Distribuera en sida till alla elever i klassen

 1. Öppna den klassanteckningsbok som du vill distribuera från i OneNote.

 2. Markera de sidor som du vill distribuera i din anteckningsboks innehållsbibliotek eller samarbetsutrymme.

 3. Markera fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Distribuera sida.

  Knappen Distribuera sida med listrutan för åtgärder.

 4. Välj det anteckningsboksavsnitt som du vill kopiera sidorna till. Till exempel: Åhörarkopior. Alla elever får en kopia av sidan i avsnittet i avsnittet Åhörarkopior i anteckningsboken.

  Välj ett elevavsnitt i fönstret Distribuera sida.

Meddelanden: 

 • Välj Visa distribuerade sidor om du vill visa statusuppdateringar på sidor som du har distribuerat till eleverna. Du kan stänga distributionsfönstret när som helst och sidorna fortsätter distribuera i bakgrunden. 

 • Följ de här anvisningarna om du vill ta bort en sida som du har distribuerat.

  Knappen Visa distribuera sidor

Distribuera sidor till enskilda elever

 1. Öppna klassanteckningsboken och gå till den sida som du vill distribuera.

 2. Välj fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Distribuera > enskild distribution.

  Knappen Distribuera sida med listrutan för åtgärder.

 3. Markera de elever som du vill distribuera sidan till med kryssrutorna bredvid deras namn. Välj Nästa.

  Markera elever med hjälp av kryssrutor.

 4. Välj det avsnitt i elevens anteckningsbok där du vill att sidan ska visas. Till exempel: Kunskapsfrågor.

  Välj ett avsnitt i anteckningsboken.

 5. Välj Distribuera.

Obs!: Välj Visa distribuerade sidor om du vill visa statusuppdateringar på sidor som du har distribuerat till eleverna. Du kan stänga distributionsfönstret när som helst och sidorna fortsätter distribuera i bakgrunden.

Knappen Visa distribuera sidor

Distribuera sidor till grupper med elever

Skapa och spara grupper av elever, så att du kan leverera olika innehåll utifrån elevernas behov eller små gruppprojekt.

 1. Öppna klassanteckningsboken och gå till den sida som du vill distribuera.

 2. Välj fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Distribuera > gruppdistribution.

  Knappen Distribuera sida med listrutan för åtgärder.

 3. Om du inte har skapat några elevgrupper än väljer du + Ny grupp i fönstret Gruppdistribution.

 4. Ange ett namn på gruppen och välj elever med kryssrutorna bredvid deras namn.

 5. Välj Spara.

  Markera kryssrutorna bredvid elevnamnen.

 6. Nu när den nya gruppen har skapats väljer du pilen Gå tillbaka. Markera kryssrutan bredvid gruppen och sedan Nästa.

  Markera kryssrutan bredvid gruppen

 7. Välj det avsnitt i elevernas anteckningsböcker där du vill att sidan ska visas. Till exempel: Kunskapsfrågor.

  Välj ett avsnitt i anteckningsboken.

 8. Välj Distribuera.

Meddelanden: 

 • Välj Visa distribuerade sidor om du vill visa statusuppdateringar på sidor som du har distribuerat till eleverna. Du kan stänga distributionsfönstret när som helst och sidorna fortsätter distribuera i bakgrunden.
   

 • Knappen Visa distribuera sidor

Upprepa steg 2–5 ovan om du vill skapa ytterligare elevgrupper. Om du vill redigera en grupps namn eller medlemmar väljer du Distribuera sida > gruppdistribution. Välj pilen bredvid gruppens namn och sedan Redigera grupp. Spara ändringarna eller välj Ta bort om du vill ta bort gruppen.

Distribuera ett avsnitt

 1. Välj Distribuera nytt avsnitt > Distribuera nytt avsnitt i menyfliksområdet Anteckningsbok för klassen.

  Knappen Distribuera nytt avsnitt med listrutan.

