En version av den här artikeln för Microsoft Word 2000 finns i236319.

En version av den här artikeln för Microsoft Word 97 finns i168198.

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Sammanfattning

Den här artikeln är den första av tre i Microsoft Knowledge Base om felsökning vid felmeddelanden i Microsoft Office Word 2003.


Om du vill veta mer om felsökning klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

822646 Felsökning vid felmeddelanden i Word 2003 (Del 2)

822648Felsökning vid felmeddelanden i Word 2003 (Del 3)

Mer Information

I Word 2003 och Microsoft Office 2003 ingår två verktyg för hantering av program som slutar svara vid start: Återställning för Microsoft Office-program och Felsäkert läge för Microsoft Office. Med de här nya verktygen döljs de flesta meddelanden om ogiltiga sidfel och undantag under återställningsprocessen. Du kan emellertid fortfarande se vilket problem som har orsakat felmeddelandet.

När Word slutar svara kan följande felmeddelande visas i Återställning för Microsoft Office-program:

Microsoft Word har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du arbetade med något kan informationen som du arbetade med ha gått förlorad.

Starta om Microsoft Word.

Informera Microsoft om problemet.

Vi har skapat en felrapport som du kan skicka till oss för att hjälpa oss att förbättra Microsoft Word. Rapporten kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.

När det här meddelandet visas kan du försöka återställa arbetet och starta om Microsoft Word.


Felsignaturen anger vilket program och vilken fil som har medfört att Word slutar svara.

Följande ämnen behandlas i del 1 i den här artikelserien:

Typer av felmeddelanden som kan visas

Det finns tre allmänna typer av felmeddelanden som kan visas i Word 2003:

Överst på sidan

Meddelanden om undantag

Ett meddelande om undantag anger att något oväntat har inträffat i Windows-miljön, oftast en felaktig minnesåtkomst. Ett program eller en Windows-komponent kan till exempel läsa från eller skriva till en minnesplats som inte är tilldelad (minne som inte "ägs") och därmed kanske skriva över och skada annan programkod i minnesområdet.

Meddelanden om allvarliga undantag har ofta följande form:

Ett allvarlig undantag
XY inträffade på
xxxx:xxxxxxxx

Här är
XY det faktiska processorundantaget från 00 till 0F.xxxx:xxxxxxxx representerar kodsegmentpekaren och den faktiska adressen där undantaget inträffade. Meddelanden om allvarliga undantag är koder som returneras i följande fall:

 • Åtkomst till en ogiltig instruktion.

 • Åtkomst till ogiltiga data eller ogiltig kod.

 • Ogiltig behörighetsnivå för en åtgärd.

I samtliga dessa fall returneras ett undantag från processorn till operativsystemet, där det behandlas som ett allvarligt undantag. I många fall är undantaget oåterkalleligt, och datorn måste startas om eller stängas av, beroende på hur allvarligt felet är.


Åter till rubriken "Typer av felmeddelanden som kan visas"

Meddelanden om förbjudna åtgärder

Det vanligaste felmeddelandet i Word 2003 är ett meddelande om ogiltigt sidfel. Felmeddelandet liknar detta:

Microsoft Word har stött på ett problem och måste avslutas.

Obs! Om du vill veta mer om felmeddelandet klickar du på länken
Om du vill se informationen i felrapporten klicka här i dialogrutan för felmeddelandet. När ett ogiltigt sidfel inträffar beror det på en oväntad händelse i Windows. Ett ogiltigt sidfel anger oftast ett felaktigt försök att använda RAM-minne (till exempel när ett program eller en Windows-komponent läser från eller skriver till en minnesplats som programmet inte är tilldelad). I sådana fall kan annan programkod i detta minnesområde skrivas över och skadas.


Åter till rubriken "Typer av felmeddelanden som kan visas"

Kernel-fel

Kernel-fel är också ogiltiga sidfel som inträffar mellan ett program (till exempel Microsoft Word) och Windows. Ett typiskt felmeddelande ser ut så här:

Microsoft Word har stött på ett problem och måste avslutas.

När du klickar på klickar du här intill Om du vill se informationen i felrapporten anges Modulnamn som Kernel32.dll.


Åter till rubriken "Typer av felmeddelanden som kan visas"

Hitta ledtrådar i felmeddelandet

Den första ledtråden till ett ogiltigt sidfel finns i felmeddelandet som visas. Felmeddelandet ser ut ungefär så här:

WINWORD orsakade ett ogiltigt sidfel i modul
modulnamn
adress

Anteckna modulnamnet. Om det är Winword.exe måste du fortsätta att söka efter orsaken till problemet. Ibland är modulnamnet emellertid namnet på en fil för en skrivar- eller grafikdrivrutin eller någon annan komponent som inte hör till Word. Om du kan samla in ledtrådar om komponenten som orsakar det ogiltiga sidfelet kan du ringa in orsaken.

