Skapa, redigera eller ta bort en relation

Skapa, redigera eller ta bort en relation

Med relationer i Access kan du kombinera data från två olika tabeller. Varje relation består av fält i två tabeller med motsvarande data. Du kan till exempel ha fältet Produktnr i tabellen Produkter och i tabellen Orderdetaljer. Varje post i tabellen Orderdetaljer har ett Produktnr som motsvarar en post i tabellen Produkter med samma Produktnr.

När du använder relaterade tabeller i en fråga ger relationen Access möjlighet att avgöra vilka poster från varje tabell som ska kombineras i resultatuppsättningen. En relation kan också förhindra att data saknas, genom att se till att borttagna data synkroniseras, och detta kallas referensintegritet.

Se till att du förstår de grundläggande koncepten innan du börjar arbeta med relationer. Mer information finns i Guide till tabellrelationer och Komma igång med tabellrelationer.

Artikelinnehåll

Översikt

I en Access-databas skapar du en tabellrelation på något av följande sätt:

 • Lägg till tabellerna som du vill skapa en relation för i fönstret Relationer, och dra sedan fältet för att skapa relationen från den ena tabellen till den andra.

 • Dra ett fält till tabelldatabladet från fönstret Fältlista.

När du skapar en relation mellan tabeller, behöver de gemensamma fälten inte ha samma namn, även om så ofta är fallet. De gemensamma fälten måste ha samma datatyp. Om primärnyckelfältet är ett Räknare-fält, kan emellertid sekundärnyckelfältet även vara ett talfält om egenskapen Fältstorlek för båda fälten är densamma. Du kan exempelvis matcha ett Räknare-fält med ett talfält om egenskapen Fältstorlek i båda fälten är Långt heltal. Om båda de gemensamma fälten är talfält måste de ha samma inställningar för egenskapen Fältstorlek.

Överst på sidan

Skapa en tabellrelation i fönstret Relationer

 1. På fliken Databasverktyg, i gruppen Relationer, klickar du på Relationer.

 2. Gå till fliken Design, i gruppen Relationer och klicka på Lägga till tabeller (eller Visa tabell i Access 2013).

 3. Markera en eller flera tabeller eller frågor och klicka på Lägg till. När du har lagt till tabellerna och frågorna på dokumentfliken Relationer klickar du på Stäng.

 4. Dra ett fält (oftast primärnyckeln) från den ena tabellen till det gemensamma fältet (sekundärnyckeln) i den andra tabellen. Om du vill dra flera fält trycker du på CTRL, och klickar på varje fält innan du drar dem.

  Dialogrutan Redigera relationer visas.
  Dialogrutan Redigera relationer

 5. Kontrollera att fältnamnen som visas gäller för de gemensamma fälten i relationen. Om ett fältnamn är fel kan du åtgärda det genom att klicka du på fältnamnet och välja rätt fält i listan.

  Om du vill använda referensintegritet för den här relationen markerar du kryssrutan Använd Referensintegritet. Mer information om referensintegritet finns i avsnittet Använda referensintegritet.

 6. Klicka på Skapa.

  En relationslinje ritas mellan de två tabellerna. Om du markerade kryssrutan Referensintegritet är linjen bredare i ändarna. Om du har markerat kryssrutan Referensintegritet visas också siffran 1 ovanför den bredare delen i ena änden av relationslinjen, och oändlighetssymbolen () ovanför den bredare delen i den andra änden, som visas i följande bild.

  Dra ett fält från en tabell till motsvarande fält i den andra tabellen.

  Meddelanden: 

  • Skapa en 1:1-relation    Båda de gemensamma fälten (vanligtvis primärnyckel- och sekundärnyckelfälten) måste ha unika index. Det innebär att egenskapen Indexerad för dessa fält ska anges till Ja (inga dubbletter). Om båda fälten har unika index, skapas en 1:1-relation i Access.

  • Skapa en 1:N-relation    Fältet på 1-sidan (vanligtvis primärnyckeln) i relationen måste ha ett unikt index. Det innebär att egenskapen Indexerad för det här fältet ska anges till Ja (inga dubbletter). Fältet på N-sidan ska inte ha ett unikt index. Det kan ha ett index, men dubbletter måste tillåtas. Det innebär att egenskapen Indexerad för det här fältet ska anges till Nej eller Ja (dubbletter tillåtna). När ett fält har ett unikt index, och det andra inte, skapas en 1:N-relation i Access.

