Uppdatera projektarbetet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När arbete i projektet fortlöper kan du uppdatera plan med faktisk start-och slutdatum, verkligt arbete, faktiskt och återstående varaktighet samt den aktuella procent färdigt och procent slutfört arbete.

Vad vill du göra?

Uppdatera faktiska start-och slutdatum

Uppdatera verkligt arbete

Uppdatera verklig och återstående varaktighet

Uppdatera procent färdigt och procent färdigt arbete

Uppdatera faktiska start-och slutdatum

 1. Välj Gantt-schemai gruppen Visa på fliken aktivitet .

 2. I fältet aktivitets namn väljer du den aktivitet som du vill uppdatera.

  Obs!: Du kan inte uppdatera faktiska start-och slutdatum för en sammanfattnings aktivitet.

 3. Klicka på pilen vid spåri gruppen schema och välj sedan Uppdatera aktiviteter.

 4. Dialog rutan Uppdatera aktiviteter visas. Under faktisktanger du de nya datumen i rutorna Start och slut .

  Meddelanden: 

  • Om du anger ett verkligt start-eller slutdatum för en aktivitet ändras det motsvarande schemalagda eller planerade datumet för den aktiviteten. Original datumen påverkas inte av de ändringar du gör i de verkliga eller schemalagda datumen. Jämför original plan och schemalagda datum genom att klicka på pilen på tabelleri gruppen data på fliken Visa och sedan välja varians.

  • Om du anger ett verkligt slutdatum för en aktivitet beräknas dess procent färdigt till 100%.

  • Om du snabbt vill uppdatera faktiska start-och slutdatum för flera aktiviteter som har samma datum markerar du varje aktivitet som du vill uppdatera och väljer sedan Uppdatera projektpå fliken projekt . Dialog rutan Uppdatera projekt visas. Välj Uppdatera arbete som slutfört, Skriv eller Välj ett datum och klicka sedan bredvid föratt välja markerade aktiviteter.

Uppdatera verkligt arbete

Om du vet hur mycket arbete som har utförts för en aktivitet kan du ange aktivitetens verkliga arbete. Om du vet hur många arbets uppgifter som har utförts för en aktivitet kan du ange det verkliga arbetet för varje tilldelad resurs.

Uppdatera verkligt arbete för aktiviteter

 1. Klicka på pilen i andra vyeri gruppen aktivitetsvyer på fliken Visa och välj aktivitets lista.

 2. På fliken Visa i gruppen data klickar du på pilen på tabelleroch väljer sedan arbete.

 3. I det faktiska fältet för de uppgifter som du vill uppdatera anger du värdena för verkligt arbete.

  De omräknade värdena för procent färdigt arbete och återstående arbete visas i procent. (Procent färdigt arbete) och återstående (återstående arbete) fält. Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte visas.

Obs!: När du anger det verkliga arbetet för en aktivitet beräknas procent färdigt arbete och återstående arbete enligt formeln procent färdigt arbete = verkligt arbete/arbete och återstående arbete = arbete-verkligt arbete.

Uppdatera verkligt arbete för resurstilldelningar

Om du behöver spåra hur många arbets uppgifter som har utförts för en aktivitet under en viss tids period (till exempel dagligen) kan du ange tidsfördelad information för verkligt arbete för varje tilldelad resurs.

Obs!: Du kan inte ange tidfasat arbete för manuellt schemalagda aktiviteter.

Om du vill spåra hur mycket arbete varje resurs har utfört för en aktivitet sedan uppgiften startade kan du ange totalt faktiskt arbete som utförts av varje tilldelad resurs.

 1. Välj aktivitets användningi gruppen aktivitetsvyer på fliken Visa .

 2. Om du uppdaterar det tidfasade jobbet verkligt arbete för varje tilldelad resurs väljer du faktiskt arbetei gruppen information på fliken format .

 3. I kolumnen information , i avsnittet åtgärd. Arbeta i den högra rutan i vyn anger du det verkliga arbetet för de resurstilldelningar som du vill uppdatera.

  Tids skalan i vyn aktivitets användning är som standard indelad i dagar. Om du vill uppdatera verkligt arbete för en resurstilldelning under ett annat tidsintervall (till exempel varje vecka eller varje månad) kan du ändra tids skalan.

  Obs!: I Project läggs det verkliga arbetet för varje period till för att Visa totalt verkligt arbete för varje resurs. Dessutom läggs de totala arbets värdena för varje resurs till för att visa total summor för varje aktivitet.

 4. Om du uppdaterar det totala verkliga arbetet som utförs av varje tilldelad resurs klickar du på pilen på tabelleri gruppen data på fliken Visa och väljer sedan arbete.

 5. I det faktiska fältet skriver eller väljer du det verkliga arbetet för de resurstilldelningar du vill uppdatera.

  Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte visas.

  Obs!: När du anger det verkliga arbetet för en resurstilldelning beräknas procent färdigt arbete och återstående arbete för tilldelningen enligt formeln procent färdigt arbete = verkligt arbete/arbete och återstående arbete = arbete-verkligt arbete. För varje aktivitet beräknar Project och visar summan av det arbete som utförts av de enskilda resurserna.

Uppdatera verklig och återstående varaktighet

Om du vet att en aktivitet tar längre tid än beräknat kan du ange den återstående varaktigheten.

 1. Klicka på pilen i andra vyeri gruppen aktivitetsvyer på fliken Visa och välj aktivitets lista.

 2. Klicka på pilen på tabelleri gruppen data på fliken Visa och välj sedan spårning.

 3. I Act. Varaktighet (Verklig varaktighet) ange den faktiska varaktigheten för de aktiviteter som du vill uppdatera.

  De omräknade värdena för slut för ande procent och återstående varaktighet visas i procent färdigt. (Procent färdigt) och återst. varaktighet (Återstående varaktighet) fält.

  Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte visas.

 4. I fältet rem. varaktighet. (Återstående varaktighet) ange återstående varaktigheter för de aktiviteter som du vill uppdatera.

  De omräknade värdena för varaktighet och procent färdigt visas i varaktigheten och procent satsen. (Procent färdigt) fält (du kan behöva infoga fältet varaktighet .). Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte visas.

  Meddelanden: 

  • När du anger den faktiska varaktigheten för en aktivitet beräknas procent andelen för slut för ande och återstående varaktighet enligt formlernas procent färdigt = verklig varaktighet/varaktighet och återstående varaktighet = Varaktighet-Verklig varaktighet.

  • När du justerar den återstående varaktigheten för en aktivitet beräknas varaktigheten och procent färdigt arbete enligt formlernas varaktighet = återstående varaktighet + verklig varaktighet och procent färdigt = verklig varaktighet/varaktighet.

  • Om du anger en verklig varaktighet som är större än den schemalagda varaktigheten innan aktiviteten är färdig uppdaterar Project den schemalagda varaktigheten till lika mycket verklig varaktighet, ändrar den återstående varaktigheten till noll och markerar uppgiften som 100% Complete.

Uppdatera procent färdigt och procent färdigt arbete

När du anger en procent andel av en aktivitet som är färdig kan du följa upp faktiska framsteg. Genom att ange en slut för ande procent mellan 0 (för en aktivitet som inte har startat) och 100 (för en aktivitet som är färdig) kan du jämföra planerade framsteg med faktiska framsteg.

Tips: 

 • Om du snabbt vill uppdatera procent färdigt för vissa uppgifter till 0%, 25%, 50%, 75% eller 100% håller du ned CTRL och markerar varje aktivitet som du vill uppdatera i listan. På fliken aktivitet i gruppen schema väljer du knappen motsvarande procent färdigt, till exempel 25 procent färdigt.

 • 25 % klart

Om du har tilldelat resurser till aktiviteter och du spårar arbete kan du ange procent andelen arbete som har slutförts för en aktivitet. Genom att ange en procent andel färdigt arbete mellan 0 (när inget arbete har utförts på aktiviteten) och 100 (när allt arbete har genomförts på aktiviteten) kan du jämföra planerat arbete med verkligt färdigt arbete.

 1. Klicka på pilen i andra vyeri gruppen aktivitetsvyer på fliken Visa och välj aktivitets lista.

 2. Uppdatera procent färdigt genom att klicka på pilen på tabelleri gruppen data på fliken Visa och sedan på uppföljning.

 3. I fönstret procent färdigt. (Procent färdigt) ange procent färdigt för de aktiviteter som du vill uppdatera.

  De omräknade värdena för verklig varaktighet och återstående varaktighet visas i Act. Varaktighet (Verklig varaktighet) och återst. varaktighet (Återstående varaktighet).

 4. Uppdatera procent färdigt arbete genom att klicka på pilen på tabelleri gruppen data på fliken Visa och sedan välja arbete.

 5. Ange procent färdigt arbete för de aktiviteter som du vill uppdatera i fältet % W. comp (procent färdigt arbete). Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte visas.

  De omräknade värdena för verkligt arbete och återstående arbete visas i fälten verkligt respektive återstående .

  Meddelanden: 

  • När du anger procent färdigt för en aktivitet beräknas den faktiska varaktigheten och återstående varaktigheten enligt formlerna Verklig varaktighet = varaktighet * procent färdigt och återstående varaktighet = Varaktighet-Verklig varaktighet.

  • När du anger procent andelen färdigt arbete för en aktivitet beräknas verkligt arbete och återstående arbete enligt formlerna verkligt arbete = arbete * procent färdigt arbete och återstående arbete = arbete-verkligt arbete.

  • Procent andelen av en sammanfattnings aktivitet beräknas utifrån statusen för dess under aktiviteter. Du kan också manuellt ange procent färdigt arbete för en sammanfattnings aktivitet.

  • I Project beräknas procent andelen av en sammanfattnings aktivitet som är färdig baserat på statusen för dess under aktiviteter. Du kan också manuellt ange procent färdigt arbete för en sammanfattnings aktivitet.

   Om du manuellt anger procent färdigt arbete för en sammanfattnings aktivitet används den för sina under aktiviteter baserat på var de är schemalagda. Aktiviteter som är schemalagda tidigare få status kopplat till dem tills de är klara och förloppet fortsätter att tillämpas på aktiviteterna tills alla är klara.

  • Du kan ange standardvärden för att ange hur verkliga värden och återstående arbete ska justeras automatiskt enligt projektets rapport datum.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×