Obs! I Windows XP ser felmeddelandet ut så här:

Microsoft Word har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du vill veta mer om felmeddelandet klickar du på Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här i dialogrutan för felmeddelandet.

Om modulnamnet låter välbekant, till exempel namnet på en skrivar- eller grafikdrivrutin, läser du avsnittet om felsökning av ogiltiga sidfel och undantagsfel vid utskrift eller formatering av dokument i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

822646Felsökning vid felmeddelanden i Word 2003 (Del 2)

Om modulnamnet inte låter bekant, eller om du inte är säker på vilken komponent modulen ingår i, kan du söka i Microsoft Knowledge Base med hjälp av modulnamnet. Du hittar Microsoft Knowledge Base på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/?pr=kbinfo När du har hittat webbplatsen för Microsoft Support använder du frågeparametrar som är specifika för felmeddelandet.

Om du vill veta mer om hur du söker i Knowledge Base klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

129725 Hitta Knowledge Base-artiklar på webben

Om du tar bort och sedan installerar om filen som nämns i det ogiltiga sidfelet kan det ibland lösa problemet. Om problemet kvarstår, eller om du inte vet hur du ska ta bort och installera om filen, fortsätter du med åtgärderna för felsökning i den här artikeln eller kontaktar Microsoft Support för mer information.

Mer information om hur du kontaktar Microsoft Support finns i avsnittet "Microsoft-supportalternativ" i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

822648Felsökning vid felmeddelanden i Word 2003 (Del 3)

Överst på sidan

Hitta ledtrådar i tillfället när felmeddelandet visas

Ibland kan du få hjälp med att ta reda på orsaken till problemet genom att anteckna när felet uppstår. Om felet till exempel uppstår vid utskrift av ett dokument läser du avsnittet "Är skrivardrivrutinen skadad?" i del 2 av den här artikelserien om felsökning vid felmeddelanden och försöker de åtgärderna först. Om felet uppstår när du startar Word går du till avsnittet "Uppstår problemet bara vid ett visst tillfälle?" i den här artikeln.

Om du inte kan åtgärda felet med åtgärderna i del 2 av den här serien fortsätter du felsökningen från början av artikeln och provar systematiskt åtgärderna i tur och ordning. Målet är att hitta ledtrådar till varför problemet uppstår och lösa det snabbt med de mest sannolika lösningarna först.

Överst på sidan

Fastställ problemets omfattning

En viktig del av felsökning av ogiltiga sidfel är att fastställa problemets omfattning. Försök besvara följande frågor:

I följande avsnitt diskuteras dessa frågor och möjliga lösningar.

Kan problemet återskapas? Kan du få problemet att återkomma när du vill eller uppträder det slumpmässigt?

Kan du få problemet att återkomma inom en rimlig tidsperiod? När du ska åtgärda ett ogiltigt sidfel kan du prova en lösning och sedan försöka göra så att felet återkommer. Om problemet är borta kan du anta att du har löst det. Om det återkommer måste du fortsätta felsökningen.

Om du inte kan återskapa problemet provar du en lösning åt gången. Efter varje lösning går du tillbaka till Word och arbetar med programmet ett tag tills du är övertygad om att problemet är borta.

Om problemet kvarstår provar du en annan lösning. Håll reda på vilka lösningar du har provat och vilka resultat de har gett. Om det ogiltiga sidfelet inträffar när du gör vissa saker i Word eller dokumentet kan det ge en viss vägledning till vilka lösningar du bör prova först.

Åter till "Fastställ problemets omfattning"

Uppstår problemet i andra program?

Om problemet uppstår i andra program beror det sannolikt inte på Word utan Windows, en Windows-komponent eller ett program som körs i bakgrunden. Även om vissa felsökningsråd och lösningar i den här artikeln kan hjälpa dig lösa problemet handlar den här artikeln främst om åtgärder vid ogiltiga sidfel i Word.

Åter till "Fastställ problemets omfattning"

Finns det bestämda, kända problem i Word som passar in på det här problemet?

Vissa kända problem i Word 2003 kan orsaka ogiltiga sidfel under vissa omständigheter. Om du vill veta mer om olika orsaker till ogiltiga sidfel i Word 2003 söker du på följande ord i Microsoft Knowledge Base:

 • Word 2003

 • IPF

Om du vill veta mer om hur du hittar artiklar i Microsoft Knowledge Base klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

129725 Hitta Knowledge Base-artiklar på webben

Om ditt problem inte beskrivs i någon artikel i Microsoft Knowledge Base fortsätter du felsökningen med hjälp av den här artikeln.