Överst på sidan

Skapa en tabellrelation i fönstret Fältlista för att lägga till ett fält

Du kan lägga till ett fält i en befintlig tabell som är öppen i databladsvyn genom att dra det från fönstret Fältlista. I fönstret Fältlista visas tillgängliga fält i relaterade tabeller och även fält som är tillgängliga i andra tabeller i databasen.

När du drar ett fält från en ”annan” (icke-relaterad) tabell och sedan slutför Uppslagsguiden, skapas en ny 1:N-relation automatiskt mellan tabellen i fönstret Fältlista och tabellen som du drog fältet till. I den här relationen som skapas av Access används inte referensintegritet som standard. Om du vill använda referensintegritet måste du redigera relationen. Mer information finns i avsnittet Redigera en relation.

Öppna en tabell i databladsvyn

 • Dubbelklicka på tabellen i navigeringsfönstret.

Öppna fönstret Fältlista

 • Tryck på ALT+F8. Fönstret Fältlista visas.

  Fönstret Fältlista

I fönstret Fältlista visas alla de andra tabellerna i databasen, grupperade i kategorier. När du arbetar med en tabell i databladsvyn visas fälten i Access i en av två kategorier i fönstret Fältlista: Tillgängliga fält i relaterade tabeller och Tillgängliga fält i andra tabeller. Den första kategorin innehåller alla tabeller som har en relation till tabellen som du arbetar med. Den andra kategorin innehåller alla tabeller som tabellen inte har någon relation till.

När du klickar på plustecknet (+) bredvid tabellnamnet i åtgärdsfönstret Fältlista visas en lista med alla fält som är tillgängliga i tabellen. Du lägger till ett fält i tabellen genom att dra önskat fält från fönstret Fältlista till tabellen i databladsvyn.

Lägga till ett fält och skapa en relation i fönstret Fältlista

 1. Tryck på ALT+F8 med tabellen öppen i databladsvyn. Fönstret Fältlista visas.

 2. Under Tillgängliga fält i andra tabeller klickar du på plustecknet (+) bredvid ett tabellnamn om du vill visa listan med fält i den tabellen.

 3. Dra önskat fält från fönstret Fältlista till tabellen som är öppen i databladsvyn.

 4. När insättningsraden visas släpper du fältet på rätt plats.

  Uppslagsguiden startar.

 5. Följ anvisningarna i Uppslagsguiden.

  Fältet visas i databladsvyn.

När du drar ett fält från en ”annan” (icke-relaterad) tabell och sedan slutför Uppslagsguiden, skapas en ny 1:N-relation automatiskt mellan tabellen i fönstret Fältlista och tabellen som du drog fältet till. I den här relationen som skapas av Access används inte referensintegritet som standard. Om du vill använda referensintegritet måste du redigera relationen. Mer information finns i avsnittet Redigera en relation.

Överst på sidan

Redigera en relation

Du ändrar en relation genom att välja den i fönstret Relationer och sedan redigera den.

 1. Se till att markören pekar på relationslinjen och klicka sedan på linjen så att den markeras.

  Relationslinjen blir bredare när den markeras.

 2. Dubbelklicka på relationslinjen medan den är markerad.

  eller

  På fliken Design, i gruppen Verktyg, klickar du på Redigera relationer.

Dialogrutan Redigera relationer visas.

Öppna dialogrutan Redigera relationer

 1. På fliken Databasverktyg, i gruppen Relationer, klickar du på Relationer.

 2. Gå till fliken Design, gruppen Relationer och klicka på Alla relationer.

  Alla tabeller med relationer visas tillsammans med relationslinjerna. Observera att dolda tabeller (tabeller där kryssrutan Dold är markerad i tabellens Egenskaper-dialogruta) och deras relationer inte visas, såvida inte kryssrutan Visa dolda objekt är markerad i dialogrutan Navigeringsalternativ.

