När arbete arbetet med projektet fortskrider kan du uppdatera plan med start- och slutdatum för faktisk, verkligt arbete, faktisk och återstående varaktighet samt aktuella procent färdigt och procent slutfört arbete.

Vad vill du göra?

Uppdatera verkliga start- och slutdatum

 1. Välj Gantt-schema i gruppen Visa på fliken Uppgift.

 2. Markera den aktivitet du vill uppdatera i fältet Aktivitetsnamn.

  Obs!: Du kan inte uppdatera verkliga start- och slutdatum för en sammanfattningsaktivitet.

 3. Klicka på pilen vid Markera på spår i gruppen Schemaoch välj sedan Uppdatera aktiviteter.

 4. Dialogrutan Uppdatera aktiviteter visas. Under Faktiskanger du de nya datumen i rutorna Startoch Slut.

  Meddelanden: 

  • Om du anger ett verkligt start- eller slutdatum för en aktivitet ändras motsvarande schemalagda eller planerade datum för aktiviteten. Baslinjedatum påverkas däremot inte av ändringar som du gör av faktiska eller schemalagda datum. Om du vill jämföra baslinjedatum och schemalagda datum klickar du på pilen på Tabeller i gruppen Data på fliken Visa och väljer sedan Avvikelse.

  • Om du anger ett verkligt slutdatum för en aktivitet beräknas slutförandeprocenten till 100 %.

  • Om du snabbt vill uppdatera verkliga start- och slutdatum för flera aktiviteter som har samma datum markerar du varje aktivitet som du vill uppdatera och väljer sedan Uppdatera projekt i gruppen Statusfliken Projekt. Dialogrutan Uppdatera projekt visas. Välj Uppdatera arbete som slutfört genom, skriv eller välj ett datum och välj sedan Markerade aktiviteterbredvid För.

Uppdatera verkligt arbete

Om du vet hur mycket arbete som har utförts för en aktivitet kan du ange det verkliga arbetet för aktiviteten. Om du vet hur mycket arbete som varje resurs har utfört för en aktivitet kan du ange det verkliga arbetet för varje tilldelad resurs.

Uppdatera verkligt arbete totalt för aktiviteter

 1. Klicka på pilen i Andra vyer i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa ochvälj sedan Aktivitetslista.

 2. Klicka pilen vid Tabeller i gruppen Data på fliken Visaoch välj sedan Arbeta.

 3. Ange verkligt arbete i fältet Verkligt för de aktiviteter som du vill uppdatera.

  De omberäknade värdena för procent slutfört arbete och återstående arbete visas i fältet % W. Skriv. (Fälten Procent färdigt arbete) och Återstående (återstående arbete). Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte visas.

Obs!: När du anger verkligt arbete för en aktivitet beräknas procent färdigt och återstående arbete i Project enligt formlerna Procent färdigt arbete = Verkligt arbete/Arbete och Återstående arbete = Arbete - Verkligt arbete.

Uppdatera verkligt arbete för resurstilldelningar

Om du behöver spåra hur mycket arbete som varje resurs har utfört för en aktivitet under en viss tidsperiod (t.ex. varje dag) kan du ange tidsfördelad information om verkligt arbete för varje tilldelad resurs.

Obs!: Du kan inte ange tidsfasat verkligt arbete för manuellt schemalagda aktiviteter.

Om du vill spåra hur mycket arbete som utförts för en aktivitet sedan aktiviteten började kan du ange det totala verkliga arbetet som utförts av varje tilldelad resurs.

 1. Välj Aktivitetsanvändning i gruppen Aktivitetsvyerfliken Visa.

 2. Om du uppdaterar tidsfasat faktiskt arbete för varje tilldelad resurs väljer du Verkligt arbete i gruppen Information på flikenFormat.

 3. I kolumnen Details, i Act. Work i vyns högra fönsterruta anger du verkligt arbete för de resurstilldelningar som du vill uppdatera.

  Som standard är tidsskalan i vyn Uppgiftsanvändning uppdelad i dagar. Om du vill uppdatera verkligt arbete för en resurstilldelning i ett annat tidsintervall (till exempel varje vecka eller månad) kan du ändra tidsskalan.

  Obs!: Project adderar det verkliga arbetet i varje period så att det totala verkliga arbetet för varje resurs visas. Det adderar också de totala arbetsvärdena för varje resurs för att visa arbetssummor för varje aktivitet.

 4. Om du uppdaterar det totala verkliga arbetet som utförts av varje tilldelad resurs klickar du på pilen på Tabeller i gruppen Data på fliken Visa och väljer sedan Arbete.

 5. I fältet Verkligt skriver eller väljer du verkligt arbete för de resurstilldelningar som du vill uppdatera.

  Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte visas.

  Obs!: När du anger verkligt arbete för en resurstilldelning beräknas slutförandeprocenten och återstående arbete för tilldelningen i Project enligt formlerna Procent färdigt arbete = Verkligt arbete/Arbete och Återstående arbete = Arbete - Verkligt arbete. För varje aktivitet beräknas och visas summan av det arbete som utförts av de enskilda resurserna i Project.

Uppdatera verklig och återstående varaktighet

Om du vet att en aktivitet kommer att ta mer eller mindre tid än vad som har beräknats kan du ange den återstående varaktigheten.