 2. Namnge det nya avsnittet. Till exempel: Övningar.

 3. Om du har lagt till avsnittsgrupper i elevanteckningsböcker kan du nu välja en som destination för det nya avsnittet. Välj listrutan bredvid Platsinformation och välj en avsnittsgrupp.

  Välj en plats för avsnittsgruppen.

 4. Välj Distribuera. Ett nytt avsnitt skapas och distribueras till varje elev i klassanteckningsboken.

Distribuera en avsnittsgrupp

Avsnittsgrupper är ett bra sätt att ordna enheter eller ämnen med mycket innehåll. Skapa en ny avsnittsgrupp och ordna i avsnitt på samma gång och distribuera sedan till eleverna.

 1. Välj Distribuera nytt avsnitt > Distribuera ny avsnittsgrupp i menyfliksområdet Anteckningsbok för klassen.

  Knappen Distribuera nytt avsnitt med listrutan.

 2. Namnge den nya avsnittsgruppen och alla avsnitt som du vill använda i den. Välj + Avsnitt om du vill lägga till fler avsnitt.

  Ange namn för avsnittsgruppen och avsnitten.]

 3. Välj Distribuera. Den tomma avsnittsgruppen och alla avsnitt i den skapas och skickas till varje elev i anteckningsboken för klassen.

Distribuera sidor från en anteckningsbok till en annan

Distribuera en sida från en OneNote anteckningsbok till eleverna i klassanteckningsböcker. Du kan distribuera samma sida till flera anteckningsböcker samtidigt.

 1. Öppna en anteckningsbok och gå till den sida du vill distribuera.

 2. Välj fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Distribuera sidlayout > distribution till flera anteckningsböcker.

  Knappen Distribuera sida och sedan på Distribution till flera anteckningsböcker.

 3. Välj de anteckningsböcker du vill distribuera den här sidan till och välj sedan Nästa.

  Fönster för val av distribution till flera anteckningsböcker

 4. Välj ett elevavsnitt att distribuera sidorna till och sedan Distribuera.

Obs!: Välj Visa distribuerade sidor om du vill visa statusuppdateringar på sidor som du har distribuerat till eleverna. Du kan stänga distributionsfönstret när som helst och sidorna fortsätter distribuera i bakgrunden.

Knappen Visa distribuera sidor

Om du snabbt vill distribuera sidor eller innehåll direkt till elevavsnitt i anteckningsboken för klassen högerklickar du på en sida, bild eller markerad text och väljer Distribuera innehåll.

 

Obs!: OneNote 2016 fungerar bäst med de senaste uppdateringarna installerade.

Distribuera en sida till alla elever i klassen

 1. Öppna den klassanteckningsbok som du vill distribuera från i OneNote.

 2. Välj de sidor som du vill distribuera i din anteckningsboks innehållsbibliotek eller samarbetsutrymme. Om du vill markera flera sidor samtidigt håller du ned Skift-tangenten medan du markerar dem.

 3. Välj fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Distribuera sida.

  Symboler i fliken Anteckningsbok för klassen inkluderar Distribuera sida, Distribuera nytt avsnitt och Distribuera innehållsbibliotek.

 4. Välj det anteckningsboksavsnitt som du vill kopiera sidorna till. Till exempel: Åhörarkopior. Alla elever får en kopia av sidan i avsnittet i avsnittet Åhörarkopior i anteckningsboken.

  Listrutan Distribuera sidor med Uppgifter, Kursanteckningar, Åhörarkopior, Kunskapsfrågor, Distribution till enskilda och grupper, Distribution till flera anteckningsböcker och Ångra siddistribution.

Tips: Om du vill ångra din senaste siddistribution, välj Distribuera sida och sedan Ångra siddistribution. Sidan tas bort från alla elevanteckningsböcker såvida de inte har börjat redigera den.

Distribuera sidor till enskilda elever eller elevgrupper

 1. Öppna den klassanteckningsbok som du vill distribuera till i OneNote.