 3. Klicka på relationslinjen för relationen som du vill ändra. Relationslinjen blir bredare när den markeras.

 4. Dubbelklicka på relationslinjen.

  - eller -

  På fliken Design, i gruppen Verktyg, klickar du på Redigera relationer.

  Dialogrutan Redigera relationer visas.

  Dialogrutan Redigera relationer

 5. Gör ändringarna och klicka på OK.

  I dialogrutan Redigera relationer kan du ändra en tabellrelation. Du kan ändra tabellerna eller frågorna på vardera sidan om relationen, eller fälten på vardera sida. Du kan också ange kopplingstyp, använda referensintegritet och välja kaskadalternativ. Mer information om kopplingstyper och hur du anger dem finns i avsnittet Ange kopplingstyp. Mer information om hur du använder referensintegritet och hur du väljer ett kaskadalternativ finns i avsnittet Använda referensintegritet.

Ange kopplingstyp

När du definierar en tabellrelation skickas uppgifter om relationen till frågans design. Om du till exempel definierar en relation mellan två tabeller i Access, och sedan skapar en fråga som använder de två tabellerna, väljs matchande fält automatiskt utifrån vilka fält som anges i relationen. Du kan åsidosätta dessa standardvärden i frågan, men värdena som anges i relationen är oftast de bästa. Eftersom du ofta kommer att matcha och sammanföra data från flera tabeller i alla utom de enklaste databaserna, kan det spara tid att använda standardvärdena från relationerna.

I en tabell med flera frågor kombineras information från flera tabeller genom att värdena i de gemensamma fälten matchas mot varandra. Åtgärden som matchar och kombinerar kallas för en koppling. Anta att du vill visa kundorder. Du skapar då en fråga som kopplar tabellen Kunder och tabellen Order via fältet Kundnr. Frågeresultatet innehåller kundinformation och orderinformation för enbart de rader där motsvarande matchning finns.

Ett av värdena som du kan ange för varje relation är kopplingstypen. Kopplingstypen anger vilka poster som ska tas med i frågeresultatet i Access. Tänk dig en fråga som kopplar tabellen Kunder och tabellen Order via det gemensamma fält som representerar Kundnummer. Om du använder standardkopplingstypen (en så kallad inre koppling), returnerar frågan bara de kundrader och orderrader där de gemensamma fälten (de så kallade kopplingsfälten) är desamma.

Anta att du vill ta med alla kunder – även dem som ännu inte har gjort några beställningar. För att kunna göra detta måste du ändra kopplingstypen från inre koppling till vad som kallas en vänster yttre koppling. En vänster yttre koppling returnerar alla rader i tabellen på vänster sida av relationen och bara de som matchar i tabellen till höger. En höger yttre koppling returnerar alla rader till höger och enbart de som matchar till vänster.

Obs!: I det här fallet gäller "vänster" och "höger" tabellernas placering i dialogrutan Redigera relationer, inte i fönstret Relationer.

Fundera igenom vilket resultat som du oftast vill ha ut från frågan som kopplar ihop tabellerna i relationen, och ange sedan lämplig kopplingstyp.

Ange kopplingstyp

 1. Klicka på Kopplingstyp i dialogrutan Redigera relationer.

  Dialogrutan Kopplingsegenskaper visas.

 2. Klicka på ett alternativ och sedan på OK.

I tabellen nedan (med tabellerna Kunder och Order) visas de tre alternativen i dialogrutan Kopplingsegenskaper och vilken koppling som de använder, och om alla rader eller matchande rader inkluderas för varje tabell.

Alternativ

Relationskoppling

Vänster tabell

Höger tabell

1. Ta bara med rader där kopplingsfälten från båda tabellerna är lika.

Inre koppling

Matchande rader

Matchande rader

2. Ta med ALLA poster från Kunder och bara de poster från Order där de kopplade fälten är lika.

Vänster yttre koppling

Alla rader

Matchande rader

3. Ta med ALLA poster från Order och bara de poster från Kunder där de kopplade fälten är lika.

Höger yttre koppling

Matchande rader

Alla rader

När du väljer alternativ 2 eller 3 visas en pil på relationslinjen. Den här pilen pekar mot den sida av relationen som bara visar matchande rader.