 1. Klicka på pilen i Andra vyer i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa ochvälj sedan Aktivitetslista.

 2. Klicka pilen vid Tabeller i gruppen Data på fliken Visaoch välj sedan Spårning.

 3. I Act. Dur. (Verklig varaktighet) anger du de verkliga varaktigheterna för de aktiviteter som du vill uppdatera.

  De omberäknade värdena för slutförandeprocenten och återstående varaktighet visas i % comp. (Procent färdigt) och Rem. Dur. (Återstående varaktighet) fält.

  Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte visas.

 4. Rem. Dur. (Fältet Återstående varaktighet) anger de återstående varaktigheterna för de aktiviteter som du vill uppdatera.

  De omberäknade värdena för varaktighet och procent färdigt visas i Varaktighet och % Comp. (Procent färdigt) fält (Du kan behöva infoga fältet Varaktighet.). Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte visas.

  Meddelanden: 

  • När du anger den verkliga varaktigheten för en aktivitet beräknas slutförandeprocenten och återstående varaktighet i Project enligt formlerna Procent färdigt = Verklig varaktighet/Varaktighet och Återstående varaktighet = Varaktighet - Verklig varaktighet.

  • När du justerar den återstående varaktigheten för en aktivitet beräknas varaktigheten och procent färdigt arbete enligt formlerna Varaktighet = Återstående varaktighet + Verklig varaktighet och Procent färdigt = Verklig varaktighet/Varaktighet.

  • Om du anger en verklig varaktighet som är större än den schemalagda varaktigheten innan aktiviteten har slutförts uppdateras den schemalagda varaktigheten i Project så att den motsvarar den verkliga varaktigheten, den återstående varaktigheten ändras till noll och aktiviteten 100 % har slutförts.

Uppdatera procent färdigt och procent färdigt arbete

Om du anger hur stor procentandel av en aktivitet som är slutförd kan du följa det faktiska förloppet. Genom att ange en slutförandeprocent mellan 0 (för en aktivitet som inte har startats) och 100 (för en aktivitet som är slutförd) kan du jämföra planerat förlopp med faktisk förlopp.

Tips: 

 • Om du snabbt vill uppdatera procent färdigt för vissa aktiviteter till 0 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % håller du ned CTRL och markerar alla aktiviteter som du vill uppdatera i listan. På fliken Aktivitet i gruppen Schema väljer du motsvarande procent färdigt-knapp, till exempel 25 % färdigt.

 • 25 % klart

Om du har tilldelat resurser till aktiviteter och du följer upp arbete kan du ange hur mycket arbete som har slutförts i procent för en aktivitet. Genom att ange en procent av utfört arbete mellan 0 (när inget arbete har utförts för aktiviteten) och 100 (när allt arbete har slutförts på aktiviteten) kan du jämföra planerat arbete med verkligt slutfört arbete.

 1. Klicka på pilen i Andra vyer i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa ochvälj sedan Aktivitetslista.

 2. Om du vill uppdatera procent färdigt klickar du på pilen på Tabeller i gruppen Data på fliken Visa och väljer sedan Spårning.

 3. I % comp. (Fältet Procent färdigt) anger slutförandeprocenten för de aktiviteter som du vill uppdatera.

  De omberäknade värdena för den faktiska varaktigheten och återstående varaktigheten visas i Act. Dur. (Faktisk varaktighet) och Rem. Dur. (Återstående varaktighet) fält.

 4. Om du vill uppdatera procent slutfört arbete klickar du på pilen på Tabeller i gruppen Data på fliken Visa och väljer sedan Arbete.

 5. I fältet % W. Skriv (procent färdigt arbete) anger du procent färdigt arbete för de aktiviteter som du vill uppdatera. Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte visas.

  De omberäknade värdena för verkligt arbete och återstående arbete visas i fälten Verkligt och Återstående.

  Meddelanden: 

  • När du anger slutförandeprocenten för en aktivitet beräknas den verkliga varaktigheten och återstående varaktigheten i Project enligt formlerna Verklig varaktighet = Varaktighet * Procent färdigt och Återstående varaktighet = Varaktighet - Verklig varaktighet.

  • När du anger procent färdigt arbete för en aktivitet beräknas verkligt arbete och återstående arbete i Project enligt formlerna Verkligt arbete = Arbete * Procent färdigt arbete och Återstående arbete = Arbete - Verkligt arbete.

  • Slutförandeprocenten för en sammanfattningsaktivitet beräknas i Project baserat på förloppet för dess underaktiviteter. Du kan också ange procent färdigt arbete för en sammanfattningsaktivitet manuellt.

  • Project beräknar procentandelen arbete i en sammanfattningsaktivitet som har slutförts baserat på dess underaktiviteters förlopp. Du kan också ange procent färdigt arbete för en sammanfattningsaktivitet manuellt.

   Om du anger procent av arbete för en sammanfattningsaktivitet manuellt tillämpas det på dess underaktiviteter baserat på var de schemaläggs. Aktiviteter som schemalagts tidigare tillämpas på dem tills de är klara och förloppet fortsätter att tillämpas på aktiviteter tills alla har slutförts.

  • Du kan ange standardinställningar för att ange hur verkliga och återstående arbete ska justeras automatiskt i Project enligt statusdatumet för projektet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×