Åter till "Fastställ problemets omfattning"

Uppstår problemet bara i ett visst dokument (eller en viss samling dokument)?

Om det ogiltiga sidfelet bara förekommer i ett visst dokument kan detta vara skadat. Testa om dokumentet är skadat genom att skapa ett nytt tomt dokument som baseras på mallen Normal.dot, och försök sedan återskapa felet i det nya dokumentet.

Så här skapar du ett nytt dokument som baseras på mallen Normal.dot:

 1. Klicka på Nytt
  Arkiv-menyn.

 2. Klicka på Tomt dokument i åtgärdsfönstret Nytt dokument.

Om problemet återkommer i det nya dokumentet beror problemet inte på ett skadat dokument. Gå vidare till nästa avsnitt i den här artikeln och fortsätt att felsöka problemet.

Om problemet inte uppstår i ett nytt dokument kan det ursprungliga dokumentet vara skadat. Skadade dokument fungerar ofta på ett sätt som inte är avsett. Det kan bland annat innebära:

 • Oändlig sidbrytning.

 • Felaktig dokumentlayout och formatering.

 • Oläsliga tecken på skärmen.

 • Felmeddelanden under bearbetning.

 • Datorn slutar svara när filen laddas eller visas.

 • Andra avvikelser som inte kan hänföras till programmets normala funktion.

En del av dessa avvikelser kan bero på annat än skador på dokumentet.

Följande åtgärder kan bidra till att utesluta andra faktorer:

 1. Kontrollera om liknande saker händer i andra dokument.

 2. Kontrollera om liknande saker händer i andra program.

 3. Flytta dokumentet till en annan dator och försök få samma sak att hända.

Åter till "Fastställ problemets omfattning"

Uppstår problemet bara vid ett visst tillfälle?

Ta reda på om problemet bara uppstår vid ett visst tillfälle. Om problemet uppstår när du startar Word, startar du Word med standardinställningarna.

Starta Word med växeln /a

Under starten laddas registernyckeln
Data och den globala mallen Normal.dot. Om något av dessa objekt är skadat startar kanske inte Word. Du kan tillfälligt kringgå de här objekten genom att starta Word med växeln /a. Gör så här:

 1. Klicka på Start och sedan på
  Kör.

 2. Klicka på Bläddra.

 3. Leta upp mappen med filen Winword.exe.

  Obs! Standardplatsen är C:\Program\Microsoft Office\Office11.

 4. Markera filen Winword.exe och klicka på
  Öppna.

 5. Klicka i rutan Öppna. Tryck på END så att insättningspunkten flyttas efter det avslutande citattecknet efter sökvägen och filnamnet.

 6. Skriv ett blanksteg och /a. Kommandoraden ska se ut ungefär så här:

  "C:\Program\Microsoft Office\Office11\WinWord.exe" /a

 7. Klicka på OK.

Om Word startar på rätt sätt beror problemet på att registernyckeln Data eller den globala mallen Normal.dot är skadad. Följ instruktionerna i "Återställ Word till standardinställningarna" i den här åtgärden.

Om Word inte startar på rätt sätt gör du följande: fortsätt att starta Word med växeln /a där så anges, hoppa över avsnittet "Återställ Word till standardinställningarna" och fortsätt felsökningen.

Återställ Word till standardinställningarna

Återställ Word genom att följa instruktionerna i angiven ordning:

 1. Ta bort registernyckeln
  Data.

 2. Byt namn på den globala mallen (Normal.dot).

 3. Rensa Autostart-mappen.

Ta bort Data-registernyckeln

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.


Obs! Om du tar bort registernyckeln
Data återställs flera alternativ till standardinställningarna, däribland listan på
Arkiv-menyn över senast använda filer och många av inställningarna i dialogrutan Alternativ.

 1. Avsluta alla Microsoft Office-program.

 2. Klicka på Start och sedan på
  Kör.

 3. Skriv regedit i rutan
  Öppna, och klicka sedan på OK.

 4. Expandera följande registernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data

 5. Klicka på Data-mappen i den vänstra rutan och ta sedan bort registernyckeln Data genom att trycka på DEL.

 6. Bekräfta borttagningen genom att klicka på
  Ja som svar på följande fråga:

  Vill du ta bort den här nyckeln?

 7. Klicka på Avsluta
  Register-menyn.

 8. Starta om Word utan att använda /a-växeln.

Om Word startar och fungerar korrekt har du löst problemet. I detta fall låg problemet i en skadad registernyckel.

Obs! Du måste kanske ändra flera inställningar för att återställa favoritalternativen i Word.

Om Word inte startar eller inte fungerar normalt är den globala mallen (Normal.dot) kanske skadad. Följ instruktionerna i "Byt namn på den globala mallen (Normal.dot)" i den här artikeln för felsökning av problemet.