Gör ändringarna i dialogrutan Kopplingsegenskaper

 1. Klicka på Relationer i gruppen Relationer på fliken Databasverktyg.

 2. Klicka på Alla relationer i gruppen Relationer på fliken Design.

  Alla tabeller som har relationer visas, med linjer som indikerar relationerna. Observera att dolda tabeller (tabeller där kryssrutan Dold är markerad i tabellens Egenskaper-dialogruta) och deras relationer inte visas, såvida inte kryssrutan Visa dolda objekt är markerad i dialogrutan Navigeringsalternativ.

 3. Klicka på relationslinjen för relationen som du vill ändra. Relationslinjen blir bredare när den markeras.

 4. Dubbelklicka på relationslinjen. Dialogrutan Redigera relationer visas.

 5. Klicka på Kopplingstyp.

 6. Klicka på ett alternativ i dialogrutan Kopplingsegenskaper och klicka sedan på OK.
  Dialogrutan Kopplingsegenskaper

 7. Gör eventuellt fler ändringar av relationen och klicka på OK.

Överst på sidan

Referensintegritet

Syftet med referensintegritet är att förhindra överblivna poster – poster som refererar till andra poster som inte längre finns. Du använder referensintegritet genom att aktivera det för en tabellrelation. När referensintegritet är aktiverat går det inte att utföra några åtgärder i Access som skulle innebära att referensintegriteten i den aktuella tabellrelationen bryts. Det innebär att Access inte tillåter uppdateringar som ändrar målet för en referens, eller borttagningar som tar bort målet för en referens. Om du vill att uppdateringar och borttagningar av referenser i Access ska generera automatiska uppdateringar så att alla relaterade rader ändras på rätt sätt, läser du avsnittet Ange kaskadalternativ.

Aktivera och inaktivera referensintegritet

 1. På fliken Databasverktyg, i gruppen Relationer, klickar du på Relationer.

 2. På fliken Design, i gruppen Relationer, klickar du på Alla relationer.

  Alla tabeller med relationer visas, med linjer som indikerar relationerna. Observera att dolda tabeller (tabeller där kryssrutan Dold är markerad i tabellens Egenskaper-dialogruta) och deras relationer inte visas, såvida inte kryssrutan Visa dolda objekt är markerad i dialogrutan Navigeringsalternativ.

 3. Klicka på relationslinjen för relationen som du vill ändra. Relationslinjen blir bredare när den markeras.

 4. Dubbelklicka på relationslinjen. Dialogrutan Redigera relationer visas.

 5. Markera eller avmarkera Referensintegritet.

 6. Gör eventuellt fler ändringar av relationen och klicka på OK.

När du använder referensintegritet gäller följande regler:

 • Du kan inte registrera ett värde i sekundärnyckelfältet för en relaterad tabell om värdet inte finns i primärnyckelfältet för den primära tabellen – då skapas överblivna poster.

 • Du kan inte ta bort ett element från en primärtabell om matchande poster finns i en relaterad tabell. Det går till exempel inte att ta bort en anställd från tabellen Anställda om det finns en order tilldelad den anställda i tabellen Order. Du kan däremot välja att ta bort en primär post och alla relaterade poster i en enda åtgärd genom att markera kryssrutan Ta bort poster i relaterade tabeller.

 • Du kan inte ändra primärnyckelns värde i primärtabellen om det medför att överblivna poster skapas. Du kan till exempel inte ändra ett ordernummer i tabellen Order om det finns radelement tilldelade till den ordern i tabellen Orderdetaljer. Du kan däremot välja att uppdatera en primär post och alla relaterade poster i en enda åtgärd genom att markera kryssrutan Uppdatera poster i relaterade tabeller.

  Meddelanden: Om du får problem med att aktivera referensintegritet, bör du tänka på att följande villkor måste vara uppfyllda:

  • De gemensamma fälten från primärtabellen måste antingen vara en primärnyckel eller ha ett unikt index.

  • De gemensamma fälten måste ha samma datatyp. Det enda undantaget är att ett Räknare-fält kan vara relaterat till ett talfält som har egenskapen Fältstorlek inställd på Långt heltal.

  • Båda tabellerna finns i samma Access-databas. Referensintegritet kan inte användas på länkade tabeller. Om källtabellerna är i Access-format, kan du emellertid öppna databasen där de lagras och aktivera referensintegritet i den databasen.