 2. Markera de sidor som du vill distribuera till din anteckningsboks innehållsbibliotek ellersamarbetsutrymme. Om du vill markera flera sidor samtidigt håller du ned Skift-tangenten medan du markerar dem.

 3. Markera fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Distribuera sida.

  Symboler i fliken Anteckningsbok för klassen inkluderar Distribuera sida, Distribuera nytt avsnitt och Distribuera innehållsbibliotek.

 4. Välj Distribution till enskilda och grupper.

  Listrutan Distribuera sidor med Uppgifter, Kursanteckningar, Åhörarkopior, Kunskapsfrågor, Distribution till enskilda och grupper, Distribution till flera anteckningsböcker och Ångra siddistribution.

 5. Välj enskilda elever genom att välja deras namn.

  Fönstret Distribuera sidor med en lista över enskilda elevers namn med kryssrutor och en lista med avsnitt i elevernas målanteckningsböcker.

 6. Använd fliken Elevgrupper för att lägga till, redigera eller ta bort grupper.

  Fönstret Distribuera sidor i Anteckningsbok för klassen som innehåller en lista med elevgrupper med kryssrutor och en lista med målavsnitt i elevernas anteckningsböcker.

 7. Välj det anteckningsboksavsnitt som du vill kopiera sidorna till. Till exempel: Åhörarkopior. Alla elever får en kopia av sidan i avsnittet i avsnittet Åhörarkopior i anteckningsboken. Välj Kopiera.

Obs!: Om du vill ångra din senaste siddistribution väljer du Distribuera sidaoch sedan Ångra siddistribution. Sidan tas bort från alla elevanteckningsböcker såvida de inte har börjat redigera den.

Skapa ett nytt avsnitt eller en avsnittsgrupp för alla elever i klassen

 1. Välj Distribuera nytt avsnitt i menyfliksområdet Anteckningsbok för klassen och sedan distribuera nytt avsnitt eller Distribuera ny avsnittsgrupp.

 2. Namnge ditt nya avsnitt eller avsnittsgrupp. Till exempel: Övningar. Du kan välja en specifik avsnittsgrupp för det nya avsnittet genom att expandera Fler alternativ.

 3. Välj Skapa.

Distribuera sidor till flera klassanteckningsböcker

Dela sidor till alla elever i flera klasser samtidigt. Om du till exempel undervisar två algebraklasser kan du distribuera åhörarkopior till båda klasserna samtidigt.

 1. Öppna den klassanteckningsbok som innehåller de sidor eller avsnitt du vill distribuera.

 2. Välj de sidor du vill distribuera. Om du vill markera flera sidor samtidigt håller du ned Skift-tangenten medan du markerar dem.

 3. Välj Distribuera sida i menyfliksområdet för Anteckningsblock för klassen och sedan Distribution till flera anteckningsböcker.

  Symboler i fliken Anteckningsbok för klassen inkluderar Distribuera sida, Distribuera nytt avsnitt och Distribuera innehållsbibliotek.
  Listrutan Distribuera sidor med Uppgifter, Kursanteckningar, Åhörarkopior, Kunskapsfrågor, Distribution till enskilda och grupper, Distribution till flera anteckningsböcker och Ångra siddistribution.

 4. Använd kryssrutorna för att välja de anteckningsböcker och de avsnitt du vill distribuera sidorna till. Till exempel: Åhörarkopior.

  Fönstret Distribution till flera anteckningsböcker i Anteckningsbok för klassen med en lista klassanteckningsböcker och en lista med destinationer i elevanteckningsböcker.

 5. Välj Kopiera.

Du kan också byta namn på/hantera/lägga till elevavsnitt från Hantera anteckningsböcker.(http://www.onenote.com/classnotebook/notebook-links)

Läs mer

Ta bort sidor som du har distribuerat till eleverna

Visa anteckningsböcker för elever i Klassanteckningsbok för Mac

Granska elevarbeten i OneNote för Mac

Ytterligare resurser för lärare

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×