konverteras till Ja.

Hyperlänk

Text

Om originaltexten innehåller en giltig webbadress, till exempel adatum.com,www.adatum.comeller http://www.adatum.com, konverteras texten till en hyperlänk. Access försöker konvertera andra värden, vilket innebär att understruken text visas och att markören ändras när du pekar på länken, men länkarna fungerar inte. Texten kan innehålla alla giltiga webbprotokoll, inklusive http://, gopher://, telnet://, ftp:// och wais://.

PM

Se föregående post. Samma begränsningar gäller.

Tal

Tillåts inte när ett talfält ingår i en relation. Om det ursprungliga värdet är i form av en giltig IP-adress (fyra uppsättningar med tre siffror, avgränsade med punkt: nnn.nnn.nnn.nnn) och siffrorna sammanfaller med en webbadress, skapas en giltig länk vid konverteringen. Annars läggs http:// till framför varje värde, men de resulterande länkarna blir inte giltiga.

Datum/tid

http:// läggs till framför varje adress, men de resulterande länkarna fungerar för det mesta inte.

Valuta

http:// läggs till framför varje värde, men liksom med datum fungerar de resulterande länkarna för det mesta inte.

Räknare

Tillåts inte när ett Räknare-fält ingår i en relation. http:// läggs till framför varje värde, men de resulterande länkarna fungerar för det mesta inte.

Ja/Nej

Alla Ja-värden konverteras till -1 och alla Nej-värden till 0, och http:// läggs till framför varje värde. De resulterande länkarna fungerar inte.

Överst på sidan

Ange att en fråga inte ska spärras i inaktivt läge

Om du försöker att köra en redigeringsfråga men inget verka hända, kontrollerar du om följande meddelande visas i statusfältet:

Den här åtgärden eller händelsen spärras i inaktivt läge.

I Access inaktiveras som standard alla redigeringsfrågor (uppdaterings-, tilläggs-, borttagnings- och tabellfrågor) såvida inte databasen finns på en betrodd plats eller om databasen är signerad och betrodd. Även om du inte har vidtagit någon av dessa åtgärder kan du aktivera frågan för den aktuella databassession genom att klicka på Aktivera innehåll i meddelandefältet.

Överst på sidan

SQL-version: UPDATE-programsats

Om du är van vid att arbeta med SQL kan du även skriva en UPDATE-programsats med hjälp av SQL-vyn. Om du vill använda SQL-vyn skapar du en tom, ny fråga och växlar sedan till SQL-vyn.

I detta avsnitt presenteras syntax och ett exempel för en UPDATE-programsats.

Syntax

UPDATE tabell    SET nyttvärde    WHERE villkor;

UPDATE-programsatsen innehåller följande delar:

Element

Beskrivning

tabell

Namnet på tabellen som innehåller de data du vill ändra.

nyttvärde

Ett uttryck som anger det nya värde som ska infogas i vissa fält i de uppdaterade posterna.

villkor

Ett uttryck som anger vilka poster som ska uppdateras. De poster som inte uppfyller villkoret påverkas inte.

Obs!

UPDATE är särskilt användbart om du ska ändra många poster samtidigt, eller om posterna som ska ändras finns i flera olika tabeller.

Du kan ändra flera fält samtidigt. I följande exempel ökas värdet i fältet Orderantal med 10 procent och värdet i fältet Frakt ökas med 3 procent för alla leverantörer som finns i Storbritannien:

UPDATE Orders

SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,

Freight = Freight * 1.03

WHERE ShipCountry = 'UK';

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×