Ange kaskadalternativ

Ibland kanske du ändå måste ändra värdet på 1-sidan av en relation. I så fall måste alla rader som påverkas uppdateras automatiskt i en enda åtgärd i Access. På så sätt sker uppdateringen i sin helhet så att databasen inte blir inkonsekvent – så att vissa rader är uppdaterade och andra inte. I Access kan du undvika det här problemet med hjälp av alternativet Uppdatera poster i relaterade tabeller. När du aktiverar referensintegritet och använder alternativet Uppdatera poster i relaterade tabeller i Access, och sedan uppdaterar en primärnyckel, uppdateras alla fält som refererar till primärnyckeln automatiskt.

Du kanske också måste ta bort en rad och alla relaterade poster – till exempel en speditörpost och alla relaterade order för den speditören. Därför innehåller Access alternativet Ta bort poster i relaterade tabeller. När du använder referensintegritet och väljer alternativet Ta bort poster i relaterade tabeller i Access, tas alla poster som refererar till primärnyckeln bort automatiskt när du tar bort en post som innehåller primärnyckeln.

Aktivera och inaktivera kaskaduppdatering och/eller kaskadborttagning

 1. På fliken Databasverktyg, i gruppen Relationer, klickar du på Relationer.

 2. På fliken Design, i gruppen Relationer, klickar du på Alla relationer.

  Alla tabeller med relationer visas, med linjer som indikerar relationerna. Observera att dolda tabeller (tabeller där kryssrutan Dold är markerad i tabellens Egenskaper-dialogruta) och deras relationer inte visas, såvida inte kryssrutan Visa dolda objekt är markerad i dialogrutan Navigeringsalternativ.

 3. Klicka på relationslinjen för relationen som du vill ändra. Relationslinjen blir bredare när den markeras.

 4. Dubbelklicka på relationslinjen.

  Dialogrutan Redigera relationer visas.

 5. Markera kryssrutan Referensintegritet.

 6. Markera antingen kryssrutan Uppdatera poster i relaterade tabeller eller Ta bort poster i relaterade tabeller eller markera båda.

 7. Gör eventuellt fler ändringar av relationen och klicka på OK.

Obs!: Om primärnyckeln är ett Räknare-fält har kryssrutan Uppdatera poster i relaterade tabeller ingen effekt, eftersom du inte kan ändra värdet i ett Räknare-fält.

Överst på sidan

Ta bort en tabellrelation

Viktigt!: När du tar bort en relation tar du också bort stödet för referensintegritet för relationen, om det är aktiverat. Därför går det inte längre att automatiskt förhindra att överblivna poster skapas på N-sidan av en relation.

Om du vill ta bort en tabellrelation måste du ta bort relationslinjen i fönstret Relationer. Se till att markören pekar på relationslinjen och klicka sedan på linjen. Relationslinjen blir bredare när den markeras. Tryck på Delete när relationslinjen är markerad.

 1. På fliken Databasverktyg, i gruppen Relationer, klickar du på Relationer.

 2. På fliken Design, i gruppen Relationer, klickar du på Alla relationer.

  Alla tabeller med relationer visas, med linjer som indikerar relationerna. Observera att dolda tabeller (tabeller där kryssrutan Dold är markerad i tabellens Egenskaper-dialogruta) och deras relationer inte visas, såvida inte kryssrutan Visa dolda objekt är markerad i dialogrutan Navigeringsalternativ.

 3. Klicka på relationslinjen för relationen som du vill ta bort. Relationslinjen blir bredare när den markeras.

 4. Tryck på DEL.

 5. Meddelandet Vill du ta bort den markerade relationen från databasen? kanske visas i Access. Om så är fallet klickar du på Ja.

Obs!: Om någon av tabellerna som ingår i en relation används – kanske av en annan person eller process, eller i ett öppet databasobjekt (till exempel ett formulär) – går det inte att ta bort relationen. Du måste stänga alla öppna objekt som använder dessa tabeller innan du kan ta bort relationen.

Överst på sidan

Det finns viktiga skillnader när du arbetar med relationer i en Access-webbapp.

Fönstret Relationer är inte tillgängligt i en Access-webbapp. I stället för att skapa en relation i en Access-webbapp skapar du ett uppslagsfält som hämtar värden från ett relaterat fält i en annan tabell. Anta till exempel att du har en Anställda-tabell och att du vill lägga till ett uppslag till en Regioner-tabell så att du kan visa vilken region varje anställd arbetar i.

Obs!: Fältet som uppslagsfunktionen kommer att använda som källa för värden måste redan finnas innan du skapar uppslagsfältet.

Så här skapar du ett uppslagsfält i en Access-webbapp:

 1. Öppna tabellen där du vill skapa ett nytt uppslagsfält genom att dubbelklicka på den i navigeringsfönstret. (Tips: du kan behöva klicka på Start > Navigeringsfönster för att se tillgängliga tabeller.)

  I exemplet ovan klickar du på tabellen Anställda.

 2. Klicka i kolumnen Fältnamn strax under det sista fältet i tabellen och skriv ett namn på det nya uppslagsfältet.

  I exemplet skriver du Region som fältnamn.

 3. Klicka på pilen i kolumnen Datatyp och välj Uppslag.

  Inställning av fältets datatyp för ett uppslagsfält

  Uppslagsguiden startar.

 4. På den första sidan i Uppslagsguiden väljer du Jag vill att uppslagsfältet ska hämta värden från en annan tabell eller fråga. Fler alternativ visas i dialogrutan.

 5. Markera namnet på den tabell eller fråga som ska tillhandahålla värdena för uppslaget.

  I exemplet väljer du Tabell: Regioner.

  Alternativ att välja i Uppslagsguiden

  (Namnen på tabellerna på bilden motsvarar exemplet vi använder.)

 6. När du har markerat tabellen använder du listan Vilket värde vill du visa i ditt uppslagsfält? för att välja det fält som du vill använda som visningsvärde för uppslagsfältet. Som standard markeras det första textfältet som kan hittas i den markerade tabellen.

  I exemplet skulle du kunna låta det markerade fältet, Titel, vara visningsvärde.

 7. Använd listan Vill du sortera elementen i ditt uppslagsfält för att ställa in sortering, om du vill.

 8. Under Vad ska hända när en post i tabellen "Regioner" tas bort? anger du typ av relation mellan de två tabellerna samt om du vill använda referensintegritet. (Namnet på tabellen i den här frågan varierar beroende på vilken tabell du valde i steg 5.)

  Standardinställningen för Uppslagsguiden är Förhindra borttagning om det finns motsvarande poster i tabellen ”Anställda”, eftersom det alternativet är säkrast i de flesta fall. I exemplet innebär det här alternativet att du inte kan ta bort ett värde från tabellen Regioner om den regionen används i poster i tabellen Anställda. Så om poster för anställda använder en region som t.ex. ”Väst” och du försöker ta bort ”Väst” från tabellen Regioner, kommer Access att hindra dig från att ta bort den. I det här fallet måste du återställa alla poster för anställda som använder det värdet till något annat, innan du kan ta bort ”Väst” från tabellen Regioner. Det sista alternativet kan fungera i det här exemplet eftersom det skulle göra att du kan ta bort ”Väst” från tabellen Regioner. Regionvärdet skulle tas bort automatiskt från poster i Anställda som var inställda på ”Väst” och lämna värdet tomt. Om du väljer det andra alternativet skulle alla poster från tabellen Anställda som har regionvärdet ”Väst” tas bort. Det kallas för borttagning av relaterade och skulle ta bort mycket mer data än önskat i exemplet. Var försiktig när du väljer det alternativet.

Fönstret Relationer är inte tillgängligt i en Access-webbapp. Du använder ett fält i en tabell som källa (uppslagsfält) för värden i det relaterade fältet i en annan tabell.

 1. Öppna tabellen som innehåller det uppslag du vill ändra genom att klicka på Redigera tabell.