Åter till "Återställ Word till standardinställningarna"

Byt namn på den globala mallen (Normal.dot)

Obs! Om du byter namn på mallen Normal.dot återställs flera alternativ till standardinställningarna, däribland anpassade formatmallar, anpassade verktygsfält, makron och Autotextposter. Därför rekommenderar Microsoft starkt att du byter namn på filen Normal.dot i stället för att ta bort den.


Vissa installationer kan ge mer än en legitim Normal.dot-fil. Här ingår sådana fall där flera versioner av Word körs på samma dator eller flera arbetsstationsinstallationer på samma dator. I sådana fall måste du se till att byta namn på rätt exemplar av Normal.dot.

Normalt finns den globala mallen (Normal.dot) i följande mapp:

C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Mallar Så här byter du namn på mallen Normal.dot på en dator med Microsoft Windows 2000:

 1. Avsluta alla Microsoft Office-program.

 2. Klicka på Start, peka på
  Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.

 3. Skriv Normal.dot i rutan
  Sök efter filer eller mappar med följande namn:.

 4. Om du vill ange var sökningen ska börja klickar du på en mapp i listan Sök i.

 5. Klicka på Sökalternativ, markera
  Avancerade alternativ och markera Sök i undermappar.

 6. Klicka på Sök nu.

 7. Högerklicka på filen Normal.dot i fönstret Sökresultat och klicka sedan på Byt namn.

 8. Skriv ett nytt filnamn (till exempel
  OldNormal.dot) och tryck på RETUR.

 9. Stäng fönstret Sökresultat och starta om Word utan att använda växeln /a.

Så här byter du namn på mallen Normal.dot på en dator med Microsoft Windows XP:

 1. Avsluta alla Microsoft Office-program.

 2. Klicka på Start och sedan på
  Sök.

 3. Klicka på Alla filer och mappar.

 4. Klicka på Fler avancerade alternativ och markera sedan kryssrutan Sök i dolda filer och mappar.

 5. Skriv Normal.dot i rutan
  Hela eller del av filnamnet och klicka på
  Sök.

 6. Högerklicka på filen Normal.dot i i den högra rutan i dialogrutan Sökresultat och klicka sedan på
  Byt namn.

 7. Skriv ett nytt filnamn (till exempel
  OldNormal.dot) och tryck på RETUR.

 8. Stäng fönstret Sökresultat och starta om Microsoft Word utan att använda växeln /a.

Om Word startar korrekt har du löst problemet. Problemet var en skadad Normal.dot-mall.

Obs! Du måste kanske ändra flera inställningar för att återställa favoritalternativen i Word.

Om Normal.dot-filen som du har bytt namn på innehöll anpassningar, till exempel formatmallar, makron eller Autotext-poster som inte enkelt kan återskapas, kan du kanske kopiera dessa anpassningar från den gamla Normal.dot-filen till den nya med hjälp av Mallhanteraren.
Gör så här om du vill veta mer om hur du använder Mallhanteraren: klicka på
Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv
använda Mallhanteraren i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på
Starta sökning.

Om Word inte startar på rätt sätt följer du instruktionerna i "Rensa Autostart-mappen" i den här artikeln.


Åter till "Återställ Word till standardinställningarna"

Rensa Autostart-mappen

Mallar, Word-bibliotek (WLL) och COM-tillägg (Component Object Model) kan automatiskt laddas i Word vid starten. Dessa filer tillför ytterligare funktioner till Word. Om någon av filerna är skadad kan det orsaka ett ogiltigt sidfel vid start av Word. Så här löser du problemet:

 1. Avsluta alla Microsoft Office-program.

 2. Leta upp Autostart-mapparna för Office och Word med hjälp av Utforskaren eller Den här datorn.

  Standardplatsen för Autostart-mappen för Office är följande:

  C:\Program\Microsoft Office\Office11\Autostart Standardplatsen för Autostart-mappen för Word är följande:

  C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Word\Autostart

 3. Dra innehållet i de här mapparna till en annan plats, till exempel skrivbordet.

 4. Starta Word utan att använda växeln /a och försök sedan återskapa problemet.

Om Word startar utan problem är någon av filerna som togs bort från Autostart-mappen skadad eller i konflikt med Word 2003. Lägg tillbaka en fil i taget till Autostart-mapparna tills du kan fastställa vilken fil som är skadad eller orsakar konflikten.

Om Word inte startar på rätt sätt fortsätter du att felsöka problemet med hjälp av åtgärderna i del 2 av den här artikelserien.
Om du vill veta mer om felsökning av ogiltiga sidfel i Word 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

822646 Felsökning vid felmeddelanden i Word 2003 (Del 2)

Åter till "Återställ Word till standardinställningarna"

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×