Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du vill anpassa användarinställningar, till exempel hur objektfönster visas, kortkommandon och alternativ för automatisk korrigering för en Access-databas för skrivbordet som är öppen, klickar du på Arkiv > Alternativ och ändrar alternativen i kategorin Aktuell databas.

Obs!: Om inget annat anges måste du stänga och öppna databasen igen för att ändringarna ska tillämpas.

Obs!: Den här artikeln gäller inte för Access-webbappar – den sortens databas som du utformar med Access och publicerar online.

Vad vill du göra?

Anpassa alternativ för den aktuella databasen

Du kan snabbt anpassa hur programnamnet och programlogotypen visas, hur objektfönster visas och hur filer hanteras för programmet eller databasen. Gör följande från en databas som är öppen:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Aktuell databas.

 2. Välj inställningar för den aktuella databasen. Här finns några vanliga inställningar, fler inställningar beskrivs senare.

  Inställning

  Beskrivning

  Programnamn

  Ange ett anpassat namn som ska visas i Windows-namnlisten för den aktuella databasen.

  Programikon

  Välj en ikon för den aktuella databasen. Skriv namnet på bildfilen eller klicka på Bläddra och leta upp en bildfil. Den valda ikonen visas i Windows-namnlisten.

  Använd som formulär- och rapportikon

  När den valts visas programikonen på alla formulär- och rapportflikar i den aktuella databasen. Om dokumentflikarna inte är aktiverade visas inte ikonen.

  Visa formulär

  Ange ett formulär som ska visas när den aktuella databasen öppnas. Behåll standardinställningen (ingen) om du inte vill att något formulär ska visas när databasen öppnas.

  Webbvisningsformulär

  Med det här alternativet kan användarna ange, ändra eller ta bort formulär som visas på webben. Det här alternativet är för Access 2010 och senare när en webbdatabas används.

  Visa statusfält

  Med det här alternativet visas ett statusfält längst ned på Access-arbetsytan.

 3. Klicka på OK när du är klar.

  Vissa inställningar kräver att du stänger och sedan öppnar databasen innan inställningen börjar gälla.

Överst på sidan

Välja inställningar för hur objektfönster visas

Access innehåller ett alternativ som du kan använda för att visa alla öppna objekt i en rad lättillgängliga flikar längs objektfönstrets överkant. Du kan ange följande visningsalternativ från området Alternativ för dokumentfönster i kategorin Aktuell databas.

Inställning

Beskrivning

Överlappande fönster

Med det här alternativet visas flera öppna objekt överlappade ovanpå varandra.

Hur objektfönster visas i den överlappande vyn

Flikdokument

Med det här alternativet visas bara ett objekt i taget även om flera objekt är öppna.

Bild av hur de öppna objekten visas när alternativet Flikdokument har valts

Du kan använda inställningen Flikdokument utan att dokumentflikarna visas, vilket är praktiskt när användaran behöver arbeta med ett objekt i taget. Om du avmarkerar det här alternativet är det viktigt att ett annat navigeringsalternativ är tillgängligt så att användarna kan växla mellan olika objekt.

Visa dokumentflikar

Om du väljer alternativet Flikdokument kan du också välja det här alternativet så visas flikar för alla öppna objekt.

Använd Windows-teman för kontroller i formulär

Med det här alternativet används ditt Windows-tema för kontrollerna i formulär och rapporter i den aktuella databasen.

Tillåt layoutvy

Med det här alternativet visas knappen Layoutvy i statusfältet i Access och på snabbmenyerna som visas när du högerklickar på en objektflik. Om du avmarkerar det här alternativet kan användaren inte öppna formulären och rapporterna i layoutvyn.

Obs!: När du har avmarkerat det här alternativet är Layoutvy inte tillgängligt från gruppen Vyer eller någon av snabbmenyerna.

Tillåt designändringar för tabeller i databladsvy

Med det här alternativet kan du ändra tabellernas design från databladsvyn.

Kontrollera om det finns trunkerade nummerfält

Med det här alternativet visas tal i Access som "#####" när en kolumn är för smal för att hela värdet ska kunna visas. Om alternativet inte markeras trunkeras värdena som visas i en kolumn baserat på vad som får plats i kolumnen.

Lagringsformat för bildegenskaper

Med det här alternativet lagras bilder i Access i deras ursprungliga format. Välj det här alternativet om du vill minska databasens storlek.

Konvertera alla bilder till bitmappar (kompatibelt med Access 2003 och tidigare)

Med det här alternativet skapas en kopia i Access av den ursprungliga bildfilen i formatet Windows Bitmap eller Enhetsoberoende bitmapp. Välj det här alternativet om du vill visa bilder i databaser som har skapats i Office Access 2003 och tidigare versioner.

Överst på sidan

Aktivera användningen av tangentbordsgenvägar i Access

Om alternativet Använd Access-specialtangenter är markerat kan användarna använda följande tangentbordsgenvägar i den aktuella databasen:

Kortkommando

Resultat

F11

Visar och döljer navigeringsfönstret.

CTRL+G

Visar direktfönstret i Visual Basic Editor.

ALT+F11

Startar Visual Basic Editor.

CTRL+BREAK

När du trycker på den här tangentkombinationen hindrar du Access från att hämta poster från servern.

Överst på sidan

Ange filhanteringsalternativ för den aktuella databasen

De här filhanteringsinställningarna tillämpas bara på databasen som är öppen när du väljer alternativen.

Inställning

Beskrivning

Komprimera vid stängning

Med det här alternativet komprimeras och repareras databasen automatiskt när du stänger den.

Ta bort personlig information från filegenskaperna när filen sparas

Med det här alternativet tas personlig information bort automatiskt från filegenskaperna när du sparar filen.

Överst på sidan

Välja navigeringsalternativ för den aktuella databasen

Du kan anpassa navigeringen för det aktuella programmet med dessa alternativ:

Inställningar för navigeringsalternativ

Inställning

Beskrivning

Visa navigeringsfönster

Om du avmarkerar det här alternativet visas inte navigeringsfönstret när den aktuella databasen öppnas.

Navigeringsalternativ

Med det här alternativet kan du ändra kategorierna och grupperna som visas i navigeringsfönstret och ange alternativ för hur objekt öppnas i den aktuella databasen.

Menyfliksnamn

Väj ett namn för en anpassad grupp i menyfliksområdet.

Snabbmenyrad

Ange eller ändra standardmenyraden för snabbmenyer.

Tillåt fullständiga menyer

Om du avmarkerar den här kryssrutan visas bara Start i menyfliksområdet. Kommandona Spara och Spara som är inte heller tillgängliga när du klickar på Arkiv.

Tillåt standardsnabbmenyer

Aktiverar eller inaktiverar snabbmenyerna som visas när du högerklickar på ett databasobjekt i navigeringsfönstret eller på en kontroll i ett formulär eller en rapport. Du måste stänga och öppna databasen igen innan alternativet börjar gälla.

Överst på sidan

Ange alternativ för att spåra och korrigera fältnamn i den aktuella databasen

Med alternativet för autokorrigering av namn uppmanas Access att spåra och korrigera referenser till fältnamn i formulär, rapporter och frågor. Du kan ange följande alternativ för den aktuella databasen:

Inställning

Beskrivning

Spåra information om autokorrigering av namn

Med det här alternativet lagras den information i Access som behövs för att korrigera namnfel. Med det här alternativet kan du använda funktionen Objektberoenden. Inga fel repareras emellertid i Access förrän du väljer alternativet Utför autokorrigering av namn.

Utför autokorrigering av namn

Med det här alternativet repareras namnfel i Access när de uppstår. Om du väljer alternativet Spåra information om autokorrigering av namn och lämnar det här alternativet tomt lagras feldata i Access tills du väljer det här alternativet.

Logga ändringar i autokorrigering av namn

I Access loggas ändringarna som görs i en databas när namnfel repareras. Informationen sparas i en tabell med namnet AutoCorrect.log.

Överst på sidan

Ange filteralternativ för den aktuella databasen

Du kan sortera informationen som visas i ett formulär genom att skapa ett filter med Filtrera enligt formulär och välja visningsvärden för fönstret Filtrera enligt formulär för en aktuell databas.

Alternativen i det här avsnittet styr flera funktioner, t.ex. storleken på värdelistorna som visas för ett visst fält i fönstret Filtrera enligt formulär. Du kan välja alternativ som anger om en användare kan visa värden för indexerade och icke-indexerade fält och för en länkad tabell i en extern fil. Du kan också välja alternativ som anger om värdelistor ska visas i kontrollerna i ett formulär när Filtrera enligt formulär används.

Inställning

Beskrivning

Lokala indexerade fält

Med det här alternativet visas värden från lokala indexerade fält i värdelistorna som visas i fönstret Filtrera enligt formulär.

Lokala oindexerade fält

Med det här alternativet visas värden från lokala icke-indexerade fält i värdelistorna som visas i fönstret Filtrera enligt formulär.

ODBC-fält

Innehåller värden från tabeller som du länkar till via en ODBC-anslutning (Open Database Connectivity).

Visa inte listor där antalet inlästa rader överstiger

Ange det högsta antalet poster som ska läsas i Access när värdelistan för åtgärder med Filtrera enligt formulär skapas. Om det antal poster som behövs för att fylla i listan överskrider det antal som du anger, visas ingen värdelista. Alla värdelistor kommer bara att innehålla unika värden, även om deras fält inte är indexerade. Standardvärdet är 1 000.

Överst på sidan

Ställa in alternativ för cachelagringswebbtjänst och SharePoint-tabeller

Standardinställningen för nya databaser i Access 2010 och senare är att använda cachelagringswebbtjänst och SharePoint-länkade tabeller.

 • Använd ett cacheformat som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare versioner Markera det här alternativet om du vill att Access ska cachelagra en lokal kopia av länkade data. Den här inställningen kan ge bättre prestanda när du arbetar med länkade data. Med det här alternativet går det fortare att läsa in och visa länkade data. Avmarkera det här alternativet om du vill använda den cachelagringsfunktion som fanns i Access 2007.

 • Rensa cacheminne vid stängning Markera det här alternativet om du vill att Access ska rensa alla lokalt cachelagrade data från minnet när du stänger databasen.

 • Inget cacheminne Markera det här alternativet om du vill att Access inte ska cachelagra en lokal kopia av data medan du arbetar med länkade SharePoint-datakällor.

  Obs!: Alternativen Rensa cacheminne vid stängning och Inget cacheminne är inte tillgängliga om du har avmarkerat inställningen Använd ett cacheformat som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare versioner.

Överst på sidan

Aktivera stöd för datum/tid utökad datatyp för länkning och import

Datatypen Datum/tid utökad lagrar ett datum som innehåller tid på dagen, baserat på 24-timmarsklocka. Det kan betraktas som en förlängning av den befintliga typen av datum/tid, men med ett större datumintervall, en större decimalprecision som standard och valfri användarspecifik precision. Den är kompatibel med datatypen datetime2 i ODBC. 

Obs!: Den utökade datatypen Datum/tid är bara tillgänglig om du har en Office 365 prenumeration. Om du har en Microsoft 365-prenumeration bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office. Om du är IT-ansvarig och hanterar Microsoft 365-uppdateringsprocessen rekommenderar vi att du tar en titt på kanalutgivningssidan. Där kan du se vilka uppdateringar som tillhandahålls i de olika kanalerna.

Inställning

Beskrivning

Supportdatum/tid utökad datatyp för länkade/importerade tabeller

Med det här alternativet aktiveras stöd för utökad datatyp för datum/tid för länkning till eller import från externa databaser som använder en motsvarande datatyp, till exempel datetime2 i SQL Server. Access varnar dig för att inställningen för det här alternativet gör en permanent ändring av databasfilformatet som har överväganden för bakåtkompatibilitet. Gör något av följande:

 • Välj OK för att göra ändringen permanent. Du kan inte ångra ändringen när du har gjort den.

 • Välj Avbryt för att inte göra ändringen.

Mer information finns i Använda datatypen Stort tal.

Obs!: När du aktiverar det här alternativet kan du använda datatypen Stort tal för att länka och importera innan du stänger databasen. Du måste dock stänga och öppna databasen igen för att kunna se ändringen av filformatet i databasens namnlist.

Överst på sidan

Aktivera stöd för datatypen Stort tal för länkning och import

Datatypen Stort tal lagrar ett icke-monetärt, numeriskt värde och är kompatibel med datatypen SQL_BIGINT i ODBC. Den här datatypen beräknar effektivt stora tal i intervallet -2^63 till 2^63-1.

Obs!: Datatypen Stort tal är bara tillgänglig om du har en Office 365-prenumeration. Om du är Microsoft 365 prenumerant kontrollerar du att du har den senaste versionen av Office. Om du är IT-ansvarig och hanterar Microsoft 365-uppdateringsprocessen rekommenderar vi att du tar en titt på kanalutgivningssidan. Där kan du se vilka uppdateringar som tillhandahålls i de olika kanalerna.

Inställning

Beskrivning

Stöd för datatypen BigInt för länkade/importerade tabeller

Med det här alternativet aktiveras stöd för datatypen Stort tal för länkning till eller import från externa databaser som använder en motsvarande datatyp, till exempel bigint i SQL Server. Access varnar dig för att inställningen för det här alternativet gör en permanent ändring av databasfilformatet som har överväganden för bakåtkompatibilitet. Gör något av följande:

 • Välj OK för att göra ändringen permanent. Du kan inte ångra ändringen när du har gjort den.

 • Välj Avbryt för att inte göra ändringen.

Mer information finns i Använda datatypen Stort tal.

Obs!: När du aktiverar det här alternativet kan du använda datatypen Stort tal för att länka och importera innan du stänger databasen. Du måste dock stänga och öppna databasen igen för att kunna se ändringen av filformatet i databasens namnlist.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×