  Redigera tabell

 2. Markera fältet som får sina värden från en annan tabell.

 3. På fliken Design, under Tabellverktyg, klickar du på Ändra uppslag.

 4. Följ anvisningarna i guiden för att göra de ändringar du vill. Du kan ändra följande:

  • Fältet som är källan till värdena

  • Värdenas sorteringsordning

  • Bredden på fältet och om nyckelkolumnen ska döljas eller inte

  • Etiketten för uppslagsfältet

  • Om dataintegritet ska vara aktiverat

  • Om dataintegritet ska vara aktiverat, om relaterade poster ska tas bort eller om borttagningen ska vara begränsad

Fönstret Relationer är inte tillgängligt i en Access-webbapp. Du använder ett fält i en tabell som källa (uppslagsfält) för värden i det relaterade fältet i en annan tabell. Om du vill ta bort en relation mellan två tabeller i en Access-webbapp måste du ta bort uppslagsfältet och dess associerade data.

 1. Öppna tabellen som innehåller det uppslagsfält du vill ta bort genom att klicka på Redigera tabell.

  Redigera tabell

 2. Markera det uppslagsfält som får sina värden från en annan tabell i webbappen.

 3. Klicka på Ta bort fält under Tabellverktyg på fliken Design.

 4. Meddelandet Vill du ta bort de markerade fälten och alla data i fälten permanent? visas. Bekräfta att du vill ta bort uppslagsfältet och dess data genom att klicka på Ja.

  Obs!: När du tar bort uppslagsfältet uppmanas du kanske också att ta bort ett eller flera index. Om så är fallet klickar du på Ja.

 5. Spara designändringarna genom att klicka på Spara.

Överst på sidan

Om du vill skapa en relation i en Access 2010-webbdatabas använder du Uppslagsguiden. Fönstret Relationer är inte tillgängligt i en webbdatabas. Du använder ett fält i en tabell som källa för värden i det relaterade fältet i en annan tabell.

Obs!: Fältet som du använder som källa för värden måste redan finnas innan du kan använda Uppslagsguiden.

 1. Öppna tabellen som ska få sina värden från den andra tabellen.

 2. Klicka på Klicka för att lägga till till höger om det sista fältet, och klicka sedan på Uppslag och relation.

  Obs!: Du kan behöva rulla vågrätt för att se Klicka för att lägga till.

 3. På den första skärmen i Uppslagsguiden väljer du Jag vill att uppslagsfältet ska hämta värden från en annan tabell och klickar sedan på Nästa.

 4. Markera den tabell som innehåller källvärdena och klicka sedan på Nästa.

 5. Dubbelklicka på fältet som innehåller källvärdena i rutan Tillgängliga fält och klicka sedan på Nästa.

 6. Du kan också ange en sorteringsordning för uppslagsfältet. Klicka på Nästa.

 7. Om du vill kan du ändra bredden på uppslagsfältet – en bra idé om värdena är långa. Klicka på Nästa.

 8. Ange ett namn för det nya fältet. Om du vill vara säker på att värdena i de två tabellerna alltid matchar, markerar du kryssrutan Aktivera Dataintegritet och klickar sedan på något av följande:

  • Borttagning av relaterade – Det här alternativet innebär att om du tar bort en post från en tabell, tas även motsvarande poster i den andra tabellen bort.

  • Begränsa borttagning – Det här alternativet innebär att om du försöker ta bort en post från en tabell men det finns en motsvarande post i den andra tabellen, tillåts inte borttagningsåtgärden.

   Obs!: Markera inte Tillåt flera värden i Uppslagsguiden när du använder guiden för att skapa en relation.

 1. Öppna tabellen som får sina värden från en annan tabell.

 2. Markera fältet som får sina värden från en annan tabell.

 3. På fliken Fält, i gruppen Egenskaper, klickar du på Ändra uppslag.

 4. Följ anvisningarna i guiden för att göra de ändringar du vill. Du kan ändra följande:

  • Fältet som är källan till värdena

  • Värdenas sorteringsordning

  • Bredden på fältet och om nyckelkolumnen ska döljas eller inte

  • Etiketten för uppslagsfältet

  • Om dataintegritet ska vara aktiverat

  • Om dataintegritet ska vara aktiverat, om relaterade poster ska tas bort eller om borttagningen ska vara begränsad

Överst på sidan

Se även

Lägg till ett uppslagsfält i en tabell

Vad är fönstret Relationer?

Jämför två tabeller i Access och sök enbart efter matchande